Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–Skupština

CrneGorepotrošila jena te-

lefonske računeposlanika

od 1. januarado 1. juna

25.327 eura– saopšteno je

Pobjedi iz te institucije.

Najviše je tokom prvih pet

mjeseci ove godine telefoni-

rao potpredsjednik Skupštine

i poslanik DPS-a Branimir

Gvozdenović, koji je na tele-

fonske račune potrošio 1.498

eura. Samo u januaru na tele-

foniranje potrošio je 720 eura,

dok je njegov najmanji račun

plaćen umaju – 135 eura. Naj-

manje novca dato je za tele-

fonske račune predsjednika

SkupštineIvanaBrajovića–17

eura za petmjeseci.

Poslanici koji zbog bojkota ni-

jesu došli u Skupštinu tokom

prvihpetmjeseciovegodine,a

plaćen im je telefonski račun,

su Džavid Šabović iz SDP-a,

SrđanMilić i Danijela Paviće-

vić iz SNP-a, kao i DritanAba-

zović iz Ure i sada bivši posla-

nik iz Ure Neđeljko Rudović.

Šabović je na telefoniranje od

januara do juna potrošio 487

eura, Milić je razgovarao za

167, a Pavićević iz SNP-a za

474 eura. Abazović je na tele-

fonske račune potrošio 485, a

Rudović 464 eura.

Više od 500 eura telefonskih

računaod januarado junapla-

ćeno jeKoči Pavloviću izDF-a

(505eura) iMilošuNikolićuiz

DPS-a (508 eura). Oni sumje-

sečno trošili oko 101 euro na

telefoniranje. Najveći broj po-

slanika potrošio je za telefon-

ske računezaprvihpetmjese-

ciizmeđu450i500eura.Tosu

Filip Vuković iz DPS-a (490

eura), Draginja Vuksanović iz

SDP-a (458 eura), Predrag Se-

kulić iz DPS-a (453 eura), Sla-

ven Radunović iz DF-a (482

eura), Strahinja Bulajić iz DF-

a (474 eura), Mihailo Anđušić

iz DPS-a (457 eura), Milorad

Vuletić iz DPS-a (467 eura),

Branka Bošnjak iz DF-a (461

PODGORICA

-Odbornik

Demokratskepartije soci-

jalistaŽeljkoAvramović

saopštio je jučeda je evi-

dentnodavlast u tomgra-

duhvata lagananervoza.

-GospođoPerovićnijesteod-

govorili ni na jedno pitanje

kojesamVamjavnopostavio.

Danas je već 56 dana od pre-

kida sjednice Skupštine. Na-

PODGORICA

-Dolazak

MatijeBećkovićana festival

,,Ćirilicom“uBudvi, nasta-

vak je anticrnogorske ideo-

logijeDemokratskog fronta

iDemokrata, ocijenile su

Socijaldemokrate.

Iztepartijesukazalidase, na-

kon sramnih bilborda koji su

uklonjeni tek kad im je iste-

kao zakup, u Budvi dešava još

jedan u nizu događaja „kojim

vladajuća koalicija svega i

svačega udara u temelje sa-

vremene, samosvjesne ineza-

visneCrneGore“.

- Dolazak negatora svega cr-

nogorskog, Bećkovića, o troš-

ku građana Budve, samo je

nastavak otvorene anticrno-

gorske ideologije DF-a i ma-

skirane iste takve ideologije

Demokrata, i to nije nikakvo

iznenađenje - kazao je port-

parol SD, Stefan Šušter.

Prema njegovim riječima,

ono što predstavlja žestoko

vrijeđanje zdravog razuma

građana Budve i Crne Gore je

da sve tonijemoposmatraju, i

samim timpodržavaju njiho-

vi „prirepci“ u vlasti, Socijal-

demokratska partija, Ura i

Crnogorska.

- Jeftini izgovori pojedinihod

njih još više govore o njiho-

vom ideološkom i političkom

posrnuću - smatra Šušter.

Nažalost, kako je naveo, oči-

gledno je Budva morala da se

desi da bi se do kraja ogolili

ideološkiprofilisvihpartijasa

jedne,iizvještačenoineiskre-

no papagajsko ponavljanje

pobjedaanepodjela, sadruge

strane.

