Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Aktuelno

BAR

-Nastavni centarzaobu-

kuspasilacanavodiuSuto-

moruje i ovog ljetaposlao

svojeuspješne ,,regrute“na

plažediljemcrnogorskeoba-

le. Svakauređenaplaža ima

spasiocekoji brinuosigurno-

sti kupača ipoštovanjupropi-

sa, koji se, iakonijesukompli-

kovani i zahtjevni, ponekada

nepoštuju.

Uzburkano more, nepraćenje

vremenskihprilika, lošaprocje-

na sposobnosti i mogućnosti,

dovodedoneželjenihinerijetko

fatalnih posljedica. Na četiri re-

alizovana kursa obučeno je 96

novih spasilaca, dok je 472 po-

stojećihuspješnoprošloprovje-

reiovjerilosvojelicence.Obuka

spasilaca traje sedamdana i sa-

stoji se od 100 časova nastave, a

licence se provjeravaju svake

godine. Testiranja su rigorozna,

a svakegodine rastezaintereso-

vanost zaovuprofesiju.

Početkom 1997. godine Crveni

krst Crne Gore postaje puno-

pravničlanILS-e(International

Life Saving Federation of Euro-

pe-Međunarodne federacijeza

spašavanje života na vodi). Na

osnovu toga je ovo nacionalno

društvo, kao jedini predstavnik

našedržaveuILS-u, steklo legi-

timno pravo i obavezu da spasi-

laštvonavodiuvrstiusvojepro-

gramske aktivnosti i sprovodi

(statutom ILS-e predviđene)

zadatkespašavanjaizvodeipre-

vencijenesrećana vodi. Iste go-

dinesuzapočeteširokeaktivno-

sti na normativnom uređenju

službe spašavanja života iz vo-

de, kao i obimne aktivnosti na

edukaciji. Instruktori su, kao i

Nastavni centar u Sutomoru, li-

cencirani odMeđunarodne fe-

deracijeza spašavanjenavodi.

- Nastavni centar za obuku spa-

silaca na vodi funkcioniše pod

okriljem Crvenog krsta Crne

Gore,dokobavezeizoblastispa-

šavanja na vodi sprovodimo uz

aktivnu saradnju, prije svega sa

Javnim preduzećem za uprav-

ljanjemorskimdobrom i Mini-

starstvomodrživog razvoja i tu-

rizma - objašnjava Milica

Kovačević, saradnica za infor-

misanje u Crvenomkrstu Crne

Gore.

Obukaspasilacatrajesedamda-

na i sastoji se od 100 časova na-

stave (praktične, teoretske i pr-

vepomoći).

- Kako jeCrveni krst CrneGore

član Međunarodne federacije

za spašavanje na vodi (ILS-e),

takojeprogramobukeusklađen

sa evropskim i svjetskim stan-

dardima. Da bi zainteresovani

kandidatmogaodapohađaobu-

ku, na početnom testiranju tre-

ba da ispuni određene norme:

ronjenje na dah (20metara i vi-

še), plivanje na 50metara za 50

sekundiiplivanjena300metara

za šest minuta i 20 sekundi.

Kandidatmoradaimanajmanje

18 godina i treba da posjeduje

ljekarskouvjerenjeopsihofizič-

koj i zdravstvenoj sposobnosti -

navodiKovačević.

STANDARDI

Ona ističe da kandidati nakon

obuke polažu ispit, kako bi se i

na taj način provjerilo da li su

edukacijuuspješnoprošli.Kako

podvlači, u ovoj sezoni su se

praktični dioobuke i ispiti spro-

vodili po izmijenjenim, među-

narodnousklađenimnormama,

koje su se primjenjivale na ispi-

tima za ovjeru licenci i na obu-

kamanovihspasilacanavodi.

-Sadržajpraktičnogdijelaispita

sa normama podrazumijevao je

plivanje 100metara za 1,40mi-

nuta i manje spasilačkimkrau-

lom; plivanje 300 metara za

4,30 minuta i manje uz pomoć

peraja; transport davljenika 25

metara,koristećitritehnike,po-

slije oslobađanja od hvata dav-

ljenika; plivanje 400metara za

devet minuta i manje (200me-

taraprsnoplivanje i 200metara

kraul);ronjenjenadahudužinu

minimum 25 metara i vađenje

potonulog davljenika (tri metra

dubina) - tri puta za tri minuta.

Provjera je uključivala, pored

znanja i iskustva iz oblasti pli-

vačkih sposobnosti, znanje iz

teorijespasilaštva,kaoiznanjeu

pružanju prve pomoći i KPR-a

(reanimacija) - objašnjava pro-

ceduruzadobijanje licenceKo-

vačević.

Organizatorisuzadovoljniinte-

resovanjem za obuke, koje je,

kako kažu, ,,svake godine na

sličnomdobromnivou i u skla-

du sapotrebamanaše turističke

privrede“.

- Treba istaći da i ove godine

imamo povećanje broja obuče-

nihspasilaca,štoznačidaposto-

ji i veća zainteresovanost lica za

ovajvidprofesije.Načetirireali-

zovana kursa obučeno je 96 no-

vihspasilaca,dokje472postoje-

ća uspješno prošlo provjere i

ovjerilo svoje licence. Napomi-

njemodasusviobučenispasioci

uobavezidanagodišnjemniovu

ovjere svoju licencu kako bi bili

angažovanitokomturističkese-

zone.Ovjeralicencipodrazumi-

jeva provjere koje se realizuju

na način kako je organizovan i

završni ispit nakon obuke - pr-

venstveno plivačkih sposobno-

sti,kaoiznanjaivještinaizobla-

sti teorije spasilaštva i prve

pomoći.Proceduremorajupro-

ćikakobudući,takoivećakredi-

tovani spasioci.

