Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

- BistaSima

Matavulja, koja jeoborena

sapostamentaprije skoro

trimjeseca, nakončišćenja i

ankerisanjavraćena jena

platoupodnožjuKanli kule.

Na meti vandala bista je bila i

prije četiri godine. Tada su,

takođe pod okriljem noći,

vandali uklonili bistu sa po-

stamenta i odložili je na ze-

mlju.

Dvijegodinenakontoga, usa-

radnji Opštine i Gradskog

muzeja uređen je postament i

ukucani su podaci da je bista

radVojaStanića iz 1960. godi-

ne.

Opštinski Sekretarijat za kul-

turu i obrazovanje posjeduje

Registar spomen obilježja u

koji jedosadaupisano65spo-

men -obilježja na teritoriji

grada, sadetaljimakoji se tiču

svakogaodnjih(naziv, lokaci-

ja,vrsta,tip,dimenzije,datum

podizanja, naziv subjektakoji

jepodigao i onogako jedužan

da ga održava itd).

Nadležni suzapočeli sistema-

tično čišćenje spomen-obi-

lježjana teritoriji grada, zašta

su po prvi put budžetom pla-

nirana sredstva.

Očišćeni su spomenici u Iliji-

nom parku u Igalu, spomen-

ploča Aleksandru Dukoviću,

bista u parku Boke, biste u

parkuSv.Leopolda,kompleks

spomen-obilježja na Savini, a

ovihdana traječišćenjebistiu

Staromgradu, a predstoji i či-

šćenje česme i bisti u Omla-

dinskomparku.

- Briga o spomen-obilježjima

dužnost je lokalneuprave, ko-

joj se do sada nije planski pri-

stupalo. Ove godine je, prvi

put, planirana budžetska lini-

ja namijenjena održavanju

KOLAŠIN

-Komitski pokret

ukolašinskomkraju–naziv

je tribinekoja će seodržati

večeras (subota) uDomu

kultureu20 sati.

Na tribini će govoriti Gojko

Vlahović, Radovan Damjano-

vić,VeselinKonjević,Slavenko

JovanovićiSlobodanMirjačić.

Organizatori tribine su UB-

NOR i antifašisti Kolašina i

Nikšića i JUCentarzakulturu.

Povod tribine je podizanje

spomenikasvimkomitimakoji

su u periodu od 1916. do 1929.

godinepoginuli zapravo, čast i

slobodu Crne Gore. Planirano

je da spomenik bude podignut

do kraja godine na Trgu Save

Kovačevića uNikšiću.

Dr.P.

Uređivanje spomen-obilježja uHerceg Novom

Vraćena

bistaSima

Matavulja

BILANAMETIVANDALA:

BistaSimaMatavulja

spomen-obilježja na teritoriji

grada.Minatajnačinodgova-

ramo zakonskoj obavezi, na-

mjereni da se odgovorno od-

nos imo prema bro jnim

obilježjima koja su postavlje-

na u znak sjećanja na važne

ličnosti i događaje od značaja

za Herceg Novi - kaže sekre-

tarkazakulturuiobrazovanje

AnaZambelić-Pištalo.

Plan je da tokom ove i počet-

kom naredne godine bude

očišćen najveći dio spomeni-

ka unovskoj opštini.

Zambelić-Pištalopodsjećada

je na nedavno održanoj sjed-

nici Skupština opštine Her-

ceg Novi usvojila Program

postavljanjaspomenobilježja

za 2018. godinu, kojim je pla-

nirano postavljanje spomeni-

kaMirkuKomnenoviću, spo-

men-ploče sa medaljonskim

likom Jeftu Gojkoviću i Zuku

Džumhuruiimenovanjeulice

Elize Duković-Lombardić.

Kakododaje, utokujepripre-

ma dokumentacije za raspisi-

vanje javnog konkursa za

idejno rješenje spomenika

MirkuKomnenoviću.

Ž.K.

Dvojemladih Nikšićana povezao isti problem, ali i humanost

Ilija i Rosau

borbi zaživot

Bulajić počinje da

se priprema za

transplantaciju

bubrega u Turskoj

u oktobru, a od

prikupljenih

sredstava će

nakon operacije

pomoći i Rosi

Knežević

NIKŠIĆ

–RosuKnežević i

IlijuBulajića izNikšićaveže

slična životnapriča, naža-

lost i bolest, ali i istauvjere-

nost da ćeozdraviti i opet

početi normalanživot. Obo-

je idu tri puta sedmičnona

dijalizu i potrebna imje

transplantacijabubrega. Ili-

ja jepronašaodonora, koji je

dobromvoljomponudioda

mupomogne, dokRosa i da-

ljeprikuplja sredstvaneop-

hodna zaoperaciju. Ilijapo-

lakopočinjeda sepriprema

za transplantacijububregau

Turskoj, koja jeuoktobru, a

odprikupljenih sredstava će

nakonoperacijepomoći i

Rosi.

