Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Politika

Važan je

kvalitet, a ne kvantitet.

Učestvujemo u radu

odbora koji su važni

koliko i plenum – kaže

Zvonko Vuković iz DPS-

a. Boris Raonić kaže da

su osvješćivanje birača,

kaznena politika i medijska

ukazivanja na one koji

služe za pritiskanje

tastera, hitna potreba

Crne Gore

PODGORICA

-UkolikoSr-

bijaubrzonenapravi defini-

tivni pomakkaZapadu, u

odnosima saCrnomGorom

semoguočekivati problemi

zbog jakoguticajaRusije -

kaže zaPobjeduprofesorna

američkomUniverzitetu

,,DžonHopkins“ i ekspert za

BalkanDanijel Server.

On ponavlja da Vladimr Putin

nije zaboravio Crnu Goru i da

provokacije neće nestati iako

jesadaCrnaGoradioAlijanse.

- Uostalom, CrnaGora jemala

i može biti napadnuta jeftino i

brzo. To je način kako Putin

razmišlja. Svakako ćeMoskva

nastavitidadestabilizujeCrnu

Goru i članstvo države u Ali-

jansi je neće zaustaviti. Uosta-

lom, zašto bi stali, Balkan je za

njih strateško područje - kaže

Server.

OPREZ

Govoreći o budućim odnosi-

ma Podgorice i Moskve, Ser-

ver jeocijenioda jeveoma teš-

ko održati dobre odnose sa

zemljom koja je sponzorisala

državni udar i napad na crno-

gorskog premijera.

- Rusija i dalje podržava anti-

ustavne, anti-NATO političke

snage u Crnoj Gori. Bolji od-

nosi sa Rusijom će se razviti

kada se pojavi pro-EU, pro-

NATO opozicija, koja će u bu-

dućnosti imati snage da vodi

državu. Uništenje Putinovih

nada da destabilizuje Crnu

Goru je najbolji put ka dobrim

odnosima sa Moskvom - na-

glasio je Server.

Komentarišući situaciju u re-

gionu i zapaljivu retoriku iz-

među Beograda i Prištine u

kojoj se pominje i mijenjanje

granica, Server kaže da je veo-

ma zabrinut zbog toga.

- Ne očekujem promjene gra-

nica, ali i javna rasprava o toj

mogućnosti destabilizuje re-

gion. Takve priče bi trebale

odmahdaprestanu.Njemačka

kancelarka Angela Markel je

rekla prave stvari - kaže Ser-

ver.

UZAJAMNOPRIZNANJE

On jedino rješenje kosovskog

problema vidi u uzajamnom

priznavanju i zaštiti Srba i nji-

hovih vjerskih objekata širom

Kosova, kao i zaštiti Albanaca

uSrbiji.

Komentarišući vezu između

ulaska u NATO i investicija i

da li možemo očekivati više

američkih investitora u Crnoj

Gori, Server kaže da su inve-

sticijeprivatnaposlovnaodlu-

ka.

- Vaše diplomate i poslovni lju-

di treba da se zauzmu kako bi

ohrabrili američke kompanije

da ulažu - zaključio je on.

Mr.J.

PODGORICA

–Svi crnogorskipo-

slanicinepredstavljajugrađanekoji

suihbiralina istinačin.Doksupoje-

dini aktivninaplenarnimsjednica-

ma, učestvujućiuraspravama i „uzi-

majući“replike, zaneka imena

javnostgotovodaniječula.Prema

MANS-ovomistraživanjusprove-

denomodnovembraprošledo juna

ovegodine, čak22poslanikaneak-

tivnasunazasijedanjima.Uljuljkani

uposlaničkimfoteljama, uglavnom

ćute ipritiskajutasterzaglasanje.

PODGORICA

- PredsjednikVladeDuškoMarkovićboravićedanas u

Dračugdje je zakazanneformalni sastanakpremijeradržavaZa-

padnobalkanske šestorke.

-Na sastanku, nakojembi trebalodabudurazmotrene temeu

vezi sa ekonomskomsaradnjomu regionu, najavljeno je pri-

sustvo i evropskog komesara za proširenje i susjedsku po-

litiku Johanesa Hana i predsjednika Evropske banke za

obnovu i razvoj Sume Čakrabartija - saopšteno je iz

VladeCrneGore.

N.K.

Ne očekujempromjene granica na Balkanu, ali i javna

rasprava o toj mogućnosti destabilizuje region. Takve

priče bi trebale odmah da prestanu. Njemačka kancelarka

AngelaMarkel je rekla prave stvari - kaže Server

Pojedini poslanici rijetko ili uopš

I zaću

i poeu

Neformalni sastanak premijera država Zapadnobalkanske šestorke

PremijerMarković

danasuDraču

Beograd

Komentarišući vezu

izmeđuulaska u

NATO i investicija i da

limožemo očekivati

više američkih

investitora uCrnoj

Gori, Server kaže da

su investicije privatna

poslovna odluka

NedžadDrešević

za Pobjedu kaže

da je aktivan

kada treba, ali da

uglavnompriliku

za diskusije daje

mlađemkolegi.

- Na odborima sam

aktivan koliko i

drugi, a uparla-

mentunajčešće

pustimmlađeg

koleguErvina

Ibrahimovića da

govori. Kad ima

potrebe, dam i ja

doprinos raspravi –

kazao jeDrešević

DuškoMarković

BorisRaonić

Američki analitičar smatra

damože doći da problema u

odnosima Crne Gore i Srbije

Server:

Beograd

semora

okrenuti

Zapadu