Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Ekonomija

RAZGOVOR S POVODOM:

Milosav Bato Bulatović, predsjednik opštine Kolašin

Čekajunas godineprosperiteta

Ponosni smo na istoriju našeg grada, ali nećemo imati ništa protiv da blizinomkoju donese

novamagistrala budemo perspektivno predgrađe Podgorice. ,,Lov“ na investitore, zaustavljanje

iseljavanja, nalizacija drvoprerade i brendiranje ovdašnjih darova zemlje sa novimskijaškim

stazama i svimonimšto nudi „vazdušna banja“, naši su planovi - kaže Bulatović

KOLAŠIN

- Sa auto-putem

koji se završavanaredne go-

dine, saSki centromKolašin

1600 i samagistralomkroz

Bjelasicukoja ćepribližiti

našuopštinu saBeranama,

Kolašinćebiti bitnodrugači-

ji nego što jedanas-kažeu

razgovoruzaPobjedupre-

sjednikopštineKolašinMi-

losavBatoBulatović .

Ističe da se rukovodstvo ove

opštine i građani moraju spre-

miti i pojedinačno i kolektivno

da na pravi način iskoriste sve

štodonose te investicije.

-Auto-putnemožesamodsebe

da nas promijeni, ali može da

pruži nove mogućnosti nama

preduzetnicima, poljoprivred-

nicima, studentima, prosvjet-

nim i zdravstvenim radnicima,

kulturnim i sportskimposleni-

cima. I onaj koji najmanje bude

htio,moraćesaauto-putembiti

drugačiji i bolji i sa više opti-

mizmagledati naživot predso-

bom-kažeBulatović.

NOVI IZAZOVI

Bulatović, koji je nepuna dva

mjeseca na čelu Kolašina

- Sve što radi država oko

Kolašina i što ćemo radi-

ti mi u lokalnoj upravi,

imaće za cilj da se zaustavi

iseljavanje i da poraste

broj stanovnika, đaka u

školama. Kada se završi

auto-put, moći će da se

studira iz Kolašina ili da

se bude zaposleno u

Podgorici. Da se uči i radi

u Podgorici, a živi u Kola-

šinu. Organizovaćemo

autobuse i autobuske lini-

je. Siguran samda ćemo

u tome imati i podršku

Glavnog grada pa ćemo

biti u prilici da neke de i-

citarne kadrove riješimo

tako što će oni putovati na

posao u Kolašin, a imati

mogućnost da nastave da

žive u Podgorici - kaže naš

sagovornik.

Autobusza

studentei

zaposlene

uPodgorici

objašnjava da ove kapitalne

investicije donose i nove iza-

zove.

- Bićemo za pola sata ili 40mi-

nuta do Podgorice. Mijenjaće

se, dakle, način života, moći

ćemo da „skoknemo“ na kafu

kod prijatelja u Podgoricu, ali

je suština da budemo spremni

na to štonamsePodgorica kao

administrativni, diplomatski,

ekonomski, trgovački centar –

približava.Tosaobraćajnopri-

bližavanje Podgorice moramo

spremno dočekati i svojim tu-

rističkim krevetima, skijališti-

ma, sportskim terenima, trpe-

z a m a , a l i i d r u g i m

preduzetničkim projektima.

Kolašin ima svoju respektabil-

nu istoriju, ali nam za obnovu

demografije i razvoj grada ne-

će smetati da nakon izgradnje

auto-puta budemo perspek-

tivno i autentično predgrađe

Podgorice.

Postoji nešto što u priprema-

maza„dočekauto-puta“zavisi

samoodlokalneuprave–slaže

se sa tim Bulatović i kaže da

imavizijuteuređene i sređene

„male varoši“.

- Mi smo „mala varoš“ iz pje-

smeBrankeŠćepanović i treba

da ostanemomala i fina varoš.

Uređeneulice sauređenimsa-

obraćajem i riješenim proble-

momparkiranja, a taj problem

ćemo početi da rješavamo iz-

gradnjom spratne garaže za

parkiranje iza zgrade OB Ko-

lašin. Podići ćemo nivo komu-

Bulatović vjeruje da je

sportski turizamnešto po

čemu Kolašin treba da bude

prepoznatljiv. Do sada su

učinjeni značajni koraci na

tomplanu, ali prostor razvo-

ja i samim timotvaranja

novih radnihmjesta itekako

postoji.

- Rekonstrukcija Doma mla-

dih i Gorštaka, održivi i par-

tnerski organizacioni model

za upravljanje sportskom

dvoranom. Izgradnja novih

smještajnih i infrastruktur-

nih sadržaja u sportskoj

zoni. Ovih dana je škola

fudbala Dejana Stankovića

prošla sve sportske centre

za pripreme u Srbiji, došli

su u Kolašin i oduševili se,

najavljujući da će dogodine

doći sa više svojih selekcija.

Posebno smo ponosni što

smo sa našom turističkom

privredombili kadri da ispu-

nimo sve ono što je trebalo

Budućnost Voliju u njihovim

TurnirevroligašauKolašinu

pripremama za Evroligu.

U razgovorima sa Gavri-

lomPajovićem i stručnim

štabomoni su saopštili

ideju kluba da se tokom

avgusta organizuje turnir

četiri evroligaša i kako bi

se izbjegle podgoričke

sparine, turnir bi se mogao

organizovati u Kolašinu.

