Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–UDemokrat-

skoj partiji socijalista (DPS)

izgledada sukonačno shvati-

li da jebezDemokrata i Gra-

đanskogpokretaUra svaka

pričao izbornoj, ali i svakoj

drugoj reformi upotpunosti

besmislena, ocijenjeno je iz

DemokratskeCrneGore.

Poslanik DPSMihailo Anđušić

kazao je da očekuje da će posla-

niciDemokrataiUreučestvova-

tiuradnojgrupizaoptimizaciju

izbornogzakonodavstva,kojaje

trebalo da bude formirana po-

četkom jesenjeg skupštinskog

zasijedanja.

- Saopštenje poslanika DPS-a

MihailaAnđušićaukazujeda se

čak i unutar DPS-a događaju

određeni pomaci uoblasti razu-

mijevanja složenosti aktuelne

političke situacije u Crnoj Gori

- navodi se u saopštenjuDemo-

krata.

- Evidentna je i činjenica da

Anđušić svojom izjavom vodi

direktnu polemiku sa pred-

sjednikomsvoje partijeMilom

Đukanovićem, koji danima ra-

di na izigravanju plana Demo-

krata i Ure - rekli su iz Demo-

krata.

Onisukazalidaštosetičezrelo-

stiiozbiljnostiDemokrataiUre,

onjimadovoljnogovori činjeni-

cadajetojedinapolitičkastruk-

tura u Crnoj Gori koja je dobila

podršku najvažnijih centara ra-

zvijenog svijeta kojem teže, za

svoj Plan izbornih i drugih re-

formi.

- Nijednoj drugoj partiji to nije

pošlo za rukom, a nije da nijesu

pokušavale - dodaje se u saop-

štenju.

Takav je slučaj i sa DPS-om, u

kojemse,kakosmatraju,moraju

pomiritisačinjenicomdanjiho-

vainicijativanematakobjeloda-

nupodrškuEvropskeunije.

- Zamjenik predsjednika vaše

partijepodržao jePlan izbornih

i drugih reformi i mi računamo

dagajetimeiprihvatio.Avi,ako

sebudetedržali planakoji, osim

zamjenika vaše partije, podrža-

va i EU, mi smo spremni da već

od sjutra, u punom kapacitetu,

radimo u parlamentarnom ad

hoc odboru - rekli su iz Demo-

krata.

Prema njihovim riječima, da su

oni politička struktura koja ima

većinu u Skupštini, taj odbor bi

već uveliko bio formiran, a nje-

goviprvirezultatibilibiipozna-

ti i vidljivi većdokraja jeseni.

- Ovako, trpimo opstrukcije sa

raznihstrana i tounosi bojazan

za sudbinu nasušno nam po-

trebnih reformi. Ukoliko bi se

sa takvim opstrukcijama i na-

stavilo,lakobisemoglodogodi-

ti da u tom odboru djelujete u

potpunosti samostalno - za-

ključilisuizDemokratskeCrne

Gore.

J.Đ.

PODGORICA

- Nedavno

je u baziMarmal uAvgani-

stanu boravila predsjedni-

ca Hrvatske Kolinda Gra-

bar-Kitarović, ujedno i

vrhovni komandant Oru-

žanih snaga te zemlje.

- Tom prilikom našla je

vremena da porazgovara i

da se fotografiše sa jednim

od naših pripadnika, mla-

đim vodnikomBožomRa-

donjićem - objavilo je Mi-

nistarstvo odbrane na

svomFejsbukprofilu.

R. P.

PODGORICA

- Doskorašnji

potpredsjednikUreNeđeljko

Rudovićnajaviojeuintervjuu

za Pobjedu razgovore o obje-

dinjavanjudijela procrnogor-

skih opozicionih snaga, orga-

nizacija i pojedinaca koji bi

rezultirali formiranjemcrno-

gorskog opozicionog saveza.

– Smisao mog daljeg politič-

kog djelovanja vidim u obje-

dinjavanju opozicionih poli-

tičkih subjekata, organizacija

i pojedinaca, koji su i svojom

retorikom i konkretnim dje-

lovanjemneupitnoposvećeni

državi Crnoj Gori i daljoj

emancipaciji crnogorskog

društvapouzorunarazvijene

evropskedemokratije–rekao

jeRudović zaPobjedu.

Rudović je kazao da je to jedi-

ni koncept koji može da pre-

sudnodovede dopromjena.

– Uz, naravno, ljude bez teš-

kihhipotekakojemoguštetiti

takvom savezu, odnosno lju-

de koji mogu mnogo više da

daju nego što mogu da škode

zbogsvojihpotezaizprošlosti

– rekao je on.

