Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

-CrnaGora je

jedina zemljaposlijeAzer-

bejdžana gdjebihmogaoda

ostanemda živimi to sede-

silo. Ovdje imampunoprija-

telja. Bio je izazovdaosta-

nemjer samvjerovao i

vjerujemupotencijaleove

zemlje - kažeurazgovoruza

PobjedudirektorKulturno-

ekonomskog centraAzer-

bejdžanauPodgorici Sejran

Mirzazade.

Ističe da želi da bude dio pro-

gresa Crne Gore. Nakon što je

okončao diplomatski mandat

2016. godine htio je da ostane

da živi ovdje, pa je preselio i

porodicu. Kaže, ostaće dok

godbudemogao.

TRADICIJA I

GOSTOPRIMSTVO

- I druge zemlje imaju ljepote

- more, planine, ali to je ovdje

sve u jednom. Ovaj ambijent

ne čine samoprirodne ljepote,

nego i vaše gostoprimstvo.

Oduševljen samkadvidimko-

liko volite vašu istoriju, kako

ste sačuvali tradiciju, kako ci-

jenite vaše porodične vrijed-

nosti, prijatelje, kako cijenite

riječ. Riječ ima težinu. Svuda

je globalizacija, asimilacija... i

nije lakomalimnarodima, ze-

mljama kao što je Crna Gora,

kao Azerbejdžan, jer smo i mi

mala država u našem regionu

- ističeMirzazade.

Primjećuje, kako kaže, da neki

u Crnoj Gori misle da je van

granica idealno, ali, dodaje on,

nije tako.

- Ovo što imamo ovdje mnogo

vrijedi, više nego na nekim

drugimprostorima. Možda su

negdje ljubomorni na nas što

oninijesumoglidasačuvajutu

svoju vrijednost, ali to neće

otvoreno da kažu – riječi su

našeg sagovornika.

Naglašava da Crna Gora i

Azerbejdžanimajujaktemelji

da će tradiciju čuvati i u bu-

dućnosti.

Mirzazadepodsjećada jeKul-

turno-ekonomskicentarotvo-

renprijesedamgodinauBaru,

neposredno prije otvaranja

diplomatske misije ove ze-

mlje.

-Još tadasmovidjeli daposto-

ji veliki potencijal za razvoj

bilateralnihodnosaAzarbejd-

žana i CrneGore. Nakon godi-

nu dana naša vlada je odlučila

da otvori diplomatsko pred-

stavništvouPodgorici ikada je

misija otvorena, rad ovog cen-

tra ostao je u sjenci. U 2016.

kada sam završio svoj diplo-

matskimandatodlučiosamda

ostanem ovdje i onda smo ak-

tivirali Kulturno-ekonomski

centar. Dobili smo prostor u

Podgorici i od prošle godine

smo u glavnom gradu - kaže

Mirzazade.

KULTURNI CENTAR

Glavna djelatnost centra koji

je organizovan kao nevladina

organizacija, kako naglašava,

je da uz pomoć diplomatskog

predstavništva i crnogorskih

institucija, razvija kulturne i

ekonomske odnose Azerbejd-

žana i CrneGore.

- Za dvije godine smo imali

projekciju četiri dokumentar-

na filma o Azerbejdžanu. A

ove godine smo organizovali i

konferenciju „Crna Gora i

Azerbejdžan poslije Prvog

svjetskog rata“, kada su došli i

istoričari iz Azerbejdžana. U

martu svake godine obilježa-

vamo početak proljeća, štomi

zovemo Norvuz bajram. Vje-

rujemdapostoji jošpotencija-

lazarazvojekonomskihodno-

sa. Hoćemo da budemo most

za naše potencijalne investo-

tore koji dolaze u Crnu Goru

prvi put, koji imaju barijere sa

jezikom i nijesu im poznate

povoljnosti koje crnogorska

vlada ili opštinedaju - kazao je

Mirzazade, naglašavajući da

se ne bave politikom.

