Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–Viši sudod-

lučivaćedanas o jemstvuod

218.662 eurakoje jeponudila

EminaAdrović (23) dabi seu

daljemtokupostupkabrani-

la sa slobode.

Adrović se tereti za izazivanje

saobraćajne nesreće u kojoj je

poginuosrpskidržavljaninMi-

loš Vukomanović, a njegova

vjerenica Snežana Rudinac

teškopovrijeđena.

Prošle nedjelje Osnovni sud u

Kotoru je prihvatio ponuđeno

jemstvo za Budvanku, ali se

Tužilaštvo žalilo pa su spisi

predmeta dostavljeni Višem

sudu na odlučivanje. Za njenu

slobodu ponuđena je hipoteka

u iznosuod218.662 eura.

- Prihvata se ponuđeno jem-

stvo branilaca okrivljene Emi-

ne Adrović, advokata Zdravka

Begovića i Vlada Vukovića,

upisom hipoteke u iznosu od

218.662 eura na nepokretnosti

upisane u listu nepokretnosti

231KO Bogetići PJ Nikšić i to

na katastarsku parcelu 2631,

vlasništvo Veselina Vukčevića,

pa će se pritvor određen protiv

okrivljenerješenjemovogsuda

ukinuti kada se izvrši upis hi-

potekenanavedenojnepokret-

nosti i sudu bude dostavljen

dokaz da je izvršen upis hipo-

teke u korist Osnovnog suda u

Kotoru - navodi se u rješenju

Suda.Protiv Adrović je nedav-

no podignuta optužnica zbog

izazivanjasaobraćajnenesreće

u kojoj je 18. jula u Bečićima

poginuo Vukomanović, dok je

njegova vjerenica teško povri-

jeđena. Rudinac se i dalje nala-

zi ukomi.

M.L.

Bar: Spašen

turistana

pedalini

NIKŠIĆ

- Policija jeuNikši-

ću tokomavgustaupretresi-

mana četiri lokacijapronaš-

la i oduzelaoružje,municiju,

eksploziv i drugepredmete.

KakosusaopštiliizUpravepo-

licije,onisu24.avgustapretre-

sli kuće i druge prostorije koje

koristi S. I. (64) izNikšića.

- Tom prilikom su pronađena

dva pakovanja eksploziva, de-

tonator dužine oko deset me-

tara, sporogoreći štapin, pet

kapisli za detonaciju, sedam

komada usporivača eksplozi-

je, baterijski uređaj za ispalji-

vanjeelektričnihkapisli, bate-

rija za aktiviranje električnih

kapisli i kablovi za električno

paljenje–saopštili suizpolici-

je.

Nadležnidržavnitužilacjena-

ložio da se pronađeni eksplo-

ziv i navedena sredstva upute

na vještačenje u Forenzički

centar, nakon čega će se izja-

snitiokvalifikacijidjela,kazali

su iz policije.

Takođe, 24. avgusta 2018. go-

dine policija je pretresla stan

V. B. (55) iz Nikšića i pronašla

123 komada municije različi-

tog kalibra u ilegalnomposje-

du. Državni tužilac je naložio

da se predmetna municija

uputi na vještačenje u Foren-

PODGORICA – Jedanaest

osoba koje suuhapšene

prijemjesec sa 20 tona

hašiša, na brodukoji je iz

Maroka krenuo za Libiju,

uskoro će odgovarati pred

pravosudnim italijanskim

vlastima za šverc droge.

Istraga protiv njih je u toku

i uskoro će biti podignuta

optužnica.

Pregledombroda „Venus“,

koji je iz Maroka krenuo za

Libiju, italijanska policija je

u skrivenimprostorijama -

štekovima pronašla ukupno

20 tona hašiša vrijednog

65.000.000 eura. Hašiš je, 13

različitih sorti, bio upakovan

u 650 džakova od jute.

Svih 11 članova posade je

uhapšeno. Radi se o crnogor-

skimdržavljanima i osobama

koje su bliske organizovanoj

kriminalnoj grupi poznatoj

kao škaljarski klan.

Uhapšeni su Marko Borozan,

Vladimir Živković, Uglješa

Kovačević, Srđan Matijević,

Stanko Tomičić, Ljubomir

Bakočević, Milan Kovačević,

Dragoljub Mrgudović, Vladi-

mir Lipovina, Božidar Barović

i Velimir Ratković.

Do ove velike akcije došlo je

na inicijativu naše policije,

koja je sve informacije prosli-

jedila američkoj agenciji DEA

i kolegama iz Italije.

Akcija je potom realizovana

sa kolegama iz DEA i policij-

skim službenicima Italije.

Droga je pronađena na brodu

u italijanskim vodama koji je

prethodno krenuo na putova-

nje iz luke Zelenika, a, navod-

na namjera, kako se sumnja,

organizovane kriminalne

grupe bila je ,,ispitivanje pod-

morja“.

Akcija je izvedena zahvaljujući

podatku do kojeg je došla

crnogorska policija, umeđu-

narodnoj akciji kojom je koor-

dinirala američka agencija za

borbu protiv droge - DEA.

