Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Odgovorni

urednikuZavoduzaudžbe-

nike i nastavna sredstvaLa-

zoLekovićpotvrdio je juče

da ćeprodajaudžbeničkih

kompletauknjižarskojmre-

ži početi uponedjeljak, 27.

avgusta.

- Ove godine smo pripremili

60-ak novih udžbeničkih

kompleta, a razlog za izmjene

je taj što je prošle godineNaci-

onalni savjet usvojio nove

predmetne programe, tako da

je Zavod za udžbenike bio u

obavezi da se prilagodi novim

zahtjevima nastavnih progra-

ma, kako bi se mogli ostvariti

svi predviđeni ishodi – saop-

štio jeLeković.

On jepodsjetioda jeNacional-

ni savjet na sjednici 10. avgusta

usvojio listu udžbeničkih

kompleta i udžebnika po koji-

maćese izvoditinastavauovoj

školskojgodini,abićeobjavlje-

na uSlužbenomlistu58/18.

- Da ne bi bilo nesporazuma, a

s obzirom na veliko intereso-

vanje javnosti koji su udžbeni-

ci mijenjani i zbog čega, me-

nadžment ZUNS-a je donio

odluku da ove godine udžbe-

nički kompleti koji su imali iz-

mjena budu sa novim korica-

ma, tako da će biti jasni i

prepoznatljivi u odnosu na

stareudžbenike–istakaojeon.

Nakondistribucijeknjižarskoj

mreži ZUNS će, rekao je on,

distribuirati udžbenike i za

romskuiegipćanskupopulaci-

ju, kao i za djecu koja potiču iz

porodicakojesudiosocijalnog

programa. U ovomposlu sara-

đivaće sa ministarstvima pro-

svjete i rada i socijalnog stara-

nja.

-Pripremilismoidvijeakcijeu

našim prodajnim objektima,

tako da će kupci koji budu uzi-

mali udžbeničke komplete u

Zavodovim knjižarama imati

priliku da dobiju poklon uz

komplet udžebenika ide i jed-

na knjiga lektire za taj razred.

Ukolikokupe školski pribor za

50eura i više, dobićedvije sve-

ske iz edicije „Naše sveske“ –

rekao jeLeković.

Iz Zavoda su naglasili da po-

klone neće dobijati kupci koji

trgujuna rate.

Cijene kompleta za osnovu

školusu:prvirazred-43.10eu-

ra, drugi - 50.80, treći - 47.70,

četvrti - 59.60, peti - 67 eura,

šesti - 68.30, sedmi - 94.20,

osmi - 94.20 i deveti razred -

88.20 eura. Za gimnazije cije-

na kompleta za prvi razred je

106.80eura, drugi - 88.70eura,

treći - 79.70eura i za četvrti ra-

zred - 59 eura.

U cijenu je uračunat engleski

jezik, bez drugog stranog jezi-

ka.

J. B.

PODGORICA

-Usrednje

školeuavgustovskomupi-

snomrokuupisana su704

učenika i to366naprogra-

meu trogodišnjemtrajanju,

312na četvorogodišnje i 26

đakauprogramopšte gi-

mnazije.

KakojePobjedikazaodirektor

Direktorata za opšte srednje,

srednje stručno i obrazovanje

odraslih Veljko Tomić, sada je

ukupanbroj učenikaprvog ra-

zreda u programima u četvo-

rogodišnjem trajanju 3.731, na

trogodišnjim 1.437, a u gimna-

zijama 2.039. U programe iz

oblasti muzike, kako je dodao,

upisana su92učenika.

-Iuovomupisnomrokunajvi-

še interesovanja učenika bilo

je za obrazovne programe iz

oblasti elektrotehnike, ugosti-

teljstva, prerade hrane, ličnih

usluga, zdravstva. U školi u

Tivtu formirano je odjeljenje

kuvara, u školama u Podgorici

formirana su odjeljenja stola-

ra i zidara. U školama u Pljev-

ljima i Rožajama odjeljenja

zdravstvenihtehničaraifrute-

ra, u školi na Cetinju odjelje-

nje zdravstvenog tehničara. U

školama u Podgorici formira-

na su odjeljenja stolara i zida-

ra, u školi u Kolašinu odjelje-

PODGORICA

–LjekariKli-

ničkog centrauposljednjih

desetakdanauradili su

uspješnodvije zahtjevne

operativne intervencijena

ruci i obapacijenta seopo-

ravljaju, adoktori suzado-

voljni njihovimpostopera-

tivnimstanjem.

ProšlesedmiceuKlinički cen-

tar iz Opšte bolnice u Bijelom

Polju dovezen je tridesetče-

tvorogodišnji muškarac sa vi-

šedjelnim, otvorenim prelo-

mom podlaktice i prijetila je

mogućnost da ostane bez ru-

ke. Tešku povredu zadobio je

nekoliko sati ranije, u saobra-

ćajnomudesu, kada jeuvožnji

izbacio ruku kroz prozor. Nai-

šao je kamion koji ga je „zaka-

čio“ i skoro ga ostavio bez nje.

Pred timom ljekara bio je za-

htjevanzadatak–kompleksna

operacija. Izveli su je ortoped

dr Nermin Abdić, koji je i di-

rektor Urgentnog centra, va-

skularni hirurg dr Perica Ma-

raš i specijalizant vaskularne

hirurgije drAleksandarVulić.

Slučaj pacijenta iz Bijelog Po-

lja, kako je juče za Pobjedu

ispričaodrAbdić, pokazujena

kakobizarannačinčovjekmo-

žedadođeu situacijudaugro-

zi svoj život.

