Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Hronika

ISTRAŽITELJI PRIKUPILI DOKAZE ZAZLOČINUDUBOVICI:

Potraga

sumnje da je organizovao ubistvo Danilovgrađanina

Kožara traže

ubistvaŠaran

SamjestaubistvaŠara

Kako saznajemo

od izvora

bliskih istrazi,

do saznanja

da je Kožar

organizovao

ubistvo

istražitelji su

došli na osnovu

određenih

materijalnih

tragova, koji ga

nesumnjivo

dovode u vezu

sa zločinomu

Dubovici

PODGORICA

–ZaBarani-

nomAlanomKožarom

raspisana jemeđunarodna

potjernica zbog sumnjeda

jepočiniokrivičnodjelo

stvaranjekriminalneorga-

nizacijekoja se sumnjiči za

ubistvoDanilovgrađanina

SlobodanaŠaranovića–

saznajePobjeda iz izvora

bliskih istrazi.

Potjernica za Kožarom ras-

pisana je ponaloguSpecijal-

nog državnog tužilaštva, ko-

je vodi ovaj slučaj.

MOTIV

Šaranović je ubijen 11. marta

prošle godine ispred svog

stana u budvanskomnaselju

Dubovica. Ubice su crnim

„BMW-om“prišleŠaranovi-

ću s leđa i pucale u njega iz

dva različita oružja. Policija

jedankasnijepronašlazapa-

ljen automobil i automatsku

pušku, koji su vještačeni.

Kako saznajemo od izvora

bliskih istrazi, do saznanja

da jeKožarorganizovaoubi-

stvo istražitelji su došli na

osnovu određenih materi-

jalnih tragova, koji ga ne-

sumnjivo dovode u vezu sa

zločinomuDubovici.

Vjerujuda je toučiniopona-

loguBeograđaninaLukeBo-

jovića, vođe „zemunskog

klana“, sa kojimje Šaranović

biou sukobu.

Porodice Bojović i Šaranović

godinama su osvetnički na-

strojene jedna prema drugoj i,

kako istražitelji tvrde, u tom

ratu stradalo je više osoba.

Slobodan Šaranović se teretio

za ubistvo Nikole Bojovića,

Lukinogbrata,zbogčegajebio

u pritvoru. Luka Bojović je

imao bliske kontakte sa ljudi-

ma iz crnogorskog podzemlja,

a najbliži saradnik i prijatelj

mu je bioLukaĐurović, koji je

prije pet godina poginuo u sa-

obraćajnomudesu kod tunela

VrmacuKotoru.NakonĐuro-

vićeve smrti, vođstvo nad bar-

skim klanom preuzeo je nje-

gov najbliži prijatelj Alan

Kožar.

PRIJETNJE

Slobodan Šaranović je izašao

iz pritvora 9. decembra prošle

godine, gdje jeproveoskorotri

godine zbog sumnje da je za-

jedno sa Nikšićaninom Rat-

komKoljenšićemorganizovao

ubistvo Beograđanina Nikole

Bojovića.

Samonekolikodananakon što

se Šaranović našao na slobodi,

prijavio je policiji da je poku-

šananjegovaegzekucija.Istra-

žiteljima je predao i pištolj i

mobilni telefon koji je nosio

potencijalni ubica sa kojim je

komunicirao.

Kako je tada ispričao inspek-

torima,mladićmujepokajnič-

ki prišao i ispričao da je poslat

da ga ubije. Predao mu je i pi-

štolj koji je „zadužio“ za ovo

krivičnodjelo.

TimpovodomSpecijalnotuži-

laštvo formiralo je predmet i

Šaranović je saslušan u svoj-

stvu svjedoka, ali pomaka u

istrazi nije bilo.

Iako se sumnjalo da se radi o

osobi koja je povezana sa jed-

nim crnogorskim klanom koji

jebioangažovandaubijeŠara-

novića, ime tog licanije senaš-

lonalistiosumnjičenihinedo-

stupan je istražiteljima.

Policija je ranije u istrazi ubi-

stva Šaranovića saslušala čla-

novebarskekriminalnegrupe.

Nakon što sudali izjaveu svoj-

stvugrađanapušteni sunaslo-

bodu jer su imali jake alibije.

DOSJE

Podsjećamo,zaKožaromjebi-

la raspisana potjernica zbog

optužbi da je organizovao po-

stavljanje eksplozivne napra-

ve ispodautomobilakomandi-

ra Interventne jedinicebarske

policije IvanaĐokovića.

U decembru 2017. godine

Osnovni sud u Baru ukinuo je

potjernicu nakon što je prvo-

stepenom presudom oslobo-

đenovihoptužbi.

Istom presudom, Barani Alija

Metović i Ilija Kovačević osu-

đeni su na po godinu zatvora

jer su dokazani navodi optuž-

nice da su postavili bombu is-

podĐokovićevog automobila.

Kožar je tada bio u bjekstvu i

sudilomu se uodsustvu.

On se teretio za četiri krivična

djela - napad na službeno lice

u vršenju službene dužnosti,

izazivanje opšte opasnosti pu-

tempodstrekavanja, napad na

službeno lice putem podstre-

kavanja i nedozvoljeno drža-

nje oružja i eksplozivnih ma-

PODGORICA

- Interpol

Podgorica izručio jedržav-

ljaninaSrbijeŠ. K. i Rusa

M. K. (27) koje supotraži-

valenjihove sarajevske i

moskovskekolege.

Kako su saopštili iz Uprave

policije, Š. K. iz Tutina je po-

traživan po potjernici Inter-

pola Sarajevo zbog sumnje

da je počinio prevaru u pri-

vrednomposlovanju.