- I polako ali sigurno nestaja-

nje sa političke scene partija

koje su zaradmrvica u vlasti i

neostvarenihnerealnihličnih

ambicijama, spremne da tr-

guju državnim interesima -

dodao je Šušter.

On je poručio da je konstan-

tan rast podrške SD potvrda

da nezavisna, gađanska, anti-

fašistička i emancipovana Cr-

naGora nema alternativu.

R.P.

PODGORICA

-Ministar odbranePredragBošković i načel-

nikGeneralštabaVojskeCrneGoreDragutinDakićobišli su

jučekarauluKrenzana granici saRepublikomAlbanijom,

kojuodprošlenedjelje čuvanašavojska, saopšteno je izMi-

nistarstvaodbrane.

VojskaCrneGore na osnovu odlukeVlade daje ispomoć granič-

noj policiji na čuvanjudržavne granice.

Pripadnici granične policije upoznali su ministra i načelnika

Generalštaba sa obavezama i zadacima koje mješovite patrole

vojske ipolicijesprovodena terenu, uciljusprečavanja ilegalnih

prelazakadržavnegranicesaAlbanijom,aliidrugihnezakonitih

radnji na granici i pograničnomprelazu.

R.P.

Skupština Crne Gore potrošila od januara do juna 25.327 eura

za telefonske račune poslanika

Najviše telefonirao

Gvozdenović, a

najmanjeBrajović

Skupština ne plaća telefonske račune za 12 poslanika. O

trošku parlamenta ne telefoniraju Tarzan Milošević i Nikola

Rakočević iz DPS-a, zatimAdrijan Vuksanović iz HGI, kao

ni Nebojša Medojević iz DF-a. Pravo da im Skupština plaća

telefonske račune ne koriste ni poslanici Demokrata, koji

bojkotuju parlament od početka saziva.

Skupštinaneplaća

računeza12poslanika

euro), Predrag Bulatović iz

DF-a(462eura),MartaŠćepa-

nović iz DPS-a (469 eura),

LuiđŠkrelja izDPS-a (466eu-

ra), Branko Radulović iz DF-a

(458 eura).

Maja Bakrač iz DPS-a telefo-

nirala je tokomprvih pet mje-

seci ove godine za 461 euro,

Danijel Živković iz DPS-a po-

trošio je za telefoniranje 461

euro, AndrijaNikolić izDPS-a

469 eura, Aleksandra Vuković

izDPS-a -478, BogdanFatić iz

DPS-a – 478, Ana Nikolić iz

DPS-a–486,aDaliborkaPejo-

vić izDPS-a –477 eura.

Manje od 450 eura potrošili su

MarinaJočićizDF-a(447eura),

Milun Zogović iz DPS-a (429

eura), ŽeljkoAprcović izDPS-a

(417 eura), zatimMilutinĐuka-

nović iz DF-a (437 eura), Budi-

mirAleksić izDF-a (410 eura).

Telefonski računi koji su uku-

pno za pet prvihmjeseci izno-

sili između 350 i 400 eura su

potpredsjednika Skupštine

Gencija Nimanbegua (Forca),

Veljka Vasiljevića (DF), Mi-

odraga Lekića (Demos), Ervi-

na Ibrahimovića iz Bošnjačke

stranke, Suada Numanovića

(DPS), Jovanke Laličić (DPS),

MirsadaMurića (DPS) i Bran-

ka Čavora (DPS). Skupština je

manje od 350 eura platila ra-

čune za telefon od januara do

junazaSanjuPavićević (DPS),

Dragutina Papovića (DPS),

Janka Vučinića (DF), Nedža-

da Dreševića (BS), Miodraga

Radunovića (DPS), Gorana

Danilovića (UCG), RankaKri-

vokapića iz SDP-a i Obrada

Stanišića (DPS).

Više od 200 eura potrošili su

Nada Drobnjak (DPS), Ljilja-

naĐurašković (DF),HalilDu-

ković(DPS),MiodragVuković

(DPS), Raško Konjević (SDP),

Radule Novović (DPS), Mićo

Orlandić (SD), Milan Kneže-

vić (DF), Andrija Popović

(LP),AleksandarDamjanović,

nezavisni poslanik, Petar Iva-

nović (DPS), Andrija Mandić

(DF), kao i Anka Vukićević,

nezavisni poslanik.

