Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Sijalice sa

žarnomniti snage 100vati i

većeuprodaji sudo isteka

zaliha, jer jeod 1. jula zabra-

njennjihovuvoz. Na tržištu

suuponudi štedljiveLEDsi-

jalicekojepolako „osvajaju“

domaćinstvauCrnoj Gori.

Koja je razlikameđuovim

sijalicama i ima li uštede raz-

govarali smo sapredstavni-

cimaMinistarstva ekonomi-

je i građanima.

OBAVEZEPREMAEU

U cilju što bolje informisano-

sti svih subjekata – uvoznika i

distributera, ali i inspekcijskih

organa, Ministarstvo ekono-

mije je u prvom dijelu godine

održalo niz radionica koje su

imale za cilj što bolju informi-

sanost o primjeni ovog pravil-

nika s namjeromda se obezbi-

jedi njegovopunopoštovanje.

- Važna je činjenica da veliki

broj crnogorskih uvoznika i

dristributera proizvode već

nabavlja iz zemalja EU, u koji-

ma su pravilnici ove vrste na

snazi punih šest godina, što

znači da veliki broj uređaja

koji se mogu naći kod nas

već ispunjavaju zahtjeve

energetske efikasnosti –

kazao je generalni direk-

tor za ekonomsku efika-

snostMarkoRadulović.

Uklanjanje energetski

neefikasnih tehnologija

sa tržišta, ističe Radulo-

vić, predstavlja odgovoran

pristup prema građanima

Crne Gore, u cilju njihove

zaštite od nepotrebnih troš-

kova koje stvara rad energet-

ski neefikasnih uređaja - koji

su u svim evropskim zemlja-

ma, kao i većini zemaljauregi-

onu, zabranjeni. Cilj, dodaje,

jeste stvoriti sve neophodne

preduslove da se građanima

obezbijedi dostupnost i upo-

treba samo onih uređaja koji

su energetski efikasni i čijom

se upotrebom smanjuju troš-

kovi.

-Toznačidaćeprimjenaener-

getski efikasnih sijalica doni-

jeti benefite, prije svega, gra-

đanima, i to, izmeđuostalog, u

vidu smanjenja izdataka za

električnu energiju. Iako je ci-

jena energetski efikasnih ure-

đaja veća od energetski neefi-

kasnih uređaja, treba imati u

vidu da se tokom perioda nji-

hovogkorišćenja, investicijau

energetski efikasan uređaj vi-

šestruko isplati – pojašnjava

Radulović i dodaje da donoše-

nje ovog i ostalih pravilnika

koji tretirajupitanjeeko-diza-

jna proizvoda ujedno pred-

stavlja ispunjavanje obaveza

kojeCrnaGora imanaputuka

EU.

Sijalice sa žarnom niti pred-

stavljaju jedan od najneefika-

snijih izvora svjetlosti, što

znači, kaže Radulović, da je

njihovaupotreba,upoređenju

sa sijalicama u novijim (LED i

fluorescentnim) tehnologija-

ma izuzetnoneekonomična.

- Iako je cijena energetski efi-

kasnih uređaja veća od ener-

getski neefikasnih uređaja,

treba imati u vidu da se tokom

njihovog korišćenja investici-

jauenergetski efikasanuređaj

višestruko isplati – ističe Ra-

dulović.

UŠTEDA

Ako uzmemo trenutne, pro-

sječne cijene sijalica u Crnoj

Gori (sa žarnom niti, LED i

fluorescentnih), kao i sadaš-

nju cijenu električne energije,

na vrlo jednostavnomprimje-

ru upotrebe samo jedne sijali-

ce šest sati dnevno, pojašnjava

Radulović, dolazimo do slje-

dećih podataka o potrošnji,

odnosnouštedama:

-Dakle, naprimjerusamo jed-

ne sijalice i njene upotrebe

svega šest sati dnevno govori-

mo o uštedi od 19,05 eura na

godišnjem nivou. Naravno, sa

povećanjem broja sijalica i

broja sati, uštede su značajno

veće – ističeRadulović.

BEZBJEDNOST

Pored ekonomski povoljnog

aspekta, ova rasvjeta je i eko-

loški prihvatljiva.

-Obezbjednosti LEDrasvjete

govori i činjenica da se širom

svijeta usvajaju ili su već duži

niz godina na snazi regulator-

ni i zakonski okviri koji ogra-

ničavaju ili u potpunosti za-

branjuju upotrebu štetnih

materijaprilikomizradeproi-

zvoda. Na nivou Evropske

unije riječ je o Direktivi EU o

ograničenju upotrebe opa-

snih supstanci u električnoj i

elektronskoj opremi. Na ovaj

način se, pored kvaliteta proi-

zvoda, omogućava i bezbjed-

nost za korisnike – zaključuje

Radulović.

