Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA/NOVIPA

ZAR/PRIŠTINA

-Od34

državljanaCrneGorekoji

su se, sticajemraznih

okolnosti, počevodkraja

2012. padopočetkaprošle

godine, nalazili na terito-

rijama takozvanogkalifa-

tauSiriji i Iraku, neizvje-

sna je sudbina (najmanje)

trojeđece, tri žene i deve-

toricemuškaraca.

Prema informacijama revno-

sno provjeravanim tokom

prethodnih nekoliko godina u

Podgorici, Baru, Rožajama,

Plavu, NovomPazaru, Tutinu,

Prištini, Kosovskoj Mitrovici,

Sarajevu i Hadžićima potvr-

đujuseprethodnasaznanjada

su ukupno četvorica državlja-

naCrneGoreuzarobljeništvu.

KOMANDNI RED

Dvojica rođene braće (Ferid i

AdnanO)uzatvorimasutako-

zvanihmuslimanskihmilicija

koje nijesu pod punom kon-

trolomAsadovevojske i admi-

nistracije; jedan je u logoru na

kurdskoj teritoriji, a jedan je,

osumnjičen u Turskoj za pri-

padnost terorističkoj grupi

džihadista, uhapšen nedaleko

od grada Džarabus na tursko-

sirijskoj granici.

Kakvaćebiti sudbina tihljudi

teško jepretpostaviti, ali sob-

zirom na to da nakon haosa

koji je vladao najvećim dije-

lomuništene zlokobne ISIL-

tvorevine, razne vojne i mili-

c i j ske f rakc i j e ipak su

uspostavile kakav-takav po-

redakukojemse, prema svje-

dočenjima jednog od huma-

nitaraca iz Mitrovice, sada

poštujemakar takozvani „ko-

mandni red“. Štobi trebaloda

znači da su zarobljenici rela-

tivno dobro (za)štićeni od

brutalnosti osvetničkog iživ-

ljavanja pojedinaca.

ŽRTVE FANATIZMA

Za troje đece i tri žene, tokom

istraživanjanašeg lista,moglo

se saznati tek toliko da suma-

loljetni dječak i đevojčica, na-

konpogibijeoca, ostali samaj-

kom koja je, odbijajući

nekoliko realnih mogućnosti

da spase i đecu i sebe iz sirij-

skog pakla, fanatično odlučna

da istraje „na Alahovom pu-

tu“. Jednodijete je samajkom

iocem,aza jednumladuženu,

koja je u Siriju otišla krajem

2015. godine kao maturantki-

nja novopazarske medrese,

pretpostavlja se da je još u ne-

kom od džihadističkih kam-

pova.

Odpreostalihpetoricemuška-

raca zna se da je jedan (Irfan

O) za tri i po godine, koliko je

na ratištima, čak četiri puta po

nekoliko dana boravio u Au-

striji i vraćao se u Siriju, bez

ikakvih problema. Dva naša

izvora tvrde da su njegova

„putovanja“ bila zapravo svo-

jevrsne logističke misije za

transferenovihdžihadističkih

regruta koje je vrbovala jedna

od bečkih selafističkih ćelija

koja jedjelovalauparadžema-

tu „pod upravom“ istaknutog

islamističkog radikala Muha-

medaPorče.

BEZOPASNOSTI

O četvorici mladih ljudi, od

kojih su dvojica na ratišta

otišla iz Luksemburga, đe su

se sa roditeljima doselili kao

đeca, još sredinomdevedese-

tih prošlog vijeka, ne zna se

gotovo ništa. Od početka

2016. ne oglašavaju se ni po-

sredstvomdruštvenihmreža,

aglasaonjima-da li suuopšte

živi -nemani odpovratnika iz

Sirije.

Saratištaseuzemljuvratilo10

crnogorskih državljana - jed-

no dijete, osam muškaraca i

jedna žena, dok je jedan po-

vratnik stanište našao u Švaj-

carskoj, zahvaljujući uticajnoj

i bogatoj familiji. Od svih po-

vratnika, jednome je suđeno u

skladu sa sporazumom o pri-

znanju krivice, dva predmeta

bilasu,makardoskoro,utako-

zvanoj fazi izviđaja, ali je ge-

neralna ocjena nadležnih dr-

žavnih organa i ovlašćenih

službi da povratnici ne pred-

stavljaju bilo kakvu opasnost

po bezbjednost Crne Gore i

njenihgrađana.

