Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Podgorička

skupština jenajsvjetlili akt u

istoriji CrneGore, kazao je

JankoMilatović, članGONo-

ve srpskedemokratije.

- Vrhunac antisrpstva ovih da-

na dostignut je u izjavama gla-

snogovornika vladajućih parti-

jaDPS i SDNikoleRakočevića i

Stefana Šustera. U njihovim

izjavama očigledno je da suova

dva DPS poletarca bježala sa

časova istorije, i da ni u kom

slučaju nisu savladali gradivo

koje im je bilo postavljeno - ka-

zao jeMilatović.

Otuda,dodajeon,iizjaveukoji-

maseprijetiponištavanjemod-

luka Podgoričke skupštine,

,,one skupštine koja je ispunila

vjekovnesnoveitežnjesrpskog

naroda“.

Rakočević je u svomobraćanju

istakaoda senadadaposlije sto

godinanašegdržavnogposrnu-

ća,trebanaćiodgovordalisuse

Crnogorci i ostali građani Crne

Gore, vratili nacionalnoj i drža-

votvornoj svijesti.

- Mladi Rakočević je ovim svo-

jim istupom definitivno potvr-

dio moju tezu da je bježao sa

časova istorije, jer da nije bje-

žao onda bi znao da je državo-

tvorna svijest podlovćenske

Crne Gore bilo stopostotno

srpska, zasnovana na kosov-

skom boju i hrabrosti Miloša

Obilića, podlovćenska Crna

Gora izgrađena je na ćirilici,

podlovćenskaCrnaGora izgra-

đena je na ideji svesrpskog uje-

dinjenja koje su sanjali svi Pe-

trovići od vojevodiča srpske

zemlje vadike Danila, preko

Save, Vasilija, Petra Prvog koji

se zalagao za slavjanoserbsko

carstvo, Njegoša u kojem je sa-

žeta sva srpska ideološka mi-

sao, preko knjaza Danila koji je

rekao da u Crnoj Gori nema

druge narodnosti osim srpske,

pa do ponajboljeg Srbina kralja

Nikole koji je napisao odu srp-

stvu sapjesmomOnamo ‘namo

- istakao jeMilatović.

Podgorička skupština je, ističe,

jedina elektorska skupština u

istoriji balkanskih prostora, u

kojoj je za razliku od posljed-

njih izbora u Kraljevini Crnoj

Gori1914.bilaobuhvaćenačita-

va teritorijaCrneGore.

-Za razlikuoddanas, ti ljudi su

glasali srcem, nisuglasali jer su

bili podmićeni, nisu glasali

zbog 50 eura, nisu glasali jer su

ucijenjeni, glasali suslobodno i

glasali su u skladu sa svojim

osjećanjima, iskrenim i nepo-

dijeljenimosjećanjima. Usput,

želimda vas podsjetimda se ni

protivnici bezuslovnog ujedi-

njenja ne bi složili sa vašim re-

ferendumom2006. godine, jer

je njihova ideologija upravo

bila ideologija bloka za zajed-

ničkudržavu-kazao jeMilato-

vić.

R.P.

PODGORICA

- Predsjednik

Matice crnogorskeDragan

Radulovićocijenio jeu izjavi

zaPobjeduda jenajavavla-

dajućekoalicijeda ćepodr-

žati inicijativuoukidanju

odlukaPodgoričke skupšti-

ne simbolički gest ali ne i ne-

ophodanpotez jer su takve

neligitmneodlukevećuki-

nute 1945. i 2006. godine.

- Da je vlast procijenila da tre-

badasedonesenekipravniakt

ili rezolucija ne bi čekala ovo-

liko dugo godina od referen-

duma. Odluke Podgoričke

skupštine susuštinski ukinute

1945.godinestvaranjemFede-

rativne Narodne Republike

Jugoslavije, ali i 2006. godine

kada je Crna Gora obnovila

svoju državnost na referen-

dum- kazao jeRadulović.

Funkcioneri Demokratske

partije socijalista i Socijalde-

mokrataCrneGoreNikolaRa-

kočević i StefanŠušternajavili

su u odvojenim izjavama za

Pobjedu da bi podržali inicija-

tivudaseuSkupštiniCrneGo-

re posebnim aktom proglase

ništavnim odluke Podgoričke

skupštine iz 1918. godine.

REFERENDUM

Prema Radulovićevim riječi-

ma, činjenica da je Crna Gora

međunarodno priznata drža-

va najbolje svjedoči da su sve

odluke Podgoričke skupštine

de jure ukinute.

-Taj datumne služi na čast i ni-

kakaoganetrabaslaviti.Najave

proslavesu,,prstuoko“narodu

i državi Crnoj Gori - kazao je

Radulović. PredsjednikMatice

crnogorske smatrada se ,,drža-

va najbolje čuva jačanjem nje-

nih institucija, a ne pukim do-

nošenjemrezolucija“.

- Simbolički gest donošenje

rezolucije ne znači ništa ako

se država Crna Gora ne učini

jačom. Crnu Goru vječnom

treba da učine njene instituci-

je, političko vođstvo i narod.

