Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/KOLAŠIN

– PredsjednikdržaveMilo

Đukanović i predsjednik

Skupštine IvanBrajović

čestitali sugrađanima,

lokalnomrukovodstvu i

odbornicima danopštine,

28. avgust. PredsjednikCrne

Gore u čestitki navodi da su

tradicija borbe za slobodu,

i njegovanje antifašističke

ideje kojubaštini, pozicioni-

rali Kolašinna istorijski pije-

destal crnogorske slobode.

- Na tim temeljima danas gra-

đani Kolašina prepoznaju zna-

čaj trajne pripadnosti savre-

mene Crne Gore evropskim i

evroatlantskim vrijednostima,

što otvaramogućnost za foku-

siranje na stabilniji ekonomski

razvoj i dostizanje kvalitetni-

jeg životnog standarda naših

ljudi u bliskoj budućnosti.

Nova lokalna uprava, vođena

tim strateškim ciljevima, uz

podršku državne politike, ima

realne izglede, kao i odgovor-

Milo Đukanović i Ivan Brajović građanima Kolašina, rukovodstvu i odbornicima čestitali Dan opštine

Auto-put ubrzaćekorišćenje

raskošnihpotencijalagrada

nost, da odlučnije pruži dopri-

nos boljem korišćenju bogatih

potencijala Kolašina, i njego-

vomdinamičnijem razvoju.

Izgradnjomdionice auto-puta

Bar - Boljare od Podgorice do

Mateševa, Kolašin je prvomje-

sto na toj trasi koje će koristiti

benefite realizacije tog grandio-

znog projekta, čime se stvaraju

pretpostavke da se sve bogatija

turistička ponuda vaše opštine

valorizuje tokom cijele godine.

U timnastojanjima možete

računati na punu saradnju svih

državnih institucija – naveo je

Đukanović. Predsjednik crno-

gorskog parlamenta u čestitki

navodi da Kolašin i njegova

izdašna priroda predstavljaju

izuzetanmajdan za kreativne

i preduzetničke potencijale,

pojedinca i zajednice, prije

svega na poljoprivrednom i

turističkomplanu.

- Kolašin u teškimuslovima za

globalnu i domaću ekonomiju,

pogotovo u tranzicionim i

posttranzicionim vremenima,

pokušava da iskorači i uhvati

zamajac sa razvijenijim cen-

tralnim i južnim crnogorskim

regionima. Crnogorske plani-

ne su oduvijek bile rasadnik

gradova i ljudi koji se nijesu

mirili sa okupatorskim, ni

sa stvaralačkim stegama i

okovima, već su permanen-

tno davali otpor i širili vizije

i ideje koje su prevazilazile

lokalne okvire i bili prepoznati

kao slobodarska i napredna

paradigma u Crnoj Gori i šire -

navodi se u čestitki.

Brajović je uvjeren da će

,,Kolašinci u budućemperiodu

znati da iskoriste i unaprijede

postojeće, započete i nove

projekte i mogućnosti na

dobro svih građana“.

T. Č.

GRAD I LJUDIMAJDANZAKREATIVNE I

PREDUZETNIČKEPOTENCIJALE:

Kolašin

BAR:

Menadžment Doma zdravlja o najvažnijim investicijama

BAR

-Domzdravljanasta-

vio jepraksunabavke savre-

menih sredstava imedicin-

skeopreme i investiranjeu

adaptacijuprostora, pa su

uslovi zakvalitetanradza-

poslenih i pružanjeusluga

pacijentimapodignuti navi-

ši nivo - kazao jedirektor te

zdravstveneustanoveBori-

slavLalević.

Tokom proteklih šest mjeseci

nabavljen jeoftalmoskop, hol-

ter EKG-a i holter pritiska,

dva autoklava i mikrobiološki

inkubator, portabl turbidio-

metar za laboratorije sanitar-

ne hemije, dva sterilizatora,

defibrilator za timove izabra-

nih doktora i sterilizacijskog

bloka.

