Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Društvo

Danilo Nikolić vozi auto na zajam, a u banci ima više od 70.000 eura. Uvidomu imovinski

karton dekaniceMetalurško- tehnološkog fakultetaMire Vukčević stiče se utisak da

izuzetno cijeni umjetnost – posjeduje umjetničke slike čija je vrijednost 16.000 eura

Dekan Fakulteta političkih

nauka Milan Marković pri-

javio je da je primio jednu

platu, za februar ove godine

koja je iznosila 1.479,17 eura.

U tomdokumentu piše da

ima i prihod od dvomjeseč-

nog rada u upravnomodbo-

ru Centra za obuku u sudstvu

i državnom tužilaštvu koja

je iznosila 270 eura, a za isti

period zaradio je 900 eura

jer je bio član Komisije za

polaganje državnog ispita.

Marković ima jedan stan

od 101 kvadrat i drugi od 62

kvadrata, a vozi ,,audi A4“ čiji

je vlasnik.

I dekanica na Fakultetu za

turizam i hotelijerstvo u

Kotoru Tatjana Stanovčić

prijavila je jednu platu od

1.042,49 eura. U njenom

imovinskom kartonu piše da

je primila jednu platu i druge

prihode koji su joj na mje-

sečnomnivou iznosili 262,31

eura.

Ona radi i kao odbornica

Skupštine opštine Kotor gdje

je za jedanmjesec primila

200 eura.

Od imovine Stanovčić na

svoje ime ima stan od 81

kvadrat, a njen suprug Igor

ima kuću od 30 kvadrata,

pašnjak i poslovni prostor od

15,5 metara kvadratnih. On je

naslijedio stan od 85 kvadra-

ta kao i građevinsko zemljište

od 1.000metara kvadratnih.

Njen suprug ima i dva auto-

mobila – ,,golf 2“ koji nije u

voznom stanju iz 87. godine,

a na poklon je dobio ,,tojotu

jaris“ 2006. godište. Igor ima

i kredit od 15.000 eura, mje-

sečna rata mu je 250 eura.

MarkovićiStanovčićprijavilidasuprimili jednuplatu

PODGORICA

– Rektor Uni-

verzteta Crne Gore Danilo Niko-

lić na bankovnim računima ima

ukupno 70.329.6 eura, a vozi

,,tojotu RAV 4“ na zajam – piše u

njegovom imovinskom kartonu

koji je objavljen na sajtu Agenci-

je za sprečavanje korupcije.

Na jednom tekućem računu

ima 60.843,39 eura, na drugom

9.285,58 eura, dok na ostalim

računima ima 200,63 eura.

Na funkciju rektora UCG Nikolić

je izabran 4. oktobra prošle

godine i za tri mjeseca zaradio

je osnovnu platu u iznosu od

2.428,59 eura. Za taj period kao

dodatak na funkciju prihodo-

vao je 1.179,48 eura, a za uveća-

nu normu časova 1.052,85 eura,

što je novom rektoru donijelo

ukupnu zaradu od 4.660,92

eura.

U njegovom imovinskom karto-

nu, u koji je Pobjeda imala uvid,

piše da je, dok je bio dekan, za

devet mjeseci primio ukupno

12.042,81 za osnovnu platu i

druge prihode.

Za funkciju člana Senata UCG

dobio je od države specijalni

dodatak u iznosu od 1.570,2

eura, dok je kao član Savjeta

za visoko obrazovanje za 12

mjeseci primio ukupno 2.169,24

eura.

U njegovom imovinskom kar-

tonu piše da je radio ekspertize,

vještačenja i projekte i da je za

godinu po tomosnovu priho-

dovao ukupno 6.900,96 eura,

dok je za obuke i predavanja

za isti period zaradio 5.709,96

eura.

