Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaselji-

maponekoliko sati neće

imati struju.

Andrijevica:

od8do 14:30sati

Oblo brdo.

Berane:

od8do14:30satiLub-

nice, MHE „Jezerštica“, Jelo-

vica,Glavaca,VučaiKurikuće;

od8:30do 14:30 sati Gradina.

BijeloPolje:

od9do15satiTo-

maševo,Muslići, Glibavac, Pa-

pe, Grančarevo, Ujnice, Obod,

Zaljevo, Potrk, Obod, Liješka,

Sokolac, Barice i Orahovica.

Cetinje:

od 9 do 15 sat: Čevo,

Lastva čevska, Resna i Ceklići.

Danilovgrad:

od 9 do 14 sati

dio naselja oko TS Zagorič,

Rogami,Drezga,Cerovice,Za-

vala, Liša, Radeća, Markovići,

Lopate,Vranjskenjive,Mileti-

ne njive, Radevići, Velje brdo,

Vukovići i Gola strana.

Kolašin:

od 9:30 do 14 sati Ve-

ljeDuboko.

Herceg Novi:

od 10 do 14 sati

Zelenika.

Mojkovac:

od 9 do 10 sati Go-

jakovići.

Nikšić:

od 9 do 13 sati Boričje;

od 9 do 14 sati Jasenovo Polje,

Praga, LipovaRavan, Dubrave

i Pištet; od 14 do 18 sati Vilusi,

Broćanac, Usputnica, Petrovi-

ći, Monteks, Vodovod, Crkvi-

ce, Seline, Mrkajići, Počekovi-

ć i , Vi dn e , K l j a kov i c a ,

Koravlica, Jabukovac, Granič-

ni prelaz, Podvrš,Vraćenovići,

Pilatovci,Obljaj,Vučjido,Rva-

na gora, Bratogošt, Bjelice, Vr-

bice, Crkvice i Ubla.

Pljevlja:

od8do18satiKaluši-

ći, Borovica, Šumane, Ljuće –

zbog ugradnje novihbrojila.

Petnjica:

od8do 14:30 sati dio

Petnjice.

Rožaje:

od 8 do 18 sati Carine,

Karavanski put, Bandžovo br-

do, Nurkovići bb, 29. novem-

bar, UlicaMaršala Tita – zbog

ugradnje novihbrojila.

Žabljak:

od 9 do 18 sati Aluga,

Pogrežđe, Krš, Ponor, Studen-

ca, Gomile, Njegovuđa 1 i Pila-

na 2 (Njegovuđa).

M.N.

Žabljak:

Predsjednik opštine Veselin Vukićević o najvažnijimprojektima

Milioni zabolji život i

unapređenje turizma

Projekat vrijedan 3,2miliona eura pored ostalog podrazumijeva osnježavanje na Savinom

kuku. Već se radi na lokalitetuVodeni do, gdje će biti napravljena akumulacija zapremine oko

60.000 kubika. Lokalne puteve popravili smo najprije naMaloj Crnoj Gori, a zajedno sa vojskom,

gradimo puteve i vodovode u šaranskomkraju – kaže Vukićević

ŽABLJAK

–Nikadupoddur-

mitorskomkrajunijebilovi-

še gradilištanegoovog ljeta.

NaročitonaŽabljaku, gdje je

u tokurealizacija izuzetno

značajnih infrastrukturnih

objekata, koji ćedoprinijeti

boljemkorišćenjuprirodnih

potencijala, razvoju turizma,

lagodnijemživotuu selima...

Predsjednika opštine Veselina

Vukićevića posebno raduje što

seradinaprojektimakoji ćeot-

kloniti najveće probleme tog

kraja.

Voda

- Žabljak je sada jedno od naj-

većih gradilišta u Crnoj Gori.

