Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Novacpotrebanza liječenjemalene IveDra-

gojević, 7.000eura, jeprikupljen, saopštili su juče izFondacije

„Budi human“.

Iva ima četiri godine i utvrđen joj je usporen psihomotorni razvoj.

Sa 15mjeseci je počela samostalno da sjedi, a sa 18 da se uspravlja.

Iva ne hoda, ne govori, ne koristi ruke.

-Zahvaljujući sredstvimakoja suprikupljenazamanjeodnedjelju

danaIvaćemoćidapođeuRehabilitacionicentarRenonauAustri-

ji, na neophodne terapije, i nastaviti da napreduje – saopšteno je iz

Fondacije.

Oni su zahvalili svima koji sudonirali novac za Ivinubudućnost.

Podsjetili su da donatori na njihovom sajtumogu da se informišu

kojimjejošmališanimapotrebnapomoć,anovacseSMS-omupla-

ćuje na broj 14543.

Anesi Pejčinović za liječenje treba još oko 36.240 eura. Ima cere-

bralnuparalizu, nehoda, nepriča i nema refleks žvakanja. USMS-

u treba ukucati broj 17, a pomoć se može uplatiti i na žiro račun

520-14715-65 ili devizni račun 520042000000875534. IBAN broj:

ME25520042000000875534.

Sofiji Đukanović, koja je rođena prošle godine, a koja se nalazi u

Italiji, na Institutu „Karlo Beste“, gdje se liječi od rijetke genetske

bolesti - spinalne mišićne atrofije za liječenje je potrebno još oko

18.640 eura. Osimporukomukoju se upiše broj 15, pomoć semože

uplatitiinažiroračun520-14678-79ilidevizniračun520042-8701-

02. IBANbroj:ME25520042000000870102.

Pomoć treba i Radovanu Krivokapiću, koji od rođenja vodi borbu

sa cerebralnom paralizom i retrolentalnom fibroplazijom (mre-

žnjačamu jeodvojenaodoka) za liječenje jeneophodno još26.946

eura. Žiro račun je 520000000003452305 ili devizni račun

520042000000858171. IBAN broj: ME25520042000000858171.

Pomoć semože uplatiti SMS-omtako što se ukuca broj osam.

AdeaDervišagićimacerebralnuparalizuizaliječenjejojjepotrebno

još 34.237 eura. Osim slanjemSMS-a sa ukucanimbrojem 12, može

joj sepomoći i uplatomnažiro račun520-14644-84 ili devizni račun

520042000000861081. IBANbroj:ME25520042000000858171.

Sofiji Vešović koja je rođena sa kataraktom i srčanommanom, a sa

18 mjeseci ustanovljena joj je i cerebralna paraliza za liječenje joj

nedostaje 6.134 eura. U poruci treba upisati broj 13, a pomoć se

uplaćuje i na žiro račun 520-14648-72 ili devizni račun

520042000000861954. IBANbroj:ME25520042000000861954.

SedamnaestogodišnjaTihanaPrelević imanarušenukoordinaciju

pokreta i ravnotežu i za liječenje u Turskoj joj nedostaje još oko

26.720eura. Osimslanjembrojadevet, pomoć semožeuplatiti i na

žiro račun 520-34530-81 ili devizni račun 520042000000858559.

IBANbroj:ME25520042000000858559.

JovanČenićimacerebralnuparalizu,azaliječenjeuTurskojnedo-

staje mu 14.495 eura. Dječaku se može pomoći slanjem broja 10 u

poruci, te uplatom na žiro račun 520-34529-84 ili devizni račun

520042000000858462.IBANbroj:ME25520042000000858462.

Fondacija „Budi human“ traži pomoć i za Adnana Resulbegovića

kojiimacerebralnuparalizuizaliječenjeuTurskojpotrebnomuje

još 19.549 eura. Pomoćmu semože uplatiti slanjemSMS-a sa bro-

jem16, zatimuplatomnažiro račun520-14705-95 ili devizni račun

520042-8742-73. IBANbroj:ME25520042000000874273.

K. J.

PODGORICA

–Roditelji bebe

koja je sredinommajaprilikom

otpusta izporodilištadatadru-

goj porodici, ali poslijenekoli-

kominuta i vraćenauboks ka-

da seutvrdila greška, tražiće

nadoknaduodKliničkog cen-

tra jer su tekprekjuče saznali

za taj propust, saznajePobjeda.

Riječ je o slučaju zamjene beba

kada je medicinska sestra Ž. R. I.

dala tuđu bebu bračnom paru iz

Podgorice, ali je nakon nekoliko

minuta uočila grešku, kao i rodi-

telji koji su se sa parkinga vratili u

Klinički i preuzeli svojubebu. Ta-

dašnjadirektoricaKliničkog cen-

tra Zorica Kovačević zbog toga je

inicirala krivičnu prijavu protiv

medicinske sestre. Sada se ispo-

staviloda izKliničkogcentra tada

uopšte nijesu obavijestili drugi

bračni par, da je njihova beba, na

kratko, bila vanporodilišta.

Kako je za naše novine kazao nji-

hov advokat Ranko Radonjić,

majka bebe doživjela je šok kada

je u ponedjeljak otišla do tužilaš-

tva da vidi na što se odnosi poziv

koji sunedavnodobili.

