Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Usporava-

nje akciznogkalendarana

cigarete i gaziranapića, ko-

je ćebiti primijenjenood

subote 1. septembra za so-

bompovlači i korekcijeuFi-

skalnoj strategiji, takoda će

suficit državnogbudžeta

koji jeu2020. i 2021. biopla-

niranna 202milionabiti

134,8miliona eura.

Iz Ministarstva finansija Po-

bjedi su kazali da je izvjesno

da će biti korekcija u planira-

nom suficitu u 2020. i godini

kasnije.

PROCENTI

-Smjernicamamakroekonom-

ske i fiskalne politike 2018-

2021, koje je Vlada usvojila na

sjednici 26. jula, definisane su

makrofiskalne projekcije za

naredni srednjoročni period.

Planirani deficit budžeta u

2018. iznosi 3,2 odsto BDP-a,

dok će u narednom srednjo-

ročnom periodu u 2019. pasti

na 2,9 odsto BDP-a. U 2020. i

2021. ostvariće se suficit od 2,8

odsto BDP-a i 2,7 respektivno.

U nominalnom iznosu suficit

budžeta u 2020. će biti na ni-

vouod134,8milionaeura.Toli-

ko će iznositi i u 2021. godini –

objasnili su našoj redakciji iz

ovogVladinog resora.

Podsjetimo da je Fiskalnom

strategijom, koja je usvojena

u julu prošle godine, između

ostalog, definisano da suficit

u 2020. bude 4,4 odsto. Tom

strategijom, odnosno mjera-

ma fiskalne konsolidacije po-

većana je i stopa PDV sa 19 na

21 odsto...

Iz Ministarstva finansija su

našoj redakciji takođe obja-

snili da su za korekcije ključ-

neizmjeneuakciznojpolitici.

- Iako su mjere fiskalne kon-

solidacije u dosadašnjem pe-

riodudoprinijelepoboljšanju

naplate prihoda, usljed od-

stupanja od plana naplate ak-

cize na duvan, kao i nepovolj-

nih kretanja na tržištu

pojedinih akciznih proizvo-

da, Vlada je donijela odluku

daredefinišeakciznupolitiku

za cigarete i gaziranu vodu sa

dodatkom šećera. Adekvat-

nim usklađivanjem određe-

nih kategorija akciza doći će

do usporavanja akciznog ka-

lendara. Izmjena akciznog

kalendara je ključna izmjena

u mjerama fiskalne konsoli-

dacije sadržanim u Fiskalnoj

strategiji - kazali su iz Mini-

starstva.

Oni su dodali da je parlament

27. jula tekuće godine usvojio

izmjene Zakona o akcizama i

rebalans budžeta za 2018. u

kojima su sadržane izmjene

akcizne politike.

CIGARETE I PIĆE

Od 1. septembra smanjiće se

akcize na duvanske proizvo-

de sa sadašnjih 40 na 30 eura

na hiljadu komada. To bi, po

procjenama, cijene cigareta

po paklici trebalo da smanji

od20do 30 centi.

Na taj način se akcizne stope

na cigarete vraćaju na nivo

koji je važio u periodu od

prošlogodišnjeg avgusta i na

tom nivou će se zadržati do

kraja naredne godine.

Nakon toga, od 2020. godine,

slijedi postepeno usklađiva-

nje.

M.P.M.

PODGORICA

-CrnaGora

ćeove sezoneod turizma

prihodovati višeodmilijar-

dueura, saopštio jepred-

sjednikCrnogorskog turi-

stičkogudruženja (CTU) i

suvlasnikhotelske grupe

Montenegro stars, učijem

sastavu je i hotel ,,Splen-

did“, ŽarkoRadulović. On

smatradabi turistički pro-

met bio i veći da su inspek-

cijski organi smanjili udio

sive ekonomije.

- Predsezona i špic turističke

sezone su generalno bili dobri

i bolji nego prošle godine.

Ukupni promet bi trebao da

bude veći nego prošle godine i

iznosi više odmilijardu eura –

kazao jeRadulovićPobjedi.

SIVAZONA

Onje,međutim,upozoriodaje

i ove godine, čak i nešto više

nego prošle, bila zastupljena

siva zona.

