Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ukupnoodo-

breni krediti banakanakraju

juna iznosili su2,94milijarde

eurabilježe rast namjeseč-

nomnivouod 1,2odsto.

Prema podacima Centralne

banke (CBCG), u odnosu na

jun prošle godine odobreno je

13 odsto više kredita. Odnos

između kredita i depozita na

kraju juna bio je niži u odnosu

na isti mjesec prošle godine i

iznosio je 0,88, navodi se uno-

vombiltenuCBCG.

Banke su po osnovu kredita

najviše potraživale od nefi-

nansijskog sektora i stanov-

ništva, 76odsto.Ukupni depo-

ziti su na kraju juna u odnosu

na maj bili manji 0,4 odsto i

iznosili su 3,36 milijardi eura,

doksunagodišnjemnivoupo-

rasli 15,2 odsto. Oročeni depo-

ziti činili su 35,5 odsto uku-

pnih, a oni po viđenju 63,9

odsto. Preostalih0,6 odsto od-

nosilo se na sredstva na es-

crowračunu.

Ustrukturi oročenih depozita

najveće učešće imali su oni

ročnosti od trimjeseca do jed-

ne godine, 46,8 odsto. Depozi-

tiročnostiodjednedotrigodi-

ne činili su40,3 odsto. Ukupni

depoziti stanovništva na kraju

juna iznosili su 1,26 milijardi

eura, 2,1 odsto više u odnosu

namaj, dok suu odnosuna isti

mjesec prošle godine porasli

10,1 odsto. U ročnoj strukturi

depozita stanovništva, oroče-

ni su činili 46,9 odsto, a oni po

viđenju 53,1 odsto.

S.P.

PODGORICA

-Većinapo-

trošačakoje jePobjeda an-

ketirala smatrada sucijene

povrća i voćeove godineviše

nego lani. Za razlikuodnjih

predstavnici trgovačkih la-

naca i pijačni prodavci tvrde

da sunaprošlogodišnjemni-

vou. ProizvođačVeselinJo-

vovićnaveo jeda sucijene

pojedinihpoljoprivrednih

proizvodabile i do50odsto

višenego lani, da sucijene

drugihproizvoda stagnirale,

apojedinihbileupadu.

Prema podacima Monstata

potrošačke cijene su u julu, u

odnosu na isti mjesec prošle

godine, bile više za tri odsto.

Nakon duvana, koji je posku-

pio 36,8 procenata, najveću

stopuporastacijenabilježipo-

vrće, koje je na godišnjem ni-

vouposkupilo18,3odsto. Cije-

ne voća su, međutim, na

godišnjem nivou u prosjeku

niže 2,1 odsto.

- Ove godine cijene su kata-

strofa, znatno su veće u odno-

su na lani. Južno voće skoro je

troduplo jeftinije na sjeveru

nego u Podgorici. Nije mi ja-

sno kakomisle da privuku lju-

de, penzioneri teško mogu da

priuštesebineštoodvoća i po-

vrća - kazala je Vinka Peković,

koju smo zatekli prilikom tr-

govine na zelenoj pijaci.

Radmila Tomković tvrdi da su

šargarepa i krompir, na pri-

mjer, skuplji za 40 odsto u od-

nosuna prošlu godinu.

- Ponuda je dobra, kvalitetni

suproizvodi.Najvišekupujem

paradajz, krastavac – kazala je

Tomković.

Prodavačica na zelenoj pijaci

Anđela Jošović tvrdi da su ci-

jene većine proizvoda u ovom

periodu godine iste kao i pret-

hodne.

- Malo je odstupanja. Lubeni-

ca je na primjer sada poskupi-

ladeset centina60centi, a lani

je bila 50 centi. Kvalitet proi-

zvoda je dobar, ima domaćeg i

uvezenog povrća i voća, ali

prodaja je osjetno slabija ove

godine – rekla je Jošović.

PLASIRAJUDOMAĆE

Iz kompanijeMerkator CG, u

čijem je sastavu trgovački la-

nac Idea, saopštili su da su ci-

jene voća i povrća u prosjeku

na nivouodprošle godine.

- Sobziromna sezonski karak-

ter ovih proizvoda cijene se

formiraju na dnevnomnivou i

za svaki artikal posebno. To

ostavlja mogućnost da su neki

proizvodi neznatno jeftiniji u

odnosu na prošlu godinu, a

drugi, pak neznatno skuplji,

ali gledajućiprosjekzaovuka-

tegoriju proizvoda cijene su

na nivou prošlogodišnjih –

tvrde u predstavnici ovog tr-

govačkog lanca.

Oni dodaju da ove godine bi-

lježerastprodajevoćaipovrća

uodnosuna prošlu godinu.

- Iz godine ugodinu raste pro-

daja svježeg voća i povrća, što

nas kao kompaniju raduje, jer

nas kupci prepoznaju i pouvi-

jek svježem asortimanu ovih

proizvoda -istakli su iz trgo-

vačkog lanca Idea.

Oni navode da je strategija ra-

zvoja firme da svake godine

povećavajuudiodomaćihpro-

izvoda.

- Učesnici smo nacionalne

kampanje„Kupujmodomaće“

koja ima za cilj afirmaciju svih

kategorija domaćih proizvo-

da, a i sami smo pokretači

uspješne kampanje „Ukusi

krajamoga“, koja takođe kup-

cima nudi kvalitetne crnogor-

ske proizvode u saradnji sa

domaćim proizvođačima –

podsjetili su izMerkatoraCG.

