Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI/TIVAT/BAR

-Ovogodišnja sezona je, su-

deći pozvaničnimstatistič-

kimpodacima, uspješnijane-

goprošlogodišnja. Ipak, veći

broj gostijunije seodraziona

boljeposlovanjebrojnihugo-

stiteljskihobjekata jer je, ka-

ko tvrde zaPobjedu, potroš-

njauvanpasionubila slabija

nego lani, apazari suniži u

prosjekuoko30odsto. Na-

ravno, ima izuzetaka i radi se

ougostiteljskimobjektima sa

dugomtradicijom, kojima se

gosti iz godineugodinuvra-

ćaju.Međutim, svi su sagla-

sni u jednom, skupavina i ri-

blje specijalitete gotovoniko

nenaručuje.

PONUDA

Vlasnici restorana, picerija i

kafea potrudili su se da imaju

raznovrsnuibogatuponudusa

cijenama koje su pristupačne

gostima manje i veće platežne

moći.Kakovećinanavodi,cije-

ne se za nijansu razlikuju od

prošlogodišnjih zbog poveća-

njaPDV-a.

Gradska kafana u Herceg No-

vom u samom centru grada,

koja posluje u okviru hotela

,,Lajthaus“, a sa koje se pruža

predivan pogled na ulaz u Bo-

kokotorski zaliv, bila je i ovoga

ljeta jedno od nezaobilaznih

mjesta i za mještane i turiste.

Međutim, kako kaže direktor

,,Lajthausa“ Jovan Vukalović,

vanpansionska potrošnja je

slabija odprošlogodišnje.

- Gosti najviše traže kafu, sok,

sladoled ili vodu. Kada je riječ

o jelima, onda su najtraženije

pašteisalate,uglavnomjeftini-

ja jela. Rijetki naručuju kvali-

tetnuribuiprobranavina.Oči-

gledno je da je platežna moć

turista mala, da veoma vode

računa o svakom potrošenom

euru - kažeVukalović.

I ugostitelje na Škveru, jednoj

od najposjećenijih lokacija na

hercegnovskom šetalištu, je-

dinstveni su u ocjeni da je po-

nudadobra,posjetasolidna,ali

da gosti uglavnom biraju jefti-

nija jela i pića. Najtraženiji su

dnevni meniji, a skuplja jela

poput bijele ribe, raznih mor-

skihspecijaliteta,bifteka,rijet-

ko konaručuje.

U pojedinim restoranima

dnevni mesni meni koji uklju-

čuje supu ili čorbu, glavno jelo

i desert košta pet, dok je riblji

meni sedameura.

StankoMilović, vlasnik resto-

rana ,,M“ u Igalu, tvrdi da je

sezona generalno lošija nego

prošlogodišnja.

- Gosti našeg restorana su

uglavnom iz Srbije i BiH. Naj-

češće naručuju dnevni meni

kojiuključujesupu,glavnojelo

i salatu po cijeni od 5 eura. Ci-

jenesuistekaolani,gotovojelo

košta 3,5 eura, supa 1,5 eura,

čorba 2,5 eura, lignje su9 eura,

najskuplja je bijela riba, kilo-

gramkošta 40 eura – kažeMi-

lović.

Za goste koji ne žele ili ne mo-

gu da izdvoje novac za ručak u

restoranu, u ponudi je veliki

brojugostiteljskihobjekatabr-

ze hrane po cijenama od 1,5 do

2 eura za pljeskavicu ili ham-

burger, pileće bijelomeso u le-

pinji za dva eura, parče pice

koje takođe košta od 1,5 do 2

eura.Uponudisuirazneobrok

salatepocijenamaod5do7eu-

ra, topli sendviči od dva do tri

eura, palačinkeod jedando2,5

eura... Kugla sladoleda košta

od0,60do0,80eura, kafauza-

visnosti od lokala od 0,80 do

1,20 eura, koka-kola dva eura,

pivo od2do 2,5 eura...

IMA I ZADOVOLJNIH

Urestoranu,,Papagaj“uĐeno-

vićimazadovoljnisuovogodiš-

njomsezonom,posebnoštoim

gosti ukazujupovjerenje i vra-

ćaju se više puta dok su na od-

moru. Umenadžmentu navo-

de da su gosti njihovog

restorana uglavnom iz Rusije i

regiona, ali da je bilo dosta

Norvežana, Francuza, Poljaka.

