Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Politika

DRAČ

- Nivopovjerenjau

regionu je značajnoveći u

odnosunaprethodni period,

premijeri sedobro razumiju

i šalju jasneporuke i signale

ukojempravcu trebada ide-

mo i da zajednički radimo,

alimi trebada ispunjavamo

obavezekoje smopreuzeli i

koje smopotpisali, rekao je

crnogorski premijerDuško

Markovićnaneformalnom

sastankuzemaljaZapadnog

Balkanakoji jeodržanu

Draču.

Marković jeocijenioda se radi

o obavezama koje su već usa-

glašenesaEvropskomunijom.

-Ovone trebadabude igrapa-

piraidokumenata, negoodgo-

vornost za obaveze koje smo

preuzeli. Nijesam sklon, ne

samo da prihvatim nego čak

da govorim o novim inicijati-

vama dok ne realizujemo oba-

vezekojesmoprihvatili, rekao

je Marković.

Crnogorski premijer ocijenio

je da su sastanci poput juče-

rašnjegkorisnaplatformakoja

će pomoći ispunjavanju vizije

ZapadnogBalkana uEU.

-Složili smosedaovotrebada

postane naša tradicija, uspo-

stavljen je kvalitetan politički

dijalog i političko povjerenje

koje nismo imali ranije, tome

jeposebnodopriniodobar re-

zultat u pregovorima Make-

donije i Grčke. Važna je stra-

tegija Evropske komisije o

proširenju, koja je važan oki-

dač za sve nas, složili smo se

da tu šansu iskoristimo na

najbolji način, unaprijedimo

vladavinu prava, našu ekono-

miju i budemospremni zaEU

i njeno jedinstveno tržište,

istakao jeMarković. Ocijenio

je i da dogovor Makedonije,

kao i razgovori o rješavanju

kosovskog pitanja između

Prištine i Beograda, predstav-

ljaju velike stvari za cio regi-

on.

- Veliki događaj je dogovor

Makedonije i Grčke. Veoma

odlučnotrebadapodržimodi-

jalog Prištine i Beograda i da

vjerujemo u taj dogovor – što

skoriji to bolji, kao i da taj do-

govor nije samoukorist Srbije

i Kosova nego i cijelog regiona

– rekao je predsjednikVlade.

KAŠNJENJA

Kad je u pitanju ekonomski

ambijent, Marković dodaje da

CrnaGoraaktivnoradinapre-

uzimanju obaveza koje su de-

finisane akcionim planom na

samituuTrstu.

- Akcioni plan je obaveza, ne

samo dokument, i Crna Gora

je jasnopokazalaodgovornost

u ispunjavanju obaveza i ura-

dili smo gotovo sve što je do

nas, ali neke zemlje značajno

kasne i to usporava realizaciju

akcionog plana, a zatim i cilj

dokumenta koji ima suštinsku

potrebu da unaprijedi eko-

nomski ambijent u regionu i

dasepoboljšatrgovinaiolakša

poslovanje našim preduzeći-

ma, smatraMarković. Njegov

prijedlog je i formiranje ga-

rantnog fonda kao prijedloga

Evropske unije i započinjanje

aktivnostizapodrškupočetni-

cimaubiznisuza jednostavni-

jefinansiranjemalihisrednjih

preduzeća.

- Moramo uraditi sve da zadr-

žimo mlade ljude na Zapad-

nomBalkanu. Crna Gora stoji

iza svoje inicijative o osniva-

nju Međunarodnog instituta

zaodrživetehnologijeuregio-

nu Jugoistočne Evrope, jer

ona može biti dragocjena za

kompletan region, za mlade

PODGORICA

– Očekujem da će radna

grupazaoptimizacijuizbornogzakono-

davstva biti formirana već početkomje-

senjeg zasjedanja Skupštine. Na-

damsedaćeDemokrate iUra,

koji bojkotuju parlament,

baruovomslučajubiti zre-

li i odgovorni i da će biti

dio tog radnog tijela, a

DPS je uvijek spremna za

kompromise - kazao je za

Pobjedu Mihailo Anđu-

šić, poslanikDPS-a.

On je rekao da je DPS

uputila Skupštini inicija-

tivu za formiranje nove

radne grupe povodom,

kako je kazao, završetka posla sa ciljem

potpune harmonizacije izbornog zako-

nodavstva sa preporukamaODIHR-a.

- Naša očekivanja su da će radna grupa

biti formirana najesen, sa početkom re-

dovnog jesenjeg zasijedanja Skupštine.

