Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Društvo

POBJEDA SAZNAJE:

Kosovo - ključna tema avgustovskog zasijedanja Sinoda SPC

I CrnaGorana

dnevnomredu

Pred vladikama će

se naći i takozvani

„izvještaj o

teškompoložaju

srpskog naroda

i Mitropolije

crnogorsko-

primorske Srpske

pravoslavne crkve

u Crnoj Gori“

PODGORICA

-Kao što se i

očekivalo, Kosovoćebiti

glavna tema zasijedanjaSi-

nodaSrpskepravoslavne cr-

kve, koje ćepočeti 30. avgu-

sta, apremaPobjedinim

saznanjima, zbogniza (ne)

predvidivihokolnosti koje

bimogleuticati nadefinisa-

njekonačnih stavovavladi-

ka, još se tačnone znakada

će zasijedanjebiti završeno.

Jedna od realnihpretpostavki

je da se poslije dva ili tri dana

zasijedanje prekine i nastavi

kada patrijarh i članovi Sino-

da budu detaljno upoznati sa

sadržinom govora predsjed-

nika Srbije Aleksandra Vuči-

ća, najavljenog za 9. septem-

bar, u sjevernom (srpskom)

dijeluKosovskeMitrovice.

DVAKONCEPTA

Tada bi, kako sada stvari stoje,

trebalo da se razjasne makar

neke od magistralnih dilema

vezanihzabudućnostsrpskog

naroda u nekadašnjoj južnoj

pokrajini, a posebno suština

kontroverznog koncepta raz-

graničenja sa Albancima, če-

mu se, do sada veoma uticajni

krem pravoslavnog klera

energično protivi i doživljava

ga kao faktičko priznanje ne-

zavisne državeKosovo.

Izvori našeg lista, dobroupu-

ćeni u metodologiju rada cr-

kvenih tijela SPC, ne isklju-

čuju ni znatno radikalniju,

navodno preventivnu (re)

akcijuvladika.Mogućnostda

seodlučena javnosaopštava-

nje zaključaka Sinoda, utvr-

Sveti SinodSPC

Prema izvorima našeg lista Sinod Srpske pravoslavne crkve

trebalo bi da se odredi i prema sve učestalijim i beskompro-

misnijim verbalnimnapadima na igumana manastira Deča-

ni, monaha Save Janjića, koji se od samog početka protivi

podjeli Kosova i razgraničenju sa Albancima. Satanizaciji su

se, pored političara sa izborne Srpske liste (pod apsolutnom

kontrolomBeograda), zdušno pridružilli brojni „pinkovi“ i

Sarapini analitičari, penzionisani o iciri, KOS-ovci, istoričari i

šampioni merkantilnog novinarstva, poput vlasnika i ured-

nika Informera, Srpskog telegrafa, Alo, tzv. Srećne televizije

i tako redom…

Prema zamišljenom scenariju, završni udarac trebalo bi da

se desi peticiijom kojom „vjerni srpski narod sa Kosova“

zahtijeva od Sinoda hitnu smjenu (?!) igumana Janjića koji,

kako pišu autori peticije, „nije dostojanmonaške rize“…

PeticijomnaJanjića

đenih prije i bez obzira na sa-

držajpredsjedničkoggovorai

time pokušaju da jasnije i

konsekventnije usmjere od-

nos što većeg dijela vjeruju-

ćeg srpskog naroda na Koso-

v u p r ema j e d n om o d

najdelikatnijih istorijskih,

državnih, političkih i, iznad

svega - emotivnih pitanja go-

tovo svihgeneracijaSrba, po-

čev od 1389. godine.

ČEMERNI DUH

No, za koju se god varijantu

reakcija u vezi kosovskog

čvora odlučili, i kako god taj

dio priče bio okončan, pred

vladikama će se naći i tako-

zvani „izvještaj o teškom po-

ložaju srpskog naroda i Mi-

t r o p o l i j e c r n o g o r s k o

-primorskeSrpskepravoslav-

ne crkve u Crnoj Gori“?! U

njemu će, doduše, biti izo-

stavljena „bezumna i zlomi-

sana“ocjenapatrijarhaIrine-

ja, da im je gore no što je bilo

SrbimauPavelićevoj,fašistič-

koj Nezavisnoj DržaviHrvat-

skoj, ali čemerni duh poruke

ostaće jednako šokantan i

uznemirujući.

Da li će se, u međuvremenu,

makardiovladikaodvažitipa

ozbiljnije i glasnije upozoriti

takozvano tvrdo vladičansko

jezgro na posljedice takvih i

sličniihmetodaodbraneSrba

i svesrpskih nacionalnih in-

teresa, teško jepretpostaviiti,

a da se na iskustvima iz deve-

desetih i početka dvijehilja-

ditih ima štonaučiti - ima!

R. TOMIĆ

ištu nanose ogromnu štetu čitavoj državi

ija

svih

imed

Radule Miljanić je naveo

da su prošle godine

inspektori pronašli oko

3.000 kilograma meda

najgore kategorije i kva-

liteta koji je sličan kine-

skom, a da je čovjek koji

ga je prodavao želio da se

učlani u Savez pčelarskih

organizacija Crne Gore.

