Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

-Glasovima skup-

štinskevećine (DPS -Grupa

građana - SD) zanovepot-

predsjednikeopštine su iza-

brani BojanKuburović iz

DPS-a iDaniloMedenica iz

SD-a. Oni suuuvodnimgo-

vorimakazali da će svoju

funkciju i skupštinskugo-

vornicukoristiti za stvara-

njeuslova za razvojnepro-

jekteKolašina i veći kvalitet

životanjegovihgrađana.

Odbornici su razriješili duž-

nosti Đura Miloševića, koji je

u prethodnommandatu obav-

ljao dužnost potpredsjednika,

zbog istekamandata.

Zapredsjednikaodboradirek-

tora DOOKomunalno izabra-

najeDraganaVlahović, doksu

članovi Đoko Đinović, Boži-

dar Milikić, Bojana Šćepano-

vić i Radomir Bulatović.

Novi predsjednik odbora di-

rektora DOOVodovod i kana-

lizacija jeAleksaRnković, dok

su članovi Milenko Bukilić,

Svetozar Trebješanin,Veso

Đokić i Ivan Grdinić. Na čelu

Savjeta Centra za kulturu će

biti Boženka Stojković, a čla-

novi su Zoran Obrenović, Ra-

dojica Bulatović, Sanja Vlaho-

vić i DraginjaKujović.

Na sjednici su izabrani i pred-

sjednici i članovi skupštinskih

odbora i savjeta.

Predsjednik SOMilan Đukić

je nekoliko puta prekidao

sjednicujerjeVladimirMarti-

nović, odbornik Demokrata,

izlazio za govornicu i uzimao

riječ bez njegovog odobrenja.

Na primjedbe opozicije da se

povećava broj opštinskih

funkcionera jer je prošla vlast

imala jednog, a sadašnja dva

potpredsjednika, Milosav Ba-

to Bulatović, predsjednik op-

štine, je kazao da će biti posla

za obojicu.

- Naš posao je da razvijamo

Kolašin, otvaramo nova radna

mjesta, podižemo kvalitet ži-

vota i siguran samda će na tim

projektima oba potpredsjed-

nika imati dosta posla. Treba

da povećavamo budžet, dovo-

dimonove investitore, a u sve-

mu tome svi članovi tima u lo-

kalnoj upravi imaće svoje

obaveze i odgovornosti - ka-

zao jeBulatović.

Dr.P.

BIJELOPOLJE

-Krozpro-

jekat ,,Inkluzija lica sa inva-

liditetomna tržište rada

kroz stručnoosposobljava-

nje“, 12osoba jeuspješnoza-

vršilopetomjesečnuobuku

za zanimanjakuvar, posla-

stičar i administratoru turi-

stičkoj agenciji.

PredstavnicaZZZBijeloPolje

Jadranka Rakonjac kaže da je

najbolji pokazatelj uspješno

realizovanog projekta taj što

je 12 osoba sa invaliditetom

obučeno za rad kod poslodav-

ca na različitimzanimanjima,

da je devet njih zapošljeno to-

komprojektautrajanjuodpet

mjeseci, te da će četvoro njih

nastaviti da rade.

- Svjesni smo da postoje veli-

ke prepreke kada je u pitanju

zapošljavanjeosobasainvali-

ditetom.Teprepreke seogle-

daju u neadekvatnom obra-

zovanju,niskojmotivisanosti

za rad, kao i predrasudama.

Fond za profesionalnu reha-

bilitaciju dodjeljuje bespo-

vratnasredstvakakobi seove

prepreke otklonile kada je u

pitanju zapošljavanje OSI -

kazala jeRakonjac.

Koordinator projekta, Adis

Ramović, ističe da je predvi-

đeno da se u „Put grosu“ za-

posli dvoje, ali da će to predu-

zeće zaposliti njih četvoro

koju su zadovoljili kriteriju-

me.

- Mimo ovog projekta naše

pravnolicezapošljavajoščeti-

ri osobe sa invaliditetom, što

doprinosi smanjenju stepena

diskriminacije, ali i rušenju

stereotipaonjihovimradnimi

drugim sposobnostima - ka-

zao jeRamović.

Sabina Ramović iz turističke

agencije„Ramseksplorer“ka-

žeda suosobedale svoj dopri-

noskrozsamurealizacijupro-

jekta.

- Pored znanja i vještina koje

sustekli, smatramda susedo-

datno osnažili i osposobili.

Nažalost, nijesu se stekli uslo-

vi za produženje radnog od-

nosa jer su poslovi turističke

organizacije vezani za sezo-

nu, ali svakako iduće godine

gledaćemo da zaposlimo one

koji su uspješno prošli obuku

- kazala jeRamović.

Projekatutrajanjuodpetmje-

seci sproveli su „Put Gross“ i

„Rams Explorer“ uz finansij-

skupomoćZZZCG.

V.Šb.

BERANE

- Popravkaputakoji vodi

porednaseljaRudeš dopogonane-

kadašnje fabrike celuloze i papira još

nijeurađena, iako je tonajavljivano

većnekolikogodina.

