Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Radnici

kompanijeBemaks suna

trasi auto-putaBar-Boljare

izvršili proboj i lijeve cijevi

tunelaVežešnik. Kako je sa-

opšteno izBemaksa, napro-

bijanju lijeve cijeve, duge

2,5kilometra, radila je samo

njihovakompanija.

Ovim je Bemaks završio sve

ugovorene radove na proboju

tunela na prvoj prioritetnoj

dioniciauto-putaodSmokov-

ca doMateševa.

- Tunele smo probili prije ro-

ka - naglasili suuBemaksu.

Ta kompanija je na prvoj trasi

auto-putaBar-Boljareprobila

tunele ukupne dužine 11 kilo-

metara. Glavni izvođač rado-

va na prioritetnoj dionici je

kineska kompanija CRBC,

dok je Bemaks glavni po-

dizvođač.

S.P.

PODGORICA

- Poslovno

logistički centarMorača

ove sedmice je smanjioka-

pital poništenjem65,89hi-

ljada sopstvenihakcija.

- Ukupna kapitalna vrijed-

nost preduzeća, nakon tih

promjena, iznosi 17,39 milio-

naeura,abrojakcija2,49mili-

ona - navodi se u saopštenju

objavljenom na sajtuMonte-

negroberze. Nominalna vri-

jednost akcija preduzeća

iznosi 6,97 eura.

Prema podacima Centralnog

klirinškog depozitarnog

društva,Zatvoreniinvesticio-

ni fond Trend je vlasnik 63,2

odsto akcija, Nenad Protić iz

Slovenije8,5odsto,dokSocie-

te Generale banka Montene-

groposjedujeskorošestodsto

dionica.

S.P.

PODGORICA

-Ukupanpri-

liv stranihdirektnih investi-

cija (SDI) uprvoj polovini

godine iznosio je403,6mili-

ona eura, dok se istovreme-

no iz zemljeodlilo250milio-

na eura, pokazuju

preliminarni podaci Cen-

tralnebanke (CBCG).

Neto priliv stranih direktnih

investicija,odnosnorazlikaiz-

međunjihovogpriliva i odliva,

na kraju juna iznosio je 153,6

miliona eura i bio je 30,4odsto

manji nego u istom periodu

prošle godine.

Njujork tajms o turističkoj ponudi Crne Gore i Trampovoj ocjeni Crnogoraca

Jedinaeks-judržavau

Moje iskustvo sa crnogorskomagresijom, kao unuke imigranata iz Crne Gore

i čestog posjetioca tog regiona, ograničeno je na velike porcije hrane i stalne

opomene da pojedemsve iz tanjira - kaže autorka teksta Elaine Glušac

NJUJORK/PODGORICA

–Njujork tajms jeobjavio

opširan tekst o turistič-

kimpotencijalimaCrne

Gore, apovod jebila izjava

predsjednikaSADDonal-

daTrampaoagresivnosti

Crnogoraca i o trećem

svjetskomratu. Autorka

teksta jeunuka crnogor-

skog iseljenikauSADEla-

ineGlušac.

- Prilikom planiranja poro-

dičnog putovanja u Crnu

Goru prošlog proljeća,

uhvatila sam se kako prija-

telju koji nije znao ništa o

Balkanu kažem: zamisli da

siuVeneciji,putuješuzoba-

lu Jadranskogmora i gledaš

na istok neposredno prije

nego što stigneš u Albaniju,

tujeCrnaGora.Ovakopoči-

nje tekstElaineGlušacoCr-

noj Gori.

AgreSivci

Ali otkako je predsjednik

DonaldTrampopisaoCrnu

Goru u intervju Foks njuzu

kao mogućeg uzročnika

trećeg svjetskog rata, a Cr-

nogorce kao vrlo agresivne,

otada se više ne pita gdje je

CrnaGora, negoštojetamo.

Za početak, dramatične

p r i r o d n e l j e p o t e ,

uključujući i impozantne

planine koje okružuju oba-

luikojesuinspirisaleVene-

cijance iz 15. vijeka da ga

nazovuMonteNegro.Inve-

stirajući višeuturizam, koji

čini više od petine ekono-

mije, nego u rat Crna Gora

je prošle godine privukla

dva miliona posjetilaca, tri

puta više nego što ima sta-

novnika.Vladaje,reagujući

na Trampovu izjavu, insi-

stirala na mirnoj politici,

ističući da je tokombalkan-

skihratovadevedesetihgo-

dina Crna Gora bila jedina

eks-judržava ukojoj senije

ratovalo tokom raspada

bivše Jugoslavije.

