Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

-VladaCrne

Goreobjavila jedetalje zajed-

ničke sjednice sa albanskom

vladomkoja jeodržanau

Skadru3. jula, anakojoj je,

poredostalog, potpisan spo-

razumootvaranjugraničnog

prijelazaCkla-Zogaj uKraji-

ni naSkadarskomjezeru.

Preko graničnog prijelaza

Ckla-Zogaj obavljaće se me-

đunarodni drumski, putnički i

jezerski saobraćaj.

Ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić, kako je

objavilaVlada,izraziojezado-

voljstvo naporima koje dvije

zemlje ulažu za poboljšanja

putne infrastrukture iocijenio

da ako nijesmo dobro poveza-

ni nemožemobiti ni dobro ra-

zvijeni.

On je ukazao na nedostatak

graničnih prijelaza sa Albani-

jom i njihove kapacitete, od-

nosno nedovoljnu propulziv-

nost postojeće infrastrukture.

Crnogorski ministar unutraš-

njih poslova ocijenio je da će

otvaranjem ovog graničnog

prijelaza, rekonstrukcijom

prijelaza Božaj - Hani i Hotit i

planiranom rekonstrukcijom

prijelazaSukobin-Murićaniu

značajnojmjeridoprinijetive-

ćoj prohodnosti na graničnim

prijelazima i povećanju kapa-

citetasa500.000na2.000.000

ljudi godišnje.

Nuhodžić je izrazio zadovolj-

stvo saradnjom dvije policije,

komunikacijom i koordinaci-

jom aktivnosti dvije granične

policije, kao i angažovanjem

pripadnika albanske policije

tokom turističke sezone u Cr-

noj Gori.

Ministar unutrašnjih poslova

Albanije Fatmir Džafaj je ista-

kao da je otvaranje novog gra-

ničnog prijelaza dogovoreno

kako bi se doprinijelo daljem

jačanjuiunapređivanjuzajed-

ničke i dugoročne saradnje na

obostranukorist, stvarajući na

taj način optimalne uslove za

razvoj ove saradnje kroz lakši

prelazak zajedničke granice.

R.D.

PODGORICA

-Nakon30.

septembranijedandoktor

medicine, biooncrnogorski

državljanjin ili stranac, neće

moći da sebavi neposred-

nomzdravstvenomdjelat-

nošćuukolikoneposjeduje

validnu licencukoju je izda-

laKomora, saopštili su izove

strukovneorganizacije.

Od 1.650 ljekara u Crnoj Gori

svega 150 do juče je predalo

dokumenta za obnovu licence

koja važi sedamgodina i košta

80 eura, prenio je Javni servis.

-Višenećemomoći biti ljekari

doživotno samim završetkom

medicinskog fakulteta. Mora-

ćemo da se kontinuirano

edukujemo i da za sedam go-

dina donesemo dokaze dami i

dalje možemo da budemo lje-

kari-rekaojepredsjednikLje-

karske komore Aleksandar

Mugoša.

On jepozvaokolegeda štopri-

je dostave traženu dokumen-

taciju jer vremena nema još

mnogo.

- U suprotnom svjesno krše

zakonenašezemlje i sebe i po-

slodavca koji ihzapošljavado-

vode u zonu krivično-pravne

odgovornosti–poručiojeMu-

goša.

Usindikatu smatraju da ljeka-

ri sa predajomdokumentacije

kasne zbog godišnjihodmora.

Predsjednica Samostalnog

sindikata zdravstva Ljiljana

Krivokapić kaže da bi se ljeka-

rima olakšalo ako bi, za izda-

vanje nove, mogli da koriste

dokumentaciju, koja je već u

arhivi Komore.

- Onog trenutka kada sam za-

vršila fakultet i specijalizaciju

i subspecijalizaciju to je neg-

dje tu arhivirano i nijesam

smatrala da treba nova doku-

menta da vadim i da se pečati-

ra da bi se originali zadržali za

sebe. Negdje sam smatrala da

jepotrebnosamoplatiti i zavr-

šiti obnovu i popuniti taj obra-

zac – rekla jeKrivokapić.

