Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Svijet

BEČ- PredsjednikAustrije

AleksanderVanderBelen

ocijenio je sinoć, komenta-

rišući situacijuuEvropi, da

seEUneće raspasti zbog

Bregzita, ada jenaZapad-

nomBalkanunapravljen

veliki napredak.

On je, otvarajući panel ,,Poli-

tički razgovori“ u okviru

Evropskog foruma Alpbah,

napočetkugovoraizraziopo-

sebnu dobrodošlicu pred-

sjednicima Srbije i Slovenije,

Aleksandru Vučiću i Borutu

Pahoru, i predsjednikuKoso-

vaHašimuTačiju, koji su, ka-

ko je rekao, došli u odlučuju-

ćoj fazi za ovaj region.

-Svjedoci smozapaženogna-

pretkaostvarenogutomregi-

onu - kazao jeVander Belen.

On je istakao da je važno je-

dinstvouEU, kaoi suprotstav-

ljanje ponovnom rasplamsa-

van j u na c i ona l i s t i čk i h

tendencija, zbog kojeg Unija

gubi na značaju prema veli-

kimsilama.

OcijeniojedajeBregzitmanji

problemod toga, ali da bi tre-

balo postići sporazum o istu-

panjuLondona izUnije.

Podsjetiojedavećinskuodlu-

ku na referendumu u Velikoj

Britaniji smatra ,,tragičnom

greškom“, i poručio da se ra-

zumije da ona zemlja koja

istupa ne može sa sobom da

ponese sve prednosti koje je

imala uUniji.

- Zanima me koje će pouke

povući članice iz ovoga. Nije

isključeno da neće doći do

dogovora oko Bregzita. Breg-

zit semožeporediti sa izlaže-

njemiz aviona na velikoj visi-

ni, pasepostavljapitanjesa ili

bez padobrana, šta je bolje -

upitao je on.

Van der Belen je naglasio da

se EU neće raspasti zbog Br-

egzita, koji je, naprotiv, doveo

do privremenog jačanja ko-

hezije preostalih članica.

Kao izazov naveo je da ,,po-

stoji težak partner preko

Atlantika, koji ne ispušta pri-

liku da podmetne klipove u

točkove jedinstva EU“, te do-

daoda se sličnomože reći i za

istočnog susjeda.

VanderBelen jepodvukaoda

je moć pregovaranja jedin-

stvene Evrope nemjerljivo

veća od one nacionalnih dr-

žava, dodajući da tovaži kako

za velike, tako imale zemlje.

U interesu svih članica je, na-

glašava on, da očuvaju jedin-

stvo i spriječe vraćanje u na-

cionalne države.

Osvrnuo se i na borbu protiv

klimatskih promjena, ocije-

nivšidajenašageneracijapo-

sljednja koja ozbiljnim i br-

zim pristupom može da

djeluje protiv ovog proble-

ma.

- Mi smo polarni medvjedi.

Oni su borbu izgubili, ali da li

ćemomi, to ostaje da se vidi -

kazao je on.

Poruka austrijskog predsjednika Aleksandera Van der Belena

Zapadni Balkan

napredovao, EU

seneće raspasti

MOSKVA

- Lider ruskeopo-

zicijeAleksejNavaljni prive-

den je jučeuMoskvi, rekla je

njegovaportparolkaKira

Jarmiš.

Ona je rekla da je Navaljni pri-

veden juče popodne ispred

svogdomauMoskvi i odveden

uobližnjupolicijsku stanicu.

Prema njenim riječima, još ni-

je poznat razlog privođenja.

Agencija AP navodi da mo-

skovska policija nije bila dos-

tupna za komentar.

Navaljni, najpoznatiji protiv-

nik ruskog predsjednika Vla-

dimira Putina, pozvao je gra-

đane Rusije na proteste širom

tezemljepočetkomseptembra

zbog plana ruske vlade o podi-

zanjustarosnegranicezaodla-

zakupenzijuizamuškarceiza

žene.Onjeumartuijunuproš-

le godine organizovao velike

demonstracije u više ruskih

gradova, tokomkojih suuhap-

šene hiljade ljudi. Aleksej Na-

valjni je osnivač Fonda za bor-

buprotiv korupcije.

Navaljni

priveden

uMoskvi

DABLIN

- PapaFranjo izja-

vio je jučenapočetkupo-

sjete Irskoj da se stidi neu-

spjehaRimokatoličke

crkvedaodgovori na ,,gnu-

sne zločine“pojedinih sve-

štenikakoji su seksualno

zlostavljalimaloljetnike.

Poglavar Rimokatoličke cr-

kveFranjostigaoje jučeupo-

sjetu Irskoj gdje će biti odr-

žanSvjetski susret porodica.

Irski premijer Leo Varadkar

prethodno je upozorio papu

da preduzme mjere protiv

sveštenika koji su umiješani

u zlostavljanje djece i zataš-

kavanje tih slučajeva.

Papa Franjo je, u nastojanju

da odgovori na kritike zbog

skandala u vezi sa zlostavlja-

njem, ukazaonamjerekoje je

preduzeonjegovprethodnik,

papa Benedikt Šesnaesti kao

odgovor na krizu, međutim

Benedikt nikadanijepriznao

ulogu Vatikana u ,,podstica-

nju kulture prikrivanja“, na-

vela je agencijaAP.

Franjo takođe nije naveo de-

talje o mjerama koje će pre-

duzeti zasankcionisanjesve-

štenika, dodaje agencija.

PapaFranjo jekazaoda jene-

uspjeh Rimokatoličke crkve

da na adekvatan način odgo-

vori na te ,,gnusne zločine“ s

pravom ,,izazvao gnijev“ i

predstavlja i dalje ,,izvor pat-

nje i sramote“.