-Osimtoga, sadaraspolažemo

isaCTGaparatom,nabavljena

je intervaginalna sonda, a u

postupku je nabavka i dva

Uložili smo

znatna sredstva

u nabavku

opreme i uređenje

laboratorija.

Zahvaljujući tome

naša ustanova

danas je referentni

centar za fizičko-

hemijska i

mikrobiološka

ispitivanja vode,

a, nadamo se,

do kraja godine i

briseva predmeta

i sredstava opšte

upotrebe – kaže

Borislav Lalević

Pod okriljemDoma zdravlja

funkcioniše Centar za djecu

sa posebnimpotrebama.

Kroz projekat „Raspodjela

sredstava od igara na sreću“

obezbijeđeno je 5.200 eura,

nabavljena je medicinska

oprema za rad pedijatra,

logopeda, kao i didaktički i

logopedski sadržaj.

Direktor Doma zdravlja pod-

vlači da izuzetnu zahvalnost

duguju profesoru Sloboda-

nu Vukoviću koji je dugogo-

dišnji nosilac više projekata

Društva roditelja djece sa

Centarzadjecuopremljeniji

posebnimpotrebama ,,na

nesebičnom zalaganju i

pomoći u radu Centra za

djecu sa posebnimpotre-

bama“, kao i svimdonato-

rima koji su se samoinici-

jativno obratili ustanovi,

uložili sredstva i realizovali

radove na ambulantama i

objektu.

električna ginekološka stola.

Takođe iz sopstvenih sredsta-

va, redovno se nabavlja po-

trošni medicinski i sanitetski

materijal i ljekovi, koji ne pa-

daju na teret Fonda za zdrav-

stveno osiguranje - zadovolj-

no saopštavaLalević.

On ističe da je novac utrošen

za nabavku medicinske opre-

me i sredstava, kao i uređenje i

adaptaciju prostora najvećim

dijelom obezbijeđen iz sop-

stvenih sredstava ustanove.

Dio novca (namijenjenog za

kapitalne izdatke) obezbije-

diojeFondzazdravstvenoosi-

guranje, a dio je pribavljen

učešćem na konkursima i iz

donacija.

OBRADAPODATAKA

Domzdravlja je radi elektron-

ske obrade podataka, kao i

sprovođenja projekta elek-

tronskog zakazivanja pregle-

da pacijenata, nabavio kance-

l a r i j s ku , r a č un a r s ku i

komunikacionuopremu i ure-

đaje. Vodilo se računa i o ener-

getskoj efikasnosti.

- Sanirani su krovovi ambu-

lanti u Ostrosu, Virpazaru i

Sutomoru, kao i na objektu

Domazdravlja.Većimdijelom

je eloksiranombravarijomza-

mijenjena stara željezna kon-

strukcija na prozorima i vrati-

m a D o m a z d r a v l j a i

ambulantama, što će znatno

umanjiti potrošnju električne

energije - objašnjavaLalević.

Vozni park Doma zdravlja

broji 16 vozila - četiri sanitet-

ska kombija za prevoz ležećih

pacijenata i 12 putničkih vozi-

la za rad službi. Prošle godine,

nabavljeno je sanitetsko i dva

putnička vozila.

- Iz našeg budžeta uredili smo

parking prostor, obezbijedili

ga video- nadzorom i time ga

adekvatno zaštitili. U skladu

sa strategijom za integraciju

osoba sa invaliditetom, Dom

zdravlja je izgradio prilazne

rampe kako bi se licima sa in-

validitetom i smanjenom po-

kretljivošću omogućila lakša

dostupnost i ugodniji boravak

-kažedirektorDomazdravlja.

LABORATORIJE

Značajnu pažnju ustanova je

posvetila sprovođenju po-

stupka akreditacije laborato-

rija sanitarne hemije, sanitar-

ne mikrobiologije, kao i

odsijeka za higijenu i zdrav-

stvenuekologiju.Tajpostupka

počeo je 2011. godine. U toku

jenaakreditacijabriseva,aLa-

lević očekuje da će do kraja

godine ispuniti uslove.