Ljekarekojineobnove licencu

dokrajaseptembraKomoraće

prijavljivati inspekciji i tuži-

laštvu.

R.D.

PODGORICA

–Novacpo-

trebanza liječenje trogodiš-

njeTijaneKasalice izKo-

marnicekraj Šavnika, koja

bolujeodcerebralneparali-

ze, sakupljen je, saopšteno je

izFondacije „Budi human“.

Saopštilisudajeobezbijeđeno

35.131 euro koliko je potrebno

za liječenje djevojčice na pri-

vatnoj klinici Liv hospital u

Turskoj,gdjeseonavećnalazi.

Tijana se rodila sa rascjepom

mekog nepca, nakon čega je

urađena operacija, ali joj je

ubrzo dijagnostikovana cere-

bralna paraliza. Ona ne može

samostalno da hoda, ne puzi i

ne izgovara rečenice.

Podrška porodici Kasalica sti-

zala je sa svih strana, a i košar-

kaši Budućnosti snimili su ne-

davno spot posvećen upravo

Tijani. Poruke podrške spre-

mile su i naše zlatne „lavice“.

Tijanini roditelji vjeruju da bi

fizikalna terapija i presađiva-

nje matičnih ćelija u Turskoj

Tijani pomoglo u daljem ra-

zvoju.

-Nijesmo uzalud otišli. Ranije

uopštenijemogladauspravno

drži glavu kada legne na sto-

mak i dok smo je držali bila je

totalno nestabilna, klatila se.

Sada kad legne na stomak po-

digne glavu i drži je tako, i to

vremenom sve duže i duže.

Ranije, kadabi joj nudili igrač-

ke uopšte nije kretala rukama

prema njima da ih uzme, sada

je tomnogobolje, pokušavada

stvari oko sebe uzme u ruke.

Sadapratirazgovor,pogledom

prati ljude, kad je zovneš ona

se okrene – isptičao je Tijanin

otac Zdravko za portal „Ono-

gošt“.

R.D.

Fondacija „Budi human“

Sakupljennovac za

liječenjemaleTijane

Ljekarska komora upozorila kolege da ističe rok za obnovu licenci

Od 1.650doktora, svega

150predalodokumenta

Vlada objavila detalje zajedničke sjednice u Skadru

Sa sjednice

uSkadru

UKrajini ćebiti

otvorengranični

prijelazCkla - Zogaj

2.039učenika

nja kuvara i konobara – kazao

jeTomić.

Nakonprvogupisnogrokami-

nistar prosvjete Damir Šeho-

vić kazao je da su izuzetno za-

dovoljni rezultatima upisa za

programe trećeg stepena.

-Prijavilose60odstovišeuče-

nika u odnosu na prošlu godi-

nu, a očekujemo da nakon

predstojećeg upisnog roka, taj

brojbudeskoroudvostručenu

odnosu na prethodnu godinu

- rekao je on i dodao da su za-

dovoljni ukupnim interesova-

njemza srednje stručne škole.

Kazao je da se za srednje

stručneškole„uvelikombroju

odlučuju i takozvaneLuče“.

-To jebiloposebnovidnokroz

podatak da je u prvom upi-

snom roku Elektro školu upi-

salo 14 dobitnika Luča diplo-

ma – istakao je Šehović.

U srednje škole u junskom ro-

kuupisano je6.503učenika, od

čega u programe gimnazije

2.013učenika, austručne škole

na programe u četvorogodiš-

njem trajanju 3.419 đaka. Na

programe stručnih škola u tro-

godišnjem trajanju u prvom

rokuupisan je 1.071 učenik.

Drugi upisni rok trajao je od

15. do 17. avgusta.

K.K.

1.437

učenika upisalo je neki

od trogodišnjih stručnih

školskihprograma

imao

eni

uku

Dječakuuspješno

transplantiranakost

Direktor Urgentnog centra dr Nermin Abdić osvrnuo se

i na transplantaciju tanje kosti lijeve potkoljenice u lijevu

nadlakticu petnaestogodišnjeg dječaka, prvu intervenciju

ove vrste koju je samostalno izveo timKliničkog centra.

