Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Hronika

kad

ani

Advokat Srđan Lješko-

vić smatra da koordinaci-

ja između tužilaca i policije

mora da bude jača i da

iznošenje u javnost velikih

zajedničkih akcija mora biti

usaglašeno i jedinstveno.

- A ne različita na način

da policija daje informaciju

da je neko lišen slobode

zbog sumnje za planiranje

likvidacije -a onda tužilaš-

tvo daje izjavu da se isto

lice tereti za nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija - primjećuje Lješ-

ković.

Saradnja

morabiti

bolja

r i k a o i p r o c e s n u

djelatnost koja služi priku-

pljanju dokaznog materija-

la za pokretanje i vođenje kri-

vičnog postupka - pojasnio je

naš sagovornik. Dodaje da po-

licija preduzima operativno

potražne radnje u cilju otkri-

vanja krivičnog djela i učinio-

ca, obezbjeđenja tragova i

predmeta i prikupljanja do-

kaznog materijala, traži po-

trebna obavještenja od građa-

na kako bi došla do saznanja o

krivičnom djelu i učiniocu. U

ovakvim slučajevima pregle-

daju se putnici, prtljag s ci-

ljem pronalaženja učinila-

ca, saučesnika i prikrivačakri-

vičnog djela, ako ih ima, pro-

nalaženja predmeta i trago-

va krivičnog djela. Često se

obavljajuitajninadzorikomu-

nikacije, prate se sumnjive

osobe i ubacuju prikrive-

ni agenti, kazao jeLješković.

A.GAGOVIĆ

PODGORICA

-Osnovni

suduPodgorici presudio

jedaknjigaMarkaVešovi-

ća i ŠekijaRadončića

„MiškoKesedžija i njego-

vebize“nije ,,djeloprepu-

novulgarnosti, gadosti i

uvreda“, kakou svojoj tuž-

bi i umedijima tvrdeMil-

kaTadić-Mijović iMilena

Perović-Korać, već ,,knji-

ževnodjeloomentene-

grinskomzluobjavljenou

interesu javnosti i crno-

gorskogdruštva“.

Na osnovu dvadesetak gru-

bo istrgnutih riječi iz knjige

od 350 strana, tužiteljke su

na „ime teških duševnih

patnji i bolova, i povrede ča-

sti i ugleda“, od tužene „Po-

bjede“, Srđana Kusovca i

države Crne Gore, tražile

obeštećenje od čak 30.000

eura.

AD „Pobjeda“ je tužena kao

izdavač knjige, Kusovac u

svojstvu glavnog urednika

tih novina, a Država Crna

Gora kao osnivač te novin-

sko-izdavačke kuće.

DOkAzI

Nakonštojesudizveodoka-

ze, saslušao parnične stran-

ke i svjedoka Šekija Radon-

čića, te izvršio uvid u knjigu

„Miško Kesedžija i njegove

bize /esej o montenegrin-

skomzlu“, sudija Osnovnog

suda u Podgorici Dragan

Šćepović donio je presudu

po kojoj su svi tužbeni za-

htjevi dvije tužiteljke odba-

čeni kaoneosnovani.

Stoga je sudija Šćepović na-

ložioda tužiteljkeMilkaTa-

dić-Mijović i Milena Pero-

vić-Korać, umjesto da

dobiju traženo obeštećenje

od 30.000 eura, tuženima

isplate 2899 eura na ime

sudskih troškova.

U obrazloženju presude se

navodi kako su „dvije tužilje

u tužbi i na raspravi, tvrdile

dasuuknjizi vrijeđane i kle-

vetane“, te, između ostalog,

nazivane „ovisnice o laga-

nju, medijske siledžije u su-

knji, novinarsko smeće,

uposlenice organizovane

kriminalnegrupe,vrane,ke-

rovi, ćurke, džukele, bize...“,

kao i da je napisano da je

„Kilomudićka najveći mu-

donja među Crnogorkama,

to je komisijski konstatova-

no kada je plesala na Milo-

vomstolu,advojicapodviri-

vali...“, čime su im, kako

tvrde, „prouzrokovani du-

PresudomOsnovnog suda u Podgorici novinarke koje su tužile AD ,,Pobjedu“,

urednika Kusovca i državu Crnu Gorumoraće da nadoknade sudske troškove

Novinarke tražileodštetu

od30hiljada, apresuđeno

daplate - 2899eura

ševni bolovi jakog intenziteta,

koji traju od objavljivanja do

danas i ubuduće“.

