Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Kompanija HTP Vile Oliva regovala je na tekst

Pobjede ,,Malo ljudi za puno hotela“, koji je objavljen u četvrtak 23.

avgusta. Reagovanje prenosimo integralno.

- Shodno pozitivnim zakonskimpropisima HTP Vile Oliva je

tokom turističke sezone 2017. godine zapošljavala 118 zaposle-

nih, od čega 83 posredstvomAgencije za ustupanje zaposlenih

shodno članu 43a Zakona o radu. Stoga informacija da je HTP Vile

Oliva prošle godine imala 15 zaposlenih nije tačna. U ovom trenut-

ku, tokom turističke sezone 2018. u HTP Vile Oliva je zaposleno

127 radnika od kojih je 98 posredstvomAgencije za ustupanje

zaposlenih. Ostali navodi u tekstu koji se odnose na uspješnost

i pro itabilnost HTP Vile Oliva odgovaraju činjeničnom stanju –

kaže se u saopštenju kompanije. Prema zvaničnimpodacima ova

kompanija je na kraju prošle godine imala 15 stalno zaposlenih.

PODGORICA

-Akcionari Željezničke infrastrukture

(ŽICG) razmatraće 11. oktobra, na sjednici Skupštineodlu-

kuopokrićuakumuliranoggubitkapreduzeća.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine akcionara ŽICG je i od-

luka o smanjenju osnovnog kapitala kompanije, po osnovu po-

krića akumuliranog gubitka. Dioničari će razmatrati zaključak

o prenosu dijela imovine kompanije na državu, ali i izmjene

Statuta preduzeća.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva,

državi pripada 72,44odsto akcija kompanije.

S. P.

PODGORICA

- Institut za

crnumetalurgiju (ICM) za-

bilježio jenakrajudrugog

kvartala gubitakod213,24

hiljade eura, što je 1,5puta

višeuodnosuna isti period

prošle godine.

Prihodi kompanije na kraju

juna iznosili su 551,34 hiljade

eura i bili su 14,1 odsto manji

nego u uporednom periodu.

Rashodi su smanjeni 2,3 odsto

na 761,12hiljada eura. Troško-

vi zarada, naknada zarada i

ostali lični rashodi iznosili su

364,25 hiljada eura, amortiza-

cije i rezervisanja 144,31 hilja-

du, a materijala 86,28 hiljada

eura. Ostali poslovni rashodi

bili su 166,28 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na

kraju juna iznosila je6,78mili-

ona eura, što je 6,6 odsto ma-

nje nego u uporednom perio-

du. Akumulirani gubitak

iznosi 2,53 miliona eura, krat-

koročna rezervisanja i obave-

ze 764,72 hiljade, a dugoročna

156,02 hiljade eura. Odložene

poreskeobavezeiznose303,95

hiljadaeura.UICM-usudrža-

va i državni fondovi imaju 51

odsto kapitala.

S.P.

Poslovanje Instituta

za crnumetalurgiju u

drugomkvartalu

Uminusu

213 hiljada

Navodi kompanije HTP Vile Oliva

Tokomsezone

imali 118 radnika

U oktobru skupština akcionara ŽICG

Razmatraćepokriće

akumuliranoggubitka

PODGORICA

-Uovommo-

mentupostoji izraženo inte-

resovanje tri potencijalna

investitora zaprivatizaciju

Instituta ,,Dr SimoMiloše-

vić“ Igalo, koji sudostavili

pismoonamjerama Interna-

tional hotel properti limited

izEngleske,MiroslavMarić

iz Igala iKarloBocola, i ki-

neskakompanijaAfideau

saradnji sapartnerima izCr-

neGore i Bosne iHercegovi-

ne, navodi seuVladinom

planuprivatizacije.

Tenderska komisija je, kako se

navodiudokumentu,sasavjet-

nikom za privatizaciju – Hor-

vatHTL identifikovala nekoli-

ko otvorenih pitanja koje bi

trebaloriješitiprijeobjaveten-

derana

jesen.Na

tenderućena

prodaju biti ponuđeno 56,4

odsto državnih akcija u Insti-

tutu Igalo.

