Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Društvo

U Specijalnoj bolnici „Kodra“ građani mogu da se liječe preko Fonda zdravstva

Zagodinu i poviše

od4.500operacija

Pacijenti kod izabranog ljekaramogu

da odaberu da li žele da se liječe u

Kliničkomcentru Crne Gore ili u

„Kodri“. Obaveza je izabranog ljekara

da pacijentu da uput za ustanovu

u kojoj želi da se liječi - naglasila

jemedicinska direktorica u prvoj

privatnoj zdravstvenoj klinici u našoj

državi dr Dragica Perović-Ivanović

Dr Dragica Perović-Iva-

nović podsjeća da su u

„Kodri“ otvorili i Centar za

hiperbaričnumedicinu,

koji je jedini ove vrste u

našoj državi.

- To je prva profesionalna

medicinska komora sa

svimneophodnim serti-

fikatima, u kojoj ima 10

mjesta. Izgradila je kompa-

nija HAUX, koja se smatra

najboljim svjetskimproi-

zvođačemhiperbaričnih

komora – istakla je ona.

Prva

hiperbarična

komorau

CrnojGori

DrDragicaPerović-Ivanović

VRHUNSKI DOKTORINAUSLUZI:

Specijalnabolnica „Kodra“

PODGORICA

–USpecijal-

noj bolnici „Kodra“ od

umrežavanjau javni zdrav-

stveni sistem1. januara

prošle godineobavljeno je

višeod4.500operacija iz

oblasti urologije, hirurgije,

ortopedije i oftamologije -

kazala je zaPobjedumedi-

cinskadirektoricauprvoj

privatnoj zdravstvenoj kli-

nici unašoj državi drDragi-

caPerović-Ivanović.

Umrežavanjem „Kodre“ se,

prema njenim riječima, posti-

gao cilj, a to je da pacijenti do-

biju bržu, dostupniju i kvali-

tetniju zdravstvenuuslugu.

UpUt

- Iskustvo i podaci pokazali su

da se, pored toga, dobila i jefti-

nija zdravstvena usluga, jer

više nema potrebe da se paci-

jenti, iz oblasti za koje je

„Kodra“ umrežena, upućujuu

inostranstvo i plaćaju usluge

po većim cijenama – naglasila

jePerović-Ivanović.

Vlada je umaju 2016. donijela

Kako bi spremno dočekali ulazak umrežu

javnog zdravstva, zbog povećanja broja paci-

jenata, proširili su kapacitete i „Kodra“ sada,

kako je kazala Perović-Ivanović, zdravstvene

usluge pruža na prostoru od 5.000metara

kvadratnih.

- Bolnica je uređena po svim svjetskimmedi-

cinskim standardima, opremljena je najsa-

vremenijomopremom vrhunske tehnologije,

a angažovani su eminentni stručnjaci iz svih

oblasti – naglasila je medicinska direktorica.

Raspolažu, kako je navela, dovoljnimbrojem

kreveta da se isprati i znatno veći broj ope-

racija.

- Pacijenti se ne zadržavaju dugo u bolnici.

Kompletna preoperativna dijagnostika i pri-

prema se završava ambulantno. Pacijent se u

bolnicu prima dan prije planirane operacije,

potpuno pripremljen. S obziromna to da se

najveći broj operacija završava laparoskop-

ski, postoperativni tok je znatno kraći i lakši

za pacijenta, koji se u prosjeku zadržava dva

do tri dana – objasnila je ona.

Pacijentiostajunajvišetridana

odlukudase„Kodra“umrežiu

sistem javnog zdravstva, a pa-

cijenti mogu kod izabranog

ljekaradaodaberuda li želeda

se liječe u Kliničkom centru

CrneGore ili uovoj zdravstve-

noj ustanovi. Obaveza je iza-

branog ljekara da, kaže naša

sagovornica, pacijentu da

uput za ustanovu u kojoj želi

da se liječi.

