Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Hronika

HERCEGNOVI

-Herce-

gnovskaSlužba zaštite i spa-

šavanja i alpinističke službe

izvukli su juče iz jamedubo-

keoko50metaraKrstaĆi-

rovića,mještanina selaBje-

lotina. Povredekoje je

Ćirović zadobioprilikom

padanijesuopasnepoživot.

Akcija spašavanja trajala je

skoročetiri sata. Prema riječi-

ma alpiniste Dejana Veriga

koji je sa dvojicom kolega Ni-

kolomBrajevićem i Dejanom

Tušupom i osam osoba iz

Službe zaštite učestvovao u

akciji spašavanja, Ćirović je

pao niz kamenu kosinu i za-

glaviose izmeđudvakamena i

stabla, na nasipu zemlje. Na-

kon toga se skotrljao još niže,

ujamudubokuoko50metara.

- Iz jame smo postavili tri lini-

jeza izvlačenje. Imali smono-

sila za horizontalno izvlače-

nje a trebala su nam za

vertikalno, pa smo ih na licu

mjesta prepravljali. Uspjeli

smodaizvučemoĆirovićačije

sumajka i sestra bile pored ja-

me sve vrijeme uz ostale koji

su učestvovali u akciji - kazao

jeVerigo.

Načelnik Službe zaštite Zlat-

koĆirović kazao je da je Ćiro-

vić sve vrijeme bio svjestan i

komunicirao sa sestrom.

Ž.K.

PODGORICA

-Odkada je

osnovanoSpecijalnopolicij-

skoodjeljenje zaorganizo-

vani kriminal procesuirano

je 140osoba. Uborbi protiv

visokekorupcije, utajepore-

za i pranjanovca, zadvije i

pogodine, podnijete supri-

javeprotiv 183osobe. Istra-

gaukazujeda jeu timpred-

metimapričinjena

materijalna štetavećaod30

miliona eura– tepodatke za

TelevizijuCrnaGore saop-

štio je rukovodilac specijal-

nog tima, DraganRadonjić.

On je naveo da su za dvije i po

godine od osnivanja radili na

mnogimslučajevima i da imje

prioritet borba protiv krimi-

nalnih grupa i rasvjetljavanje

teškihkrivičnihdjela.

- Javnosti su najinteresantniji

predmeti radnihnaziva-Kon-

tra, Štit, Šado, Sidnej, Tehni-

čar, Školjka, ubistava Dalibora

Đurića, Miloša Šakovića i Ra-

divoja Jovanovića, Đorđa Bo-

rete i Dragana Zečeviča.

Uovimpredmetimaprocesui-

ranoje140osoba-kazaojeRa-

donjić zaTVCG.

Da je veliki broj likvidacija

spriječen, prema riječima Ra-

donjića, potvrđuju i rezultati

posljednjih velikih akcija rea-

lizovanih po nalogu Specijal-

nog tužilaštva.

Radonjić je naveo i da je u nji-

hovom radu veliki broj sluča-

jeva koji se odnose na visoku

korupciju, utaju poreza i pra-

nje novca.

- Iz ove oblasti podnešene su

krivičneprijaveprotiv183lica,

i to u predmetima: Primorka,

predmeti bivših gradonačel-

nika Podgorice i Bara, protiv

javnog izvršitelja, predmeti

Građovo, Boksiti, A2A, Vardar

jedan i dva. Takođe, izdvojio

bih i predmet protiv 15 osoba

zbog postojanja osnovane

sumnje da su izvršili krivično

djelo pranje novca u kome je

krivični postupak pokrenut i

protiv predsjednika jedne po-

litičkepartije i drugih lica - re-

kao jeRadonjić.

On je istakao da je u timsluča-

jevima pričinjena materijalna

šteta viša od 30miliona eura.

Kada je u pitanju borba protiv

krijumčarenja,Radonjić ističe

dobrusaradnusapartnerskim

službama.

- Pa je u timpredmetima zapli-

jenjeno više od 11 hiljada pake-

ta cigaretakoje sunamijenjene

prodaji na crnom tržištu, a čija

je vrijednost viša od 10miliona

eura - dodao jeRadonjić.

Nakon dvostrukog ubistva u

centru Podgorice, kada su

stradali Miloš Šaković i Radi-

vojeJovanovićkapaciteti Spe-

cijalnog policijskog odjeljenja

supojačani sa20na30službe-

nika, na rok od godine. Nakon

što je Specijalni timdobio po-

jačanje, zasamonekolikomje-

seci, procesuirali su skoro 40

osoba.

C.H.

PODGORICA

-Dvadesto-

godišnjaSaraVidak (20) iz

Beogradakoja jeoptužena

zanapadna sutkinjuSuda

zaprekršajeuKotoruJe-

lenuStanišić, zadovoljna

je tretmanomu istražnom

zatvoruuSpužu. To je sa-

opšteno iz institucijeZa-

štitnika ljudskihprava i

sloboda, čiji predstavnici

su je jučeposjetili poza-

molnici Zaštitnika građa-

naRepublikeSrbije, Zora-

naPašalića.

Vidak je saopšila da je zado-

voljnatretmanomiuslovimau

zatvoru i da nema primjedbi.

