Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

Univerzitet

CrneGore raspisaće u utorak

konkurs za treći upisni rok na

prvu godinu osnovnih studija.

Slobodnihmjesta za upis stu-

denata koji će se inansirati iz

budžeta, kako je saopšteno

iz UCG, ima na Biotehničkom,

Elektrotehničkom, fakul-

tetima dramskih i likovnih

umjetnosti, Pomorskom,

fakultetima za sport i izičko

vaspitanje i za turizam i hote-

lijerstvo.

Mjesta će biti i na Filološkom,

Filozofskom, Mašinskom,

Metalurško-tehnološkom

fakultetu, Muzičkoj akademiji,

Pravnom fakultetu u Bijelom

Polju i Prirodno-matematič-

kom fakultetu.

Prorektorica za nastavu UCG

Đurđica Perović objasnila

je da pravo prijave na kon-

kurs za upis ima crnogorski

državljanin i stranac, u skladu

sa zakonom, koji je stekao

odgovarajuću kvali ikaciju IV 1

podnivoa nacionalnog okvira

kvali ikacija.

Ona je kazala da je kandi-

datima, uz prijavu za upis,

potrebna originalna diploma o

položenom eksternommatur-

skom, odnosno stručnom ispi-

tu, originalna svjedočanstva o

završenimpojedinačnim razre-

dima srednjeg obrazovanja,

diploma ,,Luča“ ili ekvivalentna

diploma, kopija biometrijske

lične karte ili lične isprave za

strance.

Perović je dodala da je potreb-

na i diploma o osvojenoj prvoj

ili drugoj nagradi na državnom

ili međunarodnom takmičenju

iz predmeta koji su od značaja

za nastavak obrazovanja.

R. P.

PODGORICA

OdgovorCr-

neGorena terorizam, nasil-

ni ekstremizami radikaliza-

cijuće se zasnivati na jačanju

nacionalnihkapaciteta za

borbuprotivovih izazova,

koordinaciji aktivnosti svih

subjekataunutardržave i ja-

čanjumeđunarodne sarad-

njenaovompolju - navodi se

uprijedlogustrategijenacio-

nalnebezbjednosti.

Ovaj dokument trebalo bi da

parlamentrazmatrauoktobru.

Ističesedajeosnovniciljborbe

protiv terorizma neutralisanje

prijetnje, smanjenje ranjivosti

društva na terorističke napade

i sprečavanje svih aktivnosti

koje vode ka radikalizaciji po-

jedinca ili grupa.

U prijedlogu strategije nacio-

nalne bezbjednosti Crne Gore

navodi se da će naša država

preduzeti svedostupneproak-

tivne mjere i aktivnosti borbe

protiv terorizma na nacional-

nom, regionalnom i međuna-

rodnom nivou, uključujući i

mjere za sprečavanje terori-

stičke radikalizacije, regruto-

vanja i finansiranja terorizma.

- CrnaGora dosljedno sprovo-

di sveobavezekojeproističu iz

međunarodnih sporazuma,

ugovora i drugihobavezujućih

dokumenata u vezi sa spreča-

vanjem profileracije konven-

cionalnogioružanjazamasov-

no uništenje i nelegalne

trgovine, posjedovanja i nago-

milavanjamalog i lakognaoru-

žanja - piše u ovomdokumen-

tuVlade.

Istaknuto jedasajberbezbjed-

nost ima cilj da obezbijedi be-

zbjedno korišćenje informaci-

o n i h mr e ž a i s i s t ema

prevencijom, otkrivanjem i

adekvatnim odgovorima na

sajber napade.

Kako se navodi, kako bi Crna

Gora adekvatno odgovorila vi-

sokotehnološkom kriminalu

neophodno je preduzeti više

organizacionih, administra-

tivnih i tehničkihmjera i una-

prijeditirazmjenupodatakasa

državama iz okruženja.

- Jačanje nadležnosti i kapaci-

teta Specijalnog tužilaštva za

borbu protiv visokotehnološ-

kog kriminala i potpisivanje

sporazuma o međusobnoj sa-

radnji između privatnog i jav-

nogsektorapredstavljajuneke

odključnihprioriteta unared-

nom periodu - navodi se u do-

kumentu.

K.J.

PODGORICA

Ljudskapra-

va čine srždemokratskog

društva i svihnjegovihprinci-

pa i akonepostoji uzajamno

uvažavanje i prihvatanje ra-

zličitostimeđu ljudimane

može seostvariti napredak,

ocijenio je izvršni direktor

LGBTforuma ,,Progres“

DžonBarac.