Iz trgovačkog lanca Domaća

trgovina, uokvirukojegposlu-

ju Aroma marketi i Konto dis-

konti, navode da su cijene po-

ljoprivrednih proizvoda u

prosjeku u prvoj plovini godi-

ne na istomnivou kao u istom

prošlogodišnjemperiodu.

- Što se tiče voća i povrća mo-

žemoreći,dasuuzmanjeosci-

lacije, cijene ostale stabilne.

Nadamo se da ćemo i u nared-

nomperioduodržatinivocije-

na koje trenutno imamo bez

većih fluktuacija – poručeno

je izDomaće trgovine.

Predstavnici ovog trgovačkog

lanca saopštili su da je u prvih

šestmjeseci ove godine unjiho-

vim prodajnim objektima zabi-

lježen rast prodaje poljopri-

vrednihproizvodaza18,8odsto.

- To je zaista odličan rezultat.

Pored kvaliteta koji nudimo

potrošačima na uvećanje je

uticalo i širenje mreže kao i

broj potrošača koji sunampo-

klonili svoje povjerenje – po-

ručeno je iz ovog trgovačkog

lanca.

Predstavnici ove kompanije

navode da nastoje da u što ve-

ćemprocentu kupcima ponu-

de domaće voće i povrće, dok

su takvi proizvodi dostupni.

- Kroz učešće u projektu „Ku-

pujmo domaće“ nastojali smo

da podržimo domaće poljo-

privredne proizvođače radi

daljeg širenja proizvodnih ka-

paciteta. Dok god imamo mo-

gućnost da nabavljamo doma-

će poljoprivredne proizvode

mi to činimo. Što se tiče uvo-

znih artikala sarađujemo sa-

mo sa dobavljačima i uvozni-

U utorak šesta

ovogodišnja aukcija

Prodaju

državne

zapise

vrijedne

34miliona

PODGORICA

- Aukcija dr-

žavnih zapisa sa rokom do-

spjeća od 182 dana, vrijednih

34 miliona eura, šesta ovogo-

dišnja, biće održana u utorak.

IzCentralnebanke susaopšti-

li da se ponude mogu dostav-

ljati do utorka do 12 sati. Rok

dospjeća zapisa je 182 dana,

odnosno 27. februar naredne

godine.

Na prvoj ovogodišnjoj aukciji

prodati su državni zapisi vri-

jedni 41,5 miliona eura, na

drugoj 45,1 milion, trećoj 50

miliona eura, četvrtoj 18 mili-

ona eura, anapetoj 24miliona

eura. Prošlegodineodržano je

osamaukcijasarokomdospje-

ća od 182 dana i jedna sa ro-

komdospijeća od91 dan.

S. P.

PODGORICA

- U Crnoj Gori

suudrugomkvartalu ove godi-

ne izdate 102 građevinske do-

zvoleiprijaveradova,pokazuju

preliminarni podaciMonstata.

Odukupnogbroja izdatihgra-

đevinskihdozvola i prijave ra-

dova, na građane se odnosi 27,

doksenapreduzećaodnosi75.

- Ukoliko se posmatra ukupan

broj stanova i njihova površi-

na, prema izdatim prijavama

radova u drugom kvartalu

predviđeno je građenje 733

stana ukupne površine od

41,61 hiljadu metara kvadrat-

nih - kazali su izMonstata.

Statističari suobjasnili da su ti

podaci prikupljeni izvještaj-

nom metodom na osnovu

obrasca kvartalni izvještaj o

građevinskimdozvolama. Ad-

ministrativni izvor podataka

je Ministarstvo održivog ra-

zvoja i turizma.

S. P.

PODGORICA

-Albanskanacionalna avio-kompanijaErAl-

banija imaćeprvi let uprvoj sedmici septembra, najavio je

albanski premijerEdi Rama. Jednaod linijabiće i prema

Podgorici, javljajualbanskimediji.

Rama je najavio da će testni let biti 31. avgusta i to od Tirane do

Istanbula, avionomAirbus 319. Ubrzo će u radpustiti i dva avio-

na tipaA320, što će, kako je saopšteno, poboljšati standard leto-

va, te smanjiti cijene avio-karata.

Er Albanija osnovana je u novembru prošle godine uz pomoć

Turkiš erlajnza, koji posjeduje 49 odsto dionica. Preostalih 51

odsto je u vlasništvudržaveAlbanije.

Rama, koji je lično učestvovao u osnivanju avio-kompanije, na-

javio je da će biti uspostavljeni letovi iz Tirane i do Skoplja, Pri-

štine, Sarajeva i Zagreba. On je izrazio veliku zahvalnost i pred-

sjedniku Turske i izvršnom direktoru Turkiš erlajnza, koji je,

kako je rekao, pružio vrijednupomoć.

S. P.

Podaci Centralne banke za jun

Odobreno tri

milijardeeurakredita

Podaci Monstata za

drugi kvartal

Izdate 102

građevinske

dozvole

Iz albanske nacionalne avio-kompanije najavljeno

Otvaraju liniju

Tirana - Podgorica

USD

1.15880

JPY 128.97000

Kursna

lista

GBP 0.90200

CHF 1.13980

AUD 1.58680

CAD 1.51430

Predstavnici trgovačkih lanaca i pijačni prodavci navode d

Kupcima je

skupljeneg

VeselinJovović

RadmilaTomković

DinkaPeković

LjiljanaĐurišić

I.BOŽOVIĆ