POBJEDA:

Izvori Pobjede

govoreo svojevrsnomcrno-

gorskomopozicionomsave-

zuukojembi bili i SDP, Cr-

nogorskakao i nekedruge

organizacije i pojedinci. Da

li sena tomplanuneštokon-

kretnodešava?

RUDOVIĆ:

Odvijaju se odre-

đenekonsultacijeipostojido-

bra volja ljudi koje cijenim

prije svega u ljudskom, pa on-

daukontekstunjihovogdruš-

tvenog angažmana i ciljeva za

koje se zalažu. Sada je rano

govoriti o detaljima, timprije

što samja samo jedan od onih

koji nastoji dadođedo stvara-

njatakvoggrađanskogsaveza.

POBJEDA:

Koga još vidite

u tomsavezu?Da li računa-

tenaUru, čiji ste i dalje

član?

RUDOVIĆ:

Sve one koji se

iskreno zalažu za drugačiju i

boljuCrnuGoru i koji vjeruju

da je budućnost ove zemlje u

izgradnji pravednog društva

na temelju univerzalnih gra-

đanskihvrijednosti i tekovina

liberalne demokratije. Samo

takomožemosnažitidržavnii

kulturni identitet Crne Gore.

Pošto je prokockana dobra

prilika za formiranje građan-

skog opozicionog bloka proš-

le jeseni, opozicioni pol poli-

t i č k e s c e n e j e s u v i š e

fragmentiran da je iluzorno

očekivatidamožedoćidobilo

kakvih pomaka. Mislim da je

vrijeme za okupljanje na ja-

snom konceptu čije su teme-

lje postavili liberali i reformi-

sti početkom90-ih.

POBJEDA:

Nijestemi odgo-

vorili –da li očekujeteda

Urabudedio tog saveza?

RUDOVIĆ:

Kada sam napu-

stio rukovodstvo Ure, nakon

dužeg sporenja oko strateš-

kog pravca djelovanja i činje-

nice da je moje zalaganje za

široki građanski blok ostalo u

manjini, rekao sam da osta-

jemčlan dok vjerujemda ima

prostora da se stranka vrati

cilju zbog kojeg je osnovana.

Uru smo osnovali da bismo

doprinijeli demokratskim

promjenama i da Crna Gora,

nakon smjene DPS-a, ima

oslonac koji će spriječiti mo-

guće pokušaje klerikalno-na-

cionalističkih krugova da ra-

zvodnenjendržavniikulturni

identitet. Vjerujem da takav

stavdijelinajveći broj članova

i simpatizeraUre.

POBJEDA:

Jedandioopozi-

cijeponovo sevraća srpskoj

nacionalnoj retorici, negira-

njucrnogorskenacije, SPC

podgrijava strasti, aDemo-

krate seupadljivodržepo

strani ne izjašnjavajući se

niti o jednompitanjukoje se

tičedržave i identiteta. Na

koji način je sanjimamogu-

ćepromijeniti vlast?

RUDOVIĆ:

Opet su potonula

očekivanja da će se politički

predstavnici naših sugrađana

koji subili protivnezavisnosti

CrneGoreokrenutiCrnojGo-

ri. Umjesto građanske Crne

Gore kao države koju će po-

štovati svi, bez obzira na to

jesu li Crnogorci, Srbi, Boš-

njaci, Muslimani, Albanci,

Hrvati ili Romi, oni opet po-

kušavaju da Crnu Goru pre-

tvore u još jednu dominantno

srpsku državu. Ta nazadna

politika, čiji je potkontekst

negiranjecrnogorskogidenti-

teta, zahtijeva od svih nas da

zauzmemostavonjoj.Atone-

minovno dovodi do toga da

više nema govora o konstitui-

sanju vlasti po dosadašnjem

modelu iz nekih opština gdje

je opozicija osvojila vlast.

Konkretno, ključne pozicije

na svim nivoima u trenutku

promjene vlasti mogu pokri-

vati samo oni koji imaju naj-

bolje reference i koji su nes-

porno odani ozdravljenju

crnogorskog društva i snaže-

njudržaveCrneGore.

NenadZEČEVIĆ

Formira se

crnogorski

opozicioni

savez

DPS shvatadabezDemokrata

i Urenemapričeo reformama

Iz partije Alekse Bečića reagovali na izjavuMihaila Anđušića iz vladajuće stranke

Grabar-

Kitarović

se slikala sa

crnogorskim

vojnikom

Hrvatska

predsjednica uvojnoj

bazi u Avganistanu

Mislim

da je vrijeme

za okupljanje na

jasnomkonceptu čije

su temelje postavili

liberali i reformisti

početkom90-ih,

kaže Rudović

Doskorašnji potpredsjednik GP Ura Neđeljko Rudović najavio objedinjavanje

dijela procrnogorskih opozicionih snaga, organizacija i pojedinaca

NeđeljkoRudović

DritanAbazović i AleksaBečić