A. G.

Istragu o švercu droge vode italijanske vlasti

Osumnjičeni za

krijumčarenje

20 tonahašiša

uskorousudnici

U Specijalnomsudu u Beogradu nastavljeno suđenje

optuženomza šverc 5,7 tona kokaina

Procesobilježiookršaj

Šarića i svjedoka saradnika

BEOGRAD

–SuđenjeDarku

Šariću, optuženomza šverc

5,7 tonakokaina izLatinske

AmerikeuzapadnuEvropu,

nastavljeno jeuSpecijalnom

suduuBeogradu.

Kako prenose mediji, tokom

suđenja verbalni okršaj su

imali optuženi Darko Šarić i

svjedok saradnik Nebojša

Joksović.

Među optuženima je i Boban

Stojiljkovićkoji je svojimpita-

njimapodsjetio svjedokada je

upismuŠarićupominjaokako

su mu propala nekakva dva

posla odpo 300.000 i 600.000

eura,

pišePolitika.rs

.

- Da ste uzeli tih 900.000 vje-

rovatno ne biste bili svjedok

saradnik, već biste otišli u

Ameriku, jel’ tako? - pitao je

Stojiljković.

- Pa to sam rekao - odgovorio

je Joksović.

- Sobziromna todanisteotišli

uAmeriku i bez ovih900.000,

postali ste svjedok saradnik

zbog ovih para koje ste uzeli

od Šarića, a ne priznajete, jel’

tako? –kazao je Stojiljković.

Svjedoksaradnikjerekaodaje

već odgovoriona topitanje.

Šarićsepredaosrpskimvlasti-

ma 18. marta 2014. godine od

kada senalazi upritvoru. Prije

toga je od početka postupka u

oktobru 2009. godine bio u

bjekstvu. Proces se vodi po

šest spojenih optužnica zbog

šverca više odukupno5,7 tona

kokaina iz Urugvaja, Brazila i

Argentine u zapadnu Evropu

tokom2008. i 2009. godine.

Prema optužnici, članovi Šari-

ćeve organizovane grupe me-

đusobnosukomuniciralipreko

sms poruka i šifrovanih tele-

fonskih brojeva, mada su im

policija i domaće i strane tajne

službe ušle u trag, pa je prvo

hapšenje ove grupe uslijedilo u

Urugvaju 15. oktobra 2009. go-

dine i istovremeno u Srbiji u

akciji „Balkanski ratnik“.

Prema stavu Apelacionog su-

da koji je ukinuo prvostepenu

presudu, Specijalni sud će u

presudi nakon ponovljenog

suđenjamoratidaiznesejasne

razloge povodom pravnog pi-

tanja u vezi mogućnosti pri-

mjene instituta - produženog

krivičnogdjelakodneovlašće-

ne proizvodnje i stavljanja u

promet opojnihdroga.

C.H.

Nikšić:

Tokomavgusta pretresene četiri lokacije

Oduzet eksploziv,

municija, štapin...

zički centar, nakončega slijedi

procesuiranje.

U pretresu kuće koju koristi J.

N. (25) iz Nikšića, 14. avgusta,

pronađena je puškaM-48, ka-

libra 7,9 milimetara i zatvarač

u ilegalnomposjedu.

Pronađeno oružje je upućeno

u Forenzički centar radi vje-

štačenja. Tužilac će se o kvali-

fikaciji djela izjasniti nakon

dobijenihnalaza vještačenja.

Policija je i 19. avgusta pretre-

slakućukojukoristiM.K. (64)

izNikšića i pronašla

vojnu puškuM-48, kalibra 7,9

milimetara, lovačku puška

„zastavabereta“,kalibra12mi-

limetara i 43komadamunicije

različitog kalibra, u ilegalnom

posjedu.

Oružje imunicijaupućeni suu

Forenzički centar, nakon čega

slijedi procesuiranje.

M.L.

ILUSTRACIJA

Viši sud

danaso

jemstvu

zaAdrović

BAR

- Pripadnici Službe tra-

ganja i spašavanjaUpravepo-

morske sigurnosti spasili su

jučekupačanapedalini, kojeg

su talasi i jak sjeverni vjetar

nosili kaotvorenommoru.

-Pomorskioperativnicentaru

DobrojVodiprimiojepozivda

je u uvali kod starog hotela

„Inex“ ugrožena pedalina sa

jednom osobom. Odmah na-

kondojaveisploviojespasilač-

ki čamac SAR-1 sa posadom i

zadesetminutabionapoziciji.

Posada spasilačkog čamca je

ukrcala osobu i uspješno od-

vuklapedalinudosutomorske

plaže - saopštio je načelnik za

nadzor i kontrolu pomorskog

saobraćajaŽarkoLukšić.

Istovremeno, kako je kazao,

posada plovila UPS je upozo-

ravala kupače da se ne udalja-

vajuodobalezbogpogoršanih

vremenskihuslova.

V.K.V.

DarkoŠarić