Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Društvo

PRIŠTINA/KOSOVSKA

MITROVICA/NOVIPAZAR

-Koncept takozvanebalkan-

skehumanitarnemreže, o

čijimje aktivnostimaPobje-

da informisalaunekoliko

navrata, još nije sasvimpro-

pao, ali jeod sredine junana

velikimiskušenjimakojima

sve težeodolijeva.

Već dva i po mjeseca, prema

riječima naših sagovornika,

humanitaraca iz Novog Paza-

ra, Kosovske Mitrovice i Pri-

štine, nijedna od tri planirane

misije spašavanja đece i žena,

državljana Srbije, Kosova, Bo-

sneiHercegovineiMakedoni-

ije, koji su „izbjegli“ iz sirij-

skog pakla, a sada su u nekom

od sabirnihmigrantskih kam-

pova, pretežno na takozvanoj

ničijoj zemlji, između Grčke i

Albanije, nije uspjela.

JEDINSTVENAKOMANDA

Razlozi su brojni, kako objaš-

njava novopazarski humanita-

rac FahredinĆ, inače bivši pri-

padnik ni po čemu dobrom

prepoznatljive furkanske

islamske zajednice. On poseb-

no naglašava sve beskrupolo-

znije djelovanje „vjerske mafi-

je“ koja je svojevremeno

kontrolisala većinu tokova

novca namijenjenog potenci-

jalnimdžihadistima iz zemalja

Zapadnog Balkana, a sada bi u

potpunosti da kontroliše i fi-

nansiranjesvihvjerskihhuma-

nitarnihorganizacija imisija.

Grupe takozvanih povjereni-

ka, inače sljedbenikaNedžada

Balkanija, Abida Podbićanina,

Dževada Gološa, Zećije Ćazi-

mija, Hisena Ademija, Idriza

Bilibanija i Genci Bale, raspo-

ređene su po Novom Pazaru,

Tutinu, Preševu, Prištini,

Prizrenu, Gnjilanu, Kačaniku,

Skoplju i Tetovu. Njihov

osnovni zadatak je da „pod je-

dinstvenukomandu“stavesve

ključneaktiviste,odnosnočel-

nike humanitarnih organiza-

cijaimisijainatajnačindospi-

ju i do posredne kontrole

većine potencijalnih donato-

ra, uglavnom bogatih musli-

mana iz zemalja Zapadne

Evrope.

GOLASILA

Posebno je zanimljiva činjeni-

ca da su za relativno kratko

vrijeme, posredstvom uticaj-

nih istovjernika iz Beča, Gete-

borga, Minhena, Haga i Luk-

semburga uspjeli da se i pred

pojedinim međunarodnim

humanitarnim organizacija-

ma, zatimmigracionimvlasti-

ma u pograničnim djelovima

Turske, Grčke, Albanije i Bu-

garske, pa i nekimpredstavni-

cima FRONTEKS-a, predsta-

ve kao i s t i ns k i v j e r s k i

misionari čiji je jedini cilj -

spašavanje nejači. Ali, ne is-

ključivođece i žena, nego i sta-

rih i bolesnih.

Zbog tih i niza drugih okolno-

sti, kao što su strah od raznih

vidova odmazde - počev od

izopštenja iz takozvanog pa-

radžemata, pa do prijetnji go-

lom silom, sve veći broj dona-

tora sa zapada opredjeljuje se

za bezuslovnu i potpuno ne-

kontrolisanu, prvenstveno fi-

nansijsku „saradnju“ sa bru-

talnim trgovcima ljudskim

sudbinama. Dovodeći, narav-

no, istinske humanitarce ube-

zizlaz, namećući im čak i pri-

lično opravdani strah od

drastičnijihnasrtajapripadni-

katakozvanevjerskemafijena

njihovu ličnu i porodičnu be-

zbjednost.

TRI IMENA, ALI…

Jedan od naših prištinskih sa-

govornika, apsolvent medici-

ne na Univerzitetu u Prištini,

inačedoskorašnjičlanvođstva

kosovske Rinia islame, poslje-

dicebilokakvogsuprotstavlja-

nja mafijaškim posrednicima

osjetio je na sopstvenoj koži.

