Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Ekonomija

PLUŽINE

–Bivši radnici

Fabrike elektroda „Piva“ iz

Plužinablokirali sukapiju

firmeunamjeri da spriječe

novogvlasnikada izveze

elektrode izpreduzeća.

Oni ćenastaviti proteste

dok imsene isplatepotra-

živanjaod 1,7miliona eura.

Radi seuglavnomonei-

splaćenimplatama zane-

štovišeod 100radnika. Fir-

ma, koja jebilau stečajuod

2015. godine, prijenepun

mjesec jedobilanovogvla-

snika, a za tu informaciju

su, kako tvrdi predstavnik

radnikaVeselinRadović,

saznali prekomedija.

PRODAJA

- Blokirali smo kapiju kako ne

bismo dozvolili da dva kamio-

na izvezu elektrode iz fabrike.

Nemamo ništa protiv novog

vlasnika, ali moramo tražiti

naša potraživanja. Radni staž

nam je povezan, uplaćeni su

doprinosi na dan stečaja, ali

namnijesu isplaćene 33 plate.

Čuo sam se telefonom sa vla-

snikom nakon zbora, da ga

obavijestim da je odluka rad-

nika da se ne dozvoli proi-

zvodnja dok ne regulišemo

naša prava, ili barem pokuša-

mo da ih regulišemo u razgo-

voru sa premijerom i nadlež-

nim ministarstvima. Srećno

bilo, čovjekjekupiofabrikupo

proceduramapokojimaseku-

puje fabrika, ali smo čvrstog

stava da ni jedan radnik neće

biti angažovan u nekom no-

vomprocesu proizvodnje dok

nam ne bude regulisan dug –

kazao jeRadović.

Napomenuo je da je opština

Plužine prije stečaja pomogla

fabrici sa 200.000 eura, te da

su kao zalog tražili elektrode

koje su ostale u fabrici. Rado-

vić je kazao da će bivši radnici

tražiti sastanak sanadležnima

inovimvlasnikom,aliidaćese

dogovoriti šta će dalje predu-

zeti.

-Ne znamoda li je tih200.000

ušlo u stečajnu masu, a elek-

trode su bile kao kompenzaci-

ja, ali moramo na pravno va-

ljan način tražiti informaciju.

Tražićemo sastanak sa premi-

jerom i ministarstvima rada i

ekonomije, da vidimo kako da

izađemo iz ove situacije – re-

kao je Veselin Radović i ista-

kao da će, ako ti razgovori ne

urodeplodom,svojapravatra-

žiti sudskim putem, jer imaju

osnovu da dobiju zarade koje

imnijesu isplaćene.

PODRŠKAOPŠTINE

Bivši radnici FEP-a dobili su

podršku i od lokalne samou-

prave,dokopštinaPlužineima

određena potraživanja iz fa-

brike koja je preko tri godine

bila u stečaju. Slobodan Delić,

u ime opštine Plužine, smatra

da FEP sa novim vlasnikom

opetmože da radi, otvori nova

radna mjesta, ali ističe da se

potraživanjapremaradnicima

i opštinimoraju izmiriti.

- Prilikom stečaja i zatvaranja

FEP-a ostao je veliki broj nei-

splaćenih zarada radnicima

koji su ih zaradili na jedan po-

šten način i zaslužuju da neko

okrene glavu prema njima u

ovom momentu kada traže

isplatu duga – kazao je Delić i

dodao kako ga čudi odnos dr-

žave prema lokalnoj samou-

pravi, kojunijesuniobavijesti-

li da je prodat tako vitalan

industrijski pogon.

- Nije nam prikazano da li je

urađen program proizvodnje

u fabrici, kakoće se riješiti dug

prema radnicima. U konač-

nom, u fabrici je određena ko-

ličina elektroda deponovana

zbog pozajmice od 200.000

eura, koju je opština prije pet-

šest godina dala FEP-u. Puno

je, dakle, razloga što smo svi

ovdje, pa imi iz lokalneuprave

–poručio jeDelić.

On očekuje da će novi vlasnik

otvoriti nova radna mjesta za

lokalno stanovništo. Smatra,

takođe,dajefabrikaprodatapo

niskoj cijeni od 115.000 eura.

- Bili bismo zadovoljni kada bi

fabrika počela da radi sa 30

radnika, to je kao tri hiljade u

velikomgradu - rekao je Delić

i istakao da će tražiti razgovor

sa predstavnicimaVlade.