NESAVJESNIKUPAČI

Spasioci su raspoređeni širom

crnogorske obale - na svimure-

đenimkupalištima.

Kovačević kaže da ni jednu pla-

žu na crnogorskoj rivijeri ne

možemo kvalifikovati kao ,,kri-

tičnu“ i opasnu ukoliko kupači

poštuju signalizaciju i upozore-

nja spasilaca. Na drugoj strani,

kupanje na svakoj može biti ri-

zično ukoliko se ne pridržavaju

uputa.

-Uređenakupalištapredstavlja-

jumjesta na obali koja pružaju

sve neophodne uslove kupači-

ma i turistima, a jedanodnjih je

i organizacija spasilačke službe.

Kupanje na drugim djelovima

obale nije preporučljivo, pogo-

tovo na ušću rijeke Bojane, gdje

postoji potencijalna opasnost

odjakihstrujainaglihpromjena

dubina. Takođe, jake struje i ve-

liki talasi na području Velike

plaže i AdeBojaneuUlcinjuza-

htijevajudakupačibuduposeb-

noobazrivi-upozoravaKovače-

vić.

Iako smo iz sezone u sezonu

svjedoci damore zbognepošto-

vanjapropisaipreporuka,naža-

lost,odnosibrojneživote,posto-

je kupači koji se bez dovoljno

obazrivosti prepuste uživanju

na plaži, oglušujući se o upozo-

renjaspasilaca,pasezatoideša-

vaju povremene nezgode i ne-

sreće.

-Naši spasioci, poredaktivnosti

spašavanja na vodi, sprovode i

preventivne i edukativne aktiv-

nostinaplažama, kojepodrazu-

mijevaju komunikaciju su po-

sjetiocimaplažaiupozorenjana

opasnosti sa kojima se mogu

suočiti.Uvijekbudekupačakoji

se i pored crvene zastavice, koja

podrazumijeva zabranu kupa-

nja, ipak kupaju u moru, onih

koji nagloulazeuvodu ili preci-

jene svoje plivačke sposobnosti

-ukazujeKovačević.

Iako je Crveni krst Crne Gore

zadužen za obuku spasilaca na

vodi, ali ne i za njihovo angažo-

vanje, saradnja postoji kako sa

zakupcima plaža, tako i sa svim

drugimsubjektima uključenim

u ovu oblast. Zajednička je pro-

cjenadasekoordiniranimdjelo-

vanjemdaje veliki doprinos da

bezbjednost na plažama bude

na štovećemnivou.

- U tom smislu se svake godine

predpočetakljetnjesezoneodr-

žavaju zajednički sastanci na

kojima se razmatraju aktuelni

problemi i dogovaraju načini

njihovog rješavanja, predstav-

ljaju se eventualno novi stan-

dardi ili pravila vezana za be-

zbjednostnakupalištima…Naši

apeli, upućeni zakupcima, uvi-

jeksuvezanizatodaspasiocima

stvore adekvatne uslove za rad,

koji im omogućavaju da se po-

svećenobaveonimštojenjihova

osnovnaobaveza, a to jedavode

računao sigurnosti kupača - za-

ključujeMilicaKovačević.

VjeraVUČIĆEVIĆ KNEŽEVIĆ

Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi u Sutomoru ove godine izdao ili ovjerio ukupno 568 licenci

Dovoljno

spasilaca,

obukavrlo

zahtjevna

Da bi prošao testiranje, polaznikmora plivati 100metara za 1,40

minuta, 300metara za 4,30, roniti na dah u dužini minimum25

metara i biti sposoban da izvadi potonulog davljenika sa tri metra

dubine i to tri puta za tri minuta. Provjera uključuje znanje iz teorije

spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i reanimacije

Jedna od najljepših plaža

na barskoj rivijeri je hotel-

sko uređeno kupalište

Vela Beach & Bar dugačko

174metra koje raspolaže

sa hiljadu ležaljki. Ova

plaža, čiji je zakupac

,,Keramika Babović“ d.o.o.

ušla je u projekat plave

zastavice, a koriste je gosti

hotela ,,Vila Babović“ (vla-

snika Slavka Babovića) i

hotela ,,Montenegro“ (vla-

snika Branka Vukmano-

vića), ali i ostali posjetioci

Čanja koji žele da uživaju

u pogodnostima odmora

ovog atraktivnog kupali-

šta uređenog po najsavre-

menijim standardima.

Poštujući standarde i pra-

vila na ovoj plaži su tokom

juna bila angažovana

dva, a u julu i avgustu tri

spasioca.

- Kupači uglavnompoštu-

ju propise po pitanju

sigurnosti kupanja. Ipak,

dešava se da pojedinci ne

poštuju istaknutu crvenu

zastavicu. Osim toga,

sugerišemda roditelji

treba da pokažu znatno

veću odgovornost i bolje

čuvaju djecu kada je more

uzburkano - upozorava

Babović.

Kapaciteti ovog kupališta

će, prema najavama, biti

popunjeni sve do kraja

septembra.

Ujului

avgustutri

spasioca

Kovačević kaže da

ni jednuplažuna

crnogorskoj rivijeri ne

možemo kvali kovati

kao ,,kritičnu“ i opas-

nuukoliko kupači

poštuju signalizaciju i

upozorenja spasilaca.

Na drugoj strani, ku-

panje na svakoj može

biti rizičnoukoliko se

ne pridržavajuuputa

Tri spasioca imakupališteVelaBeach&Bar

Obuka traje sedamdana

Fizička spremnost imperativ