Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Društvo

Ministarstvo prosvjete odbilo da nostri kuje 30 diploma

Podnešenodeset krivičnih

prijava zbog falsifikata

PODGORICA

Ministar-

stvoprosvjete jeodbiloda

nostrifikuje 30diploma jer

ustanovekoje su ih izdale

nijesu imale licencu, apod-

nešeno jedeset krivičnih

prijava zbog falsifikata.

Premapodacimaovog re-

sora, najviše zahtjeva za

priznavanje inostranih

obrazovnih ispravapri-

stizalo je iz zemalja regi-

ona, ali uposljednje

vrijeme taj broj zna-

čajno raste i iz

drugihdržava,

najprijeTur-

ske, Rusije i

Italije.

SUMNJIVE

ISPRAVE

Trend da sve veći broj viso-

koškolaca stiče diplome na

brojnimprivatnim fakulteti-

ma sumnjivog kvaliteta, mo-

že se direktno dovesti u vezu

sa jednimodključnihproble-

ma procesa nostrifikacije. Tj.

postavlja se pitanje da li po-

stoji način da se kroz proces

nostrifikacije zaštiti domaće

tržište, makar od onog broja

,,sumnjivih“ diploma koje

dolaze sa inostranih privat-

nih fakulteta.

GeneralnadirektoricaDirek-

torata za visoko obrazovanje

u Ministarstvu prosvjete

Mubera Kurpejović naglaša-

va da se u tomdijelu nemože

značajnije uticati, budući da

je obaveza Ministarstva da u

postupku priznavanja pro-

vjeri status ustanove i diplo-

me, ali da ne može uticati ni

na kriterijume za akreditaci-

ju u drugoj zemlji, što je is-

ključivo pravo zemlje u kojoj

serealizujeobrazovnadjelat-

nost.Ona jepaknajaviladasu

izMinistarstva ,,u cilju zašti-

tenašegtržištaodmanjekva-

litetnih diploma, koje inače

moramo nostrifikovati jer

smo potpisnici Lisabonske

konvencije, predložili regio-

nalno rangiranje ustanova

visokog obrazovanja“.

- Ovo bi bio dobar način da

pomognemo poslodavcima

da odaberu kandidate koji su

diplomustekli naboljerangi-

ranim ustanovama, čime bi,

vjerujemo, i interesovanje za

upisnamanjekvalitetneopa-

lo – istakla je direktorica Di-

rektorata za visoko obrazo-

vanje.

PROVJERA

Nakonneophodnihprovjera,

kada se utvrdi da je diploma

vjerodostojna i izdata od

akreditovane

obrazovne usta-

nove, Ministarstvo

donosi rješenje o prizna-

vanju inostrane diplome, za

čije izdavanje je, kako propi-

suje Zakon o administrativ-

nim taksama, neophodno

uplatiti taksuod 150 eura.

U slučajevima kada postoji

sumnja da se radi o falsifika-

tu, i da diploma nije vjerodo-

stojna, kako objašnjava Kur-

pejović,uskladusaposebnim

zakonompodnosi sekrivična

prijava nadležnimorganima.

- U posljednjih par godina

imali smodesetkrivičnihpri-

java, dok smo imali preko 30

rješenja o odbijanju zahtjeva

zbog statusa ustanove, odno-

sno isprave su izdale ustano-

vekojenijesubile licencirane

ili akreditovane za djelatnost

visokog obrazovanja. Iz tog

razloga preporuka je svim

budućimstudentimadaprili-

komizbora ustanove na kojoj

će nastaviti obrazovanje pro-

vjere status fakulteta kako ne

bi došli usituacijuda imsepo

povratku u Crnu Goru diplo-

manepriznaje–kažeKurpe-

jović.

Kako dodaje, provjera vjero-

dostojnosti za isprave steče-

ne u regionu vrši se direk-

t n om p r o v j e r om k o d

ustanove koja je izdala ispra-

vu.

- Obrazovne isprave izdate u

republikama bivše SFRJ ne

podliježu postupku prizna-

vanja isprava, ako su stečene

do dana međunarodnog pri-

znanja tih republika. Obra-

zovne isprave stečene u Re-

publici Srbiji do 25. januara

2008. godine ne podliježu

postupkupriznavanja u skla-

dusaZakonomopriznavanju

inostranih obrazovnih ispra-

va i izjednačavanju kvalifika-

cija –preciziraKurpejović.

LICENCE

Kada se, pak, radi opriznava-

njunašihdiplomauinostran-

stvu, Kurpejović naglašava

da je postupak priznavanja u

svrhu nastavka studija sličan

kao i u Crnoj Gori, dok je to

kada se govori o priznavanju

u svrhu zapošljavanja malo

drugačije.

- Naime, za regulisane profe-

sije posebnomdirektivom su

propisani uslovi za rad za ze-

mlje članice EU, uz pravo

svake zemlje da propiše do-

datne uslove za obavljanje te

profesije. Ministarstvo, od-

nosno Enic centar uvi-

jekodgovori da li se

radi o licenciranoj

ustanovi u Crnoj

Gori ili ne i da li

su isprave

koje izdaje

javno va-

žeće ili ne – kazala je Kurpe-

jović.