-Našaocjena jeda seovegodi-

ne više trošilo i da su gosti koji

suposjećivali naš restoranbo-

lje platežne moći. Ove godine

najvišeposlaimalismouvrije-

me ručka i večere, za razliku

od prošlog ljeta kada su posje-

tioci obično spajali ta dva

obroka. Generalno, najtraže-

nije su paste, pice, salate, od

jeftinijih jela, a riba od sku-

pljih. Ponuda je bogata, a cije-

ne su, smatramo, pristupačne.

Generalno smo zadovoljni se-

zonom s obzirom na uslove u

kojima se odvijala i brojne ko-

munalne i infrastrukturne

problemenarivijeri–kazalaje

PODGORICA

- Prosječna

ponderisana efektivnaka-

matna stopanaodobrene

kredite, kojaobuhvata sve

njihove troškove, pala jeu

junu0,11 procentnihpoena

i iznosila je6,47odsto, po-

kazujupodaci Centralne

banke.

Kako se navodi u Biltenu

CBCG, prosječna ponderisa-

na nominalna kamatna stopa

u junu je oslabila 0,1 procen-

tni bodna 5,86 odsto.

Kamatne stope na novoodo-

brene kredite u junu su pora-

sle, efektivna 1,57 procentnih

poena na 6,39 odsto, a nomi-

nalna 1,3 procentna boda na

5,67 odsto.

Kamatne stope mikrokredit-

nih finansijskih institucija

(MFI) u junu su porasle po

0,03 procentna poena, pa je

efektivna iznosila 24,25 od-

sto, a nominalna 20,47 odsto.

EfektivnakamatnastopaMFI

na novoodobrene kredite u

junu je porasla 0,58 procen-

tnih poena na 25,24 odsto, a

nominalna 0,35 procentnih

bodova na 21,12 odsto.

Prosječna ponderisana efek-

tivna kamatna stopa na depo-

ziteu junu jeporasla0,01pro-

centni poen i iznosila je 0,62

odsto. Razlika između aktiv-

nih i pasivnihkamatnih stopa

u junu je iznosila5,85procen-

tnihpoena i bila jenižanegou

maju.

R. P.

PODGORICA

–KineskakompanijaAffideaau saradnji sa

partnerima izCrneGore i Bosne iHercegovinemeđuzainte-

resovanima jezaprivatiz aciju Instituta ,,Dr SimoMilošević “

Igalo, navodi seuPlanuprivatizacijeVlade zaovugodinu.

Tagrupa jedostavilapismoonamjerama, ali i InternationalHo-

tel Property Limited iz Engleske, dr Miroslav Marić iz Igala i

KarloBocola.

Tenderskakomisija je, kako senavodi udokumentu, sa savjetni-

kom za privatizaciju – Horwath HTL identifikovala nekoliko

otvorenih pitanja koje bi trebalo riješiti prije objave tendera na

jesen.Na

tenderućenaprodajubiti ponuđeno56,4odstodržav-

nih akcija u Institutu Igalo.

- Savjetnik za privatizaciju Horwath & Horwath Consulting

d.o.o. Zagrebćeažurirati tenderskudokumentaciju, nakončijeg

usvajanja od strane Komisije za privatizaciju će biti donijeta

odlukuoobjavi tendera. Planirano jeda se ažuriranje tenderske

dokumentacije sprovede do kraja septembra 2018. godine, a u

međuvremenu radiće sena rješavanjuotvorenihpitanja takoda

bi se objava tenderamogla očekivati na jesen - navodi se uplanu

privatizacije.

Za privatizaciju državnog vlasništva u Institutu ranije su raspi-

sana čak četiri tendera, ali su svi propali. Za posljednji je bio

potpisankupoprodajni ugovor, ali onnije realizovan.

R. P.

Tender za

privatizaciju

na jesen

Podaci Centralne banke

Padkamatnih

stopau junu

Gosti vode

osvakom

JovanVukalović

PITALI SMO:

Kakva je turistička sezona iz ugla ugostitelja

Vlasnici

restorana i

ka ća tvrde

da je platežna

moć turista iz

godine u godinu

sve slabija.

Četvoročlana

porodica naruči

jednu picu od

šest eura, bez

pića, uz četiri

čaše vode. Koliko

gosti troše,

najbolje se vidi u

diskontima širom

Crnogorskog

primorja – na kasi

se čeka sat

RestoranPlažanaPlavimhorizontima

Ka ć ,,,Belavista” uHercegNovom

Plažepune turista, ka ći poluprazni

Kinezi zainteresovani za Institut

„Dr SimoMilošević“ Igalo