Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Hronika/Društvo

DANILOVGRAD

- Tridese-

togodišnji D. M. poginuo je u

petak veče na radnommjestu

kada su na njega pale mer-

merne ploče, saopšteno je iz

Uprave policije.

Iz policije su saopštili da je

D. M. radio u preduzeću MK

group u Danilovgradu.

Nije poznato kako je došlo do

ove nesreće.

Istraga je u toku.

C. H.

Nesreća u Danilovgradu

Mladićpoginuona radnommjestu

BAR

- Vozilo kojim je upravljao albanski državljanin zapalilo

se tokom vožnje na magistralnomputu kod Čanja i potpuno je

izgorjelo u noći između petka i subote.

Tomprilikomniko nije povrijeđen, ali se požar proširio i zahva-

tio jedan pomoćni objekat koji se nalazio u blizini. Vatrogasci su

uspjeli da lokalizuju požar koji se širio ka obližnjim kućama.

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Radovan Đurišić

kazao je da je policija uradila uviđaj sa vještakom za požare,

eksplozije i havarije RadovanomPopovićem koji će utvrditi

uzrok požara, piše jedro.bar.

Prvi rezultati izviđaja ukazuju da je uzrok samozapaljenje auto-

mobila u vožnji.

Prema saznanjima Novosti, vozač kad je uočio da vozilo počinje

da gori isključio se iz saobraćaja i parkirao poredmagistrale.

Požar je brzo zahvatio cijelo vozilo i proširio se na pomoćni

objekat. Objekat nije potpuno izgorio, a materijalna šteta biće

naknadno utvrđena.

- Desetak minuta prije ponoći vatrogasci su stigli u Čanj, a pret-

hodno smo obaviješteni da gori vozilo na magistrali. Od vozila

se zapalila strana brda ka kućama iznadmagistrale. Nekoliko

kuća je bilo ugroženo, ali smo uspjeli da zaustavimo požar blizu

stambenih objekata. Vozilo na magistrali je potpuno izgorjelo -

kazao je načelnik Službe zaštite Bar Darko Vidaković.

Barskim vatrogascima na ispomoć su došla dva vatrogasna

vozila iz Petrovca. Na licumjesta bila su četiri vatrogasna vozila

i požar je gasilo 12 vatrogasaca.

Za vrijeme intervencije saobraćaj je bio u prekidu.

C. H.

Automobil se

zapaliouvožnji

Požar na putu Bar – Petrovac

HERCEGNOVI

-Osnovni sud

uHercegNovompotvrdio je

optužnicuprotivS. B. iz tog

grada zbogkrivičnogdjela

teškekrađe.

Prema navodima optužnice, S.

B.seteretidajeumartu uIgalu,

savlađivanjemvećihprepreka i

obijanjem zatvorenog prosto-

ra, ukrao tuđe pokretne stvari

vlasništvo ,,D.“ d.o.o. Kotor.

-Ušao jeukrug stovarišta ovog

preduzeća i slomio jednu od

kamera,nakončegajedošaodo

trafoormara i stovarište isklju-

čio sa napajanja električnom

energijom i tako onesposobio

sistem video-nadzora, a zatim

upotrebompodesnog sredstva

prekinuo katanac na vratima

odmagacinskogprostora, ušao

unutra i nasilnootvorioprozor

koji se nalazi na vrhu zida iz-

među magacina i maloprodaj-

nogobjekta.Nakontogajeušao

u maloprodajni objekat gdje je

nasilno otvorio registar kasu i

ukrao 4.463,69 eura, koji je po-

ticao od dnevnog pazara, kao i

metalni sef u kojem je bilo 710

eura i pečat firme, nakon čega

je podesnim sredstvom djelo-

vao na zaključana ulazna vrata

od objekta maloprodaje sa

unutrašnje strane i nasilno ih

otvorio. Zatim se sa oduzetim

novcemiz registar kase i sefom

udaljio u nepoznatompravcu i

tako sebi pribavio protivprav-

nu imovinsku korist u iznosu

od 5.173,69 eura - piše u optuž-

nici.

C.H.

Potvrđena optužnica protiv Novljanina

Obiokasepa

ukrao5.173eura

PODGORICA

– U udesu koji se juče dogodio na Bulevaru

Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici, oko 17 sati, jedna osoba

je lakše povrijeđena, piše Antena M.

U udesu su učestvovali vozači automobila i motora.

Podgorička policija je obavila uviđaj, a istraga će utvrditi kako

je došlo do udesa.

C. H.

Udes na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici

Jednaosoba lakše

povrijeđena

PODGORICA

-VladeCrne

Gore iKosovauskorobimo-

glepostići sporazumootva-

ranjugraničnogprelazana

putnompravcuMurino–

Čakor –Peć, kazao jeuraz-

govoruzaRTK2predsjed-

nikopštinePećGazmend

Muhadžeri.

O tome je bilo riječi na nedav-

nom sastanku predstavnika

opština Peć i Gusinje u Gusi-

nju, prilikom potpisivanja

sporazuma o bratimljenju te

dvije opštine.

U planu je, kako navodi Mu-

hadžeri, i izgradnja tunela iz-

među Rožaja i Peći, što bi

omogućilo da se između te

dvije opštine putuje dvadese-

takminuta. Time bi se obezbi-

jedile veze sa auto-putevima

ka Srbiji i Skoplju.

On je najavio i da će do kraja

ovog mjeseca biti završena iz-

gradnja još nekoliko kuća za

povratnike, a počeće i izgrad-

nja ski centra.

