Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Ekonomija

BIJELOPOLJE/PODGORICA

- Skoročetirimjesecanakon

velikogpožarau fabrici ,,Me-

sopromet Franca“uBijelom

Poljuproizvodnja senesme-

tanoodvija i kompanija je

spremnoodgovorila zahtjevi-

ma svih trgovačkih lanaca, re-

kli su izkompanije. Trenutno

se radeprojekti i planovi za

izgradnjunove fabrike.

- Proizvodnju smo prebacili u

fabriku za proizvodnju mesa

bezdima, koja jeotvorenauok-

tobru prošle godine. Tu smo

prilagodilisvepogoneinastavi-

li nesmetanu prizvodnju čiji je

kapacitetsadai90odsto-kaza-

li su izMesoprometa.

Nakon velikog požara krajem

aprila, vlasnik kompanije Hil-

mija Franca obećao je da nije-

dan radnik neće ostati bez po-

sla, a izkompanijekažuda ga je

kojoj senije ratovalo90-ih

VENECIJA I OSMANLIJE

Kako se putuje prema jugu

džamije se miješaju sa mana-

stirima. UStaromBaru, gradu

duhova iz11. vekakojimsune-

kada trgovali Venecijanci i

Turci,obilazilismonapuštene

ruševine i vidjeli mačku kako

hranimačiće u antičkoj urni.

Kad smo stigli u najjužniji cr-

nogorski grad Ulcinj, imali

smo grad samo za sebe, od ar-

heološkog muzeja punog ke-

ramike, starognovca i rezbari-

ja Rimljana i Osmanlija, do

ribljeg restorana sa pogledom

namore.

Mnogi turisti dolaze brodovi-

ma ploveći krozBokokotorski

zaliv do starog grada Kotora,

kojimjedugoupravljalaVene-

cija sa krilatim lavomSv.Mar-

ka, sa lavljom kapijom koja to

dokazuje.

CruiseCritic.com

je proglasio

Kotor za drugu najpopularni-

julukunaistočnomMeditera-

nu, nakonDubrovnika.

Hiljadeputnika sa kruzera fo-

tografišudobrouhranjeneko-

torske mačke izvaljene na ka-

menimstepenicama ipenjuse

na srednjovjekovnu tvrđavu

SanĐovani, na visinu odblizu

900 stopa. To je naporna tura,

ali sa predivnom nagradom –

zalazak sunca iznad planina

koje okružuju zaliv.

Kadakruzeruvečeisplovivra-

ća se romantika na terase re-

storana, među zidinama, gdje

nikšićkopivo ispijajupomorci

u sjeni gradskog tornja iz 17.

vijeka.

Vozeći starimputemodKoto-

ra do Cetinja dolazimo u pot-

punodruguzemlju, vrlonera-

zvijenu i vrlo jeftinu, gdje

možete pojesti šest inča du-

gačke kobasice u restoranu

..Kole“ naCetnju za dva eura.

CETINJE

Cetinje,bivšiglavnigradcrno-

gorskog kraljevstva, osnovan

jeu15. vijeku, i ostao jekultur-

no srce države.

Centar grada i pješačka zona

gdje studenti slikaju na otvo-

renomokružuje niz nacional-

nih muzeja posvećenih um-

jetnosti i istoriji. Jedinstvena

kartaoddesteura,omogućava

ulazak u šet muzeja, uključu-

jući Biljardu rezidenciju iz 19.

vijeka crnogorskog omiljenog

vladara, pjesnika i filozofaPe-

tra drugog Petrovića Njegoša,

koja je dobila ime po stolu za

bilijar prvom u državi. On je

umro 1851. godine i sahranjen

je umonumentalnommuzeju

naplaniniLovćeniznadgrada.

Posljednji crnogorski kraljNi-

kolaPetrovićNjegoš, živio jeu

skromnoj palati blizu Biljarde

sve dok nije napustio zemlju

1918. godine, koju su osvojile

austrijske snage tokomPrvog

svjetskog rata.

Sada poznata kao Muzej kra-

lja Nikole, palata je puna dra-

gocjenosti uključujući starin-

ske kineske vaze, persijske

tepihe, indonezijski namje-

štaj, venecijanska ogledala i

kraljevske portrete evropskih

dinastija. Čudo je da je kra-

ljevska kolekcija preživjela

Drugi svjetski rat i okupaciju

Italije.

Kralj Nikola je bio poznat kao

tast Evrope, kaže ponosno vo-

dič objašnjavajući da se pet

kraljevih kćerki udalo u

evropske kraljevske familije

uključujući ređinu Elenu koja

se udala za italijanskog kralja.

Budući da su bili porodično

povezani sa crnogorskom di-

nastijom Italijani su čuvali

kraljevupalatu.

Od ostrva do planinskih doli-

na nižu se pravoslavni mana-

stiri, sa živopisnim freskama,

ali najimpresivniji su u cen-

tralnoj Crnoj Gori.

