Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–SelaKoravlica iVla-

hinja, sa35domaćinstava, do-

bilasuvoduzahvaljujućipre-

kograničnomprojektu

saradnjeopštinaNikšić iBile-

ća.Projektom, vrijednim

150.000eura,Nikšić jeobezbi-

jediocjevovode i kompletnu

logistiku, dok jeBilećaanga-

žovalamehanizacijuzapro-

kopavanjekanalaodbilećkog

bazenadoVlahinje.

SARADNJA

Pristupni put doKoravlice, sela

uCrnojGori,prolazikrozRepu-

bliku Srpsku, selo administra-

tivno pripada Nikšiću od kojeg

je udaljeno oko 40 kilometara a

odBileće svega sedam.

Završetak projekta, piše portal

mojahercegovina.com,

ozvani-

čili su prvi čovjekNikšića Vese-

lin Grbović i načelnik opštine

BilećaMiljan Aleksić. Grbović

je kazao kako je zadovoljan

uspješnom saradnjom sa su-

sjednomopštinom.

- Brzo i lako smo se dogovorili.

Načelnik Aleksić i opština Bile-

ćasuimaliželjudaseloVlahinja

snabdiju vodom. Mi smo našli

zajednički interes u finansira-

nju,gdjesmojednimkorektnim

načinomuspjeli da završimo taj

vodovod. Naše preduzeće Vo-

dovod je odradilo posao sjajno.

Nadamse da ćemo nastaviti sa-

radnju na nekim drugim polji-

ma - kazao jeGrbović.

ROKOVI

MiljanAleksić rekao jeda je sve

realizovano zahvaljujući iskre-

noj želji i volji ovedvijeopštine.

- Vesko Grbović je odradio svoj

dio možda malo brže nego što

sam ja, malo kašnjenja je bilo s

mojestrane, jernisamimaoma-

šine kad je trebalo, ali hvala bo-

gu,danassmoovdjedaproslavi-

mo veliki događaj za sela

Koravlica i Vlahinja - rekao

jeAleksić.

Voda za taj bezvodni kraj znači

puno jer je lokalnostanovništvo

dobilo bolje uslove za život, ali i

mogućnost da se dalje bez pro-

blema bave poljoprivredom i

stočarstvom.

S.D.

Uspješno okončan prekogranični projekat opština Nikšić i Bileća

Voda stigladosela

Koravlica i Vlahinja

NASTAVIĆESARADNJU:

Grbović i Aleksić

MOJAHERCEGOVINA.COM

150

hiljada eura koštala je

izgradnja vodovoda za

selaKoravlica i Vlahinja

Opština Nikšić

je obezbijedila

cjevovode

i uradila

kompletnu

logistiku,

a Bileća je

obezbijedila

mehanizacijuza

prokopavanje

kanala od

bilećkog

bazena do

sela Vlahinja

ULCINJ

–Zavodza zapošlja-

vanje, Biro radaUlcinj, ras-

pisao jekonkurs za radno

mjestoglavni administrator

opštine. Kandidat se, nave-

deno je, biranapet godina.

Kandidat koji konkuriše za to

radno mjesto mora imati naj-

manjepet godinaradnog isku-

stva i spunjavati uslove koji su

predviđeni Zakonomo držav-

nim službenicima i namješte-

nicima: da je punoljetan crno-

gorski državljanin, završen

pravni fakultet, položen pra-

vosudni ispit…

Dužnost glavnog administra-

tora, kako je objavljeno na saj-

tu opštine, sada obavlja Pjeter

Ljuljđuraj.

M.N.

Zgradaopštine

ULCINJ:

Oglas Zavoda za zapošljavanje

Konkurs zaglavnog

administratoraopštine

NIKŠIĆ

–Nadanašnjoj,11.sjed-

niciSkupštine,odbornicićeraz-

matrati prijedlog statuta opšti-

ne, izvještaj o izvršenjubudžeta

i investicionoj politici za prvu

polovinu ove godine. Pripre-

mljena je i odluka o davanju u

zakupjavnimnadmetanjempo-

slovnih prostora u objektu Do-

ma revolucije i to na 30 godina,

kaoiodlukaodavanjusaglasno-

sti za kupovinu poslovnih pro-

stora za potrebe Službe zaštite i

spašavanja.

Predstavnici političkih partija

imaće priliku i da raspravljaju o

Detaljnom urbanističkom pla-

nu„Staravaroš-centar“,oodlu-

ci o zaradama lokalnih funkcio-

nera, ali i zaradama i drugim

primanjima opštinskih službe-

nika i namještenika.

Ra.P.

