Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

-Naoružani

razbojnik juče jeoko 11 sati

upaouposlovnicuMonte-

negroerlajnsa, naBulevaru

IvanaCrnojevića, odakle je

odniomanjeod200eura.

Kako je Pobjedi potvrđeno u

policiji, u trenutku pljačke u

poslovnici su bile dvije radni-

ce.Razbojnik jebionaoružan i

maskiran - imao je kapu i me-

dicinskumasku.

Policija je uzela snimke sa

nadzornih kamera koji će im

pomoći u rasvjetljavanju kri-

vičnog djela.

U trenutku kada je opljačkana

poslovnica nije bilo obezbje-

đenja.

A.G.

BAR

- BraćaStefan (23) i

Martin (21) Jankovićprive-

deni su jučeuCentar be-

zbjednosti Bar jer jepolicija

kodnjihpronašlaoružje i

municiju.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno, braća Janković bli-

skisuklanukojipredvodiAlan

Kožar izBara.

U saopštenju Uprave policije

navodi se da je u Baru bila po-

jačanakontrolabezbjednosno

interesantnih osoba te i da su

pretresli pet lokacija.

-Pretresi subili napet lokacija

koje koriste M. J. (21) i S. J.

(23). Policajci supronašli i pri-

vremenooduzeli lovačkikara-

bin, tri lovačke puške, vazduš-

nu pu š ku s a op t i č k im

nišanom, dva optička nišana,

tri ručne radio veze, vojnički

nož – bajonet, veću količinu

municije raznog kalibra kao i

četiriputničkamotornavozila

od kojih jedno blind vozilo

marke „audi A8“ – navodi se u

saopštenjupolicije.

Pronađeni predmeti biće vje-

štačeniuForenzičkomcentru.

Odogađajujeobaviještennad-

ležni državni tužilac koji će se

o kvalifikaciji djela izjasniti

nakondobijenihrezultatavje-

štačenja.

C.H.

NIKŠIĆ

–ProtivNikšićani-

naM. B. (43) podnijeta je

prijava zbog sumnjeda je

prijedvadanaverbalnoa za-

timi fizički napao svojune-

vjenčanu supruguM. J. sa

kojomčekadijete.

KakojePobjedinezvaničnosa-

opšteno, incident se dogodio

naočigled dvoje maloljetne

djece iz njihovih prethodnih

brakova.

Došlo je do verbalne rasprave

izmeđuM. B. i sinanjegovene-

vjenčane supruge. Nakon toga,

M. B. jezaustaviovozilo i rekao

M. J. i njenomsinuda izađušto

suoniiučinili.Ubrzonakonto-

ga predomislio se i tražio da se

vrate u vozilo. Kada su ušli na-

stavio jeda ihvrijeđaaonda je i

fizički nasrnuonaM. J.

Prema navodima prijave, M. B.

jeuhvatiozavratM.Jidavioje.

Nikšićanin je priveden na sa-

slušanjeuPodručnisudzapre-

kršaje i njemu će biti izrečena

kazna.

C.H.

PODGORICA

–ZaBara-

ninomAlanomKožarom

raspisana jemeđunarodna

potjernicaponaloguSpe-

cijalnogdržavnog tužilaš-

tva zbog sumnjeda jepoči-

niokrivičnodjelo

stvaranjekriminalneor-

ganizacijekoja se sumnjiči

za teškakrivičnadjela–

saznajePobjeda.

Kožar je, prema saznanjima

crnogorskih bezbjednosnih

službi,napustioCrnuGorupa

su se stekli uslovi za potragu

van granica naše zemlje.

Kako nam je nezvanično sa-

opšteno iz izvora bliskih

istrazi, ime Kožara operativ-

no se dovodi u vezu sa više

krivičnih djela, ali se te sum-

nje ispituju.

Za Kožarom je 12. decembra

2017. godine Osnovni sud u

Baru ukinuo potjernicu na-

kon što je prvostepenompre-

sudom oslobođen optužbi da

je organizovao postavljanje

eksplozivne naprave ispod

automobila komandira Inter-

ventne jedinice barskepolici-

je IvanaĐokovića.

Istompresudom, Barani Alija

Metović i Ilija Kovačević osu-

đeni su na po godinu zatvora

jer su dokazani navodi optuž-

nice da su postavili bombu is-

podĐokovićevogautomobila.

Kožar je tada bio u bjekstvu i

sudilomu se uodsustvu.

Onse teretiozačetiri krivična

djela - napad na službeno lice

u vršenju službene dužnosti,

izazivanje opšte opasnosti

putempodstrekavanja,napad

na službeno lice putem pod-

strekavanja i nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija putempodstrekava-

nja.

Kožar, koji je u policiji ozna-

čenkaovođajednogodkrimi-

nalnih klanova u Baru, bio je

optužen da je od 31. marta do

8. aprila sa umišljajem pod-

strekavaoMetovića i Kovače-

vića na krivična djela.

On prema procjenama be-

zbjednosnih službi slovi da je

na čelu grupe koju je predvo-

dio njegov sugrađanin Luka

Đurovićkoji jepoginuousao-

braćajnoj nesreći prije skoro

pet godina.