Gradsko preduzeće Komu-

nalne usluge Podgorica je za-

jedno sa Glavnim gradom

usvojilo Tehničke preporuke

za projektovanje, izgradnju i

održavanje javne rasvjete na

području glavnog grada u to-

ku 2016. godine. Usvajanjem

ovih preporuka uglavnom svi

novi objekti koji se izvodepre-

koKomunalnihuslugaPodgo-

rica ili Agencije za izgradnju

Podgorica se pridržavaju ovih

preporuka i kao svjetlosne

izvore koristeLEDsvjetiljke.

- Komunalne usluge su već

odavno izbacile iz upotrebe

sve neefikasne izvore svjetlo-

sti kakve su inkadescentne si-

jalice i živine sijalice, dok su u

najvećoj mjeri zastupljene

svjetiljke sa sijalicamakoje ra-

de na principu električnog

pražnjenja u gasu posebno u

natrijumu visokog pritiska,

matal-halogene i LEDsvjetilj-

ke – rečeno je Pobjedi iz Ko-

munalnihusluga.

LED rasvjeta, dodaju, zastu-

pljena jeusvimdjelovimagra-

da umanjoj ili većojmjeri. Po-

stepeno sepostojeće svjetiljke

mijenjaju shodno njihovoj za-

starjelosti.

- U svim djelovima grada po-

stepeno se mijenja stara ra-

svjeta novom, što će se i nasta-

viti u narednom periodu.

Može se dati gruba procjena

da je preko 95 odsto ulica u

gradu i gradskim naseljima

osvijetljeno, adagradska ra-

svjeta postoji goto-

vo u svim seoskim naseljima

koja pripadajuglavnomgradu

u centralnim ulicima koje se

spajajuna glavne saobraćajni-

ce, asveviše i usporednimuli-

cama. Navedena je shodno

zahtjevima naših sugrađana i

mogućnost da se sredstva za

izgradnju objekata opredijele

izbudžetaGlavnoggradaPod-

gorice, a za šta je zadužen Se-

kretarijat za komunalne po-

slove i saobraćaj – ističu iz

Komunalnihusluga.

TENDERSTOPIRAN

Komunalne usluge Podgorica

ugrađuju na svim novim

objektima LED rasvjetu. Re-

konstrukcijazastarjelerasvje-

te se obavlja takođe sa LED

rasvjetom, a te realizacije su

uslovljene budžetomGlavnog

grada i mogućnošću da se iz

njega izdvoje sredstva za

objekte javne rasvjete.

- Tender za modernizaciju

javne rasvjete faza 1 je ponov-

ljen s obzirom da je prvi put

poništen od strane Državne

komisije za kontrolu javnih

nabavki. U ovom momentu,

zbog žalbe koju je uložio po-

nuđač, postupak je stopiran

do daljnjeg i u nadležnosti je

Državne komisije za kontrolu

javnihnabavki. Tenderomje

predviđena zamjena po-

stojećih 11.050 svjetiljki

sa LED svjetiljkama

koje imajuučitansce-

nario za postepeno

smanjivanje svjetlo-

sti (u pet koraka) i na

tajnačinbisepostigla

uštedaodpreko80od-

sto. Od navedene

uštedebisepro-

jekat u potpunosti finansirao

na period ne duži od 10 godi-

na, pa ne bi bilo zahvatanja iz

budžeta ili zaduživanja po

ovomosnovu–pojašnjavajuiz

Komunalnihusluga.

Odovogprojekta,dodaju,oče-

kuje se pored velike uštede i

poboljšanje kvaliteta osvijet-

ljenosti na određenim lokaci-

jama, smanjenje svjetlosnog

zagađenja, eliminisanje svje-

tiljki velike snage i izmjena

režima rada u seoskim i pri-

gradskim naseljima u kojima

se javna rasvjeta gasi zimi u23

časa, a ljeti u ponoć zbogmje-

ra štednje električne energije.

- U narednom periodu će se

svakako nastaviti trend ugrad-

nje LED svjetiljki s obziromna

todaseova tehnologijasveviše

razvija i poboljšavaju se karak-

teristike, a nabavna cijena se

snižava. Zamjena će se vršiti u

sklopu tendera za moderniza-

ciju javne rasvjete u seoskim i

prigradskim područjima, kao i

parcijalno preko Komunalnih

uslugad.o.o. uskladusazahtje-

vima građana i potrebama za

održavanjem– kažu iz tog pre-

duzeća.