Riječ je o značajnim investici-

jama za stanovnike ovog kraja,

ali i državu. Radi se, prije svega,

na boljem snabdijevanju vo-

dom i obezbjeđivanju vode za

vještački snijegnaskijalištuSa-

vinkuk.Mjesec i po aktuelan je

projekat vrijedan 3,2 miliona

eura, odčega jeVladaobezbije-

dila 2,3 miliona eura, a ostatak

slovenački Centar za međuna-

rodnu saradnju i razvoj. Glavni

cilj nam je dovođenje viška vo-

de sa preliva Modrog jezera,

kako bi obezbijedili osnježava-

nje na Savinom kuku. Već se

radi na lokalitetu Vodeni do,

gdjećebitinapravljenaakumu-

lacija zapremine oko 60.000

kubika. Istovremeno, tu vodu

će, u ljetnjemperiodu, koristiti

poljoprivrednici za navodnja-

vanje. Ovaj projekat podrazu-

mijeva i dovođenje vode pri-

rodnim padom do bazena na

Razvršju.Riječjeovodizapiće,

najvišeg kvaliteta. Najveći dio

radova, nadam se, biće završen

do kraja građevinske sezone -

kaže čelnik žabljačke opštine.

On dodaje da sa Direkcijom

javnih radova planiraju drugu

fazeradova,kojapodrazumije-

va instalaciju topova za snijeg i

izgradnju šestosjedne žičare

Ovogodišnji budžet opšti-

ne Žabljak projektovan je

na oko 2,2 miliona eura.

- Nikome ne dugujemo ni

cent, izmirili smo dugoroč-

ne obaveze, reprogram

duga koji smo otplaćivali

državi, a jedna smo od vrlo

rijetkih lokalnih uprava u

Crnoj Gori koja ima tako

konsolidovane finansije.

Izmirujemo sve obaveze

redovno, prema dobavlja-

čima, državi i zaposlenima

– kaže Veselin Vukićević.

Nikome

neduguju

nicent

RjEŠaVajUNajVaŽNIjEPROblEmE:

Žabljak

Reciklažno dvorište na Žabljaku izdato je pod zakup. Funkcioni-

še bez problema, posao je dobilo osam žitelja Žabljaka i postoji

stalna potreba za angažovanjemnovih radnika.

- Za sada imamo odlično iskustvo sa podgoričkom kompanijom

„Inter trejd“, zadovoljni smo njihovomorganizacijomposla, a

raduje nas što su najavili dodatna ulaganja kako bi finalizovali

proizvodnju od recikliranihmaterijala – kaže Vukićević.

Zaživjelareciklaža

VeselinVukićević

na Savinomkuku.

Izabran je izvođač radova na

skijalištu, svjetski poznata

kompanija koja će imati po-

dizvođače izCrneGore.

- Izgrađen je i novi put u pod-

nožju Durmitora, saobraćajni-

cajekružna,duga1,5kilometa-

ra, a sa asfaltiranimparkingom

za 200 vozila doprinijeće sma-

njenjugužvena skijalištu, čak i

kada jeveliki snijeg. Put do ski-

jališta je dovoljne širine, pa će

treća trakamoći da posluži i za

uzdužno parkiranje. Sastavni

dio ovog značajnog projekta je

imodernizacija šahti u cijelom

Žabljaku,ugradnjaoko500vo-

domjera, detektovanje gubita-

ka, a druga faza, za koju smo

već uradili projekat, podrazu-

mijeva izmjenu azbestnih cije-

vi - riječi suVukićevića.

SELa

Da senaŽabljakunevodi raču-

na samo o onima koji žive na

gradskom području, prvi čo-

vjek lokalne uprave potkre-

pljuje podatkomda se gradi i u

najudaljenijimselima.

-Lokalneputevepopravili smo

najprije na Maloj Crnoj Gori.

Posljednji mjesec zajedno sa

vojskom, gradimo puteve i vo-

dovode u šaranskomkraju. Ri-

ječ je o 15 kilometara lokalnih

saobraćajnica, auzpomoćVoj-

skezavršićemoi6,5kilometara

seoskog vodovoda u Šaranci-

ma. Koliko su nam važni ovi

projekti zbog dobrobiti naših

sugrađana, toliko se radujemo

povratku crnogorske vojske na

Žabljak, poslije duže vremena,

a s njima planiramo radove i za

narednu godinu - kazao je Vu-

kićević.

Početkom septembra gradili-

šta će biti i u Ulici VojvodeMi-

šića i saobraćajnici kojavodi ka

stadionu i dalje prema jezeru.

