Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- PremijerDuškoMar-

ković juče je, tokomiznenadneposjete

gradilištu turističkog rizortaKolašin

1600, saopštioda je zadovoljandinami-

komradova.

Marković je, kako je saopšteno iz Vlade,

kazao da je sada zadovoljan u odnosu na

kritike koje je izrekao 18. juna, prilikom

prethodne takođe iznenadne posjete.

- Poslije 70dana samna istommjestu. Ta-

da smo bili u prilici da konstatujemo da

radovi nijesu imali zadovoljavajućudina-

miku i da se dosta kasnilo u odnosu na

potpisaniugovor.Danassazadovoljstvom

mogudakažemdaradovidobronapredu-

ju, da imamodobrudinamiku i da izvođa-

či,angažovaninatomlokalitetu,odgovor-

no i savjesno rade kako bi radovi bili

dovedeni do kraja - kazao jeMarković.

Kompanije ,,Tošković“, Tehnoput i kon-

zorcijumDopelmajer i Novi Volvoks su,

kako je ocijenjeno, u punom angažmanu,

sa zadovoljavajućimbrojemradnika i oz-

biljnommehanizacijom.

- Rekao bih da sada stvari idu u dobrom

pravcu. Naravno, ovo zadovoljstvo je sa-

mo danas. Preko Direkcije i nadležnog

ministarstva, teneposredno sa svojimka-

binetom pratiću kako stvari napreduju -

poručio jeMarković.

Naglasio je da je posebno zadovoljan lo-

kacijom, ocijenivši da će na tommjestu

biti ozbiljnazimska i ljetnja turističkapo-

nuda.

- Vjerujemda ćemo brzo stvoriti pretpo-

stavke da spojimo skijališta Kolašin 1450

saskijalištemKolašin1600idobitimnogo

veći potencijal. Ovdje smo potpisali ugo-

vor o zakupu sa investitorom koji će na

ovoj lokaciji graditi hotele i apartmane -

kazao je premijer.

Marković je dodao da vjeruje daKolašin i

CrnaGoradobijajujedannovi sadržaj ko-

ji će doprinijeti razvoju turizma i cijeloj

crnogorskoj ekonomiji.

Marković je juče nenajavljeno obišao i

trasi prve i druge dionice puta uBistrici u

vezi sa projektomĐalovića pećine, rado-

venaputukaKatunuŽarski samojkovač-

ke strane Bjelasice i na putu ka Cmiljači,

nabjelopoljskoj straniBjelasice.Onjedo-

lazećiuBistricusvratioidogradilištamo-

sta preko Lima koji treba da poveže Suti-

van i Njegnjevo.

M.P.M.

PODGORICA

-Ten-

derskoj komisiji zapri-

vatizaciji dostavljeno

je iznjemačkekompa-

nijeKohlerVerpac-

kungstechnikpismo

interesovanja zapriva-

tizacijupljevaljske fir-

me „KasteloMontene-

gro“.

Poštoza2018. godinuni-

je predviđena privatiza-

cija te kompanije, Ten-

derska komisija smatra

da je treba pokrenuti, s

obzirom na izraženo in-

teresovanje.

PortalAnalitika

USD

1.17100

JPY 130.03000

GBP 0.90680

CHF

1.14270

AUD

1.59240

CAD

1.51280

Kursna lista

išnja sezona bolja od prošlogodišnje

čekuju

rdueura

bolji finansijski rezultat u od-

nosu na isti period u 2016. i za

sedamodsto više negou istom

prošlogodišnjem periodu. Po

zakonu spojenih sudova, kad

je kod mene rast i kod drugih

je rast, kad je kod mene pad i

kod drugih je pad. Jermi zavi-

simojednioddrugih–rekaoje

Radulović.

Ponovio je da i ovu sezonu ka-

rakterišustandardniproblemi

kao što su buka, smeće i neod-

govorni taksisti.

- Imamo nekoliko primorskih

opština koje su ove godine bile

veoma prljave. To je slučaj u

HercegNovom,Kotoruiuveli-

koj mjeri u Budvi, gdje komu-

nalne službe nijesu valjano ra-

dile svoj posao – rekao je

Radulović.

