Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Uorgani-

zacijiMotokluba „Kruzer“

u Igalu je jučepočeo sedmi

međunarodnimoto skup

koji ćedonedjeljeokupiti

okohiljadubajkera iz čita-

vog regiona.

Međunarodnimoto skup, koji

ovaj klub tradicionalno orga-

nizuje posljednjeg vikenda u

avgustu, nalazi se u Evrop-

skom kalendarumoto skupo-

va, a sve veći broj gostiju naj-

bolje govori o popularnosti

ovemanifestacije.

–Zanašmotoskupizgodineu

godinu vlada sve veće intere-

sovanje i rastebroj gostijukoji

Mijomir Vujačić u novommandatu najavio projekte opštine Šavnik

ŠAVNIK

–Razvoj opštine

Šavnikbićebazirannavalo-

rizaciji prirodnihresursa,

poljoprivrede, turizma i

vodnogpotencijala– riječi

supredsjednikaopštine

ŠavnikMijomiraVujačića.

On je najavio da će u novom

mandatu prvog čovjeka opšti-

ne učiniti sve kako bi ključne

grane razvoja grada bile na vi-

šem nivou. Za početak posla

predsjednik će se sa svojim ti-

mom usmjeriti na jačanje ka-

dra same opštine, dok prvi

mjeseci novog mandata ohra-

bruju za naredni period.

- Već zaključno sa šestimmje-

secom, mi smo za planirani

budžet koji je za ovu godinu

oko1.900.000euraostvarili 76

odstoprihoda. To je dobar po-

kazatelj,aliunarednomperio-

du moramo u okviru lokalne

uprave dati prioritet poreskoj

politici, moramo da obavimo i

kadrovske promjene, daćemo

priliku i mladim ljudima, a

moramosetemeljnijepozaba-

viti i imovinom opštine – ka-

zao je predsjednik opštine

ŠavnikMijomirVujačić.

Najveći izazov u novomman-

datu za Vujačića će biti iskori-

šćavanje vodnog resursa. Pla-

nirana je izgradnja oko 30

malihhidroelektranaunared-

nom periodu, dok će razvoj

turzma biti takođe u fokusu.

Prema riječima Vujačića, pla-

nirana je izgradnja vodovoda

uvrijednosti od stohiljada eu-

ra, uređenje lokalnih puteva,

kao i dijela puta od gradskog

trga domagistrale.

- Prema prostornomplanu, na

rijekama Šavnika, pored HE

Komarnica, planiranoje još29

mini elektrana. Tu je potenci-

jal za razvoj Šavnika. Istraži-

vanja pokazuju da je rast turi-

sta u Šavniku pet procenata,

iako je sezona kasnije počela

zbog lošihvremenskihuslova.

Očekujemo da kanjon ove go-

dine posjeti 10 odsto više turi-

sta. Kanjon Nevidio bi bio po-

sjećeniji bar pet puta ako

bismo napravili žičaru koja bi

prevozila turiste nekih 700

metara – zaključio jeMijomir

Vujačić, predsjednik šavničke

opštine.

S.D.

Opremljeno penjalište na stijeni u Poviji kod Nikšića

Sportski penjači

dobili osamsmjerova

SapenjalištauPoviji

NIKŠIĆ

–Članovi nikšićkog

„Javorka“ opremili su još jed-

nopenjalištenaprirodnoj sti-

jeni, i toupodnožjuOstroga.

Zahvaljući podršci Ministar-

stva sporta, Sportsko-penjački

savez Crne Gore uradio je

osamsmjerova, dugih20do 30

metara.

Predsjednik Saveza Milimir

Cerović kaže da su prethodno

očistili put i prilaz, u selu Povi-

ja, te da ova stijena nudimjesta

za više od stotinu smjerova, pa

samimtimmoglo bi to da bude

i najveće savremenoopremlje-

nopenjalište unašoj zemlji.

- Smjerovi su opremljeni me-

đuosiguranjima i sidrištima po

IFSC i UIAA standardima, ka-

že predsjednik SPS Crne Gore

Milimir Cerović. Opremanje

jednog ovakvog smjera košta

oko 250 eura.

Ra.P.

