Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Turizam

CrnaGora

bimoglabiti

i sportska

destinacija

Prof. dr Ivo Županović o razvoju sportskog turizma

PODGORICA

Sinergija

sporta i turizma, pogotovo

uzuspjehenaših sportista,

trebalobi dabudebolje

izražena tekvalitetnije

iskorišćenaupravoumjese-

cimavan turističke sezone,

kakobi riješili jedanod

ključnihproblemanašeg

turizma– sezonalnost.

Kako je Pobjedi kazao profe-

sor na Fakultetu za biznis i

turizam u Budvi i prodekan

na Fakultetu zamenadžment

uHercegNovomIvoŽupano-

vić, sport je upravo taj dodat-

ni sadržaj i jedna od formula

kako produžiti pred i posezo-

nu.

STATISTIKA

- Po Sport tourism expou,

ekonomijasportskogturizma

je 2010. godine po raznim

osnovama prihodovala 600

milijardi dolara godišnje, što

predstavlja više od 14 odsto

ukupnogprometaostvarenog

u turizmu. U posljednjoj de-

ceniji sportski turizambilježi

dvocifrene stope rasta, a po-

sljednje projekcije ukazuju

da će udio sportskog turizma

biti sve veći u globalnim turi-

stičkim tokovima - kazao je

Županović, koji smatra da

sport može pomoći i nama u

brendiranju i kreiranju imid-

ža Crne Gore kao turističke

destinacije.

- Ozbiljniji i organizovaniji pri-

stup sportskom turizmu poči-

nje tokom devedestih godina

prošlog vijeka, razvojem odre-

đenih asocijacija i savjeta u tom

pogledu, ali i razvojem studij-

skihprograma na fakultetima u

SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji i

Grčkoj - kažeŽupanović.

On ističe da je razvoju sport-

skog turizma znatno doprinio

pad troškova transporta, a po-

gotovood razvoja low-cost avio

segmenta.

- Kada govorimo o imidžu turi-

stičkedestinacije, teorije supo-

dijeljeneudvapravca. Prvi pra-

vac se oslanja na tezu da imidž

destinacije može da se podijeli

umnogeatributeielementeko-

ji se mogu mjeriti. Drugi, tako-

zvani gestalt pristup, ukazuje

dajezaadekvatnosagledavanje

imidža potreban sveobuhvatni

holistički koncept. Dakle, kada

govorimoosportsko-rekreativ-

nom turizmu, treba sagledati

dimenzije benefita od involvi-

ranja pomenutog vida turizma

u ukupnu turističku ponudu -

kažeŽupanović.

Kako navodi u ovomslučaju, za

brendiranje turističke destina-

cije najbitniji je sportski repu-

tacioni kapital.

- Pod sportskim reputacionim

kapitalom podrazumijevamo

prethodne i sadašnje rezultate

sportista i klubova, ali i imidž

Trebalo bi tretirati Podgoricu kao

poseban klaster. Glavni grad već ima

ozbiljnu smještajnu infrastrukturu,

dok sportska

infrastruktura

zahtijeva dodatna

poboljšanja, ali

vidim i da se na tom

planu ubrzano radi -

kaže Županović

generisanpriorganizacijiodre-

đenih sportskih događaja. Iz

sportskog reputacionogkapita-

la proističe opšti reputacioni

kapital gdje sena bazi pomenu-

tih sportskih uspjeha materija-

lizuje vrijednost turističke de-

stinacije - kažeŽupanović.

Onmisli dabi seCrnaGoramo-

glapozicioniratiikaodestinaci-

ja sportskog turizma, a na bazi

sportskog reputacionogkapita-

lakoji suostavili uamanet spor-

tisti i sportski klubovi, ali i da

poradi na razvoju sportske i

smještajne infrastrukture kako

bisepozicioniralaikaodestina-

cija prepoznata i po kvalitetnoj

organizaciji sportskih događa-

ja.

- U tom kontekstu, pomenuo

bihprimjer iz okruženja, odno-

sno spot Hrvatske turističke

zajednice, u kontekstu promo-

visanja Hrvatske kao turističke

destinacije, premijerno prika-

zan još u desetom mjesecu

prošle godine, tokom World

travel marketa u kojem domi-

nantnu ulogu pored kulturnih

djelatnika i košarkaša, upravo

igraju i fudbaleri, koji su u me-

đuvremenu postali viceprvaci

Evrope. Posmatrajući sa ove

distance, u kontekstu promoci-

jedestinacije, bio je tovizionar-

ski projekat - kazao je naš sago-

vornik.