Nikolić ima stan od 109meta-

ra kvadratnih i garažu od 12

metara kvadratnih, a naslijedio

je četiri njive, tri livade i kuću

od 104metra kvadratna čiji je

100-procentni vlasnik, kao i

dvije šume gdje ima 25 odsto

nasljedstva.

Rektor ima kredit od septem-

bra 2013. godine u iznosu od

50.000 eura, a mjesečna rata

mu iznosi 204,68 eura.

UMJETNINE

Uvidomu imovinski karton

dekanice Metalurško- tehno-

loškog fakulteta Mire Vukčević

stiče se utisak da izuzetno cijeni

umjetnost – posjeduje umjet-

ničke slike čija je vrijednost

16.000 eura.

Osnovna dekanska plata za

godinu iznosila je 19.123,15

eura, a za putne troškove i

dnevnice za učešće u program-

skim komitetima u Ministarstvu

nauke za dva mjeseca dobila je

1.526,46 eura.

Vukčević je od honorora za

učešće u programskim komi-

tetima tog resora za isti period

zaradila 200 eura, a Ministar-

stvo prosvjete joj je uplatilo

honorar od 200 eura za rad na

projektu Eurydice.

Dobila je i honorar za pružene

konsultantske usluge za organi-

zaciju Erasmus plus za dva mje-

seca u iznosu od 1.400 eura.

Za samo jedanmjesec Vukčević

je naplatila 700 eura od Malar-

den univerziteta u Švedskoj

gdje je bila stručni konsultant,

a 2.000 eura dobila je za isti

period jer je bila stručni konsul-

tant na Institutu za istraživanje i

zaštitu na radu.

Dekanica Metalurško-tehno-

loškog fakulteta ima stan od

skoro 110 kvadrata i garažno

mjesto od 12 kvadrata. Pored

toga kupila je i ,,reno klio“ 2008.

godište, te ,,reno tvingo“ 2017.

Vukčević na tekućem računu

ima 1.860 eura, a njen suprug

Žarko, koji godišnje zarađuje

14.640 eura, na tekućem raču-

nu ima 1.000 eura.

Bračni par Vukčević ima potro-

šački kredit od 3.000 eura, dok

su za dva auta podigli kredit u

iznosu od 19.480 eura.

Iz imovinskih kartona u koje

smo imali uvid, dekan Arhi-

tektonskog fakulteta Svetislav

Popović mjesečno zarađuje

1.559,50 eura.

Za godinu dana od osnovne

plate zaradio je 18.714 eura,

varijabila za devet mjeseci je

iznosila 2.396,70 eura, dok su

drugi prihodi za sedammjeseci

iznosili 6.070,74 eura.

U imovinskom kartonu piše da

Popović ima stan od 112 metara

kvadratnih i garažu od 13 meta-

ra kvadratnih, kao i kuću od 89

kvadrata, šumu, livadu i voć-

njak, a njegova žena Vojislavka

vlasnica je stana od 53 m2.

RAČUNI

Bivši rektor, sada dekan Prirod-

nomatematičkog fakulteta Pre-

drag Miranović osnovnu platu

za godinu primio je u iznosu od

18.118,62 eura.

Kao predsjednik Komisije za

dodjelu studentske nagrade

Glavnog grada dobio je ukupno

150 eura, a za rad u Ispitnom

centru zaradio je za tri mjeseca

1.068 eura.

Miranović je za rad u Zavodu

za udžbenike i nastavna sred-

stva primio 316 eura, dok je od

Crnogorske akademije nauka

i umjetnosti ukupno dobio

11.101,53 eura na godišnjem

nivou.

Na tekućem računu ima

40.000 eura, od rente je zara-

dio 2.160 eura za 12 mjeseci,

a njegova supruga Tatjana za

isti period od rente je zaradila

2.400 eura.

Miranovići posjeduju dvije

garsonjere od po 26 i 27 metara

kvadratnih i trosoban stan od

109 kvadrata. Pored toga imaju

i dva auta - ,,folksvagen pasat“

2005. godište i ,, iat punto“ 97.

godište.