- Došao je iz Vojvodine i u

Zeti je napravio prostor za

pakovanje meda. Dovozio

je med preko Albanije i

Tuzi i oko 1,8 eura je bila

njegova realna cijena. On

je lošeg kvaliteta, ali ga je

prodavao kao da je najbo-

lji. Stavio je etiketu na kojoj

je pisalo da je to poizvod

iz Crne Gore i prodavao ga

je najvećimmarketima u

našoj zemlji. Tražio je čak

da se učlani u Savez i da

radimo zajedno, ali ga je

srećom inspekcija pronaš-

la i zabranila mu prodaju

- rekao je Miljanić.

Prevarant

tražioda

sepridruži

pčelarima

-Nasvjetskojberzi čakvišeod

50odstomedajefalisifikat.To

je zapanjujući rezultat, jer su

falsifikovani porijeklo, sastav

ali i načinna koji se pčele štite

od bolesti. Smatram da ovaj

problem nije nerješiv. Počeli

smo zajedničku borbu - ističe

Miljanić.

Prema njegovim riječima,

najveći problem je to što se

medlakošvercujeištonekada

ni stručnjaci ne mogu „golim

okom“daprepoznajuda li jeu

pitanju falisfikat.

- Majstori šverca su se izvje-

štiliikoristeraznemetodeko-

jenebistemogli ni dazamisli-

te samo da bi zaradi l i .

Nažalost, jedini pravi i sigurni

način koji garantuje da li je

med pravi ili nije je da ga pro-

vjerite u laboratorijama koje

sudobroopremljene i gdje ra-

di stručni kadar –pričaMilja-

nić.

U organizaciji na čijem je

čelu,kakokaženijesuimali

nekog ko je kažnjen zbog

prodaje meda lošeg kvali-

teta, aspremajusedanabave

i opremu za pakovanje i tako

unaprijede proizvodnju.

- Taj med bio bi ispitivan i

imao bi etiketu i dobro pako-

vanje.Namajeprirodamnogo

podarila, imamomnogobilja-

ka zahvaljujući kojima jepro-

izvod tako dobar. Imali smo

ponudu iz Ujedinjenih Arap-

skih Emirata da izvozimo

med, ali to možemo tek kada

budemo imali prave uslove, a

to su ambalaža, istraživanje,

analiza i kad budemo sigurni

da nema lažnjaka - istakao je

Miljanić.

Ako imamo prednost kada su

prirodni uslovi u pitanju, po-

ručuje naš sagovornik, onda

samo treba da se potrudimo

da još sredimo tehničke pro-

bleme i da imamo benefite od

pčelarstva.

- Nestankom pčela čovječan-

svo nestaje za četiri godine i

to znači da pčele moramo da

čuvamo.Tonesmijemodaza-

boravimo - zaključio jeMilja-

nić.

K.JANKOVIĆ

Fondacija „Budi human“

Pomoćpotrebna

Ivi Dragojević

PODGORICA

–Četvorogodišnjoj IviDragojević

utvrđen jeusporenpsihomotorni razvoj i već se

liječi uSlovačkoj, a zanastavak liječenjapotreb-

na jepomoćkojudonatorimogi uputiti SMS-

om, trebadaupišubroj 21 i pošaljuna 14543.

- Iva je sa 15mjeseci počela samostalnoda sjedi, a sa

18daseuspravlja.Sadanehoda,negovori,nekoristi

ruke, ali je uporna i puna ljubavi. Iva je proteklog

mjeseca bila vrijedna, vježbala je i prošla terpije u

Rehabilitacionom centru Renona u Slovačkoj koje

su joj pomogle - navodi se u saopštenju Fondacije

„Budi human“.

Kako bi nastavila da napreduje, neophodno je da

redovno odlazi na rehabilitacije.

- Ivini roditelji nijesu u mogućnosti da nastave sa

samostalnim finanasiranjemdaljeg liječenja, pa im

je potrebna naša pomoć - ističu iz fondacije.

OsimSMS-om, pomoć semože uplatiti i na žiro ra-

č u n 5 2 0 - 3 8 8 2 8 - 8 8 i l i d e v i z n i r a č u n

5 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 8 8 2 0 3 3 . I B A N b r o j :

ME25520042000000882033.

Uz podršku ove fondacije pomoć se traži za još

osmoro oboljele djece.

R.D.

Fakultet za sport i zičko vaspitanje UCG

Na tri specijalistička

programa imamjesta

za stotinustudenata

PODGORICA

- Fakultet

za sport i fizičkovaspita-

njeUniverzitetaCrneGo-

rekoji senalazi uNikšiću

početkomseptembra

oglasiće 100 slobodnih

mjestana tri specijalistič-

ka studijskaprograma.

Kako je saopšteno iz UCG,

na akademskomstudijskom

programu Fizička kultura

biće upisano 40 studenata

koji će se finansirati iz

budžeta.

Rukovodilac studijskih pro-

grama Milovan Ljubojević

kazao je da na studijskim

programima, Sport i fitnes i

Sportski menadžment ima

mjesta za po 30 studenata.

Pravo upisa na Sport i fitnes

imaju svršeni studenti sa

180ECTS koji suprethodno

završili studije za sportskog

trenera ili sportskognovina-

ra.

- Na studijski program

Sportski menadžment mo-

gu se upisati studenti koji su

prethodno završili te studij-

ske programe, ali i oni koju

su ostvarili bečelor diplomu

na Ekonomskom fakultetu

ili Fakultetuza turizam–pi-

še u saopštenju.

R.D.

VesnaDaković