- Oblasti u kojima smo umre-

ženi su hirurgija, urologija,

oftamologija, dio ortopedije

(proteze kuka i koljena), hi-

perbarična komora, kao i

vantjelesnaoplodnja–rekla je

ona.

Podgoričani, Danilovgrađani i

Kolašinciimajumogućnostiz-

bora da se i na sekundarnom i

tercijarnom nivou liječe u

„Kodri“,dokizostalihgradova

pacijenti imaju tu mogućnost

samo za bolničko liječenje

(tercijarni nivo).

- Umrežavanjem „Kodre“ pa-

cijenti su dobili visokostruč-

nu, visokoprofesionalnu, brzu

i dostupnu uslugu na teret

svog zdravstvenog osiguranja

– istakla je naša sagovornica.

StrUčnjaci

Iz oblaste urologije, ističe, ne

postojeintervencijekojesera-

de u svijetu, a da se ne rade i u

„Kodri“.

- Kao ni iz oblasti grudne i di-

gestivne hirurgije i oftamolo-

gije. Praktično ne postoji ope-

racija iz tih oblasti koja se kod

nas ne radi, a sve to pacijenti

mogu ostvariti preko uputa –

dodala jePerović-Ivanović.

Pacijenti u „Kodru“ dolaze za

manjeoperativnezahvate, ali i

za one najveće.

-Zbog ‘velikih’ operacijapaci-

jenti su uglavnom morali da

iduvanCrneGore. Sadnemo-

raju, jer ih operišemo ovdje, a

dolaze i vrhunski stručnjaci

kod kojih su naši građani išli u

druge države – rekla je naša

sagovornica.

Umrežavanjem „Kodre“, po-

novila je ona, na dobitku su i

građani i država koja više ne

moradaplaća liječenjepacije-

nata u inostranstvu.

- Ne samo što su veliki putni

troškovi, nego što se vani ope-

racije naplaćaju znatno sku-

plje nego kod nas, odnosno u

„Kodri“ fakturišemo sve po

cjenovniku Fonda za zdrav-

stvo, dok se za inostranstvo

plaćaponjihovomcjenovniku

–pojasnila je ona.

U „Kodri“ je stalno zaposleno

40 ljekara specijalista i su-

bspecijalista, naša sagovorni-

cadodaje,vrhunskihstručnja-

ka u svojoj oblasti, kao i

desetak eminentnih ljekara iz

inostranstva.

- I doktori sa strane praktično

kao da su stalno zaposleni, jer

imaju veliki broj operacija i tu

su svakog mjeseca, određen

broj dana – kazala je Perović-

Ivanović.

Angažovanje ljekara sa strane

je značajno i za domaće ljeka-

re i specijalizante posebno jer

imajuprilikudaučeodvrhun-

skih stručnjaka.

- Našim ljekarima je dozvolje-

nodaposmatrajuiučestvujuu

svim operacijama koje oni

izvode, što im je prilika da se

specijalizuju i uče – rekla je

ona.

Saradnjom sa Kliničkim cen-

tromsu veoma zadovoljni.

- Mi i oni jedini pružamo se-

kundarnu i tercijarnu zdrav-

stvenu zaštitu, što znači da

smo na istom poslu i zadatku,

dio istog sistema, pa je nor-

malnodatoudruženimsnaga-

ma i radimo – zaključila je Pe-

rović-Ivanović.

j.BEHarOViĆ

Incident na divljoj plaži Ratac, kod Bara, policija nasilnika identifikovala odmah nakon prijave

Danilovgrađaninnaplaži brutalno

napaonovinarkuMilicuMinić

PODGORICA

-Danilovgra-

đaninGoranKaluđerović ju-

če jepuštenda sebrani sa

slobodenakon što jeubar-

skomCentrubezbjednosti

proveo tri dana zbogbrutal-

nog fizičkognapadana

urednicu i novinarkuporta-

laStandard i A1 televizije,

MilicuMinić.

