Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Ekonomija

Ufokusu

rast izvoza

U septembru počinje izrada novog programa reformi od naredne do 2021. godine

PODGORICA

Vlada u

septembru počinje izradu

programa ekonomskih

reformi za period od naredne

do 2021. godine. Planirano

je da bude gotov u januaru

naredne godine, kada će biti

upućen Evropskoj komisiji na

mišljenje, saopšteno je Pobje-

di izMinistarstva inansija.

Krajem januara ove godine je,

inače, usvojen aktuelni pro-

gram ekonomskih reformi od

ove do 2020. godine, u kojem

je strateški razvojni cilj održiv

i inkluzivan ekonomski rast

koji će doprinijeti smanjenju

razvojnog jaza zemlje u odno-

su na prosjek EU i povećanju

kvaliteta života svih njenih

građana. U aktuelnomprogra-

mu se ističe da su Crnoj Gori i

u narednomperiodu potrebne

stope realnog ekonomskog

rasta od oko četiri odsto

godišnje, kako bi BDP po glavi

stanovnika brže konvergirao

sa onimu EU.

Iz ovog resora nijesu ulazili

u detalje novog programa,

ali su objasnili da je glavni cilj

jačanje makroekonomske

stabilnosti zemlje, posebno

konsolidacija javnih inansija

i povećanje stabilnosti inan-

sijskog sektora, rast izvoza,

zaposlenosti, otvaranje novih

mogućnosti za ubrzanje eko-

nomije. Nastaviće se sa rješa-

vanjem strukturnih problema

u ekonomiji, odnosno otkla-

njanje ključnih prepreka za

unapređenje konkurentnosti

zemlje i povećanje potencijal-

nog privrednog rasta.

- Jak investicioni ciklus pove-

ćaće potencijal za rast eko-

nomije na srednji i dugi rok,

prije svega u oblastima putne

infrastrukture, energetike,

turizma i poljoprivrede, uz

multiplikativni efekat na sve

ekonomske sektore - objasnili

su u Ministarstvu.

INDUSTRIJA

Razvoj industrijske proizvod-

nje i povećanje kapaciteta,

kažu, već je duže u fokusu kre-

atora ekonomske politike.

- Na taj način jača se diverzi-

ikacija privrede, što će imati

velike pozitivne efekte na

povećanje izvoznih aktivnosti

zemlje. Uvozna zavisnost će se

smanjiti tako što će se nado-

mjestiti domaćomproizvod-

njom - objasnili su oni.

U novomdokumentu će se

naći i energetski sektor.

- Razvoj energetskog sektora

doživljava veliki uspon, imajući

u vidu razvoj postrojenja koja

koriste obnovljive izvore ener-

gije, tranzit Transanadolijskog

gasovoda, koji će prolaziti kroz

Crnu Goru i približiti je tržištu

gasa i gasi ikaciji, zatim završe-

tak podmorskog energetskog

kabla između Crne Gore i

Italije čije se puštanje u probni

rad očekuje do kraja godine, i

brojni drugi projekti u energe-

tici - ističu u Ministarstvu.

Primjenom raznihmjera pod-

sticaja kontinuirano se, dodaju,

radi na povećanju proizvodnje

u prerađivačkoj industriji.

- U toku je realizacija više pro-

grama usmjerenih na razvoj

proizvodnje hrane -meso i

mesne prerađevine, mlječni

proizvodi, proizvodnja voća i

povrća, prerada drveta, farma-

ceutski proizvodi. Nastavak

realizacije ovih programa pla-

niran je i u narednomperiodu,

što će uticati na rast prerađi-

vačke industrije kao najzna-

čajnijeg sektora industrijske

proizvodnje - objašnjavaju u

ovom resoru.

UVEZIVANJE

Na pitanje kako namjeravaju

jače da povežu poljoprivredu

i turizamda bi povećali tako-

zvani nevidljivi izvoz, u Mini-

starstvu kažu da je potrebno

da se uvežu sve grane koje

doprinose turističkoj ponudi.

- Turizampredstavlja značajnu

granu naše ekonomije i veliki

izvor prihoda. Radi poboljšanja

turističke ponude, povećanja

kapaciteta i privlačenja većeg

broja turista potrebno je uve-

zati sve one oblasti koje dopri-

nose turističkoj ponudi. Jedna

od najvažnijih je poljoprivreda,

jer proizvodnja hrane rješava

domaću proizvodnju i

kreira nova radna

mjesta. Kako Crna

Gora ima povo-

ljan geograf-

ski položaj,

zbog same

speci ično-

sti brojni

proizvodi

su zaštićeni

i prepoznati

na doma-

ćem i među-

narodnom

tržištu - ističu u

Ministarstvu inan-

sija.