R. TOMIĆ

PODGORICA

–Medijski sa-

vjet za samoregulaciju sus-

pendovaćena izvjesnovrije-

me radkomisije za žalbe, jer

sevećduženalazimou teš-

koj finansijskoj situaciji, a

članoviKomisijenijesudvije

godinedobijali nikakvuna-

doknaduza rad - rekao je ju-

če zaPobjedu šef tog samo-

regulatornog tijelaRanko

Vujović.

On je kazao da su gotovo cijele

godine odgađali ovakvu odlu-

ku zbog različitih obećanja da

će biti pomognuti.

- Umeđuvremenu su se gomi-

lale žalbe, koje nijesu rješava-

ne. U ovoj godini ih je do sad

stiglo više od 30. Zbog ovoga

našli smo se u situaciji da mo-

ramo da donesemo odluku o

prestanku rada sa žalbama jer

neželimovišedaprimamožal-

be koje nijesmo u mogućnosti

da rješavamo. Izvinjavamo se

svima koji su namu toku godi-

ne poslali žalbe jer ih nijesmo

rješavali - poručio jeVujović.

ŠefMedijskogsavjetazasamo-

regulaciju rekao nam je da nji-

hova obraćanja kakomeđuna-

rodnim organizacijama tako i

Vladi Crne Gore nijesu dala

nikakve rezultate.

- Ni jedni ni drugi nijesu shva-

tili značaj samoregulacije me-

dija za ukupan ambijent u ko-

me rade mediji - zaključio je

Vujović.

Medijski savjet za samoregu-

lacijuosnovan je 7.marta 2012.

u Podgorici, kao nezavisno sa-

moregulatornotijelokojeprati

rad štampanih, elektronskih i

onlajnmedija.

Cilj je da unapređuje i razvija

medijsku samoregulaciju u

Crnoj Gori kako bi građani bili

zaštićeni od neetičkog izvje-

štavanja umedijima. Jedan od

ciljeva je i podizanje nivoa svi-

jestioznačajuistinitogipravo-

vremenog izvještavanja.

Kako piše na njihovm sajtu,

Skupštinu Medijskog savjeta

čini19crnogorskihštampanih,

elektronskih i onlajn medija

koji suusaglasili i usvojili osni-

vačke akte ovog tijela koje će

pratiti primjenu profesional-

nih i etičkih standarda u crno-

gorskomnovinarstvu.

- Osnivači Medijskog savjeta

za samoregulaciju opredijelili

su se za koncept po kome sa-

moregulaciju treba osloniti is-

ključivonamedije koji prihva-

taju Kodeks novinara Crne

Gore i moralne principe odgo-

vornog i profesionalnog novi-

narstva - piše na sajtu.

K. J.

PODGORICA

-Nacionalni

parkBiogradska goraposje-

tilo je 30odstoviše gostijuu

odnosuna rekordnu2017.

godinu, rekao jedirektor

ovog zaštićenogpodručja

SašaJeknić.

Jeknić je za PinkMsaopštioda

su najviše gostiju zabilježili iz

RusijeiUkrajine,apovećavase,

premanjegovimriječima,ibroj

gostiju izNjemačke, Fran-

cuske i Italije.

- Želimo da svi ti go-

sti koji dođu u park

odu zadovoljni i sa

sobomponesu jednu

nezaboravnu razgled-

nicu dešavanja na

ovom području,

da imamoza-

dovoljnog

gosta koji

će da bude

promoter

svegaono-

ga što se

odvija u Biogradskoj gori – re-

kao je on.

Ispričao je i da od 1. septembra

imaju organizovane grupe au-

tobusa turista iz Austrije i Nje-

mačke, takoda ,,već sada i una-

javi imajudobrupostsezonu“.

- Uopšte se ne dovodi u pitanje

da će 2018. biti rekordna godi-

na - istakao je on.

Jeknić je ukazao na važnost i

što će realizovati projekat iz-

mještanja parkinga u toku na-

redne dvije godine.

- Na Kraljevom kolu planira-

mo da izgradimo parking

prostor sa 100mjesta za put-

ničkamotornavozila, 30par-

kingmjesta za kombi vozi-

la i 15 za autobuse

odakle će vozovi,

njih dva, naiz-

mjenično pre-

uzimati sve

goste do Bio-

gradske go-

re – naveo

je on.