Krajem jula pretučen je u jed-

noj čajdžinici u centru Kača-

nika, samozato što sepredsta-

vio kao misionar mreže

humanitarnih organizacija

koje djeluju u NovomPazaru,

Mitrovici, Prištini i Gnjilanu a

vodi je (kontroverzna) Elma

Đ. Težih posljedica spasila ga

je činjenica što mu je rođeni

stric, koji je poginuo na jed-

nom od sirijskih ratišta još

krajem2015. godine, svojevre-

meno pripadao džihadistima

ZećijeĆazimija.

Dalimeđupovjerenicimaipo-

srednicima vjerske, islami-

stičke mafije ima i crnogor-

skih državljana - pitanje je na

kojenijesmouspjelidadobije-

mo uvjerljiv, odnosno - makar

za sada - i provjerljiv odgovor.

Neki od sagovornika našeg li-

sta, pominju imena tri osobe

koje su zaista, iz različitih ra-

zloga, različitim povodima,

pominjane ne samo u ovdaš-

njimmedijima. Pa i u Pobjedi,

ali…

R.TOMIĆ

PODGORICA

-Univerzitet

CrneGoreovegodinezabilje-

žio jeznačajanuspjehupogle-

duprihvaćenihaplikacijapre-

datihnapozivuokviru

programaErazmus+, Izgrad-

njakapacitetauvisokom

obrazovanju, jer jeza finansi-

ranje izabranošestprojekata,

odkojihjeujednomUCGko-

ordinator, dokuostalimauče-

stvujekaopartner.

Kako je saopšteno sa UCG, od

874aplikacijakojesuušleupro-

ces ocjenjivanja, 147 je, kako su

precizirali,odobrenozafinansi-

ranje, od čega 16 za region Za-

padnogBalkana.

DOKTORSKE

- To govori o izuzetno visokoj

konkurenciji i uspjehu Univer-

ziteta. Za UCG ovogodišnji re-

zultat je značajan pomak u od-

nosu na prošlu godinu kada

UCG nije imao nijedan koordi-

natorski projekat, a kao partner

je bio uključen u svega jedan -

saopštili suoni.

Jedanodprojekatakoji će se re-

alizovati na Univerzitetu Crne

Gore u naredne tri godine je

,,Reforma doktorskih studija u

Crnoj Gori i Albaniji - primjer

dobre prakse -MARDS“, kojim

koordiniraRektoratUCG.

-Projekatsefinansirasaukupno

873.120eura,arealizujeusarad-

nji sa16partnera-pet izzemalja

EU, pet izCrneGore i šest iz Al-

banije–piše i saopštenju.

Cilj projekta MARDS je, kako

pojašnjavaju, rješavanje jednog

odnajizraženijihproblemaucr-

nogorskomialbanskomprosto-

ru visokog obrazovanja - dok-

torskih studija, koje će ovaj

projekatpokušatireformisatina

bazi Salcburških principa i naj-

novijih preporuka Evropske

unije.

- Kao pilot primjer uspostaviće

se dvije zajedničke doktorske

škole sa sjedištemna Univerzi-

tetuCrneGore–saopštilisuoni.

Projekat će, dodaju, preispitati

postojeće nacionalne politike/

standarde za doktorske studije,

kompatibilnostsaEUpraksama

i predložiti novi model doktor-

skihstudijaudvijezemljeprila-

gođenstečenimiskustvimapro-

teklih decenija i sadašnjim

potrebama. Predložiće održivu

metodufinansiranjadoktorskih

studija u dvije zemlje na nacio-

nalnimnivoima.

PROJEKTI

- Dodatno će se uspostaviti sa-

radnja sa EUcentrima u proce-

su doktorskog obrazovanja, što

će podrazumijevati mobilnost

studenatainastavnika.Opremi-

će se laboratorije i ostala infra-

struktura–pišeusaopštenju.

Uključeni su i u projekat ,,Har-

monizacija i inoviranje studij-

skog programa doktorskih stu-

dija za unapređenje zdravlja

biljakaiodrživupoljoprivredu“,

u kojem je partner Biotehnički

fakultet.

Tu je i projekat ,,Jačanje na-

stavnihplanovaiprogramama-

gistarskih studija upravljanja

vodnim resursima za visokoo-

brazovne institucije Zapadnog

Balkana i zainteresovane stra-

ne“ u kojem je partner Građe-

vinski fakultet, zatim,,Jačanje i

provjerakompetencijavezanih

za posao u raznolikim okruže-

njimaučenjanauniverzitetima

Zapadnog Balkana“ u kojem je

partner Filozofski fakultet,

projekat ,,Nastavite da se obra-

zujete“ukojemjepartnerFilo-

zofski fakultet i ,,Unapređenje

bezbjednosti saobraćaja u ze-

mljama Zapadnog Balkana

kroz inoviranje nastavnog pla-

naiprogramairazvojosnovnih

imagistarskihstudija“,ukojem

je partnerMašinski fakultet.