Uskoro će biti usvojena i studi-

ja lokacije Ivan do, a to je pre-

duslov da ove jeseni počne

gradnja hotela ,,Durmitor“,

vrijednog 22 miliona eura. U

toku je gradnja dva luksuzna

hotela na Žabljaku, uskoro bi

trebaodasepojaveipartneriza

hotel ,,Jezera“, za nekadašnje

vojno odmaralište... Predat je i

zahtjev za građevinsku dozvo-

luneophodnuzapodizanjeno-

ve benzinske pumpe, a u toku

su završni radovi na velikom

,,Aroma“ centru, koji ,,niče“

pored zaobilaznice. Gradi se i

kanalizaciona mreža u Tma-

jevcima, uskoro će u naselju

Kovačka dolina...

Predsjednikopštine kažeda su

već započeta izgradnja vodo-

voda prema Zmijnici, kao i re-

konstrukcija postojećeg na

Njegovuđi.

-Mnogo radimo, a imamo i do-

sta planova. Naravno, računa-

mo na nastavak odlične sarad-

nje sa Vladom i njenu podršku

–kažeVukićević.

R. PERoŠEVIĆ

bERaNE:

Turistička organizacija grada planira da uredi biser prirode

Skakavac zaslužujedaga svijet upozna

BERANE

-Vodopadkoji se

nalazi nedalekood sela

Skakavac, naokoosamki-

lometaraodBeranausko-

robi trebalodabudeure-

đenkakobi zaljubljenici u

prirodumogli dauživajuu

ljepotama togprirodnog

dragulja–najavljeno je iz

Turističkeorganizacije.

Kako su objasnili, Skakavac

zajedno sa nekoliko pećina,

nije na pravi način predstav-

ljen čak ni Berancima pa je

neophodno uraditi dosta da

bi se lokalitet promovisao.

Direktor TO Berane Ivan

Radević ističe da su u toj or-

ganizaciji svjesni da vodo-

pad Skakavac, koji se nalazi

ONjEmUI bERaNCImalOZNajU:

VodopadSkakavac

iznadistočnestraneistoime-

nog sela, predstavlja pravu

turističku atrakciju i dodaje

dasu preduzeli aktivnostida

taj prirodni biser približe,

kako domaćim, tako i stra-

nimturistima.

- Planiramo da taj lokalitet

uvrstimo u naše turističke

mape, vodiče i drugi propa-

gandni materijal, budući da

to do sada nije urađeno na

valjan način. Iniciraćemo

uređenje prilaznih puteva i

stazadovodopadakoji pred-

stavlja jedinstveni inetaknu-

ti prirodni kompleks. Vodo-

pad nastaje od bistre vode

kojadopire izobližnjihpeći-

na i koja se dalje niz stijene

sliva prema selu i uliva u

Lim. Sve to fascinantno dje-

luje i iskreno se nadamo da

će ovo mjesto u narednom

periodu postati stjecište

brojnih poklonika turizma -

kazao je Radević.

U Turističkoj organizaciji

ističu kako su posebno zani-

mljive pećine koje se izdižu

iznad vodopada koji se nala-

zi ublizini klisureTifran.

- Iznad vodopada izdižu se

tri veoma zanimljive pećine

koje obiluju pećinskimhod-

nicima i ukrasima. Cijeli do-

življaj upotpunjuje raznovr-

sna šuma koja se prostire

iznad i ispod vodopada. Sve

togovori daovaj lokalitet za-

vređuje punupažnju - kazao

je IvanRadević.

Mještani sela Skakavac koje

broji oko 30 domaćinstava,

smatraju da je nedopustivo

to što do sada ništa nije pre-

duzeto da to mjesto dobije

na značaju. Zato su uputili

loklanojupravi inicijativuda

neštopreduzme.

- Vodopad je biser prirode.

Međutim, imadosta ljudi i sa

područja naše opštine i iz

CrneGorekoji uopštenijesu

čuli za njega. To znači da je

krajnjevrijemedaoni koji su

zaduženi za razvoj turizma

na sjeveru Crne Gore, učine

nešto da se Skakavac uknjiži

u turističkemape kao lokali-

tet izuzetne važnosti –nave-

li sumještani u inicijativi.

V. J.

CEDIS

Radovi u

12opština