On je, kako prenosi portal

RTCG, rekao da je Crna Gora,

kao jedna od zemalja koja je na

putu pristupanja Evropskoj

uniji, preuzela značajne obave-

ze u oblastima vladavine prava,

društvenih reformi, ljudskih

prava, zaštite životne sredine i

slično.

VRIJEDNOSTI

Sve ove kategorije, kako je na-

veo Barac, čine temelje na koji-

ma počiva porodica evropskih

naroda –EU.

- Od svih njih, najznačajnije je

poštovanje ljudskih prava, jer

upravo ona čine srž demokrat-

skog društva i svih njegovih

principa. Ukoliko ne postoji

uzajamno uvažavanje i prihva-

tanje različitostimeđu ljudima,

ne može ni da postoji demo-

kratski napredak društva kao

takvog - ocijenio jeBarac.

Kada se u Crnoj Gori govori o

ljudskim pravima, prema nje-

govim riječima, primarno se

misli na manjinske grupacije i

poštovanje njihovih ljudskih

prava.

- Kada se govori omanjinama u

Crnoj Gori i ugroženosti ljud-

skih prava, neizostavno je po-

menuti one zajednice koje zai-

s t a t r pe na j ve ć i s t epen

obespravljenosti i sveukupne

diskriminacije – LGBTIQ oso-

be, osobe sa invaliditetom i Ro-

me. Nažalost, iz godine u godi-

nu se bilježi spor napredak u

oblastizaštiteipoštovanjaljud-

skih prava ovih zajednica, te

velikiproblemisakojimaseone

suočavaju - istakao jeBarac.

On je kazao da je napredak u

oblasti ljudskih prava LGBTIQ

osoba spor i iziskuje veliki na-

por, ali da postoji.

Barac je rekaodau javnomi po-

litičkomdiskursuLGBTIQoso-

be „nijesupostojale“ i da su bile

nešto „poremećeno“ i „nenor-

malno“ u svijesti naroda.

PROBLEMI

- Danas predstavnici LGBTIQ

zajednice jasno i glasno govore

onašimproblemima i realnosti

u kojoj živimo. Dok smo prije

deceniju trpjeli nasilje od onih

koji treba da nas štite, danas je

policija jedanodnajvećih save-

znikaLGBTIQpokretauCrnoj

Gori - istakao je on.

Kazao jedanakondeset godina

CrnaGoraimajakzakonodavni

okvir u oblasti zaštite ljudskih

pravaLGBTIQosoba,dajepre-

uzelajasneobavezezadaljepo-

boljšanje kvaliteta života

LGBTIQ zajednice, i da je ta

zajednica dobila podršku i

predsjednika Vlade Duška

Markovića.

Barac je rekao da sada strpljivo

čekajuda zakonprođe kroz sve

neophodne odbore u Vladi i

Skupštini, kako bi se do kraja

godine našao pred crnogor-

skimposlanicima na razmatra-

nje.

Istakao je i da će zakonprvi put

dauspostaviokvirpravnogpre-

poznavanjaljudskihpravaisto-

polnihpartnera uCrnoj Gori.

- Ovaj pravni okvir je daleko od

idealnog i onoga što supostoje-

ći pravni okviri u Zapadnoj

Evropi, ali za crnogorske prili-

kepredstavljaznačajaniskorak

naprijed. Zakonom se stvara

temelj za dalje unapređenje

kvaliteta života i zaštitu ljud-

skihpravaLGBTIQosobauCr-

noj Gori, tako da je on svakako

značajan momenat u tom pro-

cesu - zaključio jeBarac.

K.J.

UCG: Konkurs za treći

upisni rokuutorak

Prijedlog strategije nacionalne bezbjednosti

Skupština bi trebalo da razmatra u oktobru

Jačanjem

kapaciteta

protiv

terorizma

Direktor LGBT foruma „Progres“ Džon Barac o položajumanjina

Bezprihvatanja

različitosti

nemanapretka

Pravo prijave na konkurs

za upis ima crnogorski

državljanin i stranac, u

skladu sa zakonom, koji

je stekao odgovarajuću

kvali kaciju IV1 pod-

nivoa nacionalnog

okvira kvali kacija

Pravni okvir je daleko

od idealnog i onoga što

supostojeći pravni ok-

viri u Zapadnoj Evropi,

ali za crnogorske prilike

predstavlja značajan

iskorak naprijed

Barac je rekao da u javnom i političkom

diskursu LGBTIQ osobe „nijesu postojale“

i da su bile nešto „poremećeno“ i

„nenormalno“ u svijesti naroda

DžonBarac