Kaonajveći, a time i najodgovorniji poli-

tički subjekt, nijesmo fokusirani napoli-

tičkapoentiranjaovimpovodom,zainte-

resovani smo samo za rezultat, a to je

unaprijeđeno izborno zakonodavstvo –

kazao jeAnđušić.

Onjeporučiodabi, uokvirubudućerad-

ne grupe, svi politički akteri i nevladin

sektor trebalo da na temelju kompromi-

sa unaprijede izborni ambijent.

-Nadamse da ćeDCG i URAbar uovom

slučaju biti zreli i odgovorni i da će biti

dio radne grupe. Bojkot institucija tom

dijelu opozicije nije donio ništa semgu-

bitak na svim izborima od 2016. godine

– rekao jeAnđušić.

Premanjegovimriječima,zaDemokrate

i Uru, i još važnije za građane, je da poč-

nu razgovori o ovoj i drugimtemama.

-DPS jeuvijekspremnanakompromise,

dogovorei odgovornupolitiku–poručio

jeAnđušić.

Onjepodsjetiodajenjegovapartijaprvu

Radnu grupu za unapređenje izbornog

zakonodavstva, skladno preporukama

ODIHR-a, formirala još 2017. godine.

- U okviru te radne grupe unaprijedili

smo izborne zakone za čije usvajanje

nam je bilo dovoljno da imamo prostu

većinu.Tadasu,rekaobih,zbogpolitičke

nezrelosti i neodgovornosti opozicije,

izostale izmjene zakona za koje je bila

neophodna dvotrećinska podrška upar-

lamentu–kazao jeAnđušić.

Poslanik DPS-a je, na pitanje o potrebi

donošenja zakona omanjinskim fondo-

vima,rekaoda„trenutnikonceptfunkci-

onisanja manjinskih, nacionalnih savje-

ta i zaštite prava manjiskih naroda u

Crnoj Gori kroz aktivnosti ovih institu-

cija zaslužuje bolja zakonska rješenja“.

- Kao član parlamentarnog Odbora za

ljudskaprava i slobode, redovno sambio

uprilicidaanaliziramiusvajamizvješta-

je o radu i trošenju opredijeljenih sred-

stava savjeta od države. Svjedoci smo da

svakegodinenailazimonarazličitevrste

problema vezane za rad savjeta, kada su

upitanju izdvajanja sredstava za pojedi-

ne projekte koji ne oslikavaju najbolje

suštinupostojanjatihtijela,,zatimnena-

mjensko trošenje sredstava i slično – ka-

zao jeAnđušić.

Onsmatradasuštinski izmjeneovogZa-

kona treba da doprinesu da novac svih

građana Crne Gore bude utrošen kroz

aktivnosti i projekte nacionalnih savjeta

koji bi trebalo da afirmišumultikonfesi-

onalnu imultikulturalnuCrnuGoru.

-DPSnipoštonemauplanuukidanjebilo

kakvih prava iz samog Zakona o zaštiti

ljudskih i manjinskih prava ili eventual-

noukidanjenekogodsavjeta,alisvakako,

posljednji primjeri izdvajanja sredstava

jednog od savjeta za pojedine projekte

koji suštinski negiraju postojanje crno-

gorske nacije i države, ozbiljna su opo-

mena da država mora biti sposobna da

sistemski reaguje i krozkorekcijezakon-

skihrješenjaobezbijedi suštinskopošto-

vanje ljudskih prava i očuvanje tekovina

21.maja –dodao jeAnđušić.

I.K.

Marković: Da svi ispune

obavezekoje supreuzeli

Akcioni plan je obaveza, ne samo dokument, i Crna Gora je jasno pokazala odgovornost u ispunjavanju

obaveza i uradili smo gotovo sve što je do nas, ali neke zemlje značajno kasne i to usporava realizaciju

akcionog plana, a zatim i cilj dokumenta koji ima suštinsku potrebu da unaprijedi ekonomski ambijent

u regionu i da se poboljša trgovina i olakša poslovanje našimpreduzećima, smatraMarković

Poslanik DPS-a očekuje formiranje radnog tijela koje će se baviti izbornimzakonodavstvompočetkom jeseni

Anđušić: Demokrate i Ura

dabududio radnegrupe

Mihailo Anđušić kazao i da trenutni

koncept funkcionisanjamanjinskih,

nacionalnih savjeta, i zaštite prava

manjinskih naroda u Crnoj Gori

zaslužuje bolja zakonska rješenja

MihailoAnđušić

Sastanakpremijeradržava

ZapadnogBalkana

DRAČ:

Neformalni sastanak premijera država Zapadnog Balkana