Ogromne rupe sada su vidljive na putu

kojimsunekadaprolaziledesetinerad-

ničkih autobusa. Predstavnici radnika

koji suprije2000. godineostali bezpo-

slaističudasadašnjiizgledindustrijske

zone Rudeš jasno pokazuje da su priče

orazvojusjeverabezosnova.Oni ističu

daništanijeurađenokakobi uBerana-

ma došlo do oživljavanja bilo kakve

proizvodnje.

- Stiče seutisakda senadležni svihovih

godina samodeklarativnozalažuzaak-

tiviranjeproizvodnihkapacitetanaRu-

dešu, jer, da ima iskrenosti u toj priči,

oni bi prvo popravili puteve do bivših

pogona i tako pokazali potencijalnim

investitorima da su ozbiljni inicijatori

neke razvojnepriče. Ovako, po svoj pri-

lici, putna infrastruktura i fabrička

imovina biće i dalje prepuštena propa-

danju - naglašavajubivši radnici.

V.J.

KOLAŠIN

- Svi prvaci u kola-

šinskimosnovnim školama

dobiće besplatno komplete

udžbenika za prvi razred. Kom-

pleti udžbenika biće uručeni

OŠ „Risto Manojlović“ u Kolaši-

nu, OŠ „Radoslav Jagoš Vešo-

vić“ u Barama Kraljskim,OŠ

„Vojin Čepić“ u Dragovića

Polju, OŠ „Međuriječje“ u

Međuriječju i OŠ „Mojsije Ste-

vanović“ u Manastiru Morači.

Kako je kazao Milosav Bato

Bulatović, predsjednik Kolaši-

na, na ovaj način lokalna upra-

va želi da pokaže spremnost

da bude partner i školama i

đacima i njihovimporodicama.

- Ove godine smo obezbijedili

komplete knjiga za 64 prvaka.

Od toga je 54 kompleta za

prvake u gradskoj školi, šest za

prvake u OŠ „Mojsije Stevano-

vić“, dva za OŠ „Međuriječje“

i po jedan komplet za OŠ

„Vojin Čepić“ i „Radoslav Jagoš

Vešović“. Raduje nas što je u

Manastiru Morači broj učenika

povećan za jednu četvrtinu.

Učinićemo sve da svake godi-

ne broj kompleta knjiga za

prvake bude veći, da se pove-

ćava broj učenika i u gradskoj

i u seoskimosnovnim školama

- istakao je Bulatović.

Dr.P.

Treće zasijedanje odbornika u novomsazivu kolašinske Skupštine

Kuburović iMedenicanovi

potpredsjednici opštine

Sa jučerašnjeg zasijedanja

BIJELOPOLJE:

Završen projekat ,,Inkluzija lica sa invaliditetomna tržište rada“

Dvanaest osobaprošlo

petomjesečnuobuku

Sakonferencijeza štampu

Kolašin:

Poklon za

učenike jedne gradske

i četiri seoske škole

Obezbijedili

knjigeza

64prvaka

BERANE:

Put od naselja Rudeš do pogona nekadašnje fabrike celuloze još nije popravljen

Radovi ni unajavi

MNOGORUPANAPUTU:

NaseljeRudeš

Večeras Riječka noć na Rijeci Crnojevića

Bogat program

CETINJE

–Peto izdanjemanifestacije „Riječkanoć“ održaće

sevečeras naRijeci Crnojevića.Manifestacijukojuorganizuju

prijestonica i TurističkaorganizacijaCetinjaobilježićebogat

zabavni program, ali i besplatnadegustacija ribljih specijalite-

ta, kao i vina i piva, kojapočinjeu 19časova.

U zabavnom programu učestvovaće Branka Šćepanović, guslar

RajkoRadović, ansambl Prijatelji i bendSenkina đeca.

Zbog održavanja „Riječke noći“ danas će, od 19 časova do ponoći,

biti na snazi izmijenjeni režim saobraćaja iz pravca Cetinja i Pod-

gorice premaRijeci Crnojevića.

Nadionici Carev laz -RijekaCrnojevićauperioduod 19do23 sata,

dok će od23 časadoponoći na snazi biti potpuna obustava saobra-

ćaja. Od Ulića do Rijeke Crnojevića u periodu od 19 do 23 sata

moći će se kretati autobusi, kombi i službena vozila samo upravcu

Rijeke Crnojevića, a od 23 sata do ponoći i na ovoj dionici važiće

zabrana saobraćaja, osim za hitne slučajeve. Od ponoći sva vozila

će saobraćati u jednom smjeru ka magistrali Cetinje - Podgorica,

pravcem Rijeka Crnojevića - Ulići – navodi se u saopštenju iz

TOPCT u kojem se dodaje da će od 19 časova do ponoći važiti za-

brana saobraćaja za teretna vozila i autobuse na putu od Rijeke

Crnojevića prekoČukovića premaVirpazaru.

J.Đ.