-Uložilismoznatnasredstvau

nabavku opreme i uređenje

laboratorija. Zahvaljujući to-

me naša ustanova danas je re-

ferentni centar za fizičko-he-

mi j ska i mi krob i o l oška

ispitivanja vode, a, nadamo se,

dokrajagodine i brisevapred-

meta i sredstava opšte upotre-

be - ističeLalević.

V.K.V.

Uslugepodigli

naviši nivo

BorislavLalević

OBJEKATJEPRILAGOĐENOSOBAMASAINVALIDITETOM:

Domzdravlja

TIVAT:

Otvorena izložba „Ispod talasa“

Polavijeka „Heroja“

TIVAT

– Istorija jugoslo-

venskogpodmorničarstva

neraskidivo jevezana za

Tivat, ukoji suprijeprije

devet decenija, 8. aprila

1928. godine, uplovileprve

podmorniceKraljevine

SHS, „Hrabri“ i „Nebojša“.

Sjećanja na taj, ali i druge

važne datume podmorničar-

stva, danas se čuvaju u i

ispredZbirkepomorskogna-

sljeđa u nautičkom naselju

Porto Montenegro. Na pla-

tou, kaomuzejski eksponati i

svjedoci vremena, nalazi se

podmornica „Una“, kao i

„Heroj“, koji je prije pola vi-

jeka krenuo u operativnu

upotrebu, godinu nakon po-

rinuća umore.

Taj jubilej obilježen je u ne-

djelju, a centralni događaj bi-

lo je otvaranje izložbe „Ispod

talasa“, koju je priredio koor-

dinator Zbirke pomorskog

nasljeđa, DraženJovanović.

- Danas se slavi veliki jubilej,

navrašava se pedeset godina

od ulaska u operativnu upo-

trebu podmornice ,,Heroj“, a

nasjutrašnji danćebiti 51go-

dina otkako je podmornica

NJEGOVASLAVATRAJE:

Podmornica ,,Heroj“

porinuta umore i kobilicomi

trupom dodirnula talase Ja-

drana. Već 27 godina nije bila

umoru, ali njena veza samo-

rem i sa Jadranom i dan-da-

nas traje. Nakon 50 godina,

postala je prepoznatljiva kao

jedna od najvećih atrakcija,

ne samo Tivta, nego i Boke

Kotorske, pa i šire. Posebno

mi je drago što ovaj jubilej

podmornica dočekuje u

društvu nekadašnjih članova

posade, oficira, podoficira i

mornara, koji sunanjoj služi-

li - kazao je Jovanović.

On je naglasio da je izložba

priča o jugoslovenskompod-

morničarstvuioljudima, koji

suimaliprivilegijui častdase

uhvate u koštac sa najvećim

izazovima, koje ta profesija

možedapostavipredčovjeka

i profesionalca.

Otvranju izlože u Zbirci po-

morskog nasljeđa prethodio

je defile Gradske muzike

kroznautičkonaselje,aposli-

je otvaranja posjetioci su, na

platou ispred podmornice

„Heroj“, uživali u koncertu

beogradskoj saksofonskog

kvarteta-BelgradeSaxopho-

neQuartet.

Podmornica je izvučena iz

mora na obalu 1991. godine u

Tivtu, a do tada je imala uku-

pno 726 plovidbenih dana,

čak 910 ronjenja i prešla je

ukupno 46.659 nautičkihmi-

lja, što je ekvivalent plovidbi

dvaputaokozemaljskekugle.

Od3. jula 2013. godine, nakon

četiri mjeseca restauracije,

„Heroj“ je kao muzejski ek-

sponat postavljen na plato

ispredZbirke pomorskog na-

sljeđa, a na restauraciju je ra-

dilo i 13nekadašnjihpodmor-

ničara.

S.KRSTOVIĆ

Podmornica je imala

ukupno 726 plovid-

benihdana, čak 910

ronjenja i prešla jeuku-

pno 46.659nautičkih

milja, što je ekvivalent

plovidbi dva puta oko

zemaljske kugle