Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Željeznički

prevozCrneGorećeutoku

idućegodineuobnovuvo-

znogparkauložiti 10miliona

eura, zaključeno jenasastan-

kupredstavnikaMinistarstva

saobraćaja ipomorstva iMi-

nistarstva finansija.

Naime, sredinomprošle sedmi-

ce u sjedištu ŽPCG u Podgorici

je održan sastanak menad-

žmenta ŽPCG sa predstavnici-

ma EUROFIME na kojem je

dogovoreno da će iduće godine

posredstvomoveorganizacijeu

obnovuvoznihsredstavaŽPCG

biti uloženoovolikonovca.

EUROFIMA je specijalizovana

evropska organizacija za finan-

siranje željezničkih voznih

sredstava kod koje su izuzetno

povoljni kreditni uslovi za fi-

nansiranje investicionih oprav-

ki, nabavki voznih sredstava i

rezervnihdjelova.

- ŽPCG je u prethodnomperio-

du već imao saradnju sa ovom

organizacijom i u tom smislu

nosi pozitivna iskustva, te oče-

kujemojednakopovoljannasta-

vak saradnje - naveli su u saop-

štenju.

ŽPCG planira da kreditom od

EUROFIMEfinansirainvestici-

onu opravku tri elektro-loko-

motiveserije461,1dizel-elektro

lokomotiveserije643,2elektro-

motorna voza serije 412/416, tri

elektromotornavozaCAFsiviti,

12putničkihkola, kao i nabavku

rezervnih djelova za sva vozna

sredstva.

Dio sredstava će biti uložen i za

kupovinu 15putničkihkola, no-

vih ili polovnih, zadovoljavaju-

ćih karakteristika. Projekat ob-

novevoznihsredstavaŽPCGjoš

je potrebno da odobri resorno

Ministarstvo saobraćaja i po-

morstva, kao i Vlada. Očekiva-

nja su da će to biti urađeno do

krajaovegodine,sobziromnato

da se radi o veoma povoljnim

kreditnimuslovima.

Imajući u vidu starost voznih

sredstava sa kojima ŽPCG ras-

polaže, paralelno će se raditi na

aktivnostima nabavke tri nova

elektromotornavozakojeplani-

raMinistarstvo saobraćaja i po-

morstva, a procijenjeni iznos

nabavke je 13milionaeura.

- Na ovaj način eliminisaće se

mnogi negativni faktori koji

utičunaposlovanjeŽPCG,teće

se stvoriti preduslovi za unap-

ređenjefunkcionisanjadruštva

i kvaliteta naših usluga. Tako-

đe,navedenaulaganjaćeuticati

nazadovoljenjepotrebaprevo-

zaputnikaulokalnom,aposeb-

noumeđunarodnomsaobraća-

ju u narednom periodu, u

smislu poboljšanja komfora i

uslovaputovanja-poručilisuiz

ŽPCG.

N.K.

PODGORICA

-Crnogorska

partijauputila jeMinistar-

stvudržavneuprave i lokalne

samoupraveSrbije zahtjev

za raspuštanje aktuelnog sa-

zivaNacionalnog savjetaCr-

nogoraca i obrazovanjepri-

vremenogorgana

upravljanja.

Kako je saopšteno, u obrazlo-

ženju zahtjeva se ukazuje da

član 40. Zakona o nacionalnim

savjetimanacionalnihmanjina

navodi da ćeMinistarstvo ras-

puštiti savjet u slučaju „akona-

cionalni savjet ne zasijeda du-

že od šestmjeseci“.

Posljednja sjednica Nacional-

nog savjeta Crnogoraca održa-

na je prije deset i po mjeseci,

tačnije oktobra prošle godine.

Na toj sjednici, u postupcima

protivnim Statutu, za novog

predsjednika izabran je Mi-

odragBecić izZmajeva koji to-

kom svogmandata nije održao

nijednu sjednicu.

- Pored toga što savjet nema

usvojen finansijski plan za

2018. godinu, pa samim tim ni

pravnu osnovu za trošenje

budžetskih sredstava, u toku

ove godine utrošeno je više od

10 miliona dinara na estradne

zabave, ugostiteljske usluge i

putne troškove – kaže se u sa-

opštenju.

Redovniizborizasvenacional-

ne savjete u Srbiji zakazani su

za4. novembar, umeđuvreme-

nu zloupotrebom službenog

položajaodgovornog licauNa-

cionalnomsavjetuCrnogoraca

budžetskasredstvasetrošebez

kontrole i protivzakonito.

Sredstva,isključivonamijenje-

nazaaktivnosti crnogorskeza-

jednice u cilju očuvanja nacio-

nalnog identiteta, u namjeri da

obezbijedi novi mandat za iz-

bornu kampanju koristi orga-

nizovana grupa koja je u po-

sljednje četiri godine pokušala

da zaustavi sve aktivnosti u

tom smjeru i koja je ugled Cr-

nogoraca u Srbiji dovela do

najnižegmogućeg nivoa.

