Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 28. avgust 2018.

Hronika

CETINJE

–Policija jenaCe-

tinjupretreslanekoliko loka-

cijakojekoristeA.K. (28) iV.

R. (64) iztoggrada ipronaš-

ladrogu, oružje,municiju,

eksploziv i ostalepredmete.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, u stanu A. K. je pro-

nađenamarihuana, sitnesje-

menke biljnematerije nepo-

znatogporijekla,dvijekesice

sa sadržajem praškaste ma-

terije čiji sastav tek treba da

bude utvrđen i rasuta biljna

supstanca.

- Kod V. R. pronađen je arse-

nal oružja - ručna bomba,

pištolj M-57 kalibra 7,62 mi-

limetara sa dva okvira bez

municije, 41 komad štapina

privrednog eksploziva i 21

komad štapina privrednog

eksploziva viskozit, ukupne

težine 7,5 kg, jednu pušku,

116 komada puščanih meta-

kakalibra7,62mm, 80koma-

da pištoljskih metaka nepo-

znatog kalibra. Takođe,

pronađena su 34 metka ne-

poznatog kalibra, rezervni

okvir odpištolja bezmunici-

je sa iglom za čišćenje pišto-

lja, pet komada pištoljskih

metaka, dva komada mane-

varskih metaka, 26 komada

detonatorskihkapisli,sedam

komada sporogorećih štapi-

na, dužine 126,6 cm, 69 pe-

tardi, metalni boks i nož tzv.

skakavac dužine sječiva oko

15cm–saopštenojeizpolici-

je.

Pronađene i oduzetemateri-

je su upućene u Forenzički

centar radi vještačenja.

O svemu su obaviješteni

osnovni i viši tužioci, koji će

se o kvalifikaciji djela na-

knadno izjasniti.

M. L.

PODGORICA

–Saslušanje

zaštićenog svjedokakod-

nog imena ,,JadrankoJon-

ski“, koji je trebaloda svje-

doči u istražnompostupku

protivpetnaestočlane gru-

pe, juče jeodgođenoza 29.

avgust.

Saslušanje je odgođeno jer su

branioci okrivljenih tražili

izuzeće tužiteljke Stojanke

Radović, jer im nije dostavila

spise predmeta.

Proteklo ročište odgođeno je

jer je jedan od okrivljenih tra-

žionovog advokata.

Ovojetrećiputdajeodgođeno

saslušanje zaštićenog svjedo-

ka Jadranka Jonskog. Istraži-

telji su od njega iskaz trebalo

da uzmu 31. jula, ali je sasluša-

njeodgođenozbogubistvaad-

vokata Dragoslava Miša

Ognjanovića.

Prvahapšenjauslijedila suna-

kon operativnih saznanja da

su Zlatko Matanović, Stefan

Perović i Dejan Vujović plani-

rali likvidaciju bezbjednosno

interesantne osobe.

Na čelu tri kriminalne organi-

zacije prema stavu Tužilaštva

bili su – Ranko Radulović, al-

banski državljanin Erogen

Brajović i Kotoranin Igor Vu-

kotić.

Osim Brajovića, Radulovića i

Vukotića, naredbom su obu-

hvaćeni i Radoš Petrušić, Ste-

fan Radulović (22), Luka Ra-

dulović(24),RatkoMartinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54), Miladin Dedović. Na

spisku osumnjičenih su i Zlat-

koMatanović iz Skadra i Nik-

šićaninStefanPerović.

Naredbom je obuhvaćen i Ko-

toranin Nikola Mršić, kojem

se na teret stavlja da je bio dio

kriminalne grupe.

Petnaestočlanu grupu Tuži-

laštvoteretidasuplaniraliviše

likvidacija i da su na spisku za

odstrijel bili i službenici be-

zbjednosnog sektora. Takođe,

pojedini osumnjičeni sedovo-

de u vezu sa nekim ubistvima

koja su počinjena u prethod-

nomperiodu.

A.G.

KOTOR

– Ivan Fatović (30) iz

Tivta,kojiseteretidajeodgovo-

ranzanesrećuukojoj su30. jula

poginuli poljski državljani Pjotr

MartinMakovski (39) i Emilia

AgneskaPjaskovska(46),ponu-

dio je50.000eura jemstva i stan

kakobisebraniosaslobode-sa-

znajePobjeda.

O zahtjevu Fatovića odlučiće

Osnovno državno tužilaštvo u

Kotoru.

Njemu je ranijomodlukomko-

torskog suda produžen pritvor

jošmjesec.

Premanavodimakrivičneprija-

ve,Fatovićseteretidajepočinio

krivično djelo protiv bezbjed-

nosti javnogsaobraćaja.

Fatovićjebioskipernamotornoj

jahti „Fliper“ koja se sudarila sa

jedrilicom „Karuker“, na oko

osammiljajužnooduvaleOblat-

nauzalivuTrašte. Tada supogi-

nulipoljskidržavljaniMakovski

i Pjaskovsk, a spašeno je 12 oso-

ba, odkojihsedmorodjece.

Zbognesrećenamorutadasuse

oglasiliiizMotonautičkogsave-

zaCrneGore, apelujući na nad-

ležne da reaguju i spriječe rad

firmi kojenemaju licencu.

M.L.-S.M

UPRAVAPOLICIJE

ILUSTRACIJA

Na Cetinju pretreseno nekoliko lokacija

Zaplijenjen

arsenal oružja

PLJEVLJA

-Graničnapolicija

naprelazuRančeuprethod-

nihtridesetdanauhapsila je

šestosobaodkojihjeoduzela

manjukoličinudroge.

