Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Hronika

BAR

-Automobil ,,BMW“

model 3 izgorio je jučeuju-

tru okopet sati naparkingu

blizu stanicepolicijeuSuto-

moru, pišeJedrome.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma, vozilo koje je u vlasništvu

N. B. je zapaljeno.

Ne isključuje semogućnost da

je prednji dio poliven benzi-

nom i zapaljen što će svakako

biti utvrđeno tokom izviđaja

koji je u toku.

Vatrogasci su dobili poziv u

5:10 da gori jedno parkirano

vozilo blizu stanice policije u

Sutomoru, intervenisali i po-

žar lokalizovali.

C.H.

DANILOVGRAD - Braća blizanci Milinko i MirkoVučeković

(57) oduzeli su sebi živote u subotu, unaseljuMeđice u

Danilovradu.

Kako je Pobjedi nezvanično saopšteno, njihova tijela pronašli

su njihovi prijatelji i porodica i odmah su obavijestili policiju.

Prema nezvaničnim saznanjima, jedan od braće je bio teško

obolio, nije htio da se liječi i počinio je samoubistvo. Kako se

pretpostavlja, kada je to čuo drugi brat, sebi je oduzeo život

od bola za njim.

Utvrđeno je da je jedan samoubistvo počinio iz puške, a drugi

eksplozivom.

C. H.

Dva samoubistva u Danilovgradu

Braća sebi

oduzela živote

Kriminalcen

,,snime“ i gra

UFOKUSU:

Za šest mjeseci osujećeno 20 likvidacija

Neke informacije

su stigle upravo

iz kriminalnih

krugova, od

članova koji su

u posljednjem

momentu

odustali da

budu saučesnici

brutalnog

zločina, dok su

neke ,,skinute“

samjera tajnih

nadzora osoba za

koje su postojale

indicije da su

spremne na

najteži zločin

PODGORICA

- Proteklih

šestmjeseci istražitelji su

spasili 20 ljudi od stravičnih

smrti koje su impripremali

njihovi neprijatelji. Svi koji

subili uključeni uorganiza-

cijuzločinaotkriveni su i

protivnjih supodnijetekri-

vičneprijave.

Ove ,,vrijedne“ informacije,

istražitelji su dobijali, kako su

nezvanično tvrdili, od starije

gospođekojaseslučajnozade-

sila u blizini automobila ispod

kojeg su zločinci postavljali

eksploziv, padooperativaca iz

policije iAgencijezanacional-

nu bezbjednost. Ono što je

ključno je da su dospjele pra-

vovremeno i zato je spriječen

niz surovih likvidacija. Neke

od njih su stigle upravo iz kri-

minalnih krugova, od članova

koji su u zadnjem momentu

odustali da budu saučesnici

brutalnogzločina, doksuneke

,,skinute“ samjera tajnih nad-

zoraosobazakojesupostojale

indicije da su sposobne i spre-

mne na najteži zločin. Ipak,

neće svi odgovarati za pripre-

manje likvidacija. I pored sili-

konskih maski, rukavica, pri-

gušivača,automatskihpušaka,

eksplozivnih naprava, tužilac

u ,,nedostatku dokaza“ može

daprekvalifikujedjelo i osum-

njičenog tereti uglavnom za

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih materija ili za

neki pokušaj razbojništva.

DOkAzI

Ova činjenica nerijetko obe-

shrabri operativce, koji po-

mno osluškuju svaki korak

kriminalaca za koje su gotovo

sigurni da se sa arsenalom

oružja nijesu slučajno zatekli

ispred kuće jedne bezbjedno-

sno interesantne osobe izNik-

šića,nedavnouhapšeneupoli-

cijsko-tužilačkoj akciji.

Ali da svepočivanadokazima,

tvrde i Pobjedini sagovornici.

Profesor na Fakultetu za be-

zbjednost u Beogradu Darko

Trifunović smatra da se ključ

nalazi u kadrovskim promje-

namaiutužilaštvuisudovima.

On kao primjer navodi speci-

jalni zakonuAmerici kada jeu

pitanju organizovani kriminal

- riko statut, koji omogućava

funkciju zaštićenog svjedoka i

odnosi se na sprečavanje dje-

lovanja tihgrupa.