Kožar je ranije presudomVi-

šeg suda u Podgorici osuđen

na šest godina i deset mjeseci

zatvora zbog podmetanja tri

eksplozije na hotel „Splen-

did“ u Bečićima, koji je tada

bio u izgradnji, kao i za poku-

šaj iznude od biznismena

Žarka Radulovića, suvlasnika

hotela.

Prije dvije godine, njemu je

zapaljeno vozilo ,,mercedes

G“ a dopožara je došlo tokom

vožnje, ubrzonakon što je au-

tomobil izvezen iz garaže.

Kožarjebiosasuprugomuautu

i uspjeli su da izađu iz automo-

bila, koji je potomeksplodirao.

Njegovi ime se našlo na stup-

cima crnehronike kada je po-

licijapretreslavišekuća idru-

gih objekata u vlasništvu

bezbjednosno interesantnih

osoba i oduzela više pištolja,

pušaka i SIMkartica...

A.G.

BEOGRAD

–Tužilaštvo je

podnijeložalbunapresudu

Specijalnog sudauBeogra-

dukojomjeMilošDelibašić

oslobođenoptužbi zaučešće

uubistvuMilošaVidakovića

uBudvi iNikoleBojovićau

Beogradu.

Kako prenosi Blic, u žalbi se

navodida jesudpogrešnopro-

cijenio da su iskazi svjedoka

saradnika Miloša Vojnovića

dati iz osveteDelibašiću.

- Sud je iskaz Vojnovića - koji

jesampriznaodajeubioMilo-

ša Vidakovića u Budvi - uzi-

maokrajnjeselektivno,navodi

se u žalbi Tužilaštva – prenosi

Blic.

Kako navode, sud nije prihva-

tio iskazedrugihsvjedokakoji

potvrđujuverzijukoju je iznio

Vojnović.

Tužilaštvo je ukazalo i na na-

laz sudskih vještaka koji su

procijeniliponašanjeVojnovi-

ća navodeći da „nije dao iskaz

kaočinosvetepremaDelibaši-

ću“.

Sud je u Beogradu 2. aprila

osudio srpskog državljanina

SašuCvetanovićaiSlavišuNo-

vakovića na po 35 godina za-

tvora, Nikšićanina Ratka Ko-

l j enš i ća na 30 godina i

Beograđanina Miloša Vojno-

vićana 10godina jer su, prema

ocjeniSpecijalnogsudauBeo-

gradu, učestvovali u ubistvu

NikoleBojovića iMilošaVida-

kovića.

Usljednedostatkadokaza, sud

je oslobodio srpskog državlja-

ninaMiloša Delibašića koji se

teretio da je sa Slobodanom

Šaranovićem organizovao

grupuzaubistvoBojovića iVi-

dakovića. I Goran Bojanić,

kom se sudilo za kriminalo

udruživanje, takođe jeoslobo-

đen.

Delibašić je oslobođen optuž-

bi da je zajedno sa sada pokoj-

nim Slobodanom Šaranovi-

ćem organizovao kriminalnu

grupu koja je 2013. godine, u

Beogradu, ubila Nikolu Bojo-

vića,rođenogbrataLukeBojo-

vića, i Miloša Vidakovića u

Budvi iste godine. Vojnović je

zbog ubistva osuđen na 10 go-

dina, a četiri godine je dobio

zbog iznude.

Protiv Slobodana Šaranovića

obustavljen je postupak jer je

u februaru2017. godineubijen

uBudvi.

Prema optužnici, kao nepo-

sredni izvršilacubistvaNikole

Bojovića označen je Cvetano-

vić, kaopomagač -Koljenšić, a

nalogodavac Šaranović. C. H .

PODGORICA:

Opljačkana poslovnica

Montenegro erlajnsa

Razbojnikodnio

oko200eura

Poslovnicakoja jebilanameti razbojnika

BAR:

Pretreseno pet lokacija, privedena

braća Janković

Oružjećebiti vještačeno

UPRAVA POLICIJE

Prijava protiv Nikšićanina

Napao trudnusuprugu

AlanKožar

napotjernici

ZaKožarom je 12.

decembra 2017. godine

Osnovni suduBaru

ukinuo potjernicunakon

što je prvostepenom

presudomoslobođen

optužbi da je

organizovaopostavljanje

eksplozivne naprave

ispod automobila

komandira Interventne

jedinice barske policije

IvanaĐokovića

BEOGRAD:

Podnijeta žalba na presudu kojom jeMiloš Delibašić

oslobođen optužbi za ubistvo Vidakovića i Bojovića

Tužilaštvo: Sud jepogrešno

procijenio iskazVojnovića

SaprivođenjaDelibašića

ARHIVAPOBJEDE

Zaplijenjenooružje,

vozila, radioveze....

Baranina potražuju po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva

Tužilaštvo Kožara tereti za stvaranje

kriminalne organizacije koja se

sumnjiči za teška krivična djela

BAR

– D.R. (52) iz Smederevske Palanke preminuo je juče u

blizini kupališta u Šušanju. Ljekari su konstatovali da je muš-

karac u vodi doživio srčani napad nakon čega je nastupila

smrt. Obaviješten je VDT u Podgorici.

Šušanj: Turistapreminuo

kodplažeuŠušanju