Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Društvo

Iz Saveza pčelarskih organizacija upozoravaju da falsi kati na crnogorskom tr

PODGORICA

–Pčelari uCr-

noj Gori nemoguupotpuno-

sti da se zaštiteod trgovaca

koji na tržištunaše zemlje

prodaju lažnimed, obmanju-

jupotrošače i praveveliku

štetučitavoj državi –ocije-

nio jeurazgovoruzaPobje-

dupredsjednikSavezapče-

larskihorganizacijaCrne

GoreRaduleMiljanić.

Organizacija na čijem je čelu,

saMinistarstvompoljoprivre-

de i Upravom za bezbjednost

hrane, veterinu i fitosanitarne

poslove radi sve da „stane na

put“ ljudima koji prodaju ne-

kvalitetnemješavinekaomedi

na taj način urušavaju ugled

pčelarima uCrnoj Gori.

PREVARA

U posljednjem izvještaju

Uprave za bezbjednost hrane

navedeno je da su inspektori

van prometa stavili i ocijenili

nebezbjednim 75 kilograma

meda, 18 kilograma orašastih

plodova umedu i 32 litarama-

slinovog ulja, a laboratorijski

rezultati pokazali su da je

određenakoličinakojusupro-

davali kao med, zapravo „fali-

sifikat“, jer je u pitanju bio gu-

sti, šećerni sirup.

-Šećernisirupkojisuprodava-

li trgovci koje je uhvatila in-

spekcija žele lako da dođu do

zaradekoja jenepoštena i opa-

sna, jer su kaomed predstavili

nešto što nema ljekovito dej-

stvomeda.Onipravesirup,od-

nosno slad i to se ni u komslu-

čaju ne može nazvati medom,

tosepravi odšećerasamaslač-

kom, borovim iglicama, doda-

ju se arome koje je lakonaći na

tržištiu. Nažalost, toga ima

mnogo na prometnimmjesti-

makaoštosuraskrsnice, oni to

prodaju pored puta ili pored

vjerskih objekata, uglavnomu

Ja samza

rigorozne

mjere. Moramo

se izdvojiti mi

pošteni pčelari

od onih koji to

nijesu – poručio

je predsjednik

Saveza pčelarskih

organizacija Crne

Gore Radule

Miljanić

Miljanić: Inspek

daobjavi imena

koji prodaju laž

Na pitanje kako kupac da prepozna pravi

med, Radule Miljanić kaže da je jedna od najsi-

gurnijihmetoda polenov prah.

- Najsigurnija metoda porijekla meda je pole-

nov prah. Ipak, ima švercera koji melju pole-

nov prah i ubacuju ga umed koji nije pravi i

tako ga prodaju po visokim cijenama - upozo-

rava on.

Naš sagovornik kaže da se pravi medmora

ušećeriti i to od vrha do dna.

- Ako je umedu veći procenat polenovog

praha, onda se on brzo šećeri. To je karakte-

ristično za livadski med. Pravi med treba da

se ravnomjerno kristališe. Možete ga testirati

tako što podignete kašiku, a nit treba dugo da

pada, bez kidanja - priča Miljanić.

Dodaje i da se uveče na papir može kanuti

mala količina proizvoda, a ako je pravi ne

treba da „probije“ papir do ujutro.

Upozorava da pčelinji proizvod ne smije da

stoji na suncu i da na temperaturi većoj od 45

stepeni on postaje štetan.

- Potrošači med ne treba da kupuju kod bilo

koga, niti kod ljudi koji prodaju na ulici. Sve

metode za prepoznavanje koje samnabrojao

su nepouzdane, jer je tehnologija napredo-

vala, a provjera je jako teška - upozorava

Miljanić.

Kako

prepoznati

lažnjake

toku turističke sezone - poja-

snio jeMiljanić.

Imanade, kakokaže, daseovaj

problem riješi, ali će pčelari-

ma trebati vremena i pomoći

od države, koju, kaže, za sada

imaju.