PriPrema

- Za mjesec i po idemna tran-

splantaciju, sredstva su priku-

pljena za operaciju, a Kon-

stantina Maraš je donor. Njoj

sam neizmjerno zahvalan, a i

cijelaCrnaGoraseudružilada

mipomogne, i zaistasamizne-

nađen kako je prikupljanje

novca brzo teklo. Na samom

početku akcije sam za 15 dana

prikupio polovinu sredstava,

da bi 18.000 eura bilo priku-

pljenouemisiji „Dnevnica“na

televiziji Vijesti. Rosi Kneže-

vić ću nakon moje transplan-

tacije u oktobru na račun pre-

baciti 10.000 eura. Novac koji

ostane nakon mojih kontrol-

nih pregleda poslije dvije go-

dine prebaciću na račun za li-

ječenje oboljele djece – kazao

jeBulajić.

Troškovi operacije kada paci-

jent nađe donora su oko

30.000eura, dok jecijenaope-

racije u slučajevima kada kli-

nika nađe donora duplo veća.

Međutim, postoje i drugi troš-

kovi.

- Pored operacije moraju biti

plaćeni troškovi prevoza,

smještaja i redovnih kontrola

nakon transplantacije. Prva

opcija je bila da se operišemu

IlijaBulajić i RosaKnežević

Prethodnih dana, Iliju su pitali i šta će raditi sa novcem koji

ostane poslije operacije i kontrola.

- Novac koji preostane nakon operacije i kontrola ne bih bio

u stanju da trošimna kupovinu stana, kola ili sličnih stvari. Taj

novac želimda poklonimnekom, jer je namijenjen za liječe-

nje. Rosi Knežević ću, kao što sam kazao, na račun prebaciti

10.000 eura, a ostatak, nakonmojih kontrolnih pregleda, na

račun za liječenje oboljele djece – rekao je Ilija Bulajić.

Novacisključivozaliječenje

Padovi, gdje bih morao da če-

kamdonora, ipak, zahvaljuju-

ći Konstantini transplantaciju

mogudauradimuTurskoj.Ne

znam koliki će biti troškovi

kontrolaunarednedvijegodi-

ne –objasnio jeBulajić.

Rosa Knežević i dalje priku-

plja sredstva za transplantaci-

ju bubrega koja će koštati

60.000, dok će ostali troškovi

sa prevozom, kontrolama,

smještajemiterapijomznatno

uvećati tu sumu. Do sada je

prikupila48.000eura, ali joj je

za početak, da se prijavi na li-

stučekanjanaklinici uPadovi,

potrebno minimum 60.000.

Sredstvakojaće joj Ilijapreba-

citi na račun nakon njegove

transplantacijemnogojojzna-

če.

-Ilijamejeprijenekolikodana

zaista pozitivno iznenadio re-

kavši da će mi nakon njegove

transplantacijeuoktobrupre-

baciti novac. Poznajemo se,

idemo zajedno na dijalizu, a

veomami jedrago što jeonus-

pio da nađe donora – kazala je

RosaKnežević.

Ona je na dijalizi već sedam

godina, a prethodni nalaz koji

je radilapokazao jedanjenor-

ganizam i dalje može da pod-

nese transpantaciju.

TrošKovi

- Pored troškova za operaciju

sredstva moram prikupiti i za

taksi avio prevoz, jer ne postoji

šansa da se redovnim avio lini-

jama dođe na transplantaciju,

zbog toga što, kada se nađe bu-

breg, kratak je vremenski rok

da se dođe do bolnice. Takođe,

tusuikontrolenasvakatrimje-

seca dok se čeka bubreg i kada

se transplantacijauradi, amora

da se plati i priprema. Prva op-

cija je bila operacija u Bjeloru-

siji, ali troškovi uPadovi suma-

nji, pasamseodlučilazaItaliju.

Ipak, ispred mene je dug put,

moram da prikupim neopho-

dan novac, a nakon toga i da se

nađe odgovarajući donor za

mene–udahu je ispričalaRosa

Knežević, puna nade da će na-

pokon riješiti dugogodišnji

problem.

S.DoKnić

Kolašin

Veče

posvećeno

komitskom

pokretu

Na sedmomsajmumeda uMojkovcu učestvovalo 30 pčelara iz zemlje i Srbije

Lošagodina, ni pet kilogramapokošnici

MOJKOVAC

-Na gradskom

trguuMojkovcuodržani su

sedmi „Danimeda“. Vrata

suza svekoji sebave tim

poslombila širomotvorena.

