Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ukupna spoljnotrgovinska

robna razmjenaCrneGore zaprvih sedam

mjeseci, premapreliminarnimpodacima

Monstata, iznosila je 1,68milijardi eura, što

je 13,8odstovišeuodnosuna isti prošlogo-

dišnji period.

PremapodacimaMonstata, CrnaGora i da-

ljenajviše izvozi aluminijum, električnu

energiju i ruduboksit.

Vrijednost izvezene struje u prvih sedammje-

seci iznosila je 35,2miliona eura, dok je vrijed-

nost izvozaobojenihmetala, odnosnoalumini-

juma iznosio 44,8 miliona eura. Vrijednost

izvoza mineralne rude i otpadaka metala, gdje

dominira ruda boksit, je 30,6miliona eura.

Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba

vrijedna 229,1miliona eura, što je 15,8 odsto vi-

še u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio

viši 13,5 odsto i iznosio je 1,46milijardi eura.

-Pokrivenostuvozaizvozomiznosilaje15,7od-

sto i veća jeuodnosuna isti periodprošle godi-

ne - navodi se u saopštenju.

U strukturi izvoza najviše su zastupljeni proi-

zvodi svrstani po materijalu, u iznosu od 65,7

milionaeura, koji čineobojenimetali44,8mili-

ona eura, gvožđe i čelik 12,5miliona eura.

U strukturi uvoza najviše su zastupljenemaši-

ne i transportni uređaji, u iznosu od 384milio-

na eura, od čega drumska vozila 111,8 miliona

eura, električnemašine, aparati i uređaji 75mi-

liona eura.

Za uvoz hrane i živih životinja potrošili smo

246,4miliona eura, od čega smo zameso i pre-

rađevine od mesa potrošili 56,8 miliona, za

uvoz povrća i voća 40,6miliona eura, a za uvoz

žitarica i proizvoda od žitarica 34,86 miliona

eura.

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozubi-

li su Srbija sa 49,6 miliona eura, Mađarska sa

24,6miliona eura i Bosna i Hercegovina sa 17,9

miliona eura.

Uuvozu, najveći spoljnotrgovinski partneri bi-

li su Srbija sa 276,9 miliona eura, Kina sa 166,2

miliona eura i Njemačka sa 103,1milion.

S.P.

PODGORICA

-Aukcijadr-

žavnihzapisavrijednih34

miliona eurabićeodržana

danas, najavljeno je izCen-

tralnebanke.

Rokdospijećazapisaje182da-

na, odnosno27. februarnared-

ne godine.

To će biti šesta ovogodišnja

aukcija državnih hartija od

vrijednosti. Na prvoj aukciji

prodati su zapisi vrijedni 41,5

miliona, na drugoj 45,1, trećoj

50 miliona, četvrtoj 18 milio-

na, a na petoj 24miliona eura.

Prošlegodineodržanojeosam

aukcija sa rokomdospijeća od

182dana i jedna sa rokomdos-

pijeća od91 dan.

M.P.M.

PODGORICA

-Uspecijalnoj

ponudi ,,Sve za 10“, kompa-

nijaM-tel jeomogućilaneo-

graničenokorišćenje inter-

netana svakommjestu,

saopšteno je izove teleko-

munikacionekompanije.

- Korisnici za samo deset eura

mjesečno dobijaju 50 GB in-

ternetapomaksimalnojbrzini

- svakogmjeseca i sjajni tablet

Huawei MediaPad T3, uz pa-

ket Surf elastic – kaže se u sa-

opštenju.

Navodi se da je posebna po-

voljnost što korisnici uz jednu

mjesečnu pretplatu dobijaju

dvije sim kartice, na kojima je

moguće šerovati internet. Na-

kon potrošenih resursa po

maksimalnoj brzini, neogra-

ničena internet potrošnja se

nastavljapobrzini od64kbps.

- Uz paket, korisnik plaća i ak-

tivaciju postpejd usluge po ci-

jeni koja iznosi šest eura, dok

je aktivacija postpejd usluge

za drugu karticu besplatna.

Važi uz ugovor na 24 mjeseca

–navodi se u saopštenju.

Dodaje se da internet resursi

uključeni u pretplatu ne važe

za potrošnju u romingu. Sve

cijene su sa uračunatimPDV-

om, a akcija traje do isteka za-

liha.

S.P.

NaMontenegroberzi

Prodate

državne

obveznice za

50.000 eura

PODGORICA

– Na Monte-

negroberzi su juče prodate

državne obveznice vrijed-

nosti 50.345 eura. Cijena po

obveznici je bila blizu 102

eura, što je povećanje od

skoro četiri odsto.

M.P.M.

PODGORICA

-Nakonuspješ-

nozavršenog remonta, danasu

12 sati će početi punjenje do-

vodnog sistema HE Perućica.

Poplanu,punjenjecjevovodaI,

II i III će se obaviti 29, 30. i 31.

avgusta, saopšteno je iz Elek-

troprivrede (EPCG).

