Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–SkupštinaCr-

neGoresamo je jednomimala

prilikudaraspravljaoprijed-

logurezolucijezaponištenje

odlukaPodgoričkeskupštine,

i to1998. godine, kada jetakav

dokumentpodnioLiberalni

savezCrneGore. Sličandoku-

mentnikadavišenijepodnijet

parlamentu.

Pitanje poništenja odluka Pod-

goričkeskupštineponovojeini-

cirao predsjednik Liberalne

partije Andrija Popović 2014.

godine, i to u formi poslaničkog

pitanja tadašnjem premijeru

MiluĐukanoviću,aliodgovorje

bioda su teodlukeponištenena

referendumuonezavisnostiCr-

neGore2006. godine.

DJELOVANJE

LSCG je „kao državotvorna cr-

nogorska stranka“, kako navodi

u obrazloženju dokumenta u

kojijePobjedaimalauvid,usvo-

jio Rezoluciju o poništenju od-

lukaPodgoričke skupštine, odr-

žane 25. i 26. novembra 1918.

godine,itajdokumentjepodnio

Skupštini Crne Gore na odluči-

vanje. Rezolucijomse ta partija

obavezala da će se, kroz svoje

političko djelovanje u crnogor-

skom parlamentu, zalagati za

poništenje svih odluka Podgo-

ričke skupštine.

- To podrazumijeva zalaganje

LiberalnogsavezaCrneGoreza

obnovu punog državnog suve-

reniteta i nezavisnostiCrneGo-

re, raspisivanje referendumana

kojemćegrađaniCrneGoreod-

lučiti da li su za obnavljanje cr-

nogorske monarhije i na njen

tron vraćanje nasljednika dina-

stije Petrović Njegoš, davanje

punepodrške institucionalnom

i svakomdrugomobliku jačanja

obnovljene Crnogorske pravo-

slavne crkve i vraćanje njene

imovine, zatimvraćanje imovi-

nekoja jepripadaladinastiji Pe-

trovićNjegoš njenimzakonitim

vlasnicima,kaoiimovinekojaje

nakon Podgoričke skupštine

oduzeta crnogorskimdržavlja-

nima, uposjednjihoviheventu-

alnih nasljednika, te obnovu

svih kulturnih, jezičkih, istorij-

skihi,uopšte,civilizacijskihvri-

jednostikojesu,sciljemsprovo-

đenja procesa velikosrpske

asimilacije, bile prevedene kao

diosrpskognacionalnogkorpu-

sailipotpunogurnuteuzaborav

radiostvarivanjaistogcilja–na-

vodi seuRezoluciji.

LSCG je Rezoluciju usvojio, ka-

kojeobrazloženo,„podsjećajući

na25. i 26. novembar 1918. godi-

ne kao dane održavanja Podgo-

ričkeskupštine,smatrajućiPod-

goričku skupštinu kao završni

akt uništenja Crne Gore, što je

bio jedan od strateških ciljeva

tajne srpske diplomatije od po-

jave Načertanija Ilije Garašani-

naiz1844.godine,uočavajući,sa

ove vremenske distance, čitav

niz političkih poteza posljed-

njeg crnogorskog kralja Nikole

Petrovića, koji semogu okarak-

terisati kao potezi kojima se

sudbina crnogorskog naroda

podređuje njegovimnerealnim

političkimambicijama“.

PODJELE

Liberalni savez je tajdokument

predložio „uočavajući da je

Podgorička skupstina rezulti-

rala prvom velikom podjelom

međuCrnogorcimana bjelaše i

zelenaše i iscrpljujućim gra-

đanskim ratom, odbijajući da

savremena politička zbivanja u

CrnojGori posmatrakrozpriz-

mu ondašnjih političkih opcija

i odbijajući da ondašnje bjelaše

proglasi izdajnicima, već uoča-

vajući da se najveći broj među

njima opredijelio za bjelašku

stranu upravo zbog prevaziđe-

nosti političke misli koju je re-

prezentovao posljednji crno-

gorskisuveren,akojanijeimala

vitaliteta da se uhvati u koštac

sa zahtjevima vremena kojem

je suveren pripadao, posebno

sa beskrupuloznom velikosrp-

skompropagandom i zastrašu-

jućimnjenimciljevima,kojisui

danas isti“.