S druge strane, precizira se u

obrazloženju presude, Srđan

Kusovac je izjavio da tužba

obiluje „čitavim nizom neute-

meljenih tvrdnji i insinuacija“,

te da je on „vođen javnim inte-

resom i pravom crnogorske

javnosti da zna istinu o medij-

skoj mafiji u Crnoj Gori odo-

brio objavljivanje tekstova i

književno-literarnog djela Ve-

šovića i Radončića, zasnova-

nog načinjenicama iznedavne

crnogorske prošlosti“.

Poblicista Šeki Radončić je u

svojstvu jednog od autora knji-

ge, kaže se u presudi, svjedočio

da je svaki Vešovićev i njegov

tekst u Pobjedi, samim tim i u

knjizi, bio direktan odgovor na

dugogodišnju hajku i najmon-

struoznije bljuvotine vlasnika

koncerna Vijesti i njihovih me-

dijskih specijalaca koja još traje,

na „ogavne diskvalifikacije, laži

i klevete, koje suobjavile i objav-

ljuju tužiteljke i svi uposlenici

Monitora, osimstražaraHasa“.

LIcemjerje

Radončić se izjasnio i na tvrd-

nje dvije tužiteljke da su ihVe-

šović i on upoređivali sa sto-

kom. Kako bi dokazao da se

radi o licemjerju tužiteljki, on

je sudu predočio naslovnu

stranuMonitora od 30. 9. 2011.

godine, nakojoj jeprekočitave

strane objavljena fotografija

glave ovce, sa naslovom „OT-

PORSTOKO“. Koju jeobjavila

direktorica „Monitora“ Milka

Tadić.

„Kadasečitav jedannarod, od-

nosnograđani CrneGoreupo-

ređujusastokom,preciznijesa

ovcama, koje su, medicinski je

dokazano, najgluplje životinje

na svijetu, tunijeupitanjustil-

ska figura, već čisti fašizam“,

konstatovao jeRadončić.

Onjepredočiosuduispecijalni

dodatak Monitora, sa naslo-

vom „IZ MOG UGLA“, od 18.

oktobra 2002. godine, „kada je

direktoricaMilkaTadićučinila

baš ono zašto sada tuži uredni-

kaSrđanaKusovca: objavila je i

ukoričila zbirku polemičkih

tekstova Vešovića sa Kilibar-

dom, Perovićem, Brkovićem...

u kojima se on obračunavao sa

njima, istim izrazima, stilom i

stilskim figurama kao i sa Ta-

dićkomi Perovićkom“.

To jest „sočno, produhovljeno,

muški i bezpardona“, kako jeu

pogovoru tog izdanja nadah-

nuto konstatovala Milka Ta-

dić.

Iz izvedenihdokaza, navodi se

dalje upresudi, „sud je utvrdio

da knjiga ‘Miško Kesedžija i

njegove bize’, predstavlja esej

omontenegrinskomzlu i da se

izsadržajaovogdjelavididasu

autoriinspiracijunalaziliuna-

padima drugotužilje Milene

Perović i tekstovima koji su

objavljivani uMonitoru, čija je

direktorica bila prvotužilja

MilkaTadić“.

Pošto je sud zaključioda su tu-

žiteljke javne ličnosti i da nije-

su osporile niti jednu navede-

nu činjenicu iz knjige, u

presudisenaglašava„daslobo-

da izražavanja ne važi samo za

informacije koje se smatraju

poželjnimi neuvredljivim, već

i zaonekojevrijeđaju, šokiraju

ili uznemiravaju, u skladu sa

čl.10 st 2. Evropske konvencije

za zaštitu ljudskih prava i

osnovnih sloboda“.

POVOD

Uobrazloženju presude se ta-

kođe ističe da je „utvrđeno iz

iskaza svjedoka Radončića da

su književno djelo i tekstovi

nastali zato što ,Monitor’ i

koncern ‘Vijesti’ nijesu

htjeli da objavljuju deman-

ti, pa su autori knjige svoja

reagovanja objavljivali u

,Pobjedi’. Dakle, tekstovi u

‘Monitoru’ su, prema svje-

dočenju Radončića, bili

konkretan povod za objav-

ljivanje spornih tekstova u

‘Pobjedi’, pa samim timsud

nije mogao prihvatiti navo-

de tužilja da su ‘Pobjeda’ i

njen urednik, obavezni da

imnadoknade štetu“.

Kao jedan od brojnih pri-

mjera takvog pisanja, nave-

den je tekst Milene Perović

iz ‘Monitora’ u kojem je do-

slovce konstatovano: ,,Šari-

ćev klan je do nedavno bio

suvlasnikPobjede, asadaće

ih tamo zamijeniti klan Ra-

dončića i tu nema razlike.