Do Manastira Ostrog koji je

izgrađen u stijeni na visini od

3.000 stopa stiže se serpenti-

nama na koje se dolazi sa ma-

gistralnog puta između Pod-

gorice i Nikšića.

Bosonogi hodočasnici se pe-

nju vertikalnom stazom do

tamne stjenovite sobe sa mo-

štima Svetog Vasilija, gde je

sveštenik blagoslovio svakog

posjetioca.

KAČAMAK

Nasjeverudržavejemanjego-

stiju i jača hrana, uključujući

kačamakuogromnimporcija-

ma,ukonobirestoranauKola-

šinu,glavomskicentruudrža-

vi.

- Planine Crne Gore zaista su

neotkriveni dio Balkana za

većinu Amerikanaca - rekla je

Diana Poindexter, specijalista

za Balkan agencijeWilderne-

ss Travel, koja nudi obilazak

prirodnih ljepotaCrneGore.

Mnogi putevi su uski i krivu-

davi uključujući put kroz ka-

njonMoračeodPodgoiricedo

Kolašina.

Novi auto-put koji treba da

bude otvoren 2019. godine

ubrzaće putovanje do sjevera

zemlje.

Turistima se nudi privatni

smještaj u planinskim koli-

bama Kolašina i Žabljaka,

koji se nalaze na ulazu uNa-

cionalni park ,,Durmitor“

najveći od pet nacionalnih

parkova. Duž puta su štan-

dovisadomaćimvinom,me-

domi sirom.

Rijeka Tara prolazi kroz di-

narske Alpe, stvarajući naj-

dublji evropski kanjon od

4.260 stopa. Na njoj se orga-

nizuju rafting putovanja. Na

sugestiju našeg Airbnb do-

maćina na Žabljaku prijavili

smosezaraftingkodGorana

Lekovića.

Naša ekskurzija je bilo kao

Crna Gora sa svojommješa-

vinom iskrenog gostoprim-

stva i kockarskog preduzet-

ništva.

Očigledno ograničen jezič-

kombarijeromvozač kombi-

jajenamaiparuizŠvajcarske

daoodijelazaraftingineupa-

rene neoprenske čizme.

Drugi vodiči su sa voki toki-

jima i mišićima bili čist kon-

trast našemkapetanu Leko-

viću, koji je neprekidno

pušio i ograničio svoje in-

strukcije na ,,time veslaj“ na

brzacima.

Uprkos očekivanjima on je

kompetentno upravljao

splavom na turbulentnim

brzacima, koje smo prelazili

narednihnekoliko sati.

Ručak tokomove ekskurzije

koja je koštala 45 eura, pre-

tvorio se u domaći gastro-

nomski praznik od tri obro-

ka, pečene jagnjetine sa

obližnje Lekovićeve farme i

stalnim ponudama turske

kafe i cigareta.

Rijekakrivudasjevernimdi-

jelom Nacionalnog parka

,,Durmitor“, koji ima 50 vr-

hova iznad 6.000 stopa. Ov-

dje ima sniježnih džepova,

ledničkih jezera i cvjetnih

livada.

Na dan nezavisnosti Crne

Gore planinarili smo dobro

označenim stazama, prola-

ziliispodvodopadaikampo-

vali na obalama jezera ispod

borova.

,,Nova zemlja ali staro mje-

sto“ - rekao je i nasmiješio se

čuvar parka koji namje kao i

svi ostali omogućio slobo-

danulaz. Pripremili:

J. RABRENOVIĆ

i

S. POPOVIĆ

USD

1.16160

JPY 128.08000

GBP 0.89928

CHF

1.14010

AUD

1.57850

CAD

1.51260

Kursna lista

U tekstu ,, Malo ljudi za puno

hotela“, koji je objavljen u Po-

bjediod23.avgusta2018.godi-

ne navodi se nenamjernom

greškom da je Žarko Radulo-

Pojašnjenje

vić suvlasnik hotelske grupe

Montenegro stars, u čijem je

sastavu i hotel ,,Splendid“ re-

kao da je 2017. godine u toj

kompaniji bilo 2.010 zaposle-

nih, umjesto 1.100 radnika.

Izvinjavamo se čitaocima i

gospodinuRaduloviću.

I.T.

Mesopromet proizvodi sa 90 odsto kapaciteteta

Uposlili 1.400radnika

i ispunio.

- Osim naših radnika zaposlili

smo i sezonce, kao i svake godi-

ne, a određen broj radnika radi

na rekonstrukciji fabrike, tako

da sada imamo 1.400 radnika –

kažuu fabrici i ističuda su imali

veliku podršku države i ostalih

privrednih društava. Naveli su

da je država, u saradnji sa Pri-

vrednom komorom, formirala

tim koji je napravio akcioni

plan, kojim su oslobođeni odre-

đenih obaveza i obećana im je

pomoć u izgradnji i projektova-

nju nove fabrike. Kako je ranije

saopštiovlasnikkompanijeHil-

mija Franca, temelj za novu fa-

briku trebalo bi da bude postav-

ljenuoktobru.

PortalAnalitika

Mesopromet