Crnogorska partija očekuje da

će Ministarstvo postupiti po

zakonu i po hitnom postupku

raspuštitiNacionalnisavjetCr-

nogoraca i obrazovati privre-

meni organupravljanja, i na taj

način omogućiti ravnopravan

položaj svim pripadnicima cr-

nogorske zajednice u Republi-

ci Srbiji u izbornomprocesuza

novi saziv savjeta.

N.K.

IMP Intra (inžinjerska djelat-

nost) ima 30 odsto udjela

u vlasništvu. Njegova plata

na godišnjemnivou iznosi

14.117,88 eura, a varijabila za

isti period je 4.577,64 eura.

Za dodatne projekte, Vušano-

vić je godišnje primio 9.799,32

eura.

Od imovine ima dva stana i

to jedan od 121 kvadrat i drugi

od 37 kvadrata, a na poklon je

dobio i dvosoban stan. Njegova

supruga Ivana takođe je dobila

na poklon garsonjeru. Vušano-

vić ima dva kredita, stambeni

od 25.000 eura i potrošački od

10.000 eura.

I dekan Pomorskog fakulteta

u Kotoru Špiro Ivošević ima

33 odsto udjela u preduzeću

,,Invar Ivošević“ d.o.o. Ta irma

u svom vlasništvu ima dva

poslovna prostora od po 25

kvadrata i stan od 67 kvadra-

ta. Pored toga na ime irme

su i četiri automobila ,,audi“,

,,pežo“, ,,škoda oktavia“ i ,,polo“.

Ivošević ima akcije i to 948 u

HTP Mimoza, 1.194 u Jadran-

skombrodogradilištu i 2.000 u

Barskoj plovidbi.

Kao dekan zaradio je osnovnu

platu koja na godišnjemnivou

iznosi 15.880,56 eura, dok je

za naučnu djelatnost za isti

period dobio 1.200 eura. Ima

100 odsto vlasničkog udjela u

stanu od 34metra kvadratna i

kuću od 48 kvadrata. Njegova

supruga Senka Šekularac-

Ivošević posjeduje ,,pežo 107“,

a godišnje od UCG zarađuje

10.983,12 eura. Ona na računu

ima 21.000 eura, a njen suprug

19.000 eura.

KREDITI

Dekan Pravnog fakulteta Veli-

mir Rakočević od nasljedstva

ima 50 odsto udjela u dvije

šume i jednu livadu, kao i 33

odsto vlasničkog udjela u kući

od 78metara kvadratnih.

On ima i 33 odsto vlasničkog

udjela u tri šume, pet livada,

četiri pašnjaka, pet voćnjaka i

jednu njivu.

Na poklon je dobio dva pištolja

CZ, a kupio je ,,mercedesa B“,

dok njegova supruga Ljiljana

vozi ,,reno klio“.

Rakočevićeva osnovna plata

na godišnjemnivou iznosi

15.600 eura, a kao profesor u

Policijskoj akademiji za dva

mjeseca zaradio je 630 eura.

U njegovom imovinskom

kartonu piše da ima potrošač-

ki kredit od ukupno 40.000

eura.

Njegov kolega, dekan Ekonom-

skog fakulteta Nikola Milović

takođe ima potrošački kredit

koji iznosi 20.000 eura.

Milović ima i 10.000 akcija

u Eurofondu, a kako piše u

imovinskom kartonu, ima

„jednosoban stan od 51 metra

kvadratnog“.

Na godišnjemnivou od

Ekonomskog fakulteta pri-

hoduje 15.884,64 eura, za

ostale naknade mu je uplaćeno

633,84 eura, a za topli obrok 10

eura. Kao član ODMarine Bar

za godinu prima 8.554,68 eura.

U dokumentu objavljenomna

sajtu ASK piše da ima ,,golf 5“

koji nije preveden na njegovo

ime i revolver.

Neštomanju platu, za istu

funkciju ima i dekan Medicin-

skog fakulteta Goran Nikolić

koji na godišnjemnovou prima

15.840 eura.

U dokumentu piše da sumu

drugi prihodi za 12 mjeseci

iznosili 3.600 eura, a da je

kao članmedicinskog odbora

KCCG za isti period zaradio

2.232 eura.

Nikolić je od Crnogorske aka-

demije nauka i umjetnosti za

godinu zaradio 8.640 eura.

Od imovine, posjeduje stan od

91 kvadrat, drugi stan od 118

kvadrata i garažu od 12 kva-

drata, a ima i 50 odsto udjela u

stanu od 62 metra kvadratna.

