Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Pripadnici Voj-

ske CrneGore ZoranVukadino-

vić,MiladinČogurićiIgorKorać

biće upućeni na jednogodišnje

školovanje na Vojnom sveučili-

štu „Dr Franjo Tuđman“ u Za-

grebu, uHrvatskoj.

Njih je juče primio načelnikGe-

neralštabaDragutinDakić, a ka-

ko je saopšteno iz Ministarstva

odbrane, u razgovoru je istakao

značaj školovanja i usavršavanja

oficira i podoficira Vojske Crne

Gore na inostranimvojnimško-

lama i akademijama.

- Vukadinović, Čogurić i Korać

izrazili su zahvalnost na ukaza-

nom povjerenju i istakli da će

predstavljatiCrnuGoru iVojsku

u skladu sa najboljim i najčasni-

jim praksama vojničkog poziva

–pišeusaopštenju.

Vukadinović će biti upućen na

generalštabnousavršavanje,Čo-

gurić komandnoštabno, a Korać

na Visoku dočasničku školu na

Vojnom sveučilištu „Dr Franjo

Tuđman“.

R.D.

PODGORICA

-Javnompredu-

zeću za nacionalne parkove Cr-

ne Gore produžava se ugovor o

zakupu ulcinjske solane na još

jednugodinu, odlučila jeVlada.

Cilj zakupa imovine Solane je

nastavak aktivnosti za zaštitu i

unapređivanje uspostavljenog

ekosistema u zakupljenompo-

dručju, zatim obezbjeđivanje

fizičke i tehničke zaštite imovi-

ne i sprečavanje protivpravnih

radnji.

- OdlukomVlade, Javnompre-

duzeću za nacionalne parkove

CrneGore, 24. avgusta2015. go-

dine, povjerena je realizacija

aktivnosti s ciljemzaštite boga-

tog biljnog i životinjskog svijeta

ulcinjske solane. S tim u vezi,

formirano jesavjetodavno tijelo

za zaštitu solane sastavljeno od

predstavnika najznačajnijh su-

bjekatanadležnihzazaštitubio-

diverziteta, te pripremljeni jed-

nogodišnji programi rada za

solanu - saopšteno je iz Nacio-

nalnihparkova.

Od najznačajnijih aktivnosti iz-

dvaja se održavanje vodnog re-

žima na solanskim bazenima.

Nacionalni parkovi su, kako

podsjećaju,prošlegodineuzpo-

moćVlade iMinistarstvaodrži-

vog razvoja i turizma riješili

problem popravke postojeće

pumpe i nabavku nove. Uovom

periodu kao ključan izazov u

upravljanju vodnim režimom,

ističuoni,izdvajasesanacijana-

rušenihnasipa i bentova, za čiju

rekonstrukciju su neophodna

znatna finansijska sredstva.

Ističudasunavišeadresauputi-

li zahtjev za sponzorstvo za na-

bavku ili iznajmljivanja bagera

za potrebe sanacije narušenih

bentova i nasipa.

R.D.

PODGORICA

– Građani,

prema novoj sudskoj praksi,

mogu da preduhitre komunal-

na preduzeća i prije nego ih

utuže, sami tužbom iniciraju

sudski postupak za utvrđi-

vanje zastare duga - kaže

za Pobjedu advokat Miloš

Damjanović.

Iz Elektroprivrede, međutim,

poručuju da su sve tužbe

pokrenute protiv njih odbijene

kao nedozvoljene, u skladu

sa Zakonomo parničnom

postupku, dok nam iz podgo-

ričkog vodovoda nijesu odgo-

vorili na pitanja.

Dug za vodu i struju zasta-

rijeva nakon dvije godine, a

Damjanović objašnjava da se

Zakon o obligacionimodno-

sima nije promijenio, već se

promijenila sudska praksa, u

smjeru koji odgovara građa-

nima.

NOVAPRAKSA

- Kada su u pitanju potraži-

vanja za vodu i struju, zastar-

jelost ostaje mrtvo slovo na

papiru, jer javna preduzeća

nastavljaju da knjiže svoja

zastarjela potraživanja čak i

u slučajevima kad su njihove

tužbe za naplatu u cjelini ili

djelimično odbijene. To što oni

knjiže, ta zastarjela potraživa-

nja, ne bi bio nikakav problem

da u njihovim rukama nijesu

makaze i da se bez vode i

struje može živjeti. Problem

sa dugovima za struju je ogro-

man i bez toga zastarjelog

dijela. Građani sve teže izmiru-

ju ove i razne druge obaveze

koje im se nameću i zato im

najnovija praksa sudova pred-

stavlja „melemna ranu“ - kaže

on.