Tridesetak pčelara, a među

njima i ljudi iz Čačka i Prije-

polja, došli sudasedruže ipo-

nude to što imaju, a toga baš i

nijebilomnogo.Malosuzara-

dili. Meda, jednostavno, ne-

ma, a slična je situacija i u Sr-

biji. Pčelari iz Prijepolja i

Čačka su došli u Mojkovac i

ispričalida jegodina, zbogve-

likih padavina, uništila pčela-

re i to u čitavom regionu. Isto

tvrde iMojkovčani.

DobroKrenulo

- Godina je dobro krenula, a

ondasupočeledapadajukiše,

i to svakog dana. Onaj ko je

imao pet-šest kilograma po

košnici dobro je prošao. Po-

kriće barem troškove, rekla

nam je Cica Čabarkapa. Isto

to je kazao iMilijaMadžgalj -

predsjednikudruženjapčela-

ra „Mojkovac“, koje jeorgani-

zovalomanifestaciju.

- Bila je ovo loša godina. U

startu je izgledala drugačija i

onda su kiše krenule... Padale

susvakodnevno.Ništaodme-

da tu nije bilo, osim onih koji

su košnice selili na jug, a njih

je malo. Mi smo ranije u do-

brimgodinama, kojih odavno

nema, imali prosjekpokošni-

ci od 50 kilograma meda. Sad

o tome možemo samo da sa-

njamo - rekao jeMadžgalj.

Sekretar Saveza pčelarskih

organizacija, Vladimir Radu-

lović, koji je prisustvovao

mojkovačkomdanumeda ra-

kao je da će Savez učiniti sve

što je moguće da se, čak i uz

Udruženje pčelara „Mojko-

vac“ je, nakon 10mjeseci

rada, realizovao projekat

„Vrijedni kao pčele“, rađen

u saradnji sa Udruženjem

gluvih i nagluvih iz Mojkovca,

uz finansijsku podršku od

50.601 euro, od Zavoda za

zapošljavanje Crne Gore,

kroz grant šemu za zapošlja-

vanje osoba sa invaliditetom

(OSI).

- Ciljevi projekta bili su, pored

ostalog, obuka i održivo

zapošljavanje OSI u poljopri-

vredi, otvaranje novih radnih

mjesta kroz nabavkumašine

za preradu voska i edukacija

o pčelarstvu. Projektom je

bilo obuhvaćeno šet OSI,

koje su obučene za rad na

mašini za izradu satnih osno-

va i edukovane za bavljenje

pčelarstvom. Nakon obuke

„Vrijednikaopčele“

neke finansijske olakšice, po-

mogne ne samoMojkovčani-

ma već i svim pčelarima na

sjeveruCneGore.Onnijepre-

cizirao o kakvoj pomoći se ra-

di, ali je kazao da će ona biti

vezana za niže cijene, u pr-

vom redu invertnog sirupa i

svega ostalog što nudi Kuća

meda u Danilovgradu. On je

dodao da će Savez učiniti sve

štomože kako bi se prevazišli

nesporazumi dva mojkovač-

kaudruženjapčelarai, konač-

no otvorila, nakon dvije godi-

n e p r e p u c a v a n j a d v a

udruženja (drugo je „Potar-

je“) oko upravljanja tim

objektom, kuća meda uMoj-

kovcu.

oTvaranje

Dan meda u Mojkovcu zva-

nično je otvorio predsjednik

opštine, Ranko Mišnić. On je

poželio pčelarima uspjeh u

radu i pozvao sve poljopri-

vrednikeda organizuju slične

manifestacije.

- Pčelarima želimuspjehu ra-

du i tu smo, kao opština, da ih

podržimo. Pored toga, pozi-

vamsvepoljoprivrednike, bez

obziranagranudjelatnosti, da

organizuju slične manifesta-

cije, jer ova danas ima i turi-

stičku težinu. Sve ćemo ih po-

držati, obećao jeMišnić.

r.ć.

bile su radno angažovane

na poslovima za koje su bili

obučeni. Dvije osobe, koje

su pokazale najbolje rezul-

tate, ostaće da rade u Udru-

ženju narednih šest mjeseci,

i sa njima će biti sklopljeni

ugovori - kazao je Madžgalj.

On je dodao da su svi uče-

snici projekta dobili po dvije

košnice sa pčelinjimdruštvi-

ma, kao podstrek za bavlje-

nje pčelarstvom, jer su kroz

projekat dosta toga naučili.

MALOZARADILI:

Sa sajmamedauMojkovcu