Vjerujemda ćemo naredni

Dan opštine sačekati sa

tom smotrom vrhunskih

sportista, ali i vrhunskih i

visokoplatežnih gostiju -

najavio je Bulatović.

nalne infrastrukture sa zavr-

šetkom kanalizacione mreže i

uređajem za prečišćavanje ot-

padnih voda. Zelene površine,

gradska dvorišta, fasade biće

zajednička briga nas i građana

u čiju podršku vjerujemo da

imamo mali gradić koji će se

moći legitimisati čistoćom i

uređenošću–kažeBulatović.

Prema njegovim riječima, in-

vestitori su već počeli da se in-

teresujuzanastavak izgradnje

turističkih kompleksa ka Bje-

lasici, za ulaganja u sportsku

zonu, za hidroenergiju...

- Ja samod svog prvog politič-

kogangažmanauprviplansta-

vio borbu za stvaranje boljeg

poslovnog ambijenta.

NAMJERE

Ovogaputaću i ličnobiti anga-

žovandasebiznisbarijeresve-

du na minimum. Sa pozicije

lokalne uprave obaveze pre-

duzetnika smanjićemona naj-

manju moguću mjeru jer

budžet treba puniti kvalitetni-

jom naplatom nekih drugih

poreza, a ne nametima na pre-

duzetnike. Borićemo se da do-

vedemo što više investitora,

počećemo zapravo pravi „lov

na investitore“. Pokušaćemo

da ih spojimo sa našimpredu-

zetnicima da bi se tu otvorile

mogućnostisaradnjegdjećese

i mali snaći u velikimposlovi-

ma - najavio jeBulatović.

Otvaranje biznis zone u Bako-

viću, rekonstrukcija Autobu-

ske stanice modelom javno-

privatnogpartnerstva,naredni

koraci na toplifikaciji grada,

približavanje sela kvalitetnim

putevima i podrška farmeri-

ma, otvaranje kancelarije za

pisanje projekata i projektnu

podršku, finalizacija u oblasti

drvoprerade, organizacioni

napori da se konačno kolašin-

ska šljiva ili jabuka ili borovni-

ca „prerade“ i „upakuju“ na

pravinačin.Daiostalipoljopri-

vredni proizvodi krenu putem

kolašinskog lisnatog sirakoji je

naputudadobijeoznakubren-

diranog proizvoda. Dalja nad-

gradnja kulturnih festivalskih

sadržaja kojih će biti ne samo

ljeti nego i zimi. Podizanje

sportskih kolektiva na veći ta-

kmičarski i organizacioni nivo

jer bez domaćeg sporta nema

ni sportskog turizma.

Sve su ovo zadaci koje je pred

sebe i svoj timstaviopredsjed-

nikopštine.Siguranje,kaže,da

ćeKolašiniKolašincibitispre-

mni zaprvi radni danauto-pu-

ta. Sa tom presječenom

vrpcompočeće novopoglavlje

„male i fine varoši“.

Dr.P.

MilosavBatoBulatović

PODGORICA - PredsjednikVlade

DuškoMarković čestitao je

juče građanima i rukovodstvu

KolašinaDanopštine porukom

da će oni prvi osjetiti blagodeti

auto-puta kao kapitalnog infra-

strukturnogprojekta, te da

očekuje odnovog ruko-

vodstva opštine predan

radkakobi taj trenutak

i inalizaciju razvoj-

nihprojekata, čija

je realizacija u

toku, dočekali

spremni za konkretne aktivno-

sti čiji je cilj podizanje životnog

standarda i višegkvaliteta života

građana.

– Kolašin će imati privilegiju da prvi

zgrabi bene ite auto-puta kao kapi-

talne državne investicije. Završet-

komprioritetne dionice auto-puta

i otvaranjem turističkih centara na

kolašinskoj strani Bjelasice prostor

za biznis otvoriće se sampo sebi.

Vlada pokazuje odlučnost da u

Kolašinu u najkraćemmogućem

roku stvori pretpostavke za punu

valorizaciju potencijala za bolji

život građana. Od vas stoga očeku-

jem ideje i veliku administrativnu

agresivnost. Vlada i moj kabinet su

otvoreni za svaku vašu inicijativu

– rekao je Marković na sastanku

sa predsjednikomopštine Kolašin

MilosavomBatomBulatovićem i

potpredsjednicima BojanomKum-

burovićem i DanilomMedenicom.

Premijer je i u ovoj prilici ponovio

stratešku opredijeljenost Vlade za

ulaganje u sjeverni region Crne

Gore.

– Posvećeni smo tome od Kolašina

do Gusinja. Kao predsjednik Vlade

želimda sjever pretvorimu prostor

koji će u ekonomskom, sociološ-

kom i kulturnom smislu biti temelj

Crne Gore – rekao je Marković.

Marković i rukovodstvo Kolašina

razmotrili su ideje za više konkret-

nih projekata poput biznis zone,

topli ikacije grada i zbrinjavanja

čvrstog otpada i razgovarali o

potrebi poboljšanja komunalnih

usluga i drugih servisa.

N. K.

Predsjednik Vlade DuškoMarković čestitao građanima i rukovodstvu Kolašina Dan opštine i poručio

Imaćeteprivilegijudaprvi osjetitebenefiteauto-puta