- Za to direktno optužujem

inspekcije i državne i lokalne,

jer postoji jedanparadoks ko-

ji ne mogu da shvatim, a to je

da oni nemaju ingerencije da

kontrolišu objekat koji je ne-

legalan, negokontrolišusamo

onekoji su legalnoprijavljeni.

I glavni generatori sive eko-

nomijesu inspekcijskeslužbe

jer ne rade svoj posao – tvrdi

Radulović.

Prema njegovim riječima, in-

spekcije nesuzbijanjem sive

ekonomije stvaraju legalnim

firmama nelojalnu konkuren-

ciju.

- Ta nelojalna konkurencija

radi pored nas i ,,ubira kaj-

mak“.Čakmeovasezonapod-

sjeća na onaj haos i promet sa

ulica iz 2008, 2009. i 2010. go-

dine – istakao jeRadulović.

On je najavio da će CTU, koje

je imalo mnogo primjedbi na

inspekcijski rad, uskoro obja-

viti knjigu o radu inspekcij-

skih službi na teritoriji Crne

Gore.

- Kad smo krivi neka kažnja-

vaju, ali i kadnijesmobili krivi

kažnjavani smojeronimoraju

nešto da ti nađu, dosta njih i

kaže ,,dobro ti je što sam te

ovoliko kaznio, jer ja te mo-

ramkazniti, bolje ti je to nego

da sam ti našao nešto više“ –

naveo jeRadulović.

CIJENE

Onsmatrada jedosadašnjidio

sezonebiodobar za svekoji su

sedobropripremiliikojirazu-

miju što tržište traži.

- Tržište se mijenja, promije-

nila se i struktura gostiju, koji

ove sezone očigledno mnogo

manje troše u vanpansionu

nego proteklih godina. Neko

je uspio i pogodio što je po-

trebnozaovugodinu,pajedo-

bro prošao, dok neko ko je ra-

dio kao svih proteklih godina

nije uspio – objasnio je Radu-

lović.

Naveo je da je cjenovna politi-

ka bila pretežno dobra ove se-

zone, ali i naglasio da je bilo i

drugih slučajeva.

- Imamo mjesta koja su jako

skupaituležizeckadasuupita-

nju oni koji nijesu dobro prošli

ove sezone. Moramo da razmi-

šljamo kako da se prilagodimo

novim uslovima i novim gosti-

ma – istakao jeRadulović.

Istakao je da je njegova kom-

panija Montenegro stars fi-

nansijski bolje prošla u dosa-

dašnjemdijelu sezone.

- Od početka godine do 11. av-

gusta imao sam za 22 odsto

PODGORICA

–CGESovih

dana imaproblema savlasni-

cimaparcelaprekokojihgra-

dedalekovode. Tako jeMirko

Radojević izGornjeBrezne

najavioda ćedanas spriječiti

ulazak radnikaCGES-ana

svojuparcelu. CGES je saop-

štioda jeŽabljačaninMilo-

radNikitovićprijetio izvrš-

nomdirektoru tekompanije

DraganuKujoviću, njegovoj

porodici zbog zemljištakoje

jena trasi dalekovodapod-

morskogkabla sa Italijom.

- Svoju imovinu braniću sa po-

rodicom, prijateljima imješta-

nima svim raspoloživim zako-

nitim sredstvima – naveo je

Radojević u saopštenju za jav-

nost i saopštioda

sporna parcela nije obuhvaće-

na nikakvimaktomekspropri-

jacije, potpuneniti nepotpune.

Naveo je da se ,,CGES poziva

narješenjeoprivremenojmje-

ri, koje jenezakonitodonio su-

dija nikšićkog Osnovnog suda,

anaosnovunezakonitogrješe-

nja o nepotpunoj eksproprija-

ciji za put Direkcije za nekret-

nine, PJPlužine.

Naveo je da je CGES ekspro-

prisao 154 kvadrata parcele, a

dosadašnjimradovima uništio

kompletnuparcelu.

Iz CGES su kazali da se od

2016.vodipostupakzaekspro-

prijaciju Nikitovićeve parcele,

koji je rezultirao izradom više

nalaza vještaka, koji je trebalo

da bude predmet usmene ra-

sprave zakazane pred Upra-

vom za nekretnine PJ - Ža-

bljak.