- UCrnoj Gori nema adekvat-

nih zakonskih rješenja, krimi-

nalci su često tehnički opre-

mljeniji od policije i na vezi su

sa ljudima iz vrha vlasti - na-

pominjeTrifunović.

Advokat Srđan Lješković na-

vodi da je kriminalcima kraj-

nji cilj da dođu do novca i da

imajumoć.

- U svim zemljama okruženja

pa i unašoj, politika, privreda i

kriminal odavno su postali to-

liko povezani da je među nji-

ma sve teže povući jasnu gra-

nicu, odnosno da je svaku

novu likvidaciju moguće

,,opravdati“ sa bar desetak ra-

zličitihteorija-navodiLješko-

vić.

Onnapominjeda jevidljivoda

se pojavila, sada već u veoma

znatnombroju, posebna vrsta

ubistava koja nijesu situacio-

na, nijesuposljedica svađa, ni-

ti imaju porodične korijene,

niti suklasična razbojnička.

- Radi se odreda o licima koja

su i ranije bila poznata javno-

sti kao vrlo uspješna u svojim

profesijama kojimsu se bavili.

Zbog isprepletanosti kod sva-

kog konkretnogubistva ili pri-

premanja policiji je objektiv-

no teško da precizno odgovori

na prvo kriminalističko pita-

nje – šta je motiv. Jer motiv

može ležati svuda - naglašava

Lješković.

ŽRtVe

Kakokaže, usvimslučajevima

se očito radi o ciljanim egze-

kucijama, praćenim i unapri-

jed odabranim žrtvama. Lješ-

k o v i ć o b j a š n j a v a d a

slučajevima saznanja o izvrše-

nom krivičnomdjelu, tužilac i

policija odmah preduzima-

ju potrebne mjere i radnje ka-

ko bi provjerili dato sazna-

nje i na taj način pokrenu-

l i i l i n e p o k r e n u l i

krivično gonjenje.

- Policija je produžena ruka

tužilaštva koja postupa po nji-

hovim naredbama. Smatram

da na svim konferencijama za

štampu i obraćanju javnosti

glavnu riječ treba da vodi nad-

ležni tužilac kao pokretač sa-

mog lišenja slobode, a da oni

koji su prisutni iz policije uz

tužioca daju odgovore samo

na sampostupak praćenja i li-

šenja slobode. Jer tužilac je taj

koji na osnovu dokaza koje

prikupi policija okrivljenom

ili okrivljenima stavlja na te-

retkrivičnodjelo.Na

tajnačin

ne bi dolazilo do kontradik-

tornosti u izjavama ove dvije

državne službe. Upredistraž-

nompostupku, policijaostva-

ruje svoju primarnu funkci-

ju i u skladu sa njom obav-

lja prevashodno operativno-

potražnu djelatnost koja slu-

ži donošenju odluke tužio-

caonačinupostupanjaukon-

kretnoj krivičnoj stva-

Sa jedneodspriječenih likvidacija

Požar kod stanice policije u Sutomoru

Izgorio ,,BMW“

BUDVA

–Turski državljaninSerdarBozkanu (31) teško je

povrijeđenu tuči koja sedogodilaunaseljuRozini uBudvi,

pišeFos.

Prema saznanjimaovogportala,mještani suprijavili da seuula-

zu zgrade unaseljuRozini nalazi povrijeđenimuškarac.

On je u međuvremenu transportovan u bolnicu, sa hematomi-

ma, povredama glave i otvorenimprelomompodlaktice.

Zbog stepena povreda Bozkan je transportovan u kotorsku bol-

nicu gdjemu je ukazana dalja ljekarska pomoć.

OdogađajujeobaviještenODTuKotoru.Istražiteljićenaosnov-

nu njegovih izjava pokušati da utvrde kako je došlo do sukoba i

ko su akteri incidenta koji se desiouBudvi.

C.H.

Turski državljanin

pretučenuulazuzgrade

Incident u naselju Rozino u Budvi

SrđanLješković

DarkoTrifunović

Budva

ZapaljenovozilouSutomoru

Jedro.me

Danilovgrad