Anteni Mpotvrdili su u poli-

ciji da je on uhapšen u utorak

poslijepodne, dva sata nakon

što jeMinić i zvaničnopodni-

jela krivičnu prijavu protiv, u

tom trenutku, nepoznate

osobe.

Minić je, kako je saopštila,

provodila odmor u Boki Ko-

torskoj, a u nedjelju 19. avgu-

stajesaprijateljemoko11uju-

tru pošla na drugu stranu

obale, na divlju barsku plažu

Ratac. Oko 14 sati, navela je

ona, naplažu je stigaomuška-

rac koji je na svoj suncobran

zakačiozvučniksakogaseču-

la veoma glasnamuzika.

Minićjepošladonjegailjuba-

zno ga zamolila da smanji

zvuk, što je on, u tom trenut-

ku, bez većeg negodovanja i

učinio. Ubrzo nakon toga,

opet je pojačao muziku i to je

trajalonaredna tri i po sata.

- Oko 17.30, do ovog mladića

pošao jemoj prijatelj snamje-

rom da ga ponovo zamoli da

utiša.Muškarac jenakon toga

ustao i počeo da ga psuje i vri-

jeđa, a onda se okrenuo i pre-

ma meni i iz daljine, bez ika-

kvog razloga, verbalno me

napao–kazala jeMinić.

Odgovorila mu je da mu neće

uzvratiti istommjerom, jer joj

to nijemanir, već da ćemobil-

nim telefonom snimiti njego-

vo ponašanje kako bi ga prija-

vila policiji.

Kada je vidio da je uzela tele-

fon, on je, kako je ispričala, po-

čeo da trči ka njoj. Prvo je ga-

đao kamenom, a onda i fizički

nasrnuo na nju. Kada joj je

oteo telefon, počeo je da bježi,

ali ga je stigao prijatelj Milice

Minić i uzeomu telefon.

Minić je pomoć ukazivana u

barskoj bolnici nekoliko sati.

Konstatovana joj je povreda

ruke i posjekotina odnekoliko

centimetara na boku.

Nasilnika nije prijavila iste ve-

čeri, iako su policajci uzeli

izjavuodnjeubolnici, već jeto

učinila poslije dva dana kada

je njeno stanje bilo stabilno.

Napadačjeuhapšenistenoćiu

Podgorici, nakon čega je spro-

vedenuBar.

Goran Kaluđerović radi kao

konobar u jednom od podgo-

ričkih lokala.

- Isprva nijesambila zaintere-

sovana da ga prijavljujem, jer

mi jeprioritetbilomojezdrav-

lje i nijemi napametpadaloda

se bavim birokratijom i šetam

po policijskim stanicama, ali

kad samdošla sebi i kadami je

doglave ‘doputovalo’ daveć 10

godina, gotovo svakodnevno, i

sama izvještavam o nasilnici-

ma koji u policijskim saopšte-

njima ostaju sakriveni iza ini-

cijala, pa ihzaboravljamobrže

- bolje, do neke naredne žrtve,

vjerujemda je red da, sa svoje

pozicije, bezstrahaododmaz-

de, pokažem sliku i glasno ka-

žem: ‘Ovo je čovjek koji me je

napao’. Ovo je moja dužnost,

posebno imajući uvidudaono

što se meni desilo nije ni naj-

manji djelić svega što i žene (i

muškarci) trpe svakog sata u

našoj Crnoj Gori – navela je

Minić u svoj izjavi i pozvala

sve one koji trpe nasilje da na-

silnike prijave policiji.

K.K.

Nevladine organizacije LGBT forumProgres

i LGBTIQ Socijalni centar osudili du napad

na Milicu Minić, ističući da joj pružaju „punu

javnu podršku“.

- Na nadležne institucije apelujemo da efi-

kasno i odgovorno rade svoj posao, kako bi

počinlac ovog gnusnog napada odgovarao

pred licempravde i zakonom – saopštili su,

pored ostalog, iz ove dvije organizacije.

Osuda

MilicaMinić