Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Ekonomija

računa

uru

menadžerkaRankaMišević.

U obilazak Starog grada dnev-

no stiže i oko 2.000 izletnika

koje brodovima dovoze iz

Budve iKotorauGradskuluku

na Škveru.

Oni ostaju sat do sat i po, obila-

ze Stari grad, tvrđave, a odne-

davno i Gradski muzej. Među-

tim, kako tvrde ugostitelji na

trgu Belavista, ali i vlasnici su-

venirnica i galerija, rijetko koji

od tih izletnika sjednedapoje-

de,popijeilikupineštoštobiih

podsjećalo na posjetu Herceg

Novom.

SLABIJASEZONA

U Baru su ugostitelji i vlasnici

restoranazadovoljniposjetom

ovoga ljeta.

- Iako je ova sezona u Baru po

brojugostijuneštoslabijanego

prethodna, zadovoljni smo. U

našemrestoranu gosti preferi-

raju domaća, kuvana jela, ali

ima i onih koji se odlučuju za

specijalitete sa roštilja po koji-

ma je restoran „Pod lozom“

najpoznatiji. Turisti dubljeg

džepa biraju riblji program -

kaže Savo Vukčević, vlasnik

restorana „Pod lozom“, koji je

već decenijama među Barani-

ma i posjetiocima ovog dijela

rivijere prepoznat kao mjesto

gdjeseudebelojhladovini,bli-

zu mora u Šušanju, može uži-

vati u raznovrsnim i obilnim

obrocima, pripremljenim od

svježih i kvalitetnih namirni-

ca.

Zadovoljan je vlasnik luksu-

znog hotela ,,Kalamper“ uDo-

broj Vodi Elvir Kalamperović,

kojiočekivanja,kaouostalomi

svi ugostitelji u Baru, polaže u

dobru posjetu i u postezoni,

jer je prema dugoročnoj pro-

gnozi pred nama „miholjsko

ljeto“.

- Zadovoljni smo sezonom.

Posjeta je na prošlogodišnjem

nivou. Posebno ističem da

nam u prilog ide to što su ove

godine naš hotel za odmor

odabrali posjetioci bolje pla-

težnemoći. Početkomljeta tu-

risti suuglavnombili izSrbije i

Bosne, a sada su najbrojniji

Mađari i gosti iz Zapadne

Evrope - kažeVukčević.

USutomoru, popričiugostite-

lja, ljetujuoni ,,plićeg“ džepa.

- Što se tiče ,,a la karta“, moglo

bi biti i bolje, dok smo popu-

njenošću smještajnih kapaci-

teta zadovoljni. Sutomore je

decenijama poznato po turi-

stimaslabijeplatežnemoći, pa

najbolje prolazi najjeftinija

hrana koja košta euro-dva...

Ipak, pozitivne promjene do-

nijela je izgradnja luksuznih

hotela, tako da se i struktura

gostijulaganomijenja.Dabise

Sutomore pozicioniralo kao

elitno turističkomjesto, neop-

hodno je da uklonimo ovu

„ludnicu“ sa šetališta koju

stvara nekvalitetna, glasna

muzika i „jeftina“ zabava i sa-

držaji. I u tom pravcu ima po-

zitivnih pomaka za šta smo,

takođe, zahvalni novimhoteli-

ma. Sadadolazegosti većepla-

težne moći, koji na lijepoj su-

tomorskoj obali žele da se

odmore, uživaju u plaži, sun-

cu,moru... Vjerujemdaćevre-

menom to postati praksa po

kojoj će jedno od najljepših

turističkih mjesta na barskoj

rivijeri i šire biti prepoznato -

navodi Aleksandar Petrović,

vlasnik restorana i pansiona

„Izvor“ uSutomoru.

MANJI PAZARI

U Tivtu ugostitelji nijesu za-

dovoljni jer nije bilo špica se-

zone.

Ksenija Milović, vlasnica re-

storana,,KLM“ucentruTivta,

kaže da je sezona, ako se uzme

u obzir koliko traje, bolja od

prošlogodišnje.

- Počela je umaju i još traje, ali

špica sezone, kakvi su bili mi-

nulih godina, ove nije bilo.

Prošle godine od2. do 17. avgu-

stabilaje„ludnica“,ovegodine

biojetosamojedan,jedinidan.

A, špic je kada ste puni, kada

jedni večeraju, a drugi čekaju

dasjednuzasto.Imalismoise-

damavetnopustihdanaposlije

Svjetskogprvenstvaufudbalu,

azaonekoji nijesu imali velike

televizijskeekranedasenanji-

ma prate utakmice agonija je

trajala mnogo duže. Bolje je

biloumajunegozavrijemepr-

venstva. Platežna moć turista

je iz godinuugodinu sve slabi-

ja, da nam nije stranaca, ma-

homizPortoMontenegra, bila

bi katastrofa. Četvoročlana

porodica sjedne za sto u 9 na-

veče i dijeli jednupicuod6eu-

ra! Bez pića, uz četiri čaše vo-

de! Kolika je platežna moć

turista, najbolje se vidi u dis-

kontima. Na kasi čekaš sat vre-

mena. Sa prvomkišom sezona

ćeseokončati.Gosti ćepokup-

tisvojestvari,sješćeuautomo-

bile i vratiće se kućama, a osta-

ć e s amo on i š t o ima j u

rezervisaneavionskekarte ine

mogu pomjeriti dan povratka

- kažeMijatović.