Moje iskustvo sa crnogor-

skomagresijom, kao unuke

imigranata iz Crne Gore i

čestogposjetioca tog regio-

na, ograničeno je na velike

porcije hrane i stalne opo-

mene da pojedem sve iz ta-

njira.

Trampmeđutimnijepogri-

Nemožete da zamislite

kako takomala zemlja

ima sve: nacionalne

parkove, planine, plaže,

noćni život, istoriju,

pravoslavnemanastire.

Sve se uklapa u tako

male granice

ješio kad je govorio o veličini

CrneGore.

Najnovija članica NATO-a,

koja jeproglasilanezavisnost

odSrbije2006. godine, zaista

je mala. Crna Gora je malo

manja od Konektikata, ali je

pravo mjesto za odmor pro-

sječnog Amerikanaca, što je

u našem slučaju bilo osam

dana umaju.

- Nemožete da zamislite ka-

ko takomala zemlja ima sve:

nacionalneparkove,planine,

plaže, noćni život, istoriju,

pravoslavne manastire. Sve

seuklapautakomalegranice

- rekla je Nina Batlak, me-

nadžerka agencije Super

LuxuryTravel, kojanudi pu-

tovanja uCrnuGoru, a staci-

onirana je uDubrovniku.

Mnogi posjetioci dolaze iz

Dubrovnika, popularnog

srednjovjekovnog grada na

juguHrvatske, sat vožnje od

granice.

Otkrili smo da nam let do

Podgorice otkriva niz atrak-

cijadinarskeAlpenasjeveru,

jadransku obalu na jugu i

kulturno blago središnje Cr-

neGore.

Većina posjetilaca dolazi

zbogmora, gužvekoja je isto-

rijski bila popularna među

Rusima i Ukrajincima koji

traže toplo vrijeme.

JeftiniJA itAliJA

U poređenju sa susjedom

preko Jadrana, to je ,,jeftinija

Italija“, rekla je Džoana Mi-

lik, direktorica prodaje i pri-

vatnih putovanja u agenciji

MIR korporation, koja nudi

balkanske ture.

Drevni gradovi, od Herceg

Novog na ivici Bokokotor-

skog zaliva do srednjovje-

kovnog Ulcinja blizu granice

sa Albanijom, tačke su na

obali od 70 kilometara. Zate-

kli smo radnike koji restauri-

raju vencijansku platu u Pe-

rastu.

Te građevine su zajedno sa

otomanskim utvrđenima

duž obale svjedočili o vje-

kovnimborbama velikih po-

morskih sila za kontrolu

ovog strateški važnog regio-

naod14. dosredine19. vijeka.

Nije da je turitzamovdje no-

vost, u 70-im godinama, po-

znate ličnosti kao što su Eli-

zabet Tejlor i Sofija Loren,

ljetovale su naSvetomStefa-

nu, luksuznomgraduhotelu,

koji sada vodi kompanija

Aman, a koji i sada vole po-

znate ličnosti (teniska zvi-

jezdaNovakĐoković se ože-

nio ovdje 2014. godine).

Skorašnje strane investicije

su podstakle ekspanziju luk-

suznog turizma sa rizortima

kaoPortoMontenegrouTiv-

tu, Regent hotelom i mari-

nom za jahte, a tu je i stari

gradBudvasadapunrestora-

na i kafića, koji je okružen

neboderimakaouMajamiju.

Aktivnosti kompanije

Bemaks na auto-putu

Probijen

Vežešnik

Poslovno logistički centar

Morača smanjio kapital

Poništili 65,89

hiljadaakcija

Podaci CBCG za prvu polovinu godine

Iz zemlje seodlilo

250milionaeura

- Takvo kretanje rezultat je

značajno većeg odliva po

osnovu otplate interkompa-

nijskog duga u poređenju sa

istimperiodomprošlegodine,

kao i povlačenja vlasničkih

ulaganja - dodaje se u biltenu.

Iz zemlje se po osnovu ulaga-

nja rezidenata u inostranstvo

odlilo 29,8 miliona eura, dok

su povlačenja sredstava nere-

zidenata investiranih u Crnu

Goru iznosila 220,2 miliona

eura.

Priliv stranih direktnih inve-

sticija u formi vlasničkih ula-

ganja iznosio je 231,7 miliona

eura, što čini 57,4 odsto uku-

pnog priliva. Od toga je u ne-

kretnine uloženo 78 miliona

eura, a u preduzeća i banke

153,7miliona eura.

Priliv SDI u formi interkom-

panijskog duga iznosio je 165

miliona eura ili 40,9 odsto

ukupnog priliva.

S.P.