- Bratimljenje opština podra-

zumijeva bolju saradnju u

oblasti kulture, sporta, obra-

zovanja, kao i ekonomsku sa-

radnju. Prilikom potpisivanja

sporazuma u Gusinju 2. avgu-

sta, kojem su prisustvovali i

predstavnici AmbasadeKoso-

va u Crnoj Gori i Ambasade

Crne Gore na Kosovu, bilo je

riječi o otvaranju graničnog

prelaza na Čakoru. Od Plava,

odnosno Gusinja do Peći tim

putem ima pedesetak kilome-

tara, a putemprekoKule, Peć i

Plav su daleko 150 kilometara.

Otvaranje tog prelaza značilo

bimnogo i građanimaDečana,

Istoka, Andrijevice i Berana.

Uskorobitrebalodasesastanu

delegacije dvije vlade da raz-

motre to pitanje i nadamo se

da ono uskoro bude riješeno -

kazao jeMuhadžeri, dodajući

da je na crnogorskoj teritoriji

put u dobrom stanju, a da na

kosovskoj treba asfaltirati

1.900metara.

Osim otvaranja toga puta, po-

boljšanju ukupne saradnje, ali

i povezivanju sa auto-putem

koji se gradi u Crnoj Gori,

mnogo bi značila izradnja tu-

neladugog7,25kilometarako-

ji bi povezao Rožaje i Peć. Či-

tav put bi o bi dug 23, 5

kilometara i njime bi se izme-

đu dva grada stizalo za dvade-

setakminuta.

- Taj plan u opštini Rožaje po-

stoji i mislim da će ga investi-

rati Evropska zajednica. Gra-

đani Peći imali bi lakši pristup

auto-putu Bar – Boljare u Cr-

noj Gori, a zatim i evropskim

cestama, a značilo bi mnogo i

građanimaCrneGoredaauto-

putem preko Peći i Prištine

imajuvezusaauto-putemPri-

ština – Niš, a pošto će iduće

godine biti završen i auto-put

Priština–Skoplje, otvorićese i

neki koridori za međunarod-

nu povezanost ovih država -

ističeMuhadžeri.

Kadajeriječoopovratkurase-

ljenih osoba iz Crne Gore na

Kosovo,kažedajeuPećiizgra-

đeno 67 kuća, a u toku je iz-

gradnja još 14.

- Neke od njih biće useljene

krajemovog i tokomnarednog

mjeseca.Mnogikojisuotišlisa

Kosova odlučili suda ostanuu

Crnoj Gori jer ovdje je teško

naći zaposlenje. Oni koji su se

vratili uglavnom se bave ne-

kimprivatnimposlovima, idu

tokomsezoneopetuCrnuGo-

ru da rade. Dvoje povratnika

sada radi u institucijama op-

štinePeć-kazaojeMuhadžeri.

Nezaposlenost u Peći je iznad

35 procenata, ali se rukovod-

stvoopštinetrudidaoživigrad

time što podstiče privatni sek-

tor, posebno poljoprivredu i

turizam.

R.P.

UplanuotvaranjeprelazanaČakoru

Najava predsjednika opštine Peć GazmendaMuhadžerija

PODGORICA

-VojskaCrne

Gorevećsedamdanazajedno

sapolicijomčuvagranicusa

Albanijomuzoni graničnog

prelazaBožaj.Cilj pojačane

kontroletezone jesprečava-

nje ilegalnihprelazakadržav-

negranicesaAlbanijom, piše

RTCG.

Crnogorski vojnici nakon 15 go-

dina vratili su se na granicu.

Ovogputa kaopomoć kolegama

izpolicije.Mješovitepatroleda-

nonoćnočuvajugranicusaAlba-

nijom kako bi spriječili ilegalni

ulazakmigranatauCrnuGoru.

- Pješadijski vod koji je angažo-

van na tom zadatku je pod ko-

mandomUP,odnosnostarješina

granične policije i oni rade po

njihovimnaređenjimaiuskladu

sanjihovimprocedurama - kaže

potpukovnik Vojske Crne Gore

EsadMurić.

-Mi smo od početka godine po-

jačali mjere, ali smo procijenili

da je veoma značajno da namse

utopojačanjeuključivojska-sa-

opštio je načelnik Odsjeka za

nadzor granice Crne Gore Voji-

slavDragović.

Dragović kaže da su na dnev-

nomnivou imali između20 i 30,

a sada je petnaestak migranata

nadnevnomnivou.

Kadasebrojljudikojitražeazilu

Crnoj Gori uporedi sa prošlom

godinomprimjećuje se veći pri-

tisaknagranice.

Dragović kaže da je u 2017. bilo

840,adauovomperiodudokra-

ja avgusta ima oko 2.850migra-

nata koji su nezakonito prešli

granicu.

EsadMurić kaže da je kretanje

ograničeno, a tereni nepristu-

pačni tako da je i glavna uloga

komandira da nađu najbolje na-

čine da zatvore prolaze koji su

najkritičniji.

Kako je kopnena granica sa Al-

banijomdugačka 113 kilometa-

ra, teško je otkriti svaki prolaz

krozkojimigrantiulazenacrno-

gorsku stranu. Oni koji nelegal-

nouđu, isto tako je i napuste.

-Dosadasvenašeprocjeneuka-

zujunatodaonisvikoristeCrnu

Goru kao tranzitno područje i

vrlo brzo nakon podnošenja za-

htjeva za azil napuštaju teritori-

juCG,takođenezakonito-rekao

jeDragović.

Podaci pokazuju da se više od

2.000 njih ipak vratilo nazad u

Albaniju kada su primijetili gra-

ničnupatrolu,štoijesteciljjačih

kontrola.

R.P.

Unašuzemlju

nezakonitoušlo

2.850migranata

GazmendMuhadžeri

ILUSTRACIJA

Vojska Crne Gore i policija zajedno već

sedamdana čuvaju granicu sa Albanijom

JEDRO.ME

ANTENAM