Ozbiljnost daljeg razvoja

poljoprivrede, kako kažu,

pokazuje i projekat Midas 2,

kroz koji će poljoprivreda,

ribarstvo i bezbjednost hrane

biti podržani sa 30miliona

eura.

- Radi se o projektu koji se

realizuje kroz novi aranžman

Vlade sa Svjetskombankom.

Ove i druge aktivnosti i pro-

jekti u poljoprivredi imaće

multiplikativni efekat na

privredu. Prvo, ostvaruje se

značajna promocija Crne Gore

kao turističke destinacije,

budući da su proizvodi veza-

ni za geografsko porijeklo.

Drugo, unapređuje se ponuda,

tako da se turistima nude

proizvodi visokog kvaliteta. I u

konačnom, ostvaruje se pozi-

tivan efekat na poljoprivredna

gazdinstva i proizvođače, koji

će imati podsticaj da i dalje

proširuju kapacitete - pojasnili

su.

IZVOZ

UMinistarstvu kažu da se spro-

vode suštinske reforme kako

bi se ojačao izvoz.

- S obziromna to da je Crna

Gora relativnomala privreda,

otvorenog tipa, nerijetko se

dešavanja na međunarodnoj

sceni odražavaju na naše eko-

nomske tokove. Radi jačanja

konkurentnosti domaće pri-

vrede, sprovode se suštinske

strukturne reforme kako bi

se ojačao izvoz robe i time

smanjila uvozna zavisnost i

spoljnotrgovinski de icit. Tako

da će diverzi ikacija ekonomije

Novost je i to što će novi

program ekonomskih

reformi biti testiran

na novommodelu za

makroekonomske pro-

jekcije.

- U okviru IPA 2014

projekta „Podrška za

procjenumakroekonom-

skog uticaja strukturnih

reformi“, u Ministarstvu

inansija je unaprijeđen

postojeći model za

makroekonomske pro-

jekcije. Razvijen je model

za procjenumakroeko-

nomskog uticaja struk-

turnih reformi de inisanih

u aktuelnomprogramu

reformi 2018 2020. Prob-

no korišćenje modela, uz

pomoć eksperata, biće

sastavni dio programa

ekonomskih reformi

2019 2021 - kazali su

Pobjedi iz Ministarstva.

Objasnili su da će biti

projektovani glavni

makroekonomski indika-

tori i izračunat uticaj svih

mjerljivih javnih politika

koje će biti obuhvaćene u

ovomdokumentu.

Testiranje

Planirano

je da program

bude završen u

januaru naredne

godine, kada će biti

upućen Evropskoj

komisiji na ocjenu,

odnosno

mišljenje

učiniti da se taj cilj dostigne

u što bržoj dinamici - tvrde u

Ministarstvu.

Oni podsjećaju da je „trenutna

eksterna pozicija opredijelje-

na uvoznom zavisnošću po

osnovu ulaganja u krupne

infrastrukturne projekte“.

- Auto-put, kao najznačajniji, u

velikoj mjeri uslovljava uvoz

mašina, opreme, transportnih

uređaja i drumskih vozila,

što će se značajno smanjiti

po završetku projekta. Dugo-

ročno, projekat auto-puta će

imati multiplikativne efekte,

jer će obezbijediti brži protok

robe i usluga, otvaranje novih

radnihmjesta i stvaranje uslo-

va za brži razvoj prerađivačke

industrije. Uz to, kontinuirano

se radi na jačanju onih indu-

strija koje mogu povećati

izvoz, kao što su proizvodnja

osnovnihmetala, drvna indu-

strija, proizvodnja hrane i far-

maceutska industrija - kazali

su Pobjedi iz Ministarstva

inansija.

M.P.M.

Ozbiljnost daljeg

razvoja poljoprivrede

pokazuje i projekat

Midas 2, kroz koji će

poljoprivreda, rib-

arstvo i bezbjednost

hrane biti podržani sa

30miliona eura

- Jak investicioni ciklus povećaće po-

tencijal za rast ekonomije na srednji i

dugi rok, prije svega uoblastima putne

infrastrukture, energetike, turizma

i poljoprivrede, uzmultiplikativni efekat na sve

ekonomske sektore - objasnili suuMinistarstvu

Detalj izLukeBar