Ona jepredstavnicima institu-

cije Zaštitnika kazala da neo-

snovanim smatra osnov liše-

nja slobode, da se osjeća

nedužno kao i da želi što prije

da izađe iz pritvora. Čitavu si-

tuciju, kako je kazala, smatra

velikim nesporazumom, na-

vodeći da nikda ranije nije

imala problema sa sudskim

vlastima.

- Navela je i da se službenici u

zatvoru prema njoj ophode

korektno, kulturno i profesio-

nalno i da joj se poštuju prava

kaopritvorenoj osobi –navodi

se u saopštenju Zaštitnika

ljudskihprava i sloboda.

Prema njenim riječima, pro-

storijaukojojboraviprostrana

je i uredna, u šta su se tokom

posjete uvjerili i predstavnici

Institucije. Kako je kazala,

ostale tri pritvorenice sa koji-

ma boravi su korektne i pri-

stojno se ophode prema njoj.

Vidak je navala i da joj je obez-

bijeđena sva potrebna ljekar-

ska njega u zatvoru i da je lje-

kar obilazi svakodnevno.

Posebnojeistakladasmatrada

slučaj nije etničkimotivisan.

Ona je zahvalila Zaštitniku

ljudskih prava i sloboda Crne

Gorenaintersovanjuzaslučaj.

Osnovno državno tužilaštvo

prije dva dana podiglo je op-

tužni prijedlog protiv Vidak i

suđenje je zakazano za 31. av-

gust.

C.H

Sud jošnije

odlučivaoo

jemstvu

Osnovni sud u Kotoru još

nije razmatrao zahtjev

odbrane Sare Vidak da se

brani sa slobode.

Odbrana je ponudila jem-

stvo od 10.000 eura da se

brani sa slobode.

S. M.

SaraVidak

Vidak poručila da slučaj

nije etnički motivisan

Optužena za napad na sutkinju zadovoljna tretmanomu ZIKS-u

Rezultati Specijalnog policijskog odjeljenja za dvije i po godine

Radonjić:

Procesuirali

smo 140osoba

DraganRadonjić

HERCEGNOVI:

Spašen Krsto Ćirović

Izvučen iz jame

duboke50metara

Saakcije spašavanja

Kožar dolazi

uViši sud

SUTOMORE

–PetarVojvodić (19) iz

Barauhapšen je zbog sumnjeda jena-

nio teške tjelesnepovrede srpskom

državljaninuStefanuNovoselcu (28)

izRume.

Novoselac je do zaključenja lista bio u

kritičnom stanju od posljedica povreda

koje je zadobio u tuči na sutomorskom

šetalištu. Teško je povrijeđen i njegov

prijatelj G. S. (19), takođe iz Rume. Nje-

mu je polomljena vilica i pomoć mu je

ukazana ubarskoj bolnici.

Osumnjičeni Vojvodić je juče oko 5.15

časova u Sutomoru, kako se sumnja, bez

povoda i ničim izazvan fizički nasrnuo

naG.S.kojegjeudariošakomuglavu.On

jenakontoga, sumnja se, fizički nasrnuo

naNovoselca, udarivši ga istouglavuša-

kom. Novoselac je od posljedica udarca

pao i udario glavomo beton.

-Udaljemizvršenjudjelaosumnjičenog

suspriječiliĐ. S. iJ.M, koji subili sanjim

udruštvu - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da žrtve nijesu ovo prijavile

policiji, već su otišli u iznajmljeni smje-

štajgdjesuboravili,dabinakonnekoliko

sati primijetili daNoveselac nemože da

se probudi i odvezli ga uHitnupomoć.

Kako je saopšteno iz Uprave policije,

Dežurna služba Centra bezbjednosti

Bar je, 23. avgusta obaviještena odHitne

pomoćida jeunjihoveprostorije, uprat-

nji drugova, u nesvjesnom stanju dove-

den Novoselac i da je tjelesne povrede

zadobio u alkoholisanom stanju, odno-

snoda se povrijedioprilikompada.

Zbog težine zadobijenih povreda on je

upućenuOpštubolnicuuBaru, a nakon

toga uKlinički centarCrneGore.

Barski policajci su nakon prikupljenih

dokaza i obavještenja od građana došli

do saznanja da je riječ o prikrivanju kri-

vičnog djela od strane oštećenih lica.

- BrzomakcijomslužbenikaCBBar slo-

bode je lišenV. P. (19) izBarazbogposto-

janja osnovane sumnje da je počinio na-

vedeno krivično djelo. Tomprilikom su

identifikovana još dva lica koja su bila u

društvu osumnjičenog, Đ. S. (20) i J. M.

(20), oba iz Bara, koji neće biti obuhva-

ćeni krivičnom prijavom – navodi se u

saopštenjupolicije.

O događaju je obaviješten državni viši

tužilac u Podgorici i državni tužilac u

Osnovnomdržavnom tužilaštvu u Baru

koji je naložio da seVojvodić privede uz

krivičnu prijavu zbog postojanja osno-

vane sumnjeda jepočiniokrivičnodjelo

teškatjelesnapovredainasilničkopona-

šanje.

A.G.

Zbog tuče na sutomorskomšetalištu uhapšen devetnaestogodišnjak

Jedanmladićukomi,

drugomepolomljenavilica

ARHIVAPOBJEDE

STOP KADAR RTCG