Dekan Elektrotehničkog

fakulteta Zoran Veljović za tu

funkciju prihoduje za godinu

16.330,32 eura, dok je za jedan

mjesec primio 725,80 eura

honorara od Ministarstva

zdravlja jer radi kao član u

komisiji ovog resora.

Za naučne radove za dva mje-

seca je dobio 253,62 eura, dok

je za autorski honorar primio

ukupno 12.268,56 eura za čita-

vu godinu.

Veljović ima dvosoban stan od

65 metara kvadratnih i gara-

žu od 17 kvadrata, a njegova

supuga Marina ima stan od 68

metara kvadratnih.

Na računu ima 15.000 eura

gotovine, a ima i oročen novac

u banci i to 5.000 eura, a nje-

gova supruga 6.000 eura.

Njegov kolega, dekan Bio-

tehničkog fakulteta Miomir

Jovanović za tu funkciju

na godišnjemnivou primi

13.200 eura, a za 12 mjeseci

on je zaradio 11.880 eura za

projekte konsultantske i struč-

ne usluge.

Njegova supruga i koleginica

Ana, od Elektrotehničkog fakul-

teta ima ukupne prihode od

13.800 eura.

Miomir ima stan od 90metara

kvadratnih i njivu od 2000

kvadrata, a njegova supruga

stan od 68metara kvadratnih i

garažu od 12 kvadrata.

Jovanović ima i gotovi novac

i to 18.500 eura, ali i stambeni

kredit od 24.000 eura i ostale

odbitke od 1.500 eura.

Dekan Fakulteta za sport i izič-

ko vaspitanje Stevo Popović

ima dva tekuća računa na koji-

ma ukupno ima 9.164,22 eura,

a na štednomulogu neoročeno

mu je 14.500 eura.

Uvidomu imovinski karton,

Popović ima „zajamod 5.000

eura i ugovor o kupoprodaji

UZZ 389/2015 čija je vrijednost

glavnice 217.784 eura“.

Kupio je jednosoban stan od 52

kvadrata, a razmijenio je stan

od 48 kvadrata i izgradio kuću

od 178metara kvadratnih, a na

poklon je dobio stan od 80 kva-

drata, dok je njegova supruga

kupila garsonjeru od 31 kvadrat.

Na godišnjemnivou zarađuje

kao dekan ukupno 14.620,28

eura, dok mu varijabile za pet

mjeseci iznose 487,25 eura.

Od drugih prihoda za dva mje-

seca zaradio je 1.025,04 eura, a

plata za COSI program - Svjet-

ske zdravstvene organizacije

za mjesec je iznosila 1.000

eura.

FIRME

Dekan Filozofskog fakulteta

u Nikšiću Goran Barović ima

100 odsto udjela u irmi ,,Gvam

farm“. Njegova supruga Vesna

Vukićević-Barović za godinu

zarađuje ukupno čak 53.592

eura. Ona ima i investicioni kre-

dit od 170.000 eura.

Barović za funkciju dekana na

godišnjemnivou zaradi 14.904

eura, a kao član Senata UCG za

isti period prima 2.340 eura. Od

Prirodnjačkogmuzeja za godi-

nu je zaradio 1.200 eura, kupio

je stan od 61 metra kvadratnog

i građevinsko zemljište 520

kvadrata, a naslijedio je kuću

od 470 kvadrata.

Ima 25 odsto vlasničkog udjela

u stan površine 91 kvadrat,

na svoje ime tri automobila,

od kojih je jedan ,,zastava“ 95.

godište.

Dekan Mašinskog fakulteta

Igor Vušanović u preduzeću

Imovinski kartoni rektora, dekana i predsjednika Upravnog odbor

Platedobr

honorari j

20

hiljada eura iznosi

potrošački kredit koji

ima dekanEkonom-

skog fakultetaNikola

Milović

DaniloNikolić