Očekuje se da će se papa sa-

stati sa žrtvama tokom svoje

36-časovne posjete Irskoj,

piše

AP.

SEUL

- JužnaKoreja je

izrazila žaljenje zbog ame-

ričkeodlukedaotkažeput

državnog sekretaraMajka

PompeauPjongjang i na-

velada jeneprestanadiplo-

matijanajvažnija za rješe-

njenuklearnekrizeoko

SjeverneKoreje.

Predsjednik SAD Donald

Tramp je naredio šefu diplo-

matije da odloži putovanje

zbog ,,nedovoljnognapretkau

pregovorima o nuklearnom

razoružanju“ sjevera. Tramp

je kao razlog za slab napredak

upregovorimanaveonedosta-

tak kineske podrške.

Južnokorejsko ministarstvo

spoljnihposlovajenavelodaje

važno da saveznici traže ,,su-

štinski napredak“ udenuklea-

rizaciji i da se odKine očekuje

da nastavi da igra ,,konstruk-

tivnu ulogu“ u međunarod-

nimnaporimadasenuklearna

kriza riješi.

-Najvažnije jeda sezadrži du-

goročni pogledna stvari i isto-

vremeno očuva impuls dijalo-

ga i koncentrisati diplomatske

napore da se iskreno primije-

ne sporazumi sa samita Južne

i Sjeverne Koreje i Sjeverne

Koreje i SAD, umjesto da se

pridaju značenja svakoj pro-

mjeni situacije - navedeno je u

saopštenju.

Šef južnokorejske diplomatije

Kang Kjung-hva je s Pompe-

omrazgovaraotelefonomi za-

ključeno je da saveznici treba

da rade zajedno da bi se zadr-

žala atmosfera dijaloga.

VAŠINGTON

-Američka administracija je saopštilada je

suspendovala 200milionadolarakoji subili namijenjeni kao

pomoćPalestincimanaZapadnoj obali i uPojasuGaze.

- Na zahtjev predsjednika mi ćemo preusmjeriti više od 200

miliona dolara izvorno planiranih za programe na Zapadnoj

obali i u Pojasu Gaze. Ti fondovi će biti preusmjereni na neke

druge visoko prioritetne ciljeve - izjavio je novinarima visoki

zvaničnik Stejt departmenta.

KrajemjulajeagencijaUNzapalestinskeizbjeglice(UNWRA)

najavila da će otpustiti više od 250 zaposlenih u PojasuGaze i

naZapadnoj obali, nakonsmanjenjapomoći SADtojmeđuna-

rodnoj organizaciji za polovinu.

Iskrena ispovijest pape Franja u Irskoj

„Stidimseneuspjeha

Rimokatoličkecrkve“

Suspendovano 200miliona

dolara pomoći Palestincima

Odluka američke administracije

Reakcija južnokorejskogministarstva inostranih poslova

ŽalezbogotkazivanjaPompeovogdolaska

MajkPompeo

Rusija upozorila na

mogući napad hemijskim

oružjemu Siriji

Ekstremisti

ćenapasti

civileu Idlibu

MOSKVA

-RuskoMinistar-

stvoodbrane saopštilo jeda

ekstremisti uprovincijamau

Siriji koje supodkontrolom

pobunjenikapripremajuna-

padhemijskimoružjem.

Ministarstvo je navelo u saop-

štenju, pozivajući se na nei-

menovane izvore, da Komitet

za oslobođenje Levanta pri-

prema napad na civile u pro-

vinciji Idlib na sjeverozapadu

Sirije i da namjerava da okrivi

sirijsku vladu za taj napad, ja-

vila je agencijaAP.

Ruskavojskajenavela,poziva-

jući se na sopstvene izvore, da

je nekoliko kontejnera s hlo-

romdopremljenoujedangrad

u Idlibu, a nakon toga odnese-

nouobližnje selo.

Ministarstvo odbrane Rusije

takođe je okrivilo jednog bri-

tanskog privatnog preduzi-

mačadapomažepobunjenici-

ma da izvedunapad.

Savjetnik američkog pred-

sjednika za nacionalnu be-

zbjednost Džon Bolton upo-

zorio je nekoliko dana ranije

sirijsku vladu da ne koristi he-

mijsko oružje, a da će se u su-

protnom suočiti sa ,,snažnim

odgovorom“.

- Ali, da budemo jasni, ako si-

rijski režim koristi hemijsko

oružje, reagovaćemo vrlo oš-

tro i oni će dobro razmisliti

prijenegoštodonesubilokoju

odluku - rekao je Bolton u sri-

jedu,prenijelajeagencijaAFP.

Lideri ZBsapredsjednikomAustrije

Papa sepozdravlja

savjernicima

BUGARSKA:

Survao se autobus sa turistima

Najmanje 15mrtvih

SOFIJA

- Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 27 je povrijeđeno

kada se turistički autobus prevrnuo na auto-putu nedaleko

od Sofije, saopštili su bugarski zvaničnici.

Policija je saopštila da je autobus prevozio turiste koji su išli

na vikend putovanje u obližnje odmaralište i survao se 20

metara ispod auto-puta, prenijela je agencija AP.

Saobraćajna nesreća dogodila se na oko 20 kilometara sje-

verno od Sofije. Povrijeđeni su zbrinuti u bolnici, a neki su u

kritičnom stanju, rekli su ljekari. Informacija o nacionalnosti

putnika, zasad, nema. Vlada je proglasila ponedjeljak za naci-

onalni dan žalosti.