Naš sagovornik navodi da,

prema sada važećoj praksi

sudova, potrošači imaju pravo

i pravni interes da tužbom

traže da se utvrdi da je njihov

dug obuhvaćen zastarjelošću

i da se naloži komunalnim

preduzećima da ga brišu iz

evidencije.

- Nadamo se da komunalna

preduzeća neće dozvoliti

da budu zatrpana ovakvim

tužbama i da će u najkraćem

roku osloboditi svoje bilanse

zastarjelih potraživanja, da se

ne bi desilo isto što i sa tužba-

ma državnih službenika - upo-

zorava Damjanović.

Pravni institut zastarjelost

potraživanja, prema njegovim

riječima, nastao prije svega iz

razloga pravne sigurnosti, u

primjeni na potraživanja elek-

tro i vodovodnih preduzeća

„pokazuje se nedovoljnimda

ispuni osnovni razlog svog

postojanja“.

Damjanović ističe da sada ima

odluka suda koje pokazuju da

je konačno „nađen način da se

zaštiti pravna sigurnost gra-

đana i sankcioniše neažurnost

komunalnih preduzeća“.

- Na primjer, tužbom je tra-

ženo da se utvrdi da između

izvjesnog građanina - potro-

šača i izvjesnog vodovoda, ne

postoji dužničko-povjerilački

odnos što je tuženi dužan da

prizna i da na osnovu odluke

suda, u roku od 15 dana po

njenoj pravosnažnosti,

izmijeni inansijsku karticu

tužioca. Sudovi, prvoste-

peni i drugostepeni, su

tužbu prvobitno odbacili,

našavši da je nedozvoljena,

što je bila ustaljena praksa

u sličnimpredmetima, ali je

Vrhovni sud Crne Gore, odlu-

komdonijetompo reviziji,

ukinuo ove odluke, uz jasno

mišljenje da takva

tužba nije nedozvo-

ljena i da se ne

radi o utvrđivanju

činjenice nego

o utvrđivanju

postojanja ili

nepostojanja

pravnog odnosa,

za šta tužilac ima

pravni interes.

Postupajući

ponovo u

istoj stvari,

prvostepeni

sud je usvojio

zahtjev i nalo-

žio vodovodu da briše dug

tog potrošača iz inansijske

kartice, što je drugostepeni

sud potvrdio - pojasnio je

Damjanović.

Kako je zaključio, ovaj primjer

pokazuje da građani mogu da

podnesu tužbu kojom se utvr-

đuje da je dug zastario.

ZAKON

S njegovim tumačenjemnije-

su saglasni iz Elektroprivrede

Crne Gore i za Pobjedu kažu

da „ne stoje navodi da po

praksi sudova potrošači imaju

pravo da se utvrdi zastarje-

lost“.

- U dosadašnjoj praksi, sve

tužbe kojima je tužena Elek-

troprivreda Crne Gore AD Nik-

šić, a kojima su tužioci tražili

da se utvrdi da je njihov dug

za električnu energiju zastario

odbijene su kao nedozvolje-

ne (nedopuštene) u skladu

sa Zakonomo parničnom

postupku. To potvrđuju i

presude nadležnih sudova.

Kao primjer ističemo da je

rješenjemOsnovnog suda u

BijelomPolju odbačena kao

nedozvoljena tužba (tužena

EPCG ), to rješenje Osnovnog

suda potvrđeno je rješenjem

Višeg suda, a ovo i rješenjem

Vrhovnog suda Crne Gore –

poručili su iz Elektroprivrede.

Navode da će EPCG, ukoliko

sud donese pravosnažnu

presudu kojom će naložiti

isknjižavanje zastarjelog duga,

što do sada nije bio slučaj

„uvijek postupati u skladu sa

donijetompravosnažnom

presudom“.

- Zastarjelost potraživanja ne

nastupa sama od sebe, već se

to pravo zastarjelosti može

ostvariti samo na način kako

je to de inisano Zakonomo

obligacionimodnosima, te

zastarjelost može da utvrdi

samo sud pravosnažnom sud-

skompresudom. EPCG kao

odgovorna kompanija svoja

potraživanja štiti od zastari-

jevanja u skladu sa članom

397 Zakona o obligacionim

odnosima, kojim je utvrđeno

da se zastarijevanje prekida

podizanjem tužbe i svakom

drugompovjeriočevom rad-

njompreduzetomprotiv duž-

nika pred sudom ili drugim

nadležnimorganom, u cilju

utvrđivanja, obezbjeđenja ili

ostvarenja potraživanja. U

tom smislu, EPCG već više

od deceniju u kontinu-

itetu preduzima sve

zakonomutvrđene

radnje i aktivnosti

kojima se prekida

zastarjelost potraži-

vanja - pojašnjavaju

oni.