- U cilju rješavanja ovog pred-

meta, predstavnici CGES-a su

više puta primali na razgovor

Nikitovića, koji je juče insisti-

rao da se sastane sa direkto-

rom, upućujući prijetnje kako

njemuinjegovojporodici,tako

izaposlenimauCGES-u,zašta

postojematerijalni dokazi koji

su predočeni Upravi policije

koja je obaviještena o inciden-

tu - navode uCGES-u.

Napominju da je CGES od po-

četka izgradnje ovog daleko-

voda riješio više od 98 odsto

imovinsko-pravnih odnosa za

cijelu trasu dalekovoda od La-

stve do Pljevalja, dužine 168

kilometara. Objasnili su da su

se na kraju realizacije ovog

procesa pojavili pojedinci kao

Nikitović, koji traži 40 eura za

kvadrat parcele.

S. P.

PODGORICA

-Uprava

carina jeu julunaplatila

80,49miliona eura ili

24,84odstovišeuodnosu

na isti periodprošle godi-

ne.

-U julu je bilo carinskihpo-

vraćaja u iznosu od 22,36

hiljada eura i akciznih od

423,8 hiljada - navodi se u

saopštenjuUprave.

Od ukupno naplaćenih pri-

hoda u juluna PDVpri uvo-

zu se odnosilo 55,22 milio-

na, na akcize 22,22 miliona,

carinu 2,81milion, na porez

na kafu 229,05 hiljada, a na

ostale prihode 3,4hiljade.

-Ustrukturi naplaćenih ak-

ciza najviše su zastupljeni

akciza na mineralna ulja,

njihovederivate i supstitute

sa 70 odsto, zatim akciza na

duvanske proizvode sa 14

odsto, na alkohol i alkohol-

napića sa 11odsto, anagazi-

ranu vodupet odsto.

Ostale prihode čine prihodi

poosnovunovčanihkazni u

prekršajnompostupku, pri-

hodi od prodaje carinske

robe, kamate za neblago-

vremeno plaćanje carine i

carinskih dažbina - objaš-

njeno je izUprave carina.

M.P.M.

Usporavanje akciznog kalendara izaziva korekcije

u Fiskalnoj strategiji do 2021.

Akcizeobaraju

suficit za67miliona

Su cit budžeta u

2020. će umjesto

planiranih 202

miliona biti 134,8

miliona eura.

Toliko će iznositi

i u 2021.

Uprava carina u julu

Naplatili 80,5miliona

PODGORICA

- Državni

zapisi vrijedni 35 miliona

eura prodati su juče na

aukciji u Centralnoj banci.

Prosječna kamata na zapi-

sima je 0,6 odsto.

Ukupna nominalna vrijed-

nost emisije državnih zapi-

sa iznosila je 34miliona, a

iznos dostavljenih ponuda

36,35 miliona. Prihvaćeno

je 35 miliona.

Rok dospjeća zapisa je 182

dana, odnosno 27. februar

naredne godine.

M.P.M.

Aukcija u

Centralnoj banci

Prodati

zapisi za

35miliona

Predsjednik CTU Žarko Radulović smatra da je ovogo

Od turizma

višeodmilij

Izdavaoci priv

smještajauBu

Radulović je naveo da su izdavaoci

privatnog smještaja u Budvi prošli

lošeiznatnoslabijeodkolegaizBara,

Ulcinja, Kotora i Tivta, koji su, kako je

kazao, prošli nikad bolje i bili su puni

odaprila.

- Izdavaoci privatnog smještaja iz

ovih opština su za razliku od većine

budvanskih, promijenili načinpunje-

nja svojih kapaciteta. Oni više ne če-

kaju turoperatore i ne šalju dilere na

ulicekaoštoradeBudvani, negopre-

ko socijalnih kanala tipa booking.

com i kod niskotarifnih avio-kompa-

Problemi CGES-a prilikomeksproprijacije zemljišta za dalekovode

Radojevićnedanaparcelu,

Nikitovićprijeti direktoru

Ove godine sezona počela 28. marta

i završiće se do 15. novembra. Treba

da se naviknemo da radimo šest

mjeseci intenzivno, u kontinuitetu,

kaže Žarko Radulović

Akciznemarkice

MirkoRadojević

ŽarkoRadulović