- U zajedničkim akcijama ra-

dimo sve da nađemo najbolja

rješenja i da se ovom proble-

mu suprotstavimo. Pčelarima,

potrošačima, ali ni čitavoj dr-

žavi ne ideuprilogonoštoseu

posljednje vrijeme dešava na

tržištu, a to je da je više onih

koji falisifikujumed. Ja samza

rigorozne mjere, a to je da in-

spekcija objavi imena svih

onih koje uhvati da prodaju

lažnjake,jersemoramoizdvo-

jiti mi pošteni od onih koji to

nijesu– istakao jeMiljanić.

PROVJERA

Smatra da inspekcijske i ca-

rinske službe rade sve što je u

njihovoj moći da spriječe

šverceremeda, ali da je to jako

težak posao jer su „prevaranti

prilično vješti“.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Konkurs zaupis brucoša

PODGORICA

- Fakultet za

crnogorski jezik i književ-

nost raspisao jekonkurs za

upis naprvugodinuosnov-

nihakademskihčetvorogo-

dišnjih studija (240ETCS)

za studijsku2018/2019.

Prijave za konkurs podnose se

29, 30. i 31. od 10 do 14 sati u

prostorijamaFakulteta.

Pravo prijave na konkurs za

upis imaju kandidati sa zavr-

šenimčetvorogodišnjimsred-

njimobrazovanjem.

Uz prijavu za upis, kandidati

podnose ova dokumenta: ori-

ginalna svjedočanstva o zavr-

šenome prvom, drugom, tre-

ćem i četvrtom razredu

srednjeg obrazovanja, origi-

nalnu diplomu o položenom

maturskom/stručnom ispitu

koji se polaže eksterno, ličnu

kartu ili kopiju izvoda iz ma-

tične knjige rođenih, ovjerenu

kopiju diplome „Luča“ ili njoj

ekvivalentne diplome, ako je

kandidat ima.

- Kandidati koji nijesu imali

eksterni maturski, odnosno

stručni ispit,mogupolagati te-

stove iz crnogorskoga – srp-

skoga, bosanskoga i hrvatsko-

ga jezika i književnosti te iz

stranoga jezika, čime stiču

mogućnost da ostvare ekviva-

lentan broj bodova kao kandi-

dati koji su stručni ispit pola-

gali eksterno. Polaganje

testova iz ta dva predmeta, za

zainteresovane kandidate, bi-

ćeodržano 1. septembra. Uav-

gustovskome upisnom roku

biće upisana 23 studenata koji

se finansiraju iz budžeta Crne

Gore. Rezultati konkursa biće

objavljeni na oglasnoj tabli i

sajtu Fakulteta 3. septembra -

saopšteno je izFCJK.

Upis kandidata obaviće se 5.

septembra.

R.D.

ZgradaFakultetazacrnogorski jezik i književnost

Ministarstvo unutrašnjih poslova

ZgradaMinistarstvaunutrašnjihposlova

Zapet godina 1.097

građana seodreklo

našegdržavljanstva

PODGORICA

-Uproteklih

pet godinadržavljanstvaCr-

neGoreodreklo se 1.097

osoba, saopšteno jeCdM-u

izMinistarstvaunutrašnjih

poslovaCrneGore.

-Na osnovu ličnog zahtjeva za

otpust iz crnogorskog držav-

ljanstva, u periodu od 23. av-

gusta2013. godinedo23. avgu-

sta 2018. godine, ukupno je

1.097 osoba izgubilo crnogor-

sko državljanstvo – saopštili

su izMUP-a.

Prema podacima ovog vladi-

nog resora, najviše građana iz

knjige državljana se ispisalo

prošle godine.

- Za navedeni period, najviše

zahtjeva za otpust iz crnogor-

skog državljanstva riješeno je

u2017. godini, i toza236osoba

- kazali su izMUP-a.

Takse koje se moraju platiti u

proceduri odricanja držav-

ljanstva su 305 eura.