- Uočavajući, sa aspektameđu-

narodnog javnog prava, da je

Podgorička skupštinaneposto-

jeći act in extenso, da je njen

realni politički rezultat bilo

uništenje desetovjekovne cr-

nogorske države, uništenje

CPC, detronizovanje slavne di-

nastije PetrovićNjegoš i faktič-

ke zabrane upotrebljavanja cr-

nogorskog nacionalnog imena,

crnogorskog jezika i učenja cr-

nogorske istorije, te time uvo-

đenje crnogorskog naroda u

skoro stogodišnji proces ničim

ometane velikosrpske asimila-

cije i njegovog prevođenja u

srpskinacionalnikorpus,uoča-

vajućidajePodgoričkaskupšti-

na održana uuslovima faktičke

srpske okupacije Crne Gore, a

protivno odredbama ondaš-

njeg Ustava Kraljevine Crne

Gore, smatrajući da je taj akt, iz

navedenih razloga, bio nelega-

lan i nelegitiman, au faktičkom

smislu je imao i ima, katastro-

falneposljedicepoCrnuGoru i

sve njene građane, bez obzira

na to da li su njihovi preci pri-

padali bjelaškoj ili zelenaškoj

opciji, kao državotvorna crno-

gorska stranka, donosimo Re-

zoluciju o poništenju odluka

Podgoričke skupštine – naveo

jeLSCGudokumentu.

I.K.

PODGORICA

– Interesi Sr-

bauCrnoj Gori nemogubiti

ugroženi jer suSrbi neraski-

divi dioovovremeneCrne

Gore–ocijenio jeNikolaRa-

kočević, poslanikDPS-a.

JovanVučurovićizNoveranije

je kazao da u toj partiji ne vide

razlogdapremijerDuškoMar-

ković oštro reaguje na izjavu

ministraspoljnihposlovaSrbi-

je Ivice Dačića o položaju Srba

uCrnoj Gori. Dačić je kazao da

Srbijasazabrinutošćugledana

seriju poteza zvanične Podgo-

rice u kojima se jasno mogu

prepoznati tortura i diskrimi-

nacija nad građanima Srbije u

Crnoj Gori.

Rakočevićje,re-

agujući na ta-

kve navode, ka-

zao da je svima

u Crnoj Gori ja-

sno da se već go-

dinama vodi

antidržavna kampanja, a po-

sljednjih mjeseci ona se, kako

je naveo, intenzivirano očitava

kroz neosnovane optužbe iz

opozicije i saodređenihadresa

van Crne Gore o navodnoj

ugroženosti srpskog naroda u

Crnoj Gori.

- Razlozi tome su brojni, a naj-

bolniji za one koji napadaju

Crnu Goru su njena nezavi-

snost,članstvouNATOisamo-

održivost. Posljednju u nizu

takvih nepristojnih ocjena

pročitali smo u saopštenju DF,

u kojem su prenijeti stavovi

Dačića. Premijer Marković je

mudroodbioda, komentarišu-

ći takve neistine, učestvuje u

aktuelizaciji te sumanute pro-

pagande - kazao jeRakočević.

Prema njegovim riječima, i

Marković i svi u DPS-u će i

ovom prilikom, kako je kazao,

dati doprinos smirivanju stra-

sti i poručiti da interesi Srba u

Crnoj Gori ne mogu biti ugro-

ženi, jer su Srbi neraskidivi

dio ovovremene Crne Go-

re.

- Srpske interese neće

ugroziti ni govori mržnje

sa domaće adrese, ni iz su-

sjedstva.Istovremeno,obje

te adrese moraju da znaju

da su velikosrpski interesi

u Crnoj Gori trajno ugro-

ženi. Na suzbijanju nacio-

nalizma,sakojeggodpola

da dolazi, i Vlada i ostale

institucije u čijem radu

učestvuje,DPSćepreda-

no raditi - poručio jeRa-

kočević.

I.K.

PODGORICA

-Uvremenu

kadbi kultura i književnost i

uCrnoj Gori trebaloda se

bave same sobom, svjedoci

smodapolitički kalkulanti

koriste svakupriliku, pa čak

i dolazakuBudvunajvećeg

savremenogpjesnikaCrne

GoreMatijeBećkovićana

manifestaciju ,,Ćirilicom“,

da izvuku jeftinepolitičke

poeneboreći se tobož za

spas i opstanakCrneGore,

ocijenili su izDemokratske

narodnepartije.

IzDNP-asureagovalinasaop-

štenja DPS-a i SD-a koji osu-

đujudolazak srpskogpjesnika

Matije Bećkovića u Budvu na

Festival ,,Ćirilicom“.