- Ako se pogon koji vrijedi par

miliona eura proda za par sto-

tina hiljada, šta se planira za

ubuduće, koji su programi re-

vitalizacije? –pitao jeDelić.

S.D.

PODGORICA

–Upetak, 31.

avgusta, ističe rokzadostav-

ljanjepolugodišnjih finan-

sijskih izvještaja emitenata

hartijaodvrijednosti za te-

kućugodinu, podsjećaju iz

Komisije za tržištekapitala.

To je, kako navode, predviđeno

Zakonomotržištukapitalakoji

predviđadaseovi izvještaji do-

stavljaju dva mjeseca od isteka

perioda na koji se oni odnose.

Za one koji ne ispoštuju ovaj

rok predviđena je kazna od pet

do 40.000 eura. Za odgovorno

lice u kompaniji predviđene su

kazne od 500 eura do četiri hi-

ljade eura.

Ove kazne su predviđene i ako

izvještaj nije dostavljen na na-

čin kako je predviđeno zako-

nom,odnosnoakonijesačinjen

u skladu sa računovodstvenim

standardima, ne daje istinit i

pravilan prikaz sredstava, oba-

veza, finansijskog stanja i dobi-

ti ili gubitka, finansijske iska-

ze…

M.P.M.

PODGORICA

-Korisnici

elektrodistributivnog siste-

ma suu julupreuzeli 237,76

milionakilovatsati (kWh)

električne energije, oko 19

odstovišeuodnosuna jun,

saopšteno je izCrnogorskog

elektrodistributivnog siste-

ma (CEDIS).

-Najviše električne energije, ili

gotovo 34 odsto, distribuirano

je na području Podgorice, Da-

nilovgrada i Cetinja – kaže se u

saopštenju.

Dodaje se da je u julu očita-

no361.495mjernihmjesta,ili92

odsto od ukupnog broja. Neoči-

tana mjerna mjesta nalaze se u

objektima koji nijesu stalno na-

stanjeni. Procenat očitanosti na

mjernimmjestimakojasuopre-

mljena novim, elektronskim

brojilima je 99 odsto.

Iz Cedisa su kazali da su ekipe

sektora za održavanje u ju-

lu 1.748 puta intervenisale na

terenu. Vrijednost radova na

održavanjuelektroenergetskih

objekataiznosilajeoko330.000

eura. Tokom jula je ugrađeno

2.595 novih elektronskih broji-

la.Ukupanbrojmjernihmjesta

koja su opremljena elektron-

skim brojilima na daljinsko

upravljanje je oko 275.000, či-

me je pokriveno oko 70 odsto

konzuma. Na mrežu je tokom

jula priključeno 810 novih ko-

risnika. Iz Cedisa su saopštili

da su tokom prethodnog mje-

secazavršeni 240.000euravri-

jedni radovi na zamjeni tran-

sformatora u trafostanicama

„Guke“, „Rožaje“, „Zeleni“ i

„Plužine“.NapodručjuNikšića

su završeni radovi na rekon-

strukciji šest trafostanica, za

što je izdvojeno 93.000 eura.

Na području Ulcinja završena

je realizacija šest, oko 350.000

eura vrijednih projekata, od

kojih je finansijski najzahtjev-

niji projekat izgradnje kablov-

skogvodaodtrafostanice„Veli-

kaplaža1“dotrafostanice„B7“.

UBaru je izgrađena 18.000 vri-

jedna trafostanica ,,Mikovići“,

dok je uPodgorici, zbog rekon-

strukcije magistralnog puta

Podgorica–Petrovac,završeno

izmještanje elektroenergetske

infrastrukture, za šta je izdvo-

jeno 23.000 eura.

S.P.

U petak ističe rok za dostavljanje polugodišnjih

nansijskih izvještaja

Kazna do 40.000 eura

oj Gori opalo posljednjihmjeseci

im

na

sljednjihmjeseci opalo njiho-

vo interesovanje.

- Razlog mogu biti nedavno

održanipredsjedničkiizboriu

toj zemlji, ili jedopada intere-

sovanja došlo zbog naglog pa-

da turske lire, koja je izgubila

skoro polovinu vrijednosti od

početka godine – rekao je Ra-

dović.

Prema njegovim riječima, u

kontinuitetu postoji intereso-

vanjezakupovinustanovaZe-

tagradnje.