OsimštosuŠarići pali, aRa-

dončići nijesu, ali vrijeme

radiprotivnjihi tonijeutje-

ha nego istina“.

Sud je takođe konstatovao

dane „postoji odgovornost

tužene AD „Pobjede“ za

naknadu nematerijalne

štete, jer je ona otišla - u

stečaj i izbrisana iz regi-

stra. Nova „Pobjeda“, da-

kle, nema nikakve veze sa

starom, jer je od nje, kako

je istakao advokat Nikola

Martinović, „otkupila sa-

mo naziv, ali ne i naznače-

noprivrednodruštvo“.

Sličnu presudu Osnovni

sud u Podgorici je, prije

dvije godine, izrekao i u

slučaju tužbe novinarke

SonjeRadošević.Onaje,na

ime pretrpljenih duševnih

patnji i bolova, od Vešovi-

ća, Radončića i „Pobjede“,

kao izdavača njihove knji-

ge „Miško Kesedžija i nje-

gove bize/esej o montene-

grinskom zlu“, tražila

odštetuod 10.000 eura.

No, po presudi sudije tog

sudaJeleneVuković,Sonja

Radošević je obavezana da

tuženima isplati 430 eura

na ime troškova sudskog

postupka.

N.B.

MilkaTadić-MijovićiMilenaPerović-Korać

Svjedok na suđenju i autor

knjige ,,Miško Kesedžija i

njegove bize/esej omonte-

negrinskom zlu“ smatra da

presuda Osnovnog suda u

Podgorici pokazuje da se

crnogorsko pravosuđe laga-

no oslobađa pritisaka i straha

odmedijskog koncerna

,,Vijesti“.

- Ova presuda pokazuje da

se crnogorsko pravosuđe

oslobađa od straha i okova

medijskog koncerna Vijesti

i donosi presude u skladu

sa crnogorskim i evropskim

zakonima. Jer, doista bi bilo

poražavajuće da se u jednoj

demokratskoj državi, po direk-

tivi šefova novinarskog krimi-

nalnog klana, osuđuju pisci

i izdavači knjiga, a književna

djela zabranjuju.

Dakle, srećan samda sudija

Dragan Šćepović nije podle-

gao pritisku vlasnika posrnu-

log koncerna Vijesti. Posebno

kada imamo u vidu činjenicu

da je prilikommog svjedoče-

nja, u sudnici veličine omanje

kancelarije, kabadahijski upalo

tridesetak novinara i urednika

tog koncerna, predvođeni

svojimgazdama Miodragom

Perovićem i Željkom Ivanovi-

ćem i raznimupadicama vršili

pritisak na sudiju.

Na kraju je, kao što znamo,

inače tolerantni sudija Šćepo-

vić morao da prekine suđenje

zbog kočijaškog dobacivanja

univerzitetskog profesora

Miodraga Perovića, koji je na

taj način pokušao da izdjej-

stvuje osuđujuću presudu,

kako bi potom sa svojim

ortacima išao od ambasade

do ambasade da prosi gran-

ŠekiRadončić:Riječjeovelikomknjiževnomdjelu

tove, tj. pare za svoje tobože

ugrožene nezavisne a privatne

medije.

Takođe mi je drago da su čak i

tužiteljke priznale da je knjiga

„Miško Kesedžija i njegove

bize“ veliko književno djelo, jer

su u tužbi navele, pravdajući

svoj zahtjev za enormno obe-

štećenje, da će tu knjigu čitati

njihovi unuci i praunuci. A, kao

što znamo, samo velika knji-

ževna djela će čitati genera-

cije koje dolaze.

Srećan sam i da su naši

rableovski književni likovi,

opisani u našoj knjizi-albu-

mu omedijskim zulumća-

rima koji su godinama

harali CrnomGorom, (Miško

Kesedžija, Govedo Sa

Krštenicom, Kilomudićka,

Mitingaševa Ćurka, Esad

Mitingaš, Slobo Minhauzen,

Veseljko Pršutar, Milan Ave-

tinja, Šogo Grof...), već ušli u

legendu i narodna predanja.

I da će ti opjevani likovi,

poput poštanskihmarkica,

vremenom još više dobijati

na književnoj vrijednosti, isti-

če Radončić. Potaknut svim

ovim zbivanjima planiram

uskoro da otvorim „Agen-

ciju za zaštitu odmedijske

mafije“, koja će biti na usluzi

građanima, privrednicima,

naučnicima, piscima, novina-

rima... od 0-24h.

Šeki Radončić