- Savjetnik za privatizaciju za-

grebački Horvat end Horvat

konsalting će ažurirati tender-

sku dokumentaciju, nakon či-

jeg usvajanja od strane Komi-

sije za privatizaciju, će biti

donijeta odluku o objavi ten-

dera – kaže se u planu privati-

zacije.

Ističe se da je planirano da se

ažuriranje tenderske doku-

mentacije sprovede do kraja

septembra, a u međuvremenu

radiće se na rješavanju otvore-

nih pitanja tako da bi se objava

tendera mogla očekivati na je-

sen.

Tenderskakomisijauprethod-

nom sazivu je sprovela četiri

tendera za prodaju akcijskog

kapitala Instituta. Međutim,

tenderi nijesu uspjeli. Posljed-

nji tender jerezultiraopotpisi-

vanjem kupoprodajnog ugo-

vora koji nije realizovan.

Portal Analitika

Uskoro tender za prodaju državnog paketa akcija Instituta Igalo

Pismoonamjerama

dostavila tri investitora

voće i povrće nije poskupilo ove godine

ve

lani

cima iz ove kategorije koji

zadovoljavajunaše standarde,

posebno kad je kvalitet u pita-

nju – tvrde predstavnici Do-

maće trgovine.

Za uvoz povrća i voće Crna

Gora je za prvih šest mjeseci

izdvojila 34 miliona eura, od-

nosno 8,2 odsto više u odnosu

na isti prošlogodišnji period.

KUPUS I KROMPIR

Jedan od najpoznatijih i naj-

većih crnogorskih proizvođa-

ča povrća Veselin Jovović iz

bjelopavlićkog sela Jelenak

naveojedajeovegodineneko-

likoproizvoda imaloznačajno

većecijeneuodnosunaprošlu

godinu, dok su cijene drugih

proizvodastagnirale, apojedi-

nih čak i bile upadu.

- Kupus i krompir su imali za-

vidnu cijenu ove godine, koja

je bila i do 50 odsto veća od

prošlogodišnje, tako da su

proizvođačibilizadovolj-

ni i lako su plasirali te

proizvode – kazao

je Jovović.

On smatra da je

ovih proizvoda

bilo manje na

tržištu jer su

zbog kišovite

zime i prolje-

ća ostvareni

manji prino-

si, što je uzro-

kovala veće ci-

jene kupusa i

krompira.

Prema njegovim

riječima cijena para-

dajza i paprika je bila na

prošlogodišnjem nivou,

dok jecijenakrastavcabilade-

setakprocenta veća.

- Blitva je značajno podbacila,

njena cijena je 50 odsto niža

od prošlogodišnje, jer su se

poljoprivrednici ove godine

vjerovatno značajno više

opredjelili za njenu proizvod-

nju, jer je prošle godine u

ovom periodu imala mnogo

boljucijenu - rekao je Jovović.

On navodi da je cijena lubeni-

ca iz rane proizvodnje bila na

prošlogodišnjemnivou.-Cije-

na lubenica izdrugogkasnijeg

ciklusa proizvodnje je značaj-

no bolja nego prošlogodišnja i

toza20do30odstoviše– ista-

kao je Jovović.

On je zadovoljan ovogodiš-

njom prodajom svojih proi-

zvodaidodajedasvakegodine

uvećavaproizvodnjuzapetdo

deset procenata.

- Moja prošlogodišnja proi-

zvodnja je iznosila milion ki-

lograma, a ovogodišnja je uve-

ćanaza50do100tona–izjavio

je Jovović.

On je naglasio da nije imao

problema sa plasmanom svo-

jihproizvoda.

- Proizvode plasiram u otku-

pni centar kompanije Voli, a

dio proizvodnjemi otkupljuju

i veletrgovačke firme sa pri-

morja. Zadovoljan sam sarad-

njom sa ovim trgovačkim lan-

cima i nemam problem sa

naplatom- istakao je Jovović.

Onsmatradaovegodineni ve-

ćina drugih proizvođača nije

imala problemsa prodajom.