- Shodno Zakonu o admini-

strativnimtaksama,zazahtjev

za otpust iz crnogorskog dr-

žavljanstva naplaćuje se ad-

minstrativnataksauiznosuod

pet eura, dok je za rješenje o

otpustu iz crnogorskogdržav-

ljanstvaneophodnoplatiti ad-

ministrativnu taksu u iznosu

od 300 eura. Naplata admini-

strativnih taksi prilikom pod-

nošenja zahtjeva za otpust iz

crnogorskog državljanstva,

prekodiplomatskog ili konzu-

larnog predstavništva u ino-

stranstvu (konzularnih taksi),

obavlja se shodno tarifnim

brojevima 148, 149,150 i 160

Zakona o administrativnim

taksama - objašnjavaju iz

MUP-a. U postupku odrica-

nja, građani nijesu dužni da

kažurazlogezaotpust izcrno-

gorskog državljanstva.

- Crnogorsko državljanstvo

gubi se, po zahtjevu crnogor-

skog državljanina, otpustom,

u skladu sa članom20Zakona

o crnogorskomdržavljanstvu.

Otpust iz crnogorskog držav-

ljanstvamože sedati osobi ko-

ja je podnijela zahtjev za ot-

pust i ako ispunjava sljedeće

uslove: da jenavršila18godina

života, da ima drugo držav-

ljanstvo ili dokazdaćebiti pri-

mljena u državljanstvo druge

države i da stvarno boravi na

teritoriji druge države - objaš-

njavajuuMUP-u.

Zahtjev za otpust iz crnogor-

skog državljanstva podnosi se

nadležnom organu - područ-

nim jedinicama i filijalama

Ministarstva unutrašnjih po-

slova, lično ili preko puno-

moćnika, na propisanom

obrascu.

- Za osobu lišene poslovne

sposobnosti zahtjev podnosi

staralac. Izuzetno, zahtjev se

može podnijeti preko diplo-

matskog ili konzularnogpred-

stavništva, ako podnosilac za-

htjeva boravi na teritoriji

druge države. Nadležni organ

jeobavezandaodlukuogubit-

ku crnogorskog državljanstva

doneseurokuodjednegodine

od dana pokretanja postupka

- ističuuMUP-u.

R.D.

PODGORICA

–Uokviru

inicijative zaproširenje i in-

tegraciju, Udruženi istraži-

vački centar (JRC)Evrop-

skekomisijenudi plaćeno

putovanje i smještaj za istra-

živače i eksperte izAlbanije,

Bosne iHercegovine,Make-

donije, CrneGore, Srbije,

Kosova, Turske, Jermenije,

Gruzije,Moldavije iUkraji-

ne zaučešćenaSedmomgo-

dišnjemForumuStrategije

Evropskeunije zaDunavski

region.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva nauke, Forum se održava

od 18. do 19. oktobra u Sofiji

(Bugarska).

- Tema ovogodišnjeg Foruma

je razvoj turizma kao predu-

slovzaekonomski rast i terito-

rijalnu koheziju. Forum će se

baviti temama od posebnog

značaja za Dunavski region

kao što su očuvanje kulturnog

i istorijskog nasljeđa, nove

tehnologije i digitalizacija u

sektoru turizma, bezbjednost

u turizmu, unaprjeđenje sao-

braćajnih infrastruktura imo-

bilnost – saopštili su iz Mini-

starstva nauke.

Kako su naveli kriterijumi

JRC-a za podršku su: naučna i

profesionalnadostignuća(po-

sebno u vezi sa kulturom, tu-

rizmom, novim tehnologija-

maidigitalizacijomuturizmu,

bezbjednošću u turizmu, po-

vezivanjemtransportnihmre-

ža imobilnošću, regionalnimi

makroregionalnim rastom);

broj i kvalitet naučnih i struč-

nih publikacija; broj i kvalitet

projekata i aktivnosti (koji se

odnosenaDunavskimakrore-

gion) u kojima je podnosilac

prijave učestvovao ili i dalje

učestvuje.

Istraživači i eksperti najaka-

snije treba da se prijave do 6.

septembra.

R.D.

Poziv istraživačima

za forumuSofiji

Ministarstvo nauke

RaduleMiljanić