- Ovo tim prije što ,,spasilački

tim“ očigledno nikad nije ni

čuo da je upravo Matija Beć-

ković dobitnik planetarne, a

crnogorske, Njegoševe nagra-

de. Zato takvi suvišni branite-

lji još više ispadaju smiješni i

neznaveni boreći seprotivdo-

laska dobitnika Njegoševe na-

gradeunjegoševskuCrnuGo-

ru - navodi se u saopštenju.

Takvima je, napominju, još

manje vjerovatno da je na sve-

čanoj ceremoniji uručenja

Bećković kazao: ,,Primam

Njegoševu nagradu s uzbuđe-

njem i osjećanjemnajveće ča-

sti i zahvalnosti“.

,,Timza ,,urgentno spašavanje

CrneGore“koji senasmiješan

način bori protiv organizova-

njapjesničkevečeripjesnikau

svojojzemlji,očiglednonezna

ni da je Njegoševu nagradu

Matiji Bećkoviću uručio lično

Milo Đukanović. Takođe ne

zna ni da je tada upravoĐuka-

nović rekao ove riječi velike

hvale ipoštovanja: ,,CrneGore

nema bez slobode. Bećkoviće-

vo pjesničko djelo, estetski

mjereno i izmjereno, uvrstilo

seusvevremenske spomenike

takvoj, slobodnoj Crnoj Gori.

Time je doseglo dostojnost

Njegoša i imenanaBiljardi, na

Cetinju“, kazali su izDNP-a.

Utojpartiji sepitajupokomto

osnovu treba zabraniti dola-

zak ,,takvom velikanu u svoju

CrnuGoru, čije sedjelo, dakle,

utkalo u svevremenske spo-

menike slobodnojCrnojGori i

doseglo dostojnost Njegoša i

imena naBiljardi, naCetinju“.

I pritom je, dodaju, i po riječi-

ma Đukanovića, estetski mje-

reno i izmjereno.

R.P.

Poslanik DPS-a reagovao na navode o

ugroženosti srpskog naroda u Crnoj Gori

Demokratska narodna partija odgovorila kritičarima

dolaska srpskog pjesnika na Festival „Ćirilicom“

Rakočević: Interesi

SrbauCrnoj Gori

nijesuugroženi

DNP: Bećkovićvam

nije smetaokadamu

jeĐukanovićuručio

Njegoševunagradu

NikolaRakočević

DOKUMENTI:

Što piše u rezoluciji koju je Liberalni savez predlagao

1998. godine o pravnom razobličenju aneksije naše države 1918. godine

LSCG: Podgorička

skupština završni akt

uništenjaCrneGore

Liberalni savez je u rezoluciji koju je predložio tražio raspisivanje referenduma

na kojemće građani Crne Gore odlučiti da li su za obnavljanje crnogorske

monarhije i na njen tron vraćanje nasljednika dinastije Petrović Njegoš, davanje

pune podrške institucionalnom i svakomdrugomobliku jačanja obnovljene

Crnogorske pravoslavne crkve i vraćanje njene imovine, kao i imovine koja je

nakon Podgoričke skupštine oduzeta crnogorskimdržavljanima

Liberalna partija je prije gotovo četiri godine pokrenula pono-

vo pitanje poništenja odluka Podgoričke skupštine iz 1918.

godine. Andrija Popović je u premijerskom satu u Skupštini, 26.

decembra 2014. godine, postavio pitanje tadašnjempremijeru

Milu Đukanoviću „da li će Vlada predložiti zakon kojimbi se i

formalno poništile odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine

kojima je Crna Gora prestala da postoji kao nezavisna država“.

Đukanović je tada odgovorio da su odluke Podgoričke skupšti-

ne poništene odlukama referenduma iz 2006. godine.

- Podgorička skupština je poslužila kao instrument preko kojeg

je tadašnja Vlada Srbije uz pomoć svojih povjerenika u Crnoj

Gori izvršila prevrat i nedemokratski ukinula crnogorsku drža-

vu i njenu dinastiju. Poništavanje ovih odluka na način, kako se

to zalaže vaša partija, iako je moguće, imalo bi samo simbolički

značaj u ovom vremenu. On ne bi mogao proizvesti nikakvo

pravno ili političko dejstvo, s obziromda je to već obezbijeđe-

no kroz rezultate referenduma od prije osamgodina – rekao je

Đukanović.

LPponovopokrenulapitanje

Lider LSCGSlavkoPerović