CrnaGoraje,naglašavaon,po-

litički i ekonomski stabilnaze-

mlja.

- Mislim da Vlada radi sve što

može. Ni Crna Gora ni Azer-

bejdžan nijesu u najboljem

okruženju jer ekonomska si-

tuacija u regionu i te kako uti-

če na nas - kažeMirzazade.

Naglašava da je dosta putovao

u druge zemlje i da je situacija

kodnas bolja negou regionu.

- Ljudi ponekad upoređuju sa

vremenom kakvo je bilo prije

20godina, kadasubilefabrike,

preduzeća... ali to nije slučaj

samo sa CrnomGorom, već je

globalna ekonomska kriza po-

godilacijelisvijet,amismodio

međunarodnog ekonomskog

sistema - naglašava naš sago-

vornik.

Priča da kada je imenovan za

predstavnikaDiplomatskemi-

sije u Crnoj Gori niko nije

imaopredstavuuAzerbejdža-

nu gdje jeCrneGora.

PORTONOVI

- Ali ni ovdje nijesu znali gdje

jeAzerbejdžan.Nekolikoputa

su me na početku predstavili

kaopredstavnikaAvganistana.

Malo smo bili poznati jedni

drugima, ali sada je potpuno

drugačije - ističeMirzazade.

CrnaGoradanas je, naglašava,

jedna od najpopularnijih turi-

stičkih destinacija u njegovoj

zemlji.

- Iako smo daleko geografski,

jako smo slični. Imamo sličan

mentalitet i tosevidi kadorga-

nizujemo posjete –dodaje naš

sagovornik.

Zahvaljujući iskrenom prija-

teljskom odnosu i povjerenju,

ističe Mirzazade, najveća va-

nenergetska investicija u ino-

stranstvu Azerbejdžana upra-

vo je u Crnoj Gori - projekat

Portonovi uHercegNovom.

- Crna Gora je jedina zemlja

gdje imamo banku. OsimPor-

tonovog, postoji interesovanje

za različiteprojekte i na sjeve-

ru Crne Gore i za poljoprivre-

du.Dolazeljudi,zainteresova-

ni za Crnu Goru. Pitaju kakvo

je zakonodavstvo, kakve po-

voljnosti nudi Vlada, kakve

povoljnostidajuopštine-kaže

Mirzazade, ističućida jošnije-

smo iskoristilimeđusobnepo-

tenicijale.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

-Univerzitet

CrneGore raspisaćedanas

konkurs za treći upisni rok

za studenteprve godine

osnovnih studija.

Prijavesepodnoseusrijedu,29.

avgusta, a pravoupisa imaju cr-

nogorski državljani i stranci, u

skladu sa zakonom, koji su ste-

kli odgovarajuću kvalifikaciju

IV-1 podnivoa nacionalonog

okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kako je

predviđeno, kandidat prilaže

originalnu diplomu o polože-

nom eksternom maturskom,

odnosno stručnom ispitu, ori-

ginalna svjedočanstva o zavr-

šenim pojedinačnim razredi-

ma srednjeg obrazovanja,

diplomu ,,Luča“ ili ekvivalen-

tnu diplomu, kopiju biome-

trijske lične karte, a stranci

odgovarajuću ličnu ispravu

koja se izdaje u skladu sa po-

sebnimpropisom. Predaju se i

diploma (ili ekvivalentni do-

kument) o osvojenoj prvoj ili

drugoj nagradi na državnom

ili međunarodnom takmiče-

njuizpredmetakoji suodzna-

čaja za nastavak školovanja.

-Stranacpodnosi idokazopo-

znavanju jezika na kome se

izvode studije, izuzev u sluča-

ju kada je završio srednju ško-

lu na jednom od jezika koji su

u službenoj upotrebi u Crnoj

Gori –piše u saopštenju.