Kakododaje, tražnjazakvali-

fikacijama u oblasti visokog

obrazovanja u stranim ze-

mljamaserazlikujeodzemlje

do zemlje. Pri čemu

smo svjedoci

da u Nje-

mačkoj,

kao i

uzemljamaSkandinavije,po-

stoji tražnja za kvalifikacija-

ma iz oblasti medicinskih i

inženjerskihnauka.

Kada se, pak, govori oprizna-

vanju diplome u svrhu na-

stavka studija, proces nostri-

fikacije sprovodi ustanova

visokog obrazovanja, odno-

sno u skladu sa Zakonom

izjednačavanje kvalifikacije

vrši škola, tj. ustanova koja

realizuje uporediv obrazov-

ni, odnosno studijski pro-

gramuskladusaaktomškole,

tj. ustanove.

-UkolikouCrnoj Gori ne po-

stoji škola, odnosno ustano-

va, koja realizuje uporediv

obrazovni, tj. studijski pro-

gram izjednačavanje kvalifi-

kacija vrši nadležno stručno

tijelo.

Stručno tijelo je profe-

sionalno udruženje

sastavljeno od

stručnjaka iz

o d r e đ e n e

oblasti za ko-

ju se traži

izjednača-

vanje kvali-

f i k a c i j e .

Ono što je

bitno jeste

da se svi-

ma omo -

gući pravo

daaplicira-

ju za pri-

znavanje, i

na jed-

naktretmanuzemljiaplicira-

nja. Bitno je takođepriznava-

nje i postojanje zajedničkih

diploma, transnacionalnog

obrazovanja, kao i poveza-

nost sa nacionalnim, odno-

sno evropskim okvirom kva-

l i f i ka c i j a – navode i z

Ministarstva prosvjete.

USPJEŠNI STUDENTI

Iskustvo pokazuje, ističe

Kurpejović, da su naši stu-

denti koji nastave studije u

inostranstvu uspješni u svim

oblastima i do sada nijesu

imali problema sanastavkom

studija bez obzira u kojoj ze-

mlji nastavljaju školovanje.

IzMinistarstva navode da je,

osimLisabonske konvencije,

veliki broj drugih pratećih

dokumenata i smjernica u

ovoj oblasti koji uređuju po-

menutuproblematikuiimaju

za cilj da unaprijede mobil-

nost učenika, studenata i rad-

ne snage, pri čemu su kriteri-

jumi, uz postojeće izuzetke,

uglavnomujednačeni.

- Crna Gora kao potpisnica

Lisabonske konvencije se

pridržava svih navedenih

principa, kao i primjera naj-

bolje prakse u svim se-

gmentima obrazovanja.

Propisi u oblasti obra-

zovanja su usklađeni

sa preporukama EU i

standardima koji

imajuza cilj unap-

ređenje kvaliteta

–kazali su izMi-

nistarstva.

I. KRUNIĆ

Preporuka svimbudućim

studentima je da prije nego

što upišu fakultet provjere

status ustanove na kojoj će

nastaviti obrazovanje kako ne

bi došli u situaciju da imse po

povratku u Crnu Goru diploma

ne priznaje – kaže generalna

direktorica Direktorata za visoko

obrazovanjeMubera Kurpejović

150

je eura taksa za

nostri kaciju

Uzdiplomu

iposao

Objašnjavajući postupak

priznavanja diploma

visokoobrazovnih usta-

nova u inostranstvu u

svrhu zapošljavanja,

Kurpejović ističe da ,,u

nekim zemljama dobi-

jate samomišljenje o

inostranoj obrazovnoj

ispravi, a na poslodavcu

je da odluči koga će

zaposliti“.

- U stvari, tržištu se pre-

pušta da prepozna naj-

bolje ustanove visokog

obrazovanja i najkvalitet-

nije diplome, bez obzira

na proceduru priznava-

nja i tip vlasništva usta-

nove. S druge strane, ima

primjera zemalja gdje

mišljenja o inostranim

ispravama nijesu obave-

zujuća, već

iskustvo poslodavca

– navodi Kurpejović.

Kurpejović navodi da u Ministarstvu nastoje da procedure za

akreditaciju i licenciranje visokoškolskih ustanova u Crnoj

Gori budu u skladu sa smjernicama i standardima za obe-

zbjeđenje kvaliteta. Kako najavljuje, u tom cilju će u nared-

nomperiodu značajnu ulogu imati Agencija za kontrolu i

obezbjeđenje kvaliteta.

- Kroz nove propise i smjernice unaprijedićemo i praktičnu

nastavu i na taj način kroz zajedničko djelovanje svih

aktera uključenih u proces obrazovanja stvaraće-

mo konkurentan kadar – navodi direktorica

Direktorata za visoko obrazovanje.

Kakodokonkurentnogkadra

MuberaKurpejović