SOoDomu

revolucije

NIKŠIĆ:

Danas

sjednica parlamenta

BAR

–Službazaštite i spaša-

vanjaodnedavno imaopremu

kojaspasiocima i vatrogasci-

maomogućavadabrže i efik-

snijedjeluju.Predstavljajući

je, vršilacdužnostinačelnika

SlužbeDarkoVidakovićka-

zao jedasuunovomsetu

opremenajsavremenijasred-

stvakomunukacije, osvjetlja-

vanja.

- Takođe, tu su alati za rezanje

automobilauudesima i za otva-

ranje blind vrata, nova odjeća, a

najavljena je donacija 33 kom-

pleta opreme zaulazakuvatru i

dva čamca samotorima –kazao

jeVidaković.

Onjedodaodasuutokutenderi

za nabavku užadi za izvlačenja

savisine i izdubine, začijuupo-

trebu je neophodno sprove-

sti adekvatnuobuku.

-Naše ekipe sada imaju imobil-

nu opremu koja imomogućava

da dejstvuju na terenu - obja-

snio jeVidaković.

Alati renomiranih svjetskih

proizvođača,vrijedni67.000eu-

ra, predstavljeni su predsjedni-

kuopštineDušanuRaičeviću.

On je konstatovao da je riječ o

najmodernijoj opremi udržavi.

- Jako samzadovoljan ovim što

samvidio, poboljšaćemo i drugi

dio opreme, kako bi građani od

ove službe dobili još bolji servis

i korist. Veoma samzadovoljan

doprinosom i intervencija-

makojetihrabrimomcisprovo-

de pravovremeno, nekad su to i

preventivne akcije, uvijek

opravdane - rekao je Raičević

novinarimanakonobilaska.

USlužbuzaštiteangažovanje41

operativac i dvije službenice u

opštimposlovima.

V.K.V.

BAR:

Služba zaštite i spašavanja nabavila novu opremu, kažu najmoderniju u Crnoj Gori

Imajualateza rezanje

automobilauudesima i

zaotvaranjeblindvrata

EFIKASNIJEĆEDJELOVATI:

Raičević tokomposjeteSlužbi zaštite

67

hiljada eura vrijedna

je oprema koju je na-

bavila Služba zaštite

i spašavanja

KOTOR

– ZaboravakuDomu ,,Spasić-Mašera“ zahtjev je

predalo77učenika, amjesta ima za 50. DirektorBranko

Ivardićkažeda sukandidati rangirani pouspjehu, ada ćeda-

nas objaviti listuprimljenih.

- Useljenje učenika planirano je za sljedeći vikend – kazao je

Ivardić.

Studenti zahtjevepodnosedo14. septembra (brucoši), anjihove

starije kolege koji pohađaju drugu, treću i četvrtu godinu od 10.

septembra do 5. oktobra.

Ivardić kaže da je Dom učenika i studenata potpuno pripre-

mljen za prijemučenika i studenata.

- Sve su prostorije osvježene i okrečene i svi tehnički uređaji

ispravni. Topla voda je obezbijeđena solarnim sistemom dok

traju sunčani dani, a nabavljeno je i dovoljno lož ulja. Nakon re-

konstrukcije kotlarnice i urađene termoizolacije objekta, kroz

programenergetskeefikasnosti troši seznatnomanjenafte - za-

ključio je Ivardić.

S.M.

SPREMANDAUGOSTIUČENIKE I STUDENTE:

Dom ,,Spasić-Mašera“

KOTOR:

Prijemučenika uDom ,,Spasić-Mašera“

Predato77 zahtjeva,

amjesta ima za50

Bazar na trguprilika

dagosti upoznajugrad

MOJKOVAC

–TurističkaorganizacijaMojkovca je, u

saradnji saKomunalnimpreduzećem„Gradac“ i uzpo-

dršku lokalneuprave, sredinomavgustana gradskomtr-

guotvorilabazar, kaonovi dio turističkeponude.

Direktor Turističke organizacije Petar Vučinić kaže da ba-

zar radi pazarnimdanom, ponedjeljkom, a turisti ga posje-

ćuju autobusima, kroz saradnju sa nekoliko turističkih

agencija sa primorja.

-Oni tumogukupiti suvenire, pčelinje i svedrugeproizvode

izmojkovačkog kraja, uključujući i šumske plodove, narav-

no adekvatnoupakovane zapotrebe turista. Pored toga, ovo

je prilika da agencijski gosti, koji su kroz mojkovački kraj

samo prolazili prilikom posjete kanjonu Tare, upoznaju i

gradMojkovac, štodo sadanijesubili umogućnosti. To jeza

turističku promociju našeg kraja izuzetno važno - rekao je

Vučinić.

Bazar će raditi dok bude trajala turistička sezona.

R.Ć.

MOJKOVAC:

Novo u turističkoj ponudi