Štosetičeekonomskihučinaka,

Županovićnapominjedasupo-

sjetioci sportskih dešavanja

uglavnom ljudi sa značajnijim

diskrecionim dohotkom, gdje

takozvani bogati gosti čine 56

odsto, a srednja klasa 36 odsto

ukupnihposjetilaca.

-Poposljednjimistraživanjima,

na globalnom nivou takozvani

,,sportski turisti“ su u prosjeku

stari između 18 i 44 godine,

imaju zavidan nivo obrazova-

nja, kao i zavidan diskrecioni

dohodak, jer u prosjeku zara-

đuju oko 40.000 dolara godiš-

nje. Dakle, da bismo mogli da

računamo na ovaj dijapazon

gostijumoramo sportsku infra-

strukturu, ali paralelno i smje-

štajnuinfrastrukturudovestina

neophodan nivo za međuna-

rodna takmičenja. U tom kon-

tekstu, mislim da bi trebalo ra-

zvijati Podgoricu kao poseban

klaster, koja je sada već razvila

ozbiljniju smještajnu infra-

strukturu, dok sportska infra-

struktura zahtijeva dodatna

poboljšanja, ali vidim i da se na

tom planu ubrzano radi - kaže

Županović.

Onnavodiprimjerizokruženja,

grad Umag, u kontekstu da se

sportski turizammože veoma

lako uklopiti u koncept održi-

vosti.

- Pored jasno definisanih sred-

stavazafinansiranjeprogramai

turnirasportskihklubova,sred-

stava za održavanje sportske

infrastrukture i sredstava za

manifestacijeusportu,Umag

je imao jasnu strategiju da

formira i održi ATP teniski

turnir, značajan na global-

nom svjetskom nivou, koji

je tokom organizacije po-

sjetilo 100.000 gostiju,

dok ga je preko prisu-

stva renomiranih

TV kuća vidjelo

nekoliko stotina

miliona gleda-

laca, što je zna-

čajnouticalona

b r e n d i r a n j e

Umaga kao de-

stinacije sport-

skogturizma-isti-

čeŽupanović.

Kako ističe, sportski turizam

je po svim istraživanjima vid

turizma koji se razvija mimo

špica sezone, što generiše za-

ključak da je razvojem istog

moguće ozbiljno produženje

sezone.

INFRASTRUKTURA

- Mora postojati jasna slika o

neophodnoj infrastrukturi,

troškovima potencijalnih

sportskih događaja, potenci-

jalnim prihodima, ali i jasna

disperzija dužnosti između

javnog i privatnogsektoraka-

da je organizacija u pitanju -

kažeŽupanović.

Aštosekadrovakojibinapra-

vi način implementirali ova-

kav vid turističke ponude ti-

č e , po t r e bno j e , ka ko

naglašava, edukativniminsti-

tucijama pridružiti studijski

program ili dio studijskog

programa koji tretiramenad-

žment u sportu i povezuje ga

sa turizmom.

- Primjena ovog programa je

neophodnaprvenstveno zbog

činjenice da bi u suprotnom

čitava paleta zanimanja u

sportu ostala zanemarena, a

plejada vrhunskih sportista,

nakon završene sportsko-ta-

kmičarske karijere ne bi mo-

gla na pravi način staviti svoje

sposobnosti i iskustvo u funk-

ciju sporta na nivou turističke

destinacije, jer im nedostaje

formalna i suštinska edukaci-

ja u sportskommenadžmen-

tu, ali i činjenicedabi seodre-

đene sportske aktivnosti i

dopunske djelatnosti vezane

uz sport (rekreacija, turizam,

wellness i dr.) uključile u turi-

stičku ponudu, iste se moraju

bazirati na zavidnoj edukaciji

i profesionalizmu kadrova

uposlenim u navedenim dje-

latnostima - poručio jenakra-

judr Županović.

N.KOVAČEVIĆ

Na bazi uspjeha vaterpolo reprezentativaca, ali i Primorca

kao klupskog evropskog šampiona, kako ističe Županović,

Kotor treba razviti kao destinaciju sportskog turizma, koji

posjeduje izvanredne klimatske preduslove.

- Međutim, neophodan je ubrzani razvoj smještajne infra-

strukture, ali i urgentan završetak radova na kotorskom

bazenu i sportskoj hali u Škaljarima. Mislimda za navede-

no više ne smiju postojati administrativne barijere na koje

se izgubilo previše vremena. U istompravcu, a na bazi

prethodno navedenog brendiranja, treba razvijati i Herceg

Novi - istakao je Županović.

Vaterpolobipromovisao

Kotor iHercegNovi

IvoŽupanović