- Š. K. je prethodno uhapšen

na našoj teritoriji, nakon če-

ga je priveden nadležnom

sudiji za istragu koji mu je

odredio ekstradicioni pri-

tvor u kojem se nalazio do

ekstradicije - dodaju iz poli-

cije.

Takođe, na podgoričkom ae-

rodromu prilikom ulaska u

našu državu uhapšen je Rus

M.K.NjegaInterpolMoskva

potražuje zbog sumnje da je

počinio iznudu.

- On je, kako se sumnja, 21.

aprila prošle godine, u Mo-

skvi sa svojim saučesni-

komiznudioimovinuinovac

u iznosu od 30miliona ruba-

ljaodoštećenog, uzprethod-

ne prijetnje i upotrebu sile –

saopštili su iz policije.

M. K. je sudija za istragu Vi-

šeg suda uPodgorici odredio

ekstradicioni pritvor. Slijedi

komunikacija nadležnih or-

gana dvije države radi ek-

stradicije ovog lica Ruskoj

Federaciji.

M.L.

ANDRIJEVICA

- ProtivR. D. (37) izAndrijevicepodnijeta je

krivičnaprijava jer sukodnjegapronađeni oružje imunicija.

Kako je saopštila Uprava policije, pretresomkuće i ostalih pro-

storija koje koristi R. D. policajci su pronašli pušku karabin ne-

poznatog kalibra, metak, startni pištolj „blow F 92“ kalibra 9

mm, tri patronaodstartnogpištoljakalibra9milimetara, nožod

automatske puške i vojnički nož –bajonet.

O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnomdržavnom tuži-

laštvu u Beranama kojem će R. D. biti priveden zbog sumnje da

je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

M.L.

Krivična prijava protiv Andrijevčanina

Oduzeti puška,

pištolj, nož....

Zaplijenjenooružje

UPRAVAPOLICIJE

Dvije osobe uhapšene po potjernicama Interpola

IzručeniMoskvi

i Sarajevuzbog

iznude i prevare

ULCINJ – Dvije osobe utopi-

le su se uprotekla dva dana

naVelikoj plaži uUlcinju,

piše Fos.

Kako prenosi ovaj portal, na

ulcinjskoj plaži ,,Pearl beach“

u nedjelju se utopio J. H. koji

je živio u Njemačkoj, kada je

pokušao da pomogne ćerki

koja se davila u vodi.

Kako su FOS-u ispričali oče-

vici, nesreća se dogodila oko

14 sati, kada je na plaži bilo

dosta ljudi. Talasi su bili veliki

i njegova ćerka, koja je bila

u vodi, počela je da se davi i

traži pomoć. Otac je odmah

ušao u vodu, kao i spasioci,

koji su izvukli djevojčicu.

Međutim, muškarac je ostao

u talasima, a spasioci su se

fokusirali na pružanje pomo-

ći djevojčici. On je kasnije

bez znakova života izvučen

iz vode.

Kako prenosi Fos, dan kasni-

je na Adi Bojani utopio se

Beograđanin S. A. Beograđa-

nin je otišao da pliva, ali mu

se trag izgubio negdje kod

bova.

Pola sata kasnije, spasioci su

pokušali reanimaciju i odmah

je obaviještena Hitna pomoć,

ali Beograđanin nije davao

znakove života.

C. H.

ULCINJ:

Nesreće na Velikoj plaži i Adi Bojani

Zadvadanautopile

sedvijeosobe

HERCEGNOVI

-Usao-

braćajnomudesu, koji se

dogodio jučeujutrooko5

sati uKamenarima, povri-

jeđena su trimladića iz

Bijele.

Vozilo ,,audi A6“, podgorič-

kihregistarskihoznaka, ko-

„Audijem“

sletjeli

umore

jim je upravljao S. L. (19) je,

iz za sada neutvrđenih ra-

zloga, sletjelo sa magistral-

nog puta umore.

Sa S. L. suu vozilubilimalo-

ljetni B. M. (15) i Š. S. (18),

koji je zadobio teže tjelesne

povrede i iz Opšte bolnice

Meljine gdje mu je ukazana

ljekarska pomoć premje-

šten je u Klinički centar Cr-

ne Gore, dok su S. L. i B. M.

prošli sa lakšimpovredama.

Uviđaj je obavio zamjenik

osnovnog državnog tužioca

uOsnovnom sudu uHerceg

NovomRisto Stijović.

Ž.K.

U saobraćajnoj nezgodi u Kamenarima

povrijeđena tri mladića

Viši sud prihvatio žalbu Tužilaštva

PODGORICA

–Osnovni suduKotoruponovoćeodlučivati

o jemstvukoje jeponudilaodbranaEmineAdrovićdabi seu

daljemtokupostupkabranila sa slobode– to je zaPobjedu

potvrdilaportparolkaVišeg sudaAidaMuzurović.

Viši sud je juče odlučujući po žalbi tužioca ukinuo rješenje

Osnovnog suda u Kotoru kojim je bilo prihvaćeno jemstvo za

Eminu Adrović. Adrović je prošle nedjelje preko branioca pod-

nijela zahtjev o jemstvu od 218.662 eura da bi se u daljem toku

postupka branila sa slobode.

Adrović se tereti da je 18. jula u Bečićima izazvala saobraćajnu

nesrećuukojoj jepoginuo srpski državljaninMilošVukomano-

vić, a njegova vjerenica Snežana Rudinac teško povrijeđena.

Rudinac se i dalje nalazi ukomi.

M.L.

Kotorski sudponovo

odlučujeo jemstvu

zaEminuAdrović

Viši sud

AlanKožar