Energijukoja se stvorila za re-

zoliciju treba usmjeriti na ja-

čanjuCrneGore i njenih insti-

tucija - rekao jeRadulović.

I Socijaldemokratska partija

Crne Gore, kao i predsjednik

Matice crnogorske smatra da

suodlukePodgoričkeskupšti-

ne suštinski ukinute rezulta-

tomreferendumaali ne isklju-

čuju mogućnost podrške

inicijativi o ukidanju njenih

odredbi.

- Suštinski su odluke Podgo-

ričke skupštine do kraja uki-

nute i obesmišljene 2006, ali

podržali bismodauodgovara-

jućoj formi Skupština iskaže

svoj jasan o sud o jednom od

najsramnijih događaja u našoj

istoriji koji je doveo do ukida-

nja državnosti i otpočinjanja

asimilacije crnogorskog naro-

da - saopšteno je Pobjedi iz

Medijskog pula SDP-a.

PORAŽENA IDEJA

USDP-usunaveli da je ,,dubo-

konazadna, srećomistorijski i

poražena,željapojedinihpoli-

tičkih partija za veličanjem

nestankaCrneGore“.

- Kada u tome nije uspio DPS

devedesetih, čiji je predsjed-

nikĐukanovićtadagovorioda

je Podgorička skupština ,,va-

žandatumunašoj istoriji jer je

tada konačno realizovana vje-

kovna želja južnoslovenskih

naroda za formiranjemzajed-

ničke države“, sigurno danas

neće uspjeti naličje njegove

politike, tvrdi SDP.

Podsjećaju da je Zakonom o

statusu potomaka dinastije

Petrović-Njegoš koji je inici-

rao SDP propisano da je 1918.

CrnaGoranasilnoanektirana.

- Ne postoji država koja bi do-

zvolilaproslavusopstvenena-

silne aneksije, pa makar se na

njenom čelu nalazio političar

koji je nasilnu aneksiju sop-

stvenedržave veličao - zaklju-

čujuuSDP-u.

Ideju o donošenju rezolucije

prvi je predložio Liberalni sa-

vez Crne Gore prije 20 godina.

Tarezolucijanijedobilavećinu

u crnogorskomparlamentu.

Prije četiri godine premijer

Crne Gore Milo Đukanović u

Skupštini Crne Gore je kazao

da nema potreba za donoše-

njem zakona o ukidanju

odredbiPodgoričkeskupštine

jer ,,potencijalni akt ponište-

nja odluka iz 1918. ne bi imao

pravno ili političko dejstvo“.

Takav zakon je predložila Li-

beralna partija.

- Poništavanje ovih odluka na

način, kako se to zalaže LP ia-

ko je moguće, imala bi samo

simbolički značaj u ovomvre-

menu. On ne bi mogao proi-

zvesti nikakvo pravno ili poli-

tičko dejstvo s obzirom na to

da je toveć obezbijeđenokroz

rezultatereferenduma- rekao

je tadaĐukanović.

N.Z.-I.K.

Suštinski su odluke Podgoričke skupštine do kraja ukinute i obesmišljene 2006, ali

podržali bismo da u odgovarajućoj formi Skupština iskaže svoj jasan sud o jednomod

najsramnijih događaja u našoj istoriji koji je doveo do ukidanja državnosti i otpočinjanja

asimilacije crnogorskog naroda - saopšteno je Pobjedi izMedijskog pula SDP-a

Funkcioner Demokratskog fronta o najavi vladajuće koalicije

Front: Podgorička skupština

najsvjetliji akt u istoriji CrneGore

JankoMilatović

RADULOVIĆ: Odluke

Podgoričke skupštine

ukinute 1945. i 2006.

Brojne reakcije na najavu da će vladajuća koalicija podržati

inicijativu za pravno razobličenje aneksije Crne Gore iz 1918. godine

- Treba provjeriti ono što zaborav-

ljamo, a to je da je 1945. godine

donijet zakon kojim su poništeni svi

raniji pravni propisi Kraljevine Jugo-

slavije. Pošto se ne zna da li je Pod-

gorička skupština bila dio propisa

Kraljevine Jugoslavije ili, prije toga,

Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,

onda bi, pomommišljenju, trebalo

donijeti ne rezoluciju, nego zakon o

ukidanju odluka Podgoričke skup-

štine – kazao je za Pobjedu Nikola

Martinović, advokat.

On kaže da se postavlja i drugo pita-

nje – da li treba donijeti zakon ili se

može to regulisati drugim aktom.

- To iz razloga što Podgorička

skupština nije donijela odluke u

skladu sa tada važećimpravilima.

Te odluke su poštovane u Kralje-

vini, razvlašćena je dinastija Petro-

vića, ali se niko nije bavio time da li

su odluke Podgoričke

skupštine legalne.

To je drugo pitanje

koje treba raspraviti

– kazao je Marti-

nović.

Martinović:Donijetizakon,anerezoluciju

DraganRadulović

NikolaMartinović