-Imajućiuvidunavedeno,oba-

vještavamo javnost, prije svega

mještanenaseljakojagravitira-

ju tom području, na moguće

opasnosti i molimo da u tom

periodu neovlašćene osobe ne

prilaze dovodnim kanalima –

poručeno je izEPCG.

S.P.

Zetatrans

Počinje

isplata

dividende

PODGORICA

- Akcionarima

Zetatransa danas će početi

isplata dividende za prošlu

godinu, u bruto iznosu od

pet centi za dionicu, navede-

no je u saopštenju na Monte-

negroberzi. Za dividendu će

biti isplaćeno 411.000 eura.

Dividenda će biti isplaćena

preko NLB banke.

M.P.M.

PODGORICA

- Interesova-

nje stranaca zakupovinu

stanovauCrnoj Gori opalo

jeposljednjihmjeseci, saop-

štili supredstavnici agencija

zanekretnine i vlasnici gra-

đevinskihkompanija. Došlo

je i dopada interesovanja

kupaca izTurske, prven-

stvenozbognedavnoodrža-

nihpredsjedničkih izborau

toj zemlji i znatnogpada

turske lireodpočetka godi-

ne, smatrajuuagencijama za

nekretnine i građevinskim

kompanijama.

BUDVA

-Napočetkugodinezabilježe-

no je pojačano interesovanje

turskih građana za kupovinu

nekretnina i stanova u Budvi,

ali suprijedvamjesecapresta-

li da kupuju nekretnine – ka-

zao je Pobjedi menadžer bud-

vanske agencije Gold agent

VladanStanišić.

On smatrada sepredsjednički

izbori koji su krajemjuna odr-

žani u Turskoj razlog pada in-

teresovanja investitora iz te

zemlje za nekretnine na pri-

morju.

- Kupci iz Turske su čekali da

se završe izbori u toj zemlji,

očekujemoda seubrzo, nakon

ponovnepobjedeRedžepaTa-

jipa Erdogana, poveća intere-

sovanje i potražnja turskih

državljana za naše stanove –

rekao je Stanišić.

Prema njegovim riječima, in-

teresovanje Rusa za crnogor-

skenekretninejeznatnoslabi-

je nego u nekim ranijim

periodima, mada ga i dalje

ima. Naveo je i da većina Rusa

neprodajenekretnineuCrnoj

Gori koje su ranije kupili.

- Ima prodaje nekretnina u

vlasništvu Rusa, ali ne toliko

koliko se priča. Radi se o poje-

dinačnim slučajevima – izja-

vio je Stanišić, koji navodi da,

osimkupacaizTurskeiRusije,

stanove u Budvi većinom ku-

puju gastarbajteri, odnosno

naši ljudi koji koji duže vrije-

me rade u inostranstvu.

Stanišić ističe da je prodaja i

cijena nekretnina u Budvi na

prošlogodišnjem nivou, kada

prodaja nije bila zadovoljava-

juća.

- Stanovi u centru Budve se

prodaju za 2.000 do 3.500 eu-

ra po kvadratnommetru, dok

se oni u srednjem dijelu pro-

daju od 1.400 do 1.700 eura –

precizirao je Stanišić i dodao

da su u Budvi najtraženiji jed-

nosobni stanovi do 45 kvadra-

ta i dvosobni do 60kvadrata.

- Prodaja i potražnja kuća je

izuzetno slaba i nema intere-

sovanja – istakao je Stanišić.

ZETAGRADNJA

Vlasnik kompanije Zetagrad-

nja Blagota Radović naveo je

da njegova kompanija malo

stanova proda stancima.

- Nemamo izraženo intereso-

vanje kupaca sa strane za ku-

povinu naših stanova, ima ne-

što malo Rusa u Baru, a u

Podgorici malo Turaka. Od

našeukupneprodajenakupce

izTurskeodnosisetridočetiri

odsto, dok je Rusa još manje i

oni su se uglavnompovukli sa

našeg tržišta nekretnina – ka-

zao jeRadović.

On je naveo da su Turci sa ku-

povinom stanova u Podgorici

počeli u oktobru prošle godi-

ne, ali da jeprimjetnoda jepo-

Izvoz struje35, uvoz

auta 112milionaeura

Spoljnotrgovinska razmjena porasla 13,8 odsto, na 1,68milijardi

Nova ponuda kompanijeM-tel

Zadeset eura50GB

interneta i tablet

Centralna banka

Danas aukcija34

milionaeura zapisa

Obavještenje iz Elektroprivrede

Kreće punjenje dovodnog

sistema HE Perućica

Interesovanje stranaca za kupovinu stanova u Cr

Nadajuse turs

kupcimanak

pobjedeErdo

BlagotaRadović

VladanStanišić

Interesovanje Rusa

za crnogorske

nekretnine je

znatno slabije nego

ranije, mada ga i

dalje ima, naveo

jemenadžer

budvanske

agencije Gold agent

Vladan Stanišić