Dječaku je ova transplantacija bila potrebna zbog toga što

je cistična promjena dovela do razaranja čak tri četvrtine

ramene kosti.

- U igri sa vršnjacima napravio je pokret poslije kog je osje-

tio jak bol u predjelu desnog ramena. Na snimku u Opštoj

bolnici u Baru, potomu Risnu, vidjeli su prelomnadlaktične

kosti sa velikom cističnompromjenom – kazao je Abdić.

Poučeni iskustvom i edukacijama referentnih zdravstvenih

ustanova koje se bave tumorskompatologijom, te kolega

iz Insituta „Banjica“, donijeli su, kako je rekao, odluku da

samostalno obave zahvat.

- Ova operacija bila je najzahvalnija i za pacijenta. S obzirom

na godine starosti, nije bilo uputno da se bilo koji metalni

implantat postavi na toj ruci, jer je pitanje koliko na razore-

nu kost uopšte može biti stabilan i kako će reagovati orga-

nizamna njega. Došli smo na ideju da jedina stabilnost koja

može da premosti razorenu kost je kost sa drugog dijela

njegovog skeleta. Kost koju smo uzeli je ibula ili tanja kost

potkoljenice, koja biomehanički, estetski ili po stabilnosti ne

može poremetiti bilo kakavu dalju aktivnost u životu ovog

dječaka – objasnio je Abdić.

U ovoj zahtjevnoj operativnoj intervenciji, kako je naveo,

učestvovala su i tri mlada ljekara, specijalizanta ortopedske

hirurgije i traumatologije, uz pomoć ekipe anesteziologa

Instituta za bolesti djece.

- Njegov oporavak protiče odlično, bez ijedne neurološ-

ke komplikacije. Pacijent je sa potpunim vaskulatornim

dobrim statusom, ima sve pokrete u zglobovima koji su za

to značajni i za koje su zaduženi živci gornjeg ekstremtiteta,

a ima i pokrete u koljenu, skočnom zglobu i stopalu, što je

siguran dokaz da tokomove operativne intervencije nije

povrijeđen nijedan živac i krvni sud – istakao je Abdić.

Oporavak će, prema njegovim riječima, trajati duže, a sli-

jedi i, kako je naveo, intenzivna izikalna terapija, kako bi

se u potpunosti povratila funkcija zgloba i ojačala mišićna

struktura.

prije povrede. Da nešto ne va-

lja, to bismo vidjeli pet do šest

sati poslije operacije, eventu-

alno dan kasnije. Međutim,

njemu je ruka topla, ima osje-

ćaj u prstima, što je dovoljno

dobar znak da budemo pozi-

tivni imislimoda će biti dobro

- naglasio jeMaraš.

Kad izađe iz bolnice, kako je

kazao, čeka ga dug period fizi-

kalne terpapije.

TIMSKI RAD

Ovaj slučaj je, prema riječima

dr Abdića, primjer efikasne

reakcije, dobrog, kolegijalnog

rada,multidisciplinarnogpri-

stupa, kao i korektnosti svih

kolega koji su te večeri bili de-

žurni, i na hirurgiji i na orto-

pediji.

Dr Maraš dodaje da se radi o

velikomuspjehu.

- U praksi smo imali nekoliko

sličnih povreda i uglavnom su

sve liječili multidisciplinarni

timovi ortopeda i vaskularnih

hirurga – rekao je on i dodao

dasenemožesjetiti dasu ima-

li neuspjeha.

Načinna koji je ovajmuškarac

povrijedio ruku, dodaje Ma-

raš, neshvatljiv imje.

- Ali, dešava se. Apelujemo na

građane da vode računa. Mala

nepažnja, od samo nekoliko

sekundi, može uništiti čitav

život –poručio jeMaraš.

J. BEHAROVIĆ

SLIJEDIDUGOPORAVAK:

Uspješnaoperacija ruke

nakonsaobraćajnogudesa

Elektrotehnička

školauPodgorici

Dječak seoporavlja