PROCEDURA

Pacijenta su nakon udesa pri-

marnozbrinuliortopediuOp-

štoj bolnici u Bijelom Polju,

posliječega je, kaohitanslučaj

upućen u Urgentni centar

KCCG, gdje ga je preuzeo tim

sa ortopedsko-traumatološke

i hirurške klinike.

- Njegova ruka bila je vitalno

ugrožena i zahtijevala jehitnu

hiruršku intervenciju – rekao

jeAbdić.

Suočili su se kaže, sa višedjel-

nimprelomom obje kosti lije-

ve podlaktice, uz kompletno

oštećenje značajnih krvnih

sudova na podlaktici.

- Kolege sa hirurške klinike

kompletno su sanirali obje

prekinute glavne arterije čita-

ve ruke, rekonstruisali arterij-

ski krvni sud u predjelu lijeve

ruke, a potom smo mi, kao or-

topedski tim, stabilizovali sa

fiksatorom i takozvanim kirš-

nerovim iglama polomljene

kosti u više dijelova – objasnio

jeAbdić.

Pacijent je na Odjeljenju va-

skularne hirurgije, a rane mu,

kažu, zarastajudobro.

- Ruka je „preživjela“ i sad se

trudimo da u potpunosti sani-

ramo svemoguće komplikaci-

jekoje sumogudesiti kodova-

kvogtipapovrede–naglasioje

Abdić.

Komplikacije kod otvorenog

preloma su, kako je rekao,mo-

guće.

- Učinićemo sve da vratimo

funkcionalnost. Reći da će to

biti 100odstojevelikastvar, ali

moramnaglasitidauobazglo-

ba (ručnog i predio lakta) naš

pacijent ima sasvim zadovo-

ljavajuću pokretljivost i vital-

nost ruke, koja se održava bez

ijedne komplikacije – istakao

jeAbdić.

Vaskularni hirurg Perica Ma-

raš kazao je za Pobjedu da je

ruka pacijenta bila u veoma

teškom stanju, praktično ne-

pokretna, tedadonji dio i prsti

uopšte nijesu reagovali.

- Još je rano za konačnu pro-

gnozu, ali se nadamo da će ru-

ka ostati potpuno živa i da će

mladić moći da je koristi kao

PODGORICA

-Centar zade-

mokratiju i ljudskaprava

(CEDEM) raspisao jepoziv

zamladeuzrastaod 16do30

godinakoji subivši, sadašnji

ili budući članovi učeničkih

ili studentskihparlamenata

da sedo27. avgustaprijave i

buduučesnici studijskogpu-

tovanja.

Kako su saopštili, putovanje će

obuhvatiti Vranje (Srbija), Pri-

štinu (Kosovo), Skadar (Alba-

nija) i Bar (Crna Gora), a cilj je

jačanje i promovisanje među-

kulturnog dijaloga.

Projekat realizuju u saradnji sa

Institutomzaevropskeposlove

(Srbija) i Aarhaus info centrom

(Albanija).Studijskoputovanje

će trajati od 3. do 20. septem-

bra, a uključiće 20 mladih iz

Crne Gore, Kosova, Srbije i Al-

banije.

- Studijsko putovanje ima cilj

jačanje i promovisanje među-

kulturnog dijaloga kroz podi-

zanjesvijestiokulturnojijezič-

koj raznolikosti, sprečavajući

negativne stavove prema ljudi-

ma iz drugih društava. Ono uk-

ljučuje edukaciju crnogorskog,

srpskog i albanskog jezika, ra-

dionice o temama vezanim za

interkulturni dijalog, posjete

javnimustanovama, muzejima

i društvenim događajima u Sr-

biji, Kosovu, Albaniji i Crnoj

Gori - navodi se u saopštenju

projektnog koordinatora CE-

DEM-aMarkaPejovića.

Svrha projekta je, kako navodi

Pejović, stvoriti podsticajni

ambijent i doprinijeti među-

sobnom razumijevanju kroz

saradnju mladih ljudi grad-

njomsnažnihidugotrajnihpri-

jateljstava iz različitih etničkih

grupaZapadnogBalkana.

Zvaničan poziv i više detalja o

projektu „Mladi mogu promi-

jeniti budućnost“ dostupni su

na sajtu CEDEM-a, a aplicira-

nje je otvorenodo 26. avgusta.

Svimučesnicima biće pokrive-

ni troškovi smještaja, hrane,

transporta, kao i obilazakamu-

zeja,društvenihdogađajaislič-

no.

Projekat finansira Regionalna

kancelarija za saradnjumladih

–RYCO.

R.D.

Udžbenički kompleti

koji su izmijenjeni

imaju nove korice

CEDEMorganizuje

studijsko putovanje

Prodaja knjiga počinje u ponedjeljak

U srednjimškolama okončan drugi upisni rok

Gimnazijuupisa

Ljekari Kliničkog centra uradili dvije uspješne hirurške intervencije

Muškarcukoji j

višedjelni otvo

prelomspasili

Tridesetčetvorogodišnji muškarac je tokomvožnje

ruku izbacio kroz otvoren prozor kada je naišao

kamion i „zakačio“ ga. UUrgentni centar dovezen je sa

višedjelnimprelomomobje kosti lijeve podlaktice, sa

kompletnimoštećenjemznačajnih krvnih sudova

NerminAbdić

PericaMaraš

Još je rano za konačnuprognozu, ali da

neštone valja, to bismo vidjeli pet do šest

sati poslije operacije, eventualnodan

kasnije - naglasio je vaskularni hirurg PericaMaraš

VeljkoTomić

LazoLeković