N.Đ.

Migrantski kamp između

Grčke i Albanije

Vjerskamafija

upravlja i

donatorima

Zbog straha od raznih vidova odmazde

- počev od izopštenja iz takozvanog

paradžemata, pa do prijetnji golomsilom,

sve veći broj donatora sa zapada opredjeljuje

se za bezuslovnu i potpuno nekontrolisanu,

prvenstveno nansijsku „saradnju“ sa

brutalnim trgovcima ljudskimsudbinama

a ulože prigovor o zastarjelosti duga

Pravna savjetnica u nevladinoj oganizaciji Centar za zašti-

tu potrošača Jasna Božović kazala je Pobjedi da se sva-

kodnevno susrijeću sa problemima koje potrošači imaju

kada je u pitanju zastara dugova i da se oni uglavnom tiču

isključenja vode ili struje, zbog dugova koji su, „u skladu sa

Zakonomo obligacionimodnosima zastarjeli“.

- U skladu sa članom 388 ovog Zakona, pravo na naplatu

prinudnimputempotraživanja za vodu, struju, telefon,

TV preplatu i slično zastarijeva u roku od dvije godine. To

znači da povjerilac gubi pravo da od dužnika, odnosno

potrošača zahtijeva ispunjenje obaveze prinudnimputem.

Međutim, zastarjela obaveza se ne gasi, ne prestaje, tako

da je dužnik može uvijek ispuniti, samo što povjerilac gubi

pravo da sudskimputemnaplati potraživanje - pojasnila je

Božović.

Kako je rekla, ako potrošač ispuni svoju zastarjelu obavezu

nema pravo da traži povraćaj, zbog čega je bitno da potro-

šači prilikom izmirivanja dugova na uplatnici naglase za

koji vremenski period se odnosi njihova uplata.

- Glavni problem koji se javlja jeste taj što često distributeri

javnih usluga ne utužuju potrošače blagovremeno već

pribjegavaju isključenjima vode i struje, često bez prethod-

nog upozorenja i poštovanja zakonske procedure isključe-

nja, kako bi prinudili dužnike da što prije plate dug - rekla

je Božović.

Naša sagovornica je dodala da distributeri javnih usluga

nerijetko uslovljavaju ponovno priključenje struje ili vode

potpisivanjem sporazuma o priznanju duga, koji je zasta-

rio.

- Distributeri ne pokreću sudske postupke za zastarjele

dugove, jer bi u većini slučajeva dužnici izjavili prigovor

zastarjelosti, čime bi bila onemogućena naplata njihovih

potraživanja, već prinude potrošače da priznaju dugove

koji su zastarjeli, što se sa aspekta zaštite potrošača može

tretirati kao agresivna poslovna praksa i može biti osnov

za kolektivnu tužbu iz Zakona o zaštiti potrošača – smatra

Božović.

Ona je objasnila da zastarjelost prestaje podizanjem tužbe

i svakomdrugom radnjompreduzetomprotiv dužnika

pred sudom ili drugimnadležnimorganom radi naplate

potraživanja.

- Dešava se da potrošači nijesu obaviješteni da su utuženi,

stoga mi savjetujemo da se prvo provjeri ta informacija

kod Osnovnog suda ili nadležnog

izvršitelja. Najčešći slučajevi nere-

dovnih platiša su socijalno ugro-

žena lica. Javljaju nam se

potrošači koji žive godina-

ma umraku i mi se trudi-

mo da im savjetima i uz

advokata pomognemo,

jer je u nekim situacija-

ma moguće pokrenuti

sudski postupak za

nastavak isporuke

struje, a nekada je

moguća i državinska

zaštita - kazala je

Božović.

Božović:Potrošačprije

prigovoratrebada

provjeridali jeutužen

JasnaBožović

Univerzitet Crne Gore uspješan u programu Erazmus plus

Planirajunovimodel doktorskihstudija

Univerzitetski kampusUCG

POVODI:

Zašto je svemanje donacija zamisije spašavanja đece i žena iz sirijskog pakla