Njegovoj ženi Tanji Čađenović-

Nikolić na poklon je data kuća

od 212 kvadrata i garaža od 22

metra kvadratna.

Dekan Filološkog fakulteta u

Nikšiću Dragan Bogojević za

tu funkciju na godišnjemnivou

prima 12.388,56 eura, kao i

dekanski dodatak za isti period

u iznosu od 3.085,56 eura.

Kao predsjednik Savjeta u

Nacionalnoj biblioteci „Đurđe

Crnojević“ za tri mjeseca priho-

dovao je 450 eura, a kao član

Senata UCG za godinu je dobio

1.539,24 eura.

Bogojević dodatno radi i u

Ispitnom centru Zavoda za

udžbenike i nastavna sredstva

i za četiri mjeseca je zaradio

600 eura.

Od imovine, on ima stan 45

metara kvadratnih, a njegova

supruga Jelena Martinović-

Bogojević ima 25 odsto udjela

u stanu od 93 metra kvadratna.

Ona ima i štedni ulog koji je

neoročen u vrijednosti od

4.000 eura, kao i ,,tojotu verso

2.0 D 4D“.

Na sajtu Agencije za sprečava-

nje korupcije nijesmo uspjeli

da nađemo imovinski karton

dekana Građevinskog fakulte-

ta Srđe Aleksića, ali, kako tamo

piše, to ne znači da nije ispunio

svoju obavezu kao javni funk-

cioner i da nije prijavio imovi-

nu.

K. J. – J. B.

Održan sastanakMinistarstva saobraćaja

i pomorstva i Ministarstva nansija

ŽPCGćeuobnovu

voznogparkauložiti

10milionaeura

Crnogorska partija uputila zahtjevMinistarstvu

državne uprave i lokalne samouprave Srbije

Rasformiratiaktuelni

sazivNacionalnog

savjetaCrnogoraca

Univerziteta Crne Gore

Dekan Likovne akademije

Ratko Odalović u banci

ima oročeno 45.000 eura,

a za godinu dana zaradi

13.856,16 eura.

Dekanski dodatak za devet

mjeseci Odaloviću iznosi

2.360,70 eura, a Mini-

starstvo kulture mu je za

godinu uplatilo 7.200 eura

kao istaknutom kulturnom

stvaraocu.

Ima dvosoban stan od

65 kvadrata, a njegova

supruga Dubravka ima

dva automobila i kredit od

10.000 eura.

Njegov kolega, dekan

Muzičke akademije Bojan

Martinović za godinu zara-

di 16.742,40 eura, a kao

član Savjeta Crnogorskog

narodnog pozorišta za 10

mjeseci prihoduje 1.000

eura.

Za autorski honorar za

koncert za jedanmjesec

zaradio je 600 eura i ima

dva kredita i to stambeni

od 15.300 eura i potrošački

od 10.000 eura. Vlasnič-

kog udjela u stan od 51

kvadrata ima 25 odsto.

Dekanica Fakulteta dram-

skih umjetnosti Sanja Garić

za šest mjeseci zaradila je

6.360 eura, a ima i potro-

šački kredit od 10.000

eura.

Ima 25 odsto vlasničkog

udjela u stanu od 62 metra

kvadratna, dva automo-

bila ,,reno senik“ i ,,sitroen

sakso“.

Umjetničke

zarade

Predsjednik Upravnog

odbora Univerziteta Crne

Gore Duško Bjelica za tu

funkciju godišnje primi

21.093,72 eura.

Kao dodatni prihod u

Trejdingu d.o.o. zaradio je

ukupno 10.200 eura za 12

mjeseci, a od Univerziteta

u Bosni i Hercegovini za isti

period dobio je honorar od

810,60 eura.

Od imovine Bjelica ima stan

od 91 kvadrat, garažu od 12

kvadrata, naslijeđen stan od

85 kvadrata i poslovni pro-

stor od 140 kvadrata.

Predsjednik UO UCG ima i

štalu – ruševinu od 126 kva-

drata, magacin – okućnicu

292 kvadrata, kao i livadu

čiji je vlasnik u 28,91 odsto, a

čija je površina 398.838m2.

Bjelica ima i seosku kuću u

izgradnji od 200 kvadrata.

U njegovom vlasništvu su

i dva automobila – ,,tojota

rav 4“ i ,,hjundai gets“, kao

i lovačka puška – ,,baikal“ i

pištolj HK4 kalibar 7,65 mm.

Od gotovine ima 4.500

eura, kao i tekući račun od

2.500 eura.

Bjelicagodišnjeprihoduje21.093eura

, a

š bolji

12

hiljada i 388 eura je

godišnja plata dekana

Filološkog fakulteta

uNikšićuDragana

Bogojevića

DuškoBjelica