TUŽBA

Tamo su joj, kaže on, saopštili da

su ona i suprug pozvani kao svje-

doci-oštećeni u postupku koji se

vodi pred Osnovnim državnim

tužilaštvom u Podgorici protiv

medicinske sestre KCCG koja je

prije tri i po mjeseca prilikom ot-

pusta iz porodilišta njihovu bebu

predala drugom bračnom paru.

Srećom, poslije nekoliko minuta

greška jeutvrđena i tabeba jevra-

ćena uboks.

-Dopuštajućidaocijelomslučaju

roditelji saznaju nakon nekoliko

mjeseci i to na ovakav način, Kli-

nički centar pričinio je nemjerlji-

vu štetu i samoj ustanovi i ovoj

porodici, naročito majci djeteta

PODGORICA

- Lovćenban-

kadonirala jeDječijoj hirur-

škoj klinici Instituta zabole-

sti djeceKliničkog centra

6.000eura zakupovinu la-

paroskopskih instrumenata,

štoćeomogućiti, kako je sa-

opšteno, danajmlađi imaju

manju tkivnu traumuprili-

komoperativnihzahvata.

Direktorica Instituta dr Sonja

Milašinović kazala je na juče-

rašnjoj svečanoj primopredaji

dasunovacdobilizakupovinu

kompletnog seta za laparo-

skopskuminimalnoinvazivnu

hirurgiju pedijatrijskog uzra-

sta.

-Usetusenalazi16vrlosofisti-

ciranihlaparoskopskihinstru-

menataprečnika3,5milimeta-

ra, što u svjetskim trendovima

predstavlja najmanje promje-

re takvih instrumenata - rekla

jeMilašinović.

Prema njenim riječima, pri-

mjena takvih instrumenata će

najmlađim pacijentima omo-

gućiti da postoperativna bol-

nost bude manja, a operativni

oporavak i broj bolesničkih

dana kraći.

- Nabavkom ovako savreme-

nih i sofisticiranih instrume-

natanašihirurzi dobijajumo-

g u ć n o s t d a n j i h o v om

primjenom pokažu maksi-

mum znanja i vještina, kao i

da u realnom vremenu prate

svjetske trendove po pitanju

tehnološkognapretkalaparo-

skopske hirurgije - pojasnila

jeMilašinović.

Direktorica Sektora za razvoj

Lovćenbanke JovanaPopović

saopštila je da su odlučili da

povodomobilježavanja četvo-

rogodišnjice banke nastave sa

praksomdoniranja Institutu.

Oni su iz razgovora sa timom

ljekaraprepoznalipotrebuna-

bavke instrumenata za obav-

ljanje minimalno invazivnih

hirurških intervencija kod

djece.

- Ovomdonacijom smo željeli

da najmlađim pacijentima

omogućimo da kroz teške ži-

votneborbeizađusaštomanje

ožiljaka - rekla jePopović.

Sl.R.

PODGORICA

-NaosnovuPravilnikaopostupku, uslo-

vimavrednovanja i načinunagrađivanja zaposlenihza

posebandoprinos razvoju imeđunarodnompozicioni-

ranjuUniverzitetaCrneGore („BiltenUCG“br.

387/2016) svi zaposleni koji suobjavili naučni radune-

komodčasopisakoji su indeksirani uSCI, SSCI, AHCI

bazama i imaju impakt faktor, imajupravodapodnesu

zahtjevzanagrađivanje.

To je saopštenona sajtuFilološkog fakulteta, gdje jepojaš-

njenodasezahtjevzavodiuarhivitevisokoškolskeustano-

ve, te da treba da sadrži pisani zahtjev dekanu Filološkog

fakulteta u kojem se za svaki rad za koji se traži nagrada

navodi puna referenca, datumobjavljivanja i linknakojem

se radmože naći na internetu, kao i dokaz o publikovanju

(odštampan naučni rad iz publikacije i stranica sadržaja).

Kandidatmora da dostavi i dokaz o statusu časopisa (da se

nalazi na relevantnom indeksu), dokaz o impakt faktoru

časopisa - strogo JIF (ne prihvata se SNIP ili SJR), popu-

njen i potpisan obrazac za prijavu naučnog rada za svaki

rad pojedinačno, potvrdu o prvenstvu autora (za slučaj da

prvi autor nije vodeći) - izjava prvog autora.

-Radnesmijebitistarijiodgodinudanaoddatumapodno-

šenja zahtjeva –navedeno je u saopštenju.

Odluke o nagrađivanju, kako dodaju, priprema Filološki

fakultet, ali definitivno mišljenje rektoru o osnovanosti

odluka i isplati nagrada autorudajeNaučni odbor.

N.Đ.

Filološki fakultet

Nagrada zaposebne

naučne radove

Fondacija „Budi human“

Saznali da imje

bilazamijenjen

supozvani da svj

Vrijedna donacija Lovćen banke

Dječijoj bolnici poklonjeni

laparoskopski instrumenti

Dobili set sa

najsavremenijom

opremom

POBJEDASAZNAJE:

Bračni par iz Podgorice sprema tužbu pro

Prikupljen

novac

za Ivu

Dragojević

ILUSTRACIJA

Dr SonjaMilašinović i JovanaPopović