Periodkada će sve svjetiljkebi-

ti u LED tehnologiji ne može

se,pojašnjavajuizKomunalnih

usluga, precizno utvrditi s ob-

zirom na to da danas postoji

veliki broj svjetiljki koje nijesu

u LED tehnologiji, a koje su i

dalje energetski efikasne kao,

na primjer, svjetiljke sa izvori-

ma svjetlosti koji rade na prin-

cipu električnog pražnjenja u

natrijumu visokog pritiska no-

vije generacije.

-Štose tičedomaćinstava, dabi

se ostvarila ušteda treba uzeti

nekoliko parametara u obzir.

Jedanodnajbitnijihparameta-

ra je cijena električne energije,

odnosno cijena jednog kilovat-

časa koja iznosi oko 0,10 eura.

Drugi parametar je broj rad-

nihčasovaisnagasijalica,tre-

ćiparametar jenabavnacije-

naLEDsijalicesobziromna

toda se radi odomaćinstvu.

Tako se dolazi da računice

da ako inkadescentna sija-

lica od 100Wradi svakog

dana u prosjeku 8 časova,

ista u toku 30 dana utroši

24 kWh što je oko 2,40

eura, a koliko i košta jed-

na LED sijalica od oko

5-10W. LED sijalica na-

vedenesnageutokujed-

nog mjeseca utroši oko

1.2 kWh do 2.4 kWh što

predstavlja utrošak za

električnu energiju od

0,12 do 0,24 eura – ističu

izKomunalnihusluga.

RASTPRODAJE

Iz kompanije ,,MerkatorCG“

kazali suPobjedi da posljed-

njihgodina bilježe povećanje

prodajeLEDsijalica. Uprkos

trendu rasta prodajeLEDsi-

jalica, i dalje je veća potražnja

za običnimsijalicama.

- Kao kompanija koja brine o

životnoj sredini, apsolutno

podržavamo trend prelaska

na LED rasvjetu, koja je ener-

getski najefikasnija, najčistija

i ekološki najbolja. Upravo

zbog navedenih osobina, naša

kompanija prelazi na upotre-

buLEDrasvjete.Usvimnovo-

otvorenim Idea prodavnica-

ma u posljednje dvije godine

postavljene su isključivo LED

sijalice, dok u postojećim

objektima postupno mijenja-

mo obične sijalice sa LED ra-

svjetom – poručuju iz ,,Mer-

katoraCG“.

Nj. BOŠKOVIĆ

Distributerima zabranjen uvoz žarnih sijalica od 100 vati od 1. jula, u prodaji samo do isteka zaliha

LEDsijaliceusvakomdomu

U kući samodavno postavi-

la LED sijalice. Na taj korak

sam se odlučila zbog ušte-

de. LED sijalice su štedljivije

i ekonomičnije. Nijesam

informisana da Crna Gora

polako prelazi na LED

rasvjetu, ali podržavam sva-

kako takvu odluku.

Koristimo LED sijalice. Skoro

smo sve obične sijalice zamije-

nili LED. Čuli smo na dnevniku

da više neće biti običnih sijali-

ca. Ako je zagađenje u pitanju i

to da LED rasvjeta nudi pobolj-

šanje, podržavam. Međutim,

LED sijalice nijesu dugotrajne

koliko piše na kutiji.

Koristim i obične sijali-

ce i one LED. Primijetila

samda LED sijalice

duže traju, a i svjetlost

mi se dopada. Nije-

sammjerila da li troše

manje ili više struje,

ali mislimda su bolja

varijanta.

Kupio sammnogo sijalica

i iste postavio u većem

dijelu stanu, primijetio sam

da se nijesu dobro poka-

zale. Poslije dva mjeseca

počinju da se pale i gase.

Znači, nijesu u potpunosti

zadovoljile garanciju koja

ide uz njih.

Mila

BOJOVIĆ

Branka

LEKOVIĆ

Draginja

ROVČANIN

Slobodan

LEKOVIĆ

Iako je cijena

energetski e kasnih

uređaja veća od energetski

nee kasnih, treba imati u vidu

da se tokomnjihovog korišćenja

investicija u energetski e kasan uređaj

višestruko isplati. Na primjeru samo

jedne sijalice i njene upotrebe svega

šest sati dnevno govorimo o uštedi

od 19,05 eura na godišnjemnivou –

poručuje generalni direktor za

energetsku e kasnost Marko

Radulović

MarkoRadulović