R.D.

eba

kada

doče

kojajepretrpjelaogromanšok.Iz

tograzlogasuroditelji odlučni da

svoju satisfakciju potraže na su-

du–najavio jeRadonjić.

Prema njegovim riječima, od

ustanove kakva jeKlinički centar

očekivalo se da obavijeste rodite-

lje čije bebe su prilikomotpušta-

nja zamijenjene i dauputemakar

riječi izvinjenja.

-Postupajućinaovakavnačinpo-

kazali su veliku dozu neodgovor-

nosti i neprofesionalnosti – na-

glasio jeRadonjić.

Protiv medicinske sestre Ž. R. I,

koja je u maju porodilji prilikom

otpustadala tuđubebu, podneše-

na je krivična prijava zbog sum-

njeda jepočinilakrivičnodjelo iz

člana 218Krivičnog zakonikaCr-

neGore koji se odnosi napodme-

tanje, zamjenu ili neki drugi na-

čin promjene porodičnog stanja

djeteta. Prvosaslušanjeutužilaš-

tvu zakazano je 13. septembar.

SMJENE

Zbogovognikadranijezabilježe-

nog incidenta smijenjen je direk-

tor Klinike za ginekologiju i aku-

šerstvo Vojislav Miketić, kao i

načelnica i glavna sestra Odjelje-

nja za termalnu novorođenčad.

Protivnjih, kao i protivdežurnog

ljekara-neonatologa, pokrenuti

sudisciplinski postupci.

Bivša direktorica Kliničkog cen-

traZoricaKovačević kazala je ta-

dadanijeupitanjugreška, već da

je posrijedi sabotaža i navela da

će do kraja utvrditi istinu.

Kovačević je tada ponudila i

ostavku zbog ovog skandala.

Tog dana, roditelji pošto supreu-

zeli bebu od babice shvatili su da

to nije njihovo dijete. Kada su

uporedilibrojevenarukvicautvr-

dili su da se ne poklapaju. Vratili

su se u porodilište, gdje ih je u

boksu čekala njihova beba.

Sl.R./M. L.

Dopuštajući da

o cijelomslučaju

roditelji saznaju

nakon nekoliko

mjeseci i to

na ovakav

način, Klinički

centar pričinio

je nemjerljivu

štetu i svojoj

ustanovi i

ovoj porodici,

naročitomajci

djeteta koja

je pretrpjela

ogroman šok –

kazao je advokat

Ranko Radonjić

Direktor Nacionalnog parka Biogradska gora

zadovoljan sezonom

Turistaviše30odsto

Biogradsko jezero

Vujović: Komisijadvije

godineneprimahonorar

Medijski savjet za samoregulaciju privremeno suspenduje razmatranje žalbi

RankoVujović

Povodi:

Kakva je sudbina crnogorskih državljana koji su se svojevremeno našli u Siriji i Iraku

UISILpakluostali trojeđece,

tri žene i devetoricamuškaraca

O četvorici mladih ljudi, od kojih su dvojica na ratišta otišla iz Luksemburga, đe

su se sa roditeljima doselili kao đeca, još sredinomdevedesetih prošlog vijeka, ne

zna se gotovo ništa. Od početka 2016. ne oglašavaju se ni posredstvomdruštvenih

mreža, a glasa o njima – da li su uopšte živi – nema ni od povratnika iz Sirije

Osmoropoginulih

Prema do sada poznatim i provjerljivimpodacima, na ratišti-

ma u Siriji i Iraku poginulo je osam crnogorskih državljana,

od kojih je najmlađi imao 20, a najstariji oko 40 godina. Jed-

nome su u takozvanimgranicama zločinačkog kalifata ostali

šerijatska žena i dvoje đece, a jedan je za sobomostavio

četvoromaloljetne đece i ženu.

Zna se pouzdano da se za tragično okončanu avanturu

odlučio isključivo iz socijalnih razloga, ali je familiju ostavio

u još nepodnošljivijoj bijedi, o čemu je Pobjeda informisala u

nekoliko navrata. Nažalost, do sada se njihov socijalni status

nije promijenio; makar za simboličnu nijansu…

Saša Jeknić

iv Kliničkog centra