DarkoOjdanić, menadžer pla-

že Plavi horizont i restorana

„Plaža“ uuvali Pržna,

kaže da je početak sezone bio

za brigu, ali se stanje potpuno

promijenilo u dva naredna

mjeseca.

- Uporedni podaci kazuju da

smoovog jula imali 15odstovi-

še gostiju, a da ćemo avgust

okončati sa povećanjem od 30

odsto. Na plaži je na dnevnom

nivou bilo od 3.500 do 4.000

kupača, na parkingu je, takođe

nadnevnomnivou,evidentira-

no od 600 do 700 vozila, a u

plažnom restoranu svakod-

nevno se tražimjesto više.

Posjetioci plaže su pretežno

turisti iz Rusije, Srbije, Bosne i

Hercegovine, Češke i Njemač-

ke, a ove godine povećao se

brojEngleza

iNorvežana.Mo-

žemosepohvaliti da40-akpo-

rodica već petnaest godina, od

9. do 19. avgusta, odmara na

ovoj plaži - kažeOjdanić.

JULRAZOČARAO

Rajko Čavor, kapetan duge

plovidbe, vlasnik turističkog

broda„Vodenakočija“,kojipo-

sluje u sklopu kompanije „Pa-

riz Kotor“, kaže da je predse-

zona premašila očekivanja,

maj i jun su možda bili rekor-

dni, jul je malo ,,šarao“, ali av-

gust ide svojimputemi očeku-

je da ovo bude jedna od boljih

sezona.

-Usaradnjisaagencijama„Ca-

rine“, „R tours“, „Ankora“,

„Adria“, „Guliver“ i „Globtur“

mjesečno prevezemo i do

5.000 turista. Gosti su uglav-

nomizZapadneEvrope: agen-

cija„Carine“dovodiFrancuze,

Belgijance iHolanđane, „Guli-

ver“ Engleze, „R tours“ i „An-

kora“ Ruse, „Zejdin“ Čehe,

„Adria“ Francuze i Šveđane.

Svakodnevno prevezemo po

200 do 250 turista, koji se naj-

više oduševljavaju Gospomod

Škrpjela, Kotorom i Plavom

špiljom. Sezonaćepotrajati do

20. oktobra, do kada imamo

ugovorenevožnje, takodasmo

zadovoljni- kažeČavor.

Žarko Radulović, predsjednik

Crnogorskog turističkog

udruženja, objašnjava da je

smanjena vanpasionska po-

trošnja karakteristika ove se-

zone, ali ne u Crnoj Gori nego

generalnoširomMediterana,a

možda i šire, i ne samo u ugo-

stiteljstvunegosvugdje.Ondje

gdjesenekadtrošionovac,više

se ne troši ako se nemora.

- Povećanje cijena ne igra ulo-

gu, tu jevišepsihološkimome-

nat nego ekonomski. Možda

,,u tom grmu leži zec“, jer više

niko ne zna šta će sjutra biti,

ljudi se plaše političke nesta-

bilnosti. Kad si u tomtripu on-

daseneopuštaš-kažeRadulo-

vić zaPobjedu.

Onističeda je finansijskakriza

svugdje u svijetu i da su ljudi

spremni da više štede i manje

troše.

- Recimo, podatak iz Dubrov-

nika za jul i polovinu avgusta

pokazujeda jeuovomperiodu

imaotriodstovišegostijunego

prošle godine kada je doživio

kolaps. Ove godine ima drasti-

čan pad vanpasiona od 40 od-

sto u odnosu na prošlu godi-

nu... Što se tiče Crne Gore,

nemam ove podatke, ali ljudi

koji se bave izdavanjemskute-

ra, padobrana, imao sam s nji-

ma susrete, kažu da imaju 30

odsto manje prometa nego

prošle godine, a ljudi koji nude

snimanje leta padobranom

imaju manji prihod čak i do

100odsto - kazao jeRadulović.

EkipaPobjede

I „Splendid“ promijenio

meni, nudi jeftinijuhranu

Prvi čovjek hotela ,,Splendid“ naglašava da je teško povjerova-

ti, ali da je situacija kod njega drugačija.

- Teško je za povjeravati, ali meni je ove godine rast vanpansi-

onske potrošnje, povećanje prihoda od hrane i pića. Ponukan

prošlomgodinompromijenio sampotpunomeni. Pošao

samna atraktivna jela koja sumanje skupa,

obilata, sendviči, prilozi, pašte... i druga stvar

ne dajem sobe koje turoperatori pune, ja

punim sam. Uglavnomnudimnoćenje

sa doručkom, ne polupansion ili pansi-

on i onda gost mora da jede neđe. Na

plažu ide ujutro, neće se oblačiti da ide

negdje i onda jede kodmene. Jeftino

ruča za manje od 10 eura i naravno

da će da ruča u hotelu. Meni je oko

bazena i na plaži u vrijeme ručka

kao da je restoran. Znači da treba

sada tražiti novi prilaz gostima i

nove načine kako da mu uzmeš

pare, da ga natjeraš da potroši

na in i kulturan način - poručuje

Radulović.

ŽarkoRadulović

Detalj iz restorana ,,M” u Igalu

Plažni bar hotela ,,Kalamper”