Između sto i 200 eura eura za

telefonske račune potrošili su

JovanVučurović(DF),Branka

Tanasijević (DPS), Marija Ća-

tović (DPS), Vera Bulatović

(DF) i Momčilo Martinović

(DPS). Najmanji računi – is-

pod sto eura – plaćeni su

Zvonku Vukoviću (DPS), Go-

ranuRadonjiću (UCG) i Petru

Smoloviću (DPS).

I.K.

Nastavljeno prepucavanje DPS-a i opštine Kotor

Avramović: Vlast

hvatanervoza

ŽeljkoAvramović

stavkanema iakosuzavršene

ljetnje zabave, kako vi reko-

ste. Problem je većina i ništa

drugo.Naposljednjemglasa-

nju u lokalnom parlamentu

pet odbornika vladajuće ve-

ćine nije podržalo prijedlog

predsjednika Jokića, pa su

odbornici Demokratske Cr-

neGore tražili prekid sjedni-

ce - rekao jeAvramović

On je pozvao Perović da ako

je sigurnada da je sve bilo u

skladu sa Zakonom zašto ne

nastavite sjednicu.

- Odbor za Statut i propise je

krovni odbor koji daje tuma-

čenjeda li jeneštouskladusa

zakonomilinije.Odlukenije-

su postale pravosnažne sve

dok ih lokalni parlament ne

potvrdi.Jeronoštoidenapo-

tvrdunijekonačno. Povašem

tumačenjučlana59Zakonao

lokalnoj samoupravi skupšti-

ne bi trebalo držati jednom

godišnje.Tadabi verifikova-

li sav nerad lokalne uprave.

Još uvijek vjerujemda će te

se konsultovati sa predsjed-

nikom Odbora za Statut i

propise i zakazati prvo Od-

bor, azatiminastavaksjedni-

ce - zaključio jeAvramović.

R.P.

I Socijaldemokrate kritikovale dolazakMatije

Bećkovića na festival ,,Ćirilicom“

SD: Još jedanudar

u temeljedržave

Ocjena prvog potpredsjednika opštine Budva iz Crnogorske

Bulatović: DržavaCrna

Gora jeuBudvi nesalomiva

PODGORICA

-Oni kojimisle

da riječ jednog čovjekamožeda

uzdrma temeljenašedržave

trebada se zapitajukolika je

njihovavjerauCrnuGoru i ko-

liko suoni sigurni u svoj radna

uspostavljanju jakedržaveCr-

neGore, izjavio jedanasVladi-

mirBulatović, koji jenaprijed-

logCrnogorskenedavno

izabranzaprvogpotpredsjed-

nikaopštineBudva.

Bulatović jerekaoda je, zahvalju-

jući Crnogorskoj, država Crna

Gora u Budvi nesalomiva i da za-

hvaljujući sporazumu kojim je

Crnogorska postala dio vlasti u

Budvi danasmožemoda tvrdimo

da su Budvani, kojoj god politič-

koj opciji pripadali, lojalni svojoj

državi Crnoj Gori.

Bulatović je dodao da zajedničko

vršenje vlasti u Budvi podrazu-

mijevaobavezesvihakteradapo-

štujunacionalne, etničke i vjerske

sentimente građana Budve i da se

poštuje državaCrnaGora.

- Smatramda se povodom slučaja

programa ,,Ćirilica“ nije dovoljno

vodilo računaoposljedicamamo-

gućeg potpirivanja starih crno-

gorskihpodjela.Crnogorskaćese,

kao članica koalicije na vlasti,

snažno boriti da programi iza ko-

jih stoji opština budu usmjereni

ka premošćavanju naših rovov-

skih podjela, makar cijena toga

bilo i puno preispitivanje odnosa

među akterima koji čine budvan-

sku vlast - rekao jeBulatović.

R.P.

Aktivnosti Ministarstva odbrane

Ministar Bošković

posjetionaševojnike

nagranici saAlbanijom

SkupštinaCrneGore

Vladimir Bulatović