- U suštini ove godine nije bilo

problema hiperprodukcije u

proizvodnji i nije došlo do za-

čepljenja na tržištu, tako da su

poljoprivrednici dosta lagano

prodavali proizvode– rekao je

Jovović.

Prema njegovim riječima se-

zona je malo kasnila, ali je u

posljednjihmjesec dana, kako

jekazao, primorje ,,progutalo“

mnogodomaćihpoljoprivred-

nihproizvoda.

- Ako produži turistička sezo-

na biće još bolje za nas poljo-

privredne proizvođače, jer

ogromanbroj turista treba na-

hraniti –kazao je Jovović.

Onjenaglasiodapostoje ipro-

izvođači koji teže plasiraju

svoje proizvode.

- To su oni proizvođači koji ne-

maju kontinuitet proizvodnje i

koji ne poznaju kupca. Za razli-

kuodnjih ja samsa svojompro-

izvodnjom svakog dana u godi-

ni na tržištu i imam dnevnu

komunikacijusakupcimaistal-

nomisetokomgodinesmjenju-

ju kulure i nemam zastoja u

prodaji –objasnio je Jovović.

On ostvaruje proizvodnju na

17.000 metara kvadratnih u

zaštićenom prostoru, ispod

plastenika i na 17 hektara na

otvorenom.

- Na otvorenom imamo dva ci-

klusa proizvodnje, u ranom

imamo zastupljene kupusnja-

če, krompir i lubenicu, a sadau

jesenjem ciklusu kompletne

površine su pretežno pod ku-

pusnjačama. Zasadili smo

200.000 struka kupusa, kelja,

karfiola, brokolija i tu se oče-

kuje dobar prinos jer su biljke

uzavidnojkondicijiiudobrom

stanju – naveo je Jovović i do-

dao da u drugom ciklusu ima i

nešto tikvica, i kasne lubenice.

On jekazaoda se90odstonje-

gove plasteničke proizvodnje

odnosi na 15-ak vrsta začin-

skog bilja.

- Svakodnevno tržištu isporu-

čimooko1.000korpicaraznog

začinskog bilja rukole, nane,

mente, mirođije, korijandera i

drugogbilja–rekaojeJovović.

On je naveo i da njegova poro-

dica ima i registrovani rasad-

nik u kojem proizvode rasade

za tržište i za sopstvenepotre-

be.

S. POPOVIĆ

Anketa

LjiljanaĐurišić, prodavac

Cijene su niže nego prošle godine, ali je manja prodaja.

Razlog za to je što ljudi sve više kupuju umarketima iako kva-

litet tamo i ovdje ne može da se uporedi. Većina proizvoda

je uvezena, ali na mom štandu domaća je lubenica, pipun i

grožđe.

DragoPopović, kupac

Smatramda je malo oscilacija u odnosu na prošlu godinu,

cijene su blago porasle. Imam svoju bašticu, ponešto od

povrća zasadim, pa na pijaci uglavom kupujem voće, banane,

jabuke, pipun. Kvalitet i nije neki ali nemamdrugog izbora.

FekoMuratović, kupac

Nema poskupljenja ove godine, pomommišljenju cijene su

pristupačne za većinu. Možda je skupo za penzionere koji

primajuminimalac. Što se tiče kvaliteta, mogao bi malo da se

poboljša, da plod bude zdraviji. Uglavnomnajviše kupujem

lubenicu, pipun i paprike.

I.T.

Cijenena

zelenoj pijaci

Cijena paprike na podgoričkoj

zelenoj pijaci ove sedmice bila

je 1,50 eura, paradajza 1,20

eura, a krastavca euro.

Cijena krompira se kretala

od 0,60 do 0,80 eura. Cijena

lubenica po kilogramu je bila

0,60 eura, limuna 2,30 eura, a

breskve dva eura.

Prema

podacimaMonstata

potrošačke cijene su u julu,

u odnosu na isti mjesec prošle

godine, bile više za tri odsto.

Nakon duvana, koji je poskupio

36,8 procenata, najveći rast

cijena od 18,3 odsto imalo je

povrće, dok su prosječne

cijene voća pale za 2,1

odsto

DragoPopović FekoMuratović

INstitut Igalo