Kako su saopštili iz policije, od

30. jula do 24. avgusta, na Gra-

ničnomprelazuRanče,prilikom

kontrole, kod šest osoba prona-

đena je manja količina narkoti-

ka. Četiri ovakva slučaja su regi-

strovana na izlazu izCrneGore,

advanaulazuunašudržavu.

- KodV. Š. (33) iz Šida pronađe-

no jeokodvagramamarihuane,

a kodD. B. (23), državljanke Sr-

bije, grami pomarihuane.OdR.

J. (29), državljaninaSrbije, odu-

zeto jepola gramamarihuane a

odM. B. (21), državljaninaCrne

Gore, dva džointa, kesica sa 4,2

gramamarihuane,rizle,drobili-

caikapizaoči.UvozilukodD.K.

iM. L, takođe državljana Srbije,

pronađeno je 8,2 grmarihuane,

sedam bromazepama i džoint.

Kod M. Lj, državljanke Srbije,

pronađen je 4,1 grammarihua-

ne i tableta ekstazija - dodaju iz

policije.

Protiv šest osoba podnijete su

prekršajne prijave jer se tužilac

u BijelomPolju izjasnio da ne-

ma elemenata krivičnog djela

koje se goni po službenoj duž-

nosti.

M.L.

ULCINJ

–SrpskidržavljaniD.

N. (63) izValjeva iV.M. (32) iz

Pančevauhapšeni sujuče

zbogsumnjedasuuUlcinju

tokomjula i avgustapočinili

16krađa.

- Sumnja se da su njih dvoje u

tomperiodu, rentakar vozilom

srpskihregistarskihoznaka,do-

lazili doplažanapodručjuUlci-

nja, gdje su na parkiralištima

obijali vozila i krali novac, mo-

bilne telefone i druge vrijedne

stvari koje su potomprodavali -

navodi seusaopštenjupolicije.

Policija je kod njih pronašla dio

ukradenih stvari koje su vraće-

ne vlasnicima. Tokom istrage

policija je došla do saznanja da

suD.N.iV.M.višestrukipovrat-

nici u izvršenju krivičnih djela

na teritorijamadrugedržave.

O navedenim događajima je

obaviještentužilacuOsnovnom

tužilaštvu uUlcinju, a osumnji-

čeni će, uz krivičnu prijavu, biti

privedeni na saslušanje.

M.L.

HERCEGNOVI

- Policija jeu

HercegNovomuhapsilaA.

D. (16) iM. P. (18) zbog sum-

njeda su jučeujutruuMelji-

namapočinili razbojništvo.

Izpolicije susaopštili da jede-

žurnoj službi CBHercegNovi

prijavljeno da su u 5:15 sati

dvije nepoznate maskirane

osobe napale maloljetnog N.

M. koji je na štandu prodavao

voće i povrće.

-SumnjasedasuA.D.iM.P.po

prethodnomdogovoru,maski-

rani došli do štanda gdje je za-

poslenN. M. od kojeg su prije-

teći replikompištoljaukrali 70

eura.Novackoji suukrali nala-

zio se u unutrašnjosti štanda -

saopštili su iz policije.

Policija je pretragom terena

pronašla garderobu, rukavice

i repliku pištolja koja je, kako

se sumnja, korišćena prilikom

počinjenog krivičnog djela.

OsumnjičeniA. D. iM.P. su, na-

kon hapšenja, privedeni tužio-

cu u Osnovnom državnom tu-

žilaštvuuHercegNovom.

M.L.

PODGORICA

- M. A. (32) iz

Podogorice uhapšen je zbog

sumnje da je švercovao kokain.

Kako su saopštili iz policije,

pretresom stana koji koristi M.

A.(32)pronađenojepetpvcpa-

kovanja kokaina, mobilni tele-

fon i dvije simkartice.

- Osumnjičeni je kokain nabav-

ljao od za sada nepoznate oso-

be, potom ga prepakivao uma-

nja pakovanja i prodavao u

Podgorici - navode iz policije.

Pronađenadroga bićeupućena

u Forenzički centar zbog vje-

štačenja.

Odogađaju je obaviješten tuži-

lac u Vrhovnom tužilaštvu u

Podgorici kojem će M. A. biti

privedenzbog sumnjeda jepo-

činio krivično djelo neovlašće-

na proizvodnja, držanje i stav-

ljanje upromet opojnihdroga.

M. L.

Sa jučerašnjegpretresa

Odgođenosaslušanje

Jonskog, odbrana

traži izuzeće tužiteljke

Zaštićeni svjedok u istrazi protiv petnaestočlane grupe nije dao iskaz u Višemsudu

Tužilaštvo odlučuje o

zahtjevu osumnjičenog za

izazivanje nesreće namoru

Fatovićnudi

50.000eura

i standabi

sebraniosa

slobode

Uhapšen Podgoričanin

zbog šverca droge

Pretresom

stana

otkriven

kokain

Zamjesec na prelazu Ranče sankcionisano šest osoba

HERCEGNOVI:

Uhapšeni maloljetnici zbog razbojništva

Pronađenamanja

količinanarkotika

Granični prelazRanče

ULCINJ:

Uhapšeno dvoje srpskih državljana

Obijali vozila, krali novac i telefone

Oddječakakoji jeprodavao

na štanduukrali 70eura

KodSpecijalnog tužilaštva