Osoba, kako dodaju, koja je

podnijelazahtjevzapriznava-

njeinostraneobrazovneispra-

ve, a postupak priznavanja ni-

je završen prije isteka roka za

podnošenje prijave za upis,

može uslovno konkurisati za

upis i upisati se na osnovu po-

tvrde da je pokrenut postupak

priznavanja kod nadležnog

organa.

-Uslučajudakandidatpodno-

si duplikate umjesto traženih

originalnih dokumenata, du-

žan jedakodpredajedokume-

natapotpišeizjavudaoriginal-

na dokumenta nije iskoristio

za ostvarivanje prava na upis

na nekomdrugom studijskom

programu. Kandidat koji da

netačnu izjavubiće eliminisan

iz kvalifikacionog postupka -

saopšteno je saUCG.

Testovi iz dva predmeta od

značaja zanastavakobrazova-

nja za kandidate koji nijesu

imali eksterni maturski odno-

sno stručni ispit polažu se u

četvrtak, 30. avgusta.

Prijemni ispiti za fakultete i

akademijekojiihorganizuju,a

koji su dodatni uslovi za upis,

polažu se prema rasporedu

koji će biti istaknut na ogla-

snim tablama univerzitetskih

jedinica, u periodu od 31. av-

gusta do 3. septembra.

N.Đ.

Univerzitet Crne Gore danas raspisuje konkurs

Treći upisni rokzabrucoše

RAZGOVOR S POVODOM:

Direktor Kulturno-ekonomskog

centra Azerbejdžana u Crnoj Gori SejranMirzazade

Vjerujemu

potencijale

CrneGore

Prijave sepodnoseusrijedu

ILUSTRACIJA

Crna Gora je jedina zemlja gdje imamo banku.

OsimPortonovog, postoji interesovanje za

različite projekte i na sjeveru Crne Gore i za

poljoprivredu – kaže SejranMirzazade

Dobra

saradnja sa

crnogorskim

institucijama

Sagovornik Pobjede kaže da

centarnačijemječeluimave-

omadobrusaradnjusanašim

institucijama, prije svihMini-

starstvomkulture,Ministarstvomturizma, opštinama...

- Naš cilj nije samo promovisanje azerbejdžanske kulture u Cr-

noj Gori, negopromovisanjecrnogorskekultureuAzerbejdža-

nu. Vi jošnematekodnasambasadu. Vašpočasni konzul jekao

ambasador. Dosad jekonzulatorganizovaovišedogađaja - na-

glašavaMirzazade.

Odmarana sjeveru

SejranMirzazade kaže da osimu Podgorici slobodno vrijeme

najvišeprovodi nasjeveru.

- Najviše volimplanine, a namore idemveoma rijetko. Često

putujemuKolašin, Žabljak, BijeloPolje... Najviše vremena pro-

vodimuPodgoricikaopraviPodgoričanin.Klimamiodgovara,

nijevruće,nijehladno.Vistesrećništonemategužvu.Uvelikim

gradovima to je veliki problem, gubite tri-četiri sata svaki dan

naputu - ističeMirzazade.

ŠkolanaBioču

SerjanMirzazadeidelegacijacentranačijemječelusvakegodine

18. oktobra podsjeteOsnovnu školu na Bioču ,,18. oktobar“. Kaže,

tada jeDannezavisnosti Azerbejdžana.

- Slučajno smo vidjeli da ova škola nosi ime 18. oktobar i već pet-

šest godina imamo dobru saradnju sa upravom– kaže naš sago-

vornik.

Turisti

ZaCrnuGoruje,kažeSejran

Mirzazade, veliko intereso-

vanjeuAzerbejdžanu.

- Od 2013. godine smo po-

čelidaorganizujemočarter

letove.Otprilikesvakegodi-

ne do 3.000 turista dođe

ovimletovima,takodajedo

sada njih 20.000 posjetilo

CrnuGoru. Za nas je to veli-

ki broj, jer sunaši ljudi navi-

kli da iduususjednezemlje

i više u Tursku zbog jezika i

cijena - kažeMirzazade.

SejranMirzazade