U slučajevima kada

sud utvrdi da je dio

utuženog potraživa-

nja zastario i svojom

odlukomodbije

zahtjev kao neosno-

van, to potraživanje

ima i dalje status prirodne

obligacije, a to znači da dug

ostaje, ali se sudskimputem

ne može naplatiti.

- U takvimpresudama sud ne

nalaže isknjiženje bilo kojeg

iznosa. U skladu sa Zakonom

o energetici, samo EPCG

ranije, a sada i CEDIS, imaju

pravo da potrošača isključe sa

distributivne mreže ukoliko

ne poštuje ugovorne odredbe,

Zakon o energetici, odnosno

ne izmiruje uredno utrošenu

električnu energiju - pojašnja-

vaju oni.

RAZUMIJEVANJE

Iz ove ustanove ističu da se

odredbe Zakona o energetici

moraju primijeniti na istovje-

tan način za sve potrošače.

- Pravo na isključenje apsolut-

no je de inisano Zakonomo

energetici i Opštimuslovima

za snabdijevanje električnom

energijom. Kupac stiče pravo

na ponovno priključenje,

odnosno snabdijevanje tek

kad izmiri dug. Jednostavno

je, ako EPCG isporuči električ-

nu energiju, kupac je dužan da

trošak iste plati. Pozivanje na

zastarjelost bilo kojeg kupca,

faktički predstavlja bježanje

od svoje odgovornosti i neza-

konitog ponašanja nastalog

svjesnimneplaćanjemoba-

veze prema pružaocu usluge,

u konkretnom slučaju EPCG.

Ukoliko potrošači koriste

usluge određene kompanije,

moraju ih platiti - istakli su oni.

Naveli su da, ipak, imaju razu-

mijevanja za ekonomsku i

socijalnu situaciju potrošača,

pa su omogućili onima koji

imaju dug da ga otplate „po

izuzetno povoljnimuslovima

i na taj način izbjegnu isklju-

čenje“.

- Za domaćinstva je to akcija

„Podijelimo teret“ gdje potro-

šači izmiruju dug u iksnim

mjesečnim ratama. Takođe,

EPCG stimuliše i one koji

redovno plaćaju utrošenu

električnu energiju, popustom

od 13 odsto na svakommje-

sečnom računu na aktivnu

energiju - naveli su oni.

K. JANKOVIĆ

OdlukomVrhovnog suda ustanovljena nova sudska praksa koja omogućava građanima

EPCG:

Ono

štosepotroši

mora se i platiti

Prema sada

važećoj praksi

sudova, kaže

advokat Miloš

Damjanović,

potrošači

imaju pravo i

pravni interes

da tužbom

traže da se

utvrdi da je

njihov dug

obuhvaćen

zastarjelošću

i da se naloži

komunalnim

preduzećima

da ga brišu iz

evidencije

Iz EPCG kažu da građani,

u slučaju da sumnjaju

da su njihovi službenici

upisali pogrešno stanje

potrošnje na računu,

imaju pravo da podnesu

prigovor ili žalbu.

- Opštimuslovima za

snabdijevanje električ-

nom energijom („Sl. list“

CG br.70/2016) i Pravilima

za odlučivanje po prigo-

vorima kupaca priključe-

nih na distributivni sistem

(„Sl. list“ CG br. 10/2018)

utvrđen je postupak pod-

nošenja prigovora. Preci-

znije, svaki registrovani

kupac električne energije

ima pravo da podnese pri-

govor ili žalbu bez obzira

na osnov zbog kojeg

smatra da je neispravan

račun uključujući i obra-

čunato pogrešno stanje.

O osnovanosti navoda iz

prigovora nakon utvrđe-

nog činjeničnog stanja

odlučuje nadležni organ

- naveli su oni.

Žalba

Nijedan građanin do sada, na osnovu tužbi za utvrđenje

zastarjelosti nije ostvario pravo na otpis duga nijednom

pravosnažnompresudom, rekli su Pobjedi iz Elektroprivre-

de Crne Gore.

Objašnjavaju da pravosnažnimpresudama sud nikada nije

donio odluku kojomElektroprivredi nalaže otpis duga.

Dug kategorije „ostala potrošnja“ u koju spadaju preduze-

ća, javne ustanove, institucije i slično iznosi oko 49miliona

eura, što je znatnomanje od duga domaćinstava koji iznosi

123 miliona eura.

Dugzastrujunikome

nijeotpisan

123

miliona eura iznosi

dug domaćinstava

za električnu

energiju

Nacionalnimparkovima

produžen ugovor o

zakupu ulcinjske solane

Traže

sponzore

za sanaciju

nasipa

Ulcinjska solana

Pripadnici

Vojske iduna

školovanjeu

Hrvatsku