Razvijaće turizam

i poljoprivredu

Večeras Petrovačka noć, na krajumanifestacije pjevaMarija Šerifović

Fešta ribe, vina imuzike

BUDVA

- Jednaodnajljepšihmanife-

stacijauorganizaciji Turističkeorgani-

zacijeopštineBudva, Petrovačkanoć,

održaće sevečeras. Biće to i ovogaputa

krunadešavanjanabudvanskoj rivijeri

uperioduglavne turističke sezone.

Manifestacija sa gotovo najdužom tradi-

cijom, vremenom je postala najveća puč-

ka fešta od ribe, vina i muzike na našoj

obali i razlog zbog kojeg se brojni turisti

odlučuju da baš u periodu njenog održa-

vanjausklađuju i svojeodmore.Ovegodi-

ne posjetioci će uživati u svim segmenti-

maprograma– sportskimigrama, podjeli

velikih količina ribe i vina, uz zvuke pri-

morskih klapa, kao i izložbi autentičnih

suvenira i radova umjetnika izBudve.

Na kraju dana, nakon 22 sata nastupiće

regionalna zvijezdaMarija Šerifović. Na-

kon koncerta, petrovačko nebo će obojiti

vatromet.

C.G.

Međunarodni moto skup u Igalu

stižu iz svih bivših jugoslo-

venskih republika, ali i iz regi-

ona i Evrope. Neki od njih do-

putuju nekoliko dana prije

zvaničnog otvaranja moto

skupa, pa ćemo krenuti sa či-

šćenjem terena i uređenjem

kampa, koji je za bajkere be-

splatan.Velikibrojbira i smje-

štaj u domaćinstvima, apar-

tmanima i hotelima, tako da

će idućeg vikenda u ovom di-

jelu grada biti teško naći slo-

bodan ležaj - kazala je Draga-

na Vlaović iz Moto kluba

„Kruzer“.

Domaćini su osmislili bogat

zabavni program trodnevne

manifestacije.

Ž.K.

Defilebajkerakroz grad

PLJEVLJA:

Članovi NVODa zaživi selo uređivali obalu Borovičkog jezera

Postavljenparkovskimobilijar i očišćenaobala

PLJEVLJA

–Usklopupro-

jekta „UređenjeobaleBoro-

vičkog jezera“NVODa zaživi

selo, naBorovičkomjezeru

postavljen jeparkovskimo-

bilijar. Postavljena su tri

hladnika, šest kompleta sto i

klupe i jedna info tablapored

magistralnogputaPljevlja -

ĐurđevićaTara. Kompletna

obala jezera jeočišćenaod

smeća, koje jeodvezenona

gradskudeponiju.

- Željeli smo da bar nešto pre-

duzmemo za valorizaciju i

uređenje Borovičkog jezera,

pošto sve do dana današnjeg

Rudnik uglja nije obavio ure-

đenje kupališta ni rekultivaci-

ju jezera. Htjeli smo da na po-

zitivan način isprovociramo i

druge subjekte u gradu da ne-

što urade u pogledu valoriza-

cije Borovičkog jezera, prije

svegamislimonaRudnikuglja

Pljevlja, čija je i obaveza bila

da seprostor oko jezera rekul-

tiviše, kao i opštinu koja je ovo

jezero uvrstila u sve lokalne

strategijekaopotencijalzaku-

palište i za rekreaciju, a nije se

do sada ništa uradilo na tom

planu - kazao je Vaso Kneže-

vić, članNVODa zaživi selo.

Jedinuviziju,kakojedodao,za

sada ima Sportsko-ribolovni

klub „Lipljen“, koji pokušava

jezero da valorizuje u turistič-

kom smislu, kao ribolovnu de-

stinaciju za šaranski ribolov.

Projekat NVO Da zaživi selo

podržala je opština Pljevlja.

Partnernaprojektu jebilaTu-

rističkaorganizacijaPljevalja,

a saradnik na projektu SRK

,,Lipljen“.

Sedamosoba koje su radile na

čišćenju jezera, izradi i po-

stavljanju mobilijara je bilo

uposleno preko javnog rada

na period od četiri mjeseca,

krozpodrškuZavodazazapo-

šljavanjeCrneGore.

A.S.

Valorizacija i uređenjeBorovičkog jezera

MijomirVujačić

Novimobilijar