- Sada je primjetno blago po-

većanje interesovanja za ku-

povinu naših stanova. Najviša

je potražnja za jednosobnim

stanovima na lokaciji u blizini

šoping centaDelta siti – rekao

jeRadović.

On jenaveoda sucijenenjiho-

vihstanovanapribližno istom

nivouu zadnje dvije godine.

- Ne očekujemo da će biti ne-

kog povećanja cijena naših

stanovauskorijojbudućnostii

smatramodaćesezadržati sa-

dašnji nivo cijena – kazao je

Radović i dodao da se cijena

stanova Zetagradnje kreće od

1.000do1.400eurapokvadra-

tu, uzavisnosti od lokacije. On

smatra da je povećana aktiv-

nost banaka i davanje stambe-

nih kredita po povoljnijim

uslovima ,,malo poguralo“

prodaju stanova na tržištu.

ZAKUP

Direktorica podgoričke agen-

cije Iva nekretnine, Mira Ra-

dović, navela je da kod ove

agencije gotovo da nije bilo

interesovanja stranaca za ku-

povinu stanova, osim povre-

meno iz regiona.

- Imali smo, ali vrlo rijetko,

kupce iz Srbije, BiH i Hrvat-

ske, ali mi strance kao klijente

gotovo da nemamo, imamo ih

jedino u slučaju zakupa ili ka-

da postoje neka interesovanja

zaplaceve–kazala jeRadović.

Prema njenim riječima, u slu-

čaju zakupa agencije najčešće

kontaktiraju firme u kojima

stranci dolaze da rade.

- Tu imamalo Turaka, a najvi-

še Rusa, Mađara, Engleza,

Španaca, to su svekadrovi koji

su angažovani za rad u nekoj

našoj domaćoj firmi – rekla je

Radović.

Radović jedodala da se klijen-

ti ove agencija i pri kupovini i

pri zakupu najviše interesuju

za garsonjere i jednosobne

stanove u podgoričkom nase-

ljuSiti kvart.

Iz ove agencije Pobjedi je ne-

davno saopšteno da su se cije-

ne i prodaja stanovauPodgori-

cipovećaliposljednjihmjeseci,

tako da je metar kvadratni u

izgradnji poskupio od 100 do

čak 300 eura. U ovoj agenciji

smatrajuda je rast cijenapove-

zan sa projektom ,,Hiljadu

plus“, jer je rast počeo krajem

marta i početkomaprila.

Prema podacima Monstata,

prosječna cijena kvadratnog

metra stana u novogradnji u

drugom kvartalu iznosila je

1.080 eura i manja je 1,9 odsto

u odnosu na isti period prošle

godine. Iz Monstata su kazali

da je prosječna cijena kvadra-

ta sedamodstomanja u odno-

su na prvi kvartal. Statističari

su izračunali da je prosječna

cijenakvadratnogmetrastana

u novogradnji u Crnoj Gori u

kategoriji preduzeća u dru-

gom kvartalu iznosila 1.220

eura, dok je u kategoriji soli-

darna stambena izgradnja

iznosila602eura. IzMonstata

navode da cijene kvadratnog

metra stana u novogradnji u

značajnojmjeri zaviseoduče-

šća stanova solidarne stambe-

ne izgradnje.

-Ukoliko jeučešćeovihstano-

vaveće, prosječnacijenastana

u novogradnji će biti znatno

niža, odnosno ukoliko je uče-

šćemanje, prosječna cijena će

biti veća - objasnili su statisti-

čari.

S. POPOVIĆ

MiraRadović

Protest bivših radnika Fabrike elektroda „Piva“

Blokirajukapiju fabrike

dok imne isplate33plate

USD

1.16330

JPY 129.16000

GBP 0.90365

CHF

1.14280

AUD

1.58860

CAD

1.51820

Kursna lista

Podaci Cedisa o distribuiranoj električnoj energiji u julu

Korisnici preuzeli

237milionakWh

Radnici i opština čuli

za prodaju fabrike

izmedija, iako su

povjerioci FEP-a

Tražićemo sastanak sa premijerom i ministarstvima rada

i ekonomije, da vidimo kako da izađemo iz ove situacije,

kaže Veselin Radović i ističe da će, ako ti razgovori ne

urode plodom, svoja prava tražiti sudskimputem

Protest radnika ispredFEP-a