Smatra da su predstavnici tih

opština trebali dapozovupred-

stavnikeCTUna razgovore.

- Nemaju oni vremena za nas,

a mi bi došli na razgovore i

otvorenismozabilokojuvrstu

saradnjekad jeupitanjuopšte

dobro–kazao jeRadulović.

TAKSISTI

Ocijenio je da jedan taksista

može da pokvari kompletan

odmor turisti.

- Taj tursita može da boravi u

najboljemhotelu, sa najboljim

servisom, da je oduševljen Cr-

nomGorom, da je sve idealno,

ali jedna vožnja od Budve do

,,Splendida“ može da mu po-

kvari cijeli odmor. Zbog neka-

kvih 20 eura, jer tome čovjeku

nijedo20eura, negodonačina

kako su mu uzete, bezočno.

Imam svaki dan po tri-četiri

gosta koji su opljačkani na taj

način – upozorio jeRadulović,

koji smatra da problem buke i

neodgovornih taksista jedino

može da riješi odgovorna lo-

kalna vlast.

- To može da riješi vlast koja

nema nikakve hipoteke, koja

nikome ništa nije dužna i ljudi

koji suna vlasti treba da stisnu

petlju i da to presiječu u kori-

jenu. To se svemože riješiti za

24sata, alipolitički interesnji-

ma vezuje ruke da to riješe do

kraja – tvrdi Radulović.

Najavio je da će ovogodišnja

sezona trajati do polovine no-

vembra.

- Ovo je za nas nova situacija

jer je sezonapočela28.marta i

završiće se 10. do 15. novem-

bra. Trebada senaviknemoda

radimo šest mjeseci, intenziv-

no, u kontinuitetu – zaključio

jeRadulović.

S. POPOVIĆ

tnog

vi prošli loše

nijareklamirajuibukirajusvojekapa-

citete–kazao jeRadulović.

On je dodaoda su i pojedini Budvani

krenulitimputemitehnološkinapre-

dovali i našli nove alate za prodaju,

što je uslovilo da ove godine njihovi

kapaciteti budupuni.

- Imate u isto vrijeme tradicionalno

jake izdavaoce privatnog smještaja,

koji supoluprazni ovegodine. Jer tu-

roperatori nijesu doveli goste, a sve

ćeihmanjedovoditi,adilerinemogu

to da nadomjeste – poručio je Radu-

lović.

Ocjena premijera DuškaMarkovića nakon obilaska gradilišta na sjeveru

Kritikeubrzale radove

Njemci žele

„Kastelo

Montenegro“

SaobilaskakompleksaKolašin 1600

Hotel Splendid

PODGORICA

- Sindikalne

organizacije aerodromaPod-

gorica i Tivat kao i svi zapo-

sleni radnici naoba aerodro-

ma su izrazili veliku

zabrinutost povodomkonce-

sijskog akta i samimtimpre-

duzimamo sve zakonske

mjerekojima raspolažemo,

saopšteno jePobjedi izovih

sindikalnihorganizacija.

Istakli suda jenajveći problem

što poslodavac nije potpisao

kolektivni ugovor, iako je proš-

le godine usaglašen i proslije-

đen ministarstvima saobraća-

ja, rada i finansija.

- Sa tih adresa imamo odgovor

u kojima su se ministarstva fi-

nansijairadaproglasilanenad-

ležnim. Takođe, imamo i mi-

šljenja Saveza sindikata, u

kome namdajudoznanjada je

potpisnikodstraneposlodavca

bord direktora ili po njihovom

ovlašćenju izvršni direktor. Do

danasuzsvaobećanjadaćedo-

ći dopotpisivanjami i daljene-

mamo potpisan kolektivni

ugovor – naveli su sindikalci i

dodali da ih je to navelo na pri-

mjenuidrugihnačinasindikal-

ne borbe za radnička prava na

,,koja imamo pravo poštujući

Ustav i zakoneCG“.

- Što se tiče koncesionog akta,

sindikalne organizacije će sva-

kako dati svojemišljenje i uče-

stvovati na javnoj raspravi –

poručili su sindikalci.

S. P.

Sindikalne organizacije aerodroma Podgorica i